Ôn thi công chức HÌNH học 8

55 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:44

Tuần Tiết Ngày soạn: 21/ 8/ 2016 CHƯƠNG I: TỨ GIÁC §1 TỨ GIÁC I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm vững định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, khái niệm: Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm tứ giác tính chất tứ giác Tổng bốn góc tứ giác 3600 Kỹ năng: - Tính số đo góc biết ba góc lại, vẽ tứ giác biết số đo cạnh đường chéo Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Com pa, thước, tranh vẽ hình (sgk) Hình (sgk) bảng phụ Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Thước, compa, bảng nhóm IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) - Kiểm tra hoạt động Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Ở lớp học kiến thức tam giác Ở chương I lớp 8, tìm hiểu tứ giác b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 20 Hoạt động 1: Định nghĩa Định nghĩa Phút GV: Treo tranh hình SGK (bảng - Hình có đoạn thẳng BC & phụ) Giới thiệu cho HS biết hình CD nằm đường thẳng tứ giác Hướng dẫn HS cách nhận biết tứ giác hình có đoạn thẳng, đoạn thẳng không nằm đường thẳng HS: Quan sát hình nhận biết Định nghĩa: Trang GV: Trong hình hình gồm có đoạn thẳng: AB, BC, CD DA Hình có đoạn thẳng nằm đường thẳng? GV: Ta có H1 tứ giác, hình khơng phải tứ giác Vậy tứ giác ? HS: Trả lời GV: Chốt lại & ghi định nghĩa HS: Đọc ghi định nghĩa GV: Lưu ý: Cách đọc tên tứ giác phải đọc viết theo thứ tự đoạn thẳng như: ABCD, BCDA, ADBC … Trong tứ giác hình 1, tứ giác ln nằm nửa mặt phẳng có bờ đường thẳng chứa cạnh tứ giác? HS:Trả lời GV: Giới thiệu tứ giác lồi ý SGK HS: Đọc định nghĩa tứ giác lồi GV: Cho HS quan sát hình trả lời ?2 HS: Quan sát, trả lời GV: Chốt lại Tứ giác ABCD hình gồm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA đoạn thẳng không nằm đường thẳng Lưu ý: Tên tứ giác phải đọc viết theo thứ tự đỉnh Định nghĩa tứ giác lồi: (SGK - 65) Chú ý: Khi nói đến tứ giác mà khơng giải thích thêm ta hiểu tứ giác lồi ?2 a Hai đỉnh kề nhau: A B, B C, C D, D A Hai đỉnh đối nhau: A C, B D b Đường chéo: AC, BD c Hai cạnh kề nhau: AB BC, BC CD, CD DA, DA AB Hai cạnh đối nhau: AB CD, BC AD µ , D µ , B µ , C µ d Góc: A µ , B µ C µ Hai góc đối nhau: A µ D e Điểm nằm tứ giác: M, P Điểm nằm tứ giác: Q, N Tổng góc tứ giác 15 Hoạt động 2: Tổng góc B Phút tứ giác GV: Khơng 1cần Ctính số đo góc A tính tổng góc: µ +B µ +C µ +D µ = ? (độ) A GV: ( gợi ý hỏi) + Tổng góc ∆ độ? D µ +B µ +C µ +D µ =? + Muốn tính tổng A µ1 µ µ = 1800 (độ) (mà khơng cần đo góc ) ta A + B + C µ2 µ µ = 1800 làm ntn? A + D + C HS: Trả lời µ1+A µ 2) + B µ + (C µ1+C µ 2) + D µ = 3600 (A GV: chốt lại cách làm: Trang µ +B µ +C µ +D µ = 3600 Chia tứ giác thành ∆ có cạnh Hay A đường chéo Tổng góc tứ giác = tổng góc ∆ ABC & ADC ⇒ Tổng góc tứ giác 3600 Định lí: (SGK - 65) HS: lên bảng trình bày cách làm GV: Qua tốn GV u cầu HS rút định lí HS: Đọc định lí Củng cố: (4 Phút) - GV: cho HS làm tập trang 66 Hãy tính góc lại - Đọc phần em chưa biết Dặn dò: (1 Phút) - Nêu khác tứ giác lồi tứ giác tứ giác lồi? - Làm tập : 2, 3, (sgk) - Chú ý: T/c đường phân giác tam giác cân - Đọc trước bài: Hình thang Tuần Trang Tiết Ngày soạn: 21/ 8/ 2016 §2 HÌNH THANG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm vững định nghĩa hình thang, hình thang vng khái niệm: cạnh bên, đáy, đường cao hình thang Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang vng, tính góc lại hình thang biết số yếu tố góc Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Thước, compa, bảng nhóm, đọc trước IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Thế tứ giác, tứ giác lồi? Phát biểu ĐL tổng góc tứ giác? Áp dụng tìm x Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 25 Hoạt động 1: Định nghĩa Định nghĩa Phút GV: đưa hình 13 SGK cho HS Hình thang tứ giác có hai quan sát đưa nhận xét cạnh đối song song HS: AB // CD GV: Vì sao? HS chứng minh dựa vào hai góc phía GV: Tứ giác có cạnh đối // gọi hình thang ta nghiên cứu Hình thang ABCD: học hôm GV: Em nêu định nghĩa Hai cạnh đối // đáy AB đáy nhỏ; CD đáy lớn hình thang? Hai cạnh bên: AD & BC HS nêu định nghĩa Trang GV: Hãy nêu cách vẽ hình thang ABCD HS: Vẽ AB // CD, vẽ cạnh AD BC GV: Giới thiệu cạnh đáy, đường cao… GV: dùng bảng phụ ?1 Yêu cầu HS nhận hình thang nhận xét hai góc kề cạnh bên hình thang HS: Trả lời Qua em nhận xét hình thang có tính chất gì? HS: Đưa nhận xét GV: Hướng dẫn cho HS làm ? HS: Thực GV: Từ ?1 ?2 ta rút nhận xét hình thang ntn? Đường cao: AH µ =B µ = 600 (sole trong) ?1 (H.a A ⇒ AD// BC ⇒ ABCD hình thang (H.b.Tứ giác EFGH có: µ = 750 ,G µ = 1050 (góc H phía kề bù) ⇒ GF// EH ⇒ GFEH hình thang - (H.c Tứ giác IMKN có: µ = 1200 ≠ K µ = 1150 N ⇒ IN khơng song song với MK ⇒ MKNI khơng phải hình thang - Hình thang có hai góc kề cạnh bên bù ?2 Hình thang ABCD có đáy AB, CD a AD//BC ⇒ AD = BC, AB = CD b AB = CD ⇒ AD//BC, AD = BC Nhận xét: (SGK - 70) 10 Hoạt động 2: Hình thang vng Hình thang vng Phút GV: Em nhắc lại tam Định nghĩa: (SGK - 70) Tứ giác ABCD có AB // CD, giác vng µ = 900 ⇒ ABCD hình thang HS: Tam giác vng tam giác có A góc vng vng GV: Giới thiệu: Tương tự: Hình thang vng hình thang có góc vng HS: Đọc định nghĩa, ghi Củng cố: (4 Phút) - Nhắc lại định nghĩa hình thang, hình thang vng, nhận xét hình thang - Làm tập 6, 7, 8, Dặn dò: (1 Phút) - Học thuộc định nghĩa, tính chất - HS: Làm tập SGK - Đọc trước bài: Hình thang cân Trang Tuần Tiết Trang Ngày soạn: 04/ 9/ 2016 §4 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm vững định nghĩa đường trung bình tam giác, nội dung định lí 1, định lí 2 Kỹ năng: - Biết vẽ đường trung bình tam giác, vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh đoạn thẳng nhau, đường thẳng song song Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Giáo án, bảng phụ, thước Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Làm tập cho nhà, thước, ôn lại kiến thức tam giác lớp IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Các câu sau câu đúng, câu sai? giải thích rõ chứng minh? Hình thang có hai góc kề hai đáy hình thang cân? Tứ giác có hai đường chéo hình thang cân ? Tứ giác có hai góc kề cạnh bù hai đường chéo hình thang cân Tứ giác có hai góc kề cạnh hình thang cân Tứ giác có hai góc kề cạnh bù có hai góc đối bù hình thang cân Đáp án: Đúng: theo định nghĩa; Sai: HS vẽ hình minh hoạ; Đúng: Theo định lí; Sai: HS giải thích hình vẽ; Đúng: theo tính chất Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 18 Hoạt động 1: Đường trung bình Đường trung bình tam Phút tam giác giác GV: cho HS thực tập ?1 ?1 (HS vẽ hình) Vẽ ∆ ABC lấy trung điểm D Dự đoán: E trung điểm của AB AC Trang Qua D vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC E + Bằng quan sát nêu dự đốn vị trí điểm E canh AC HS:Làm ?1 GV: Từ ta có định lí Hướng dẫn HS ghi GT, KL đ/lí HS: ghi gt & kl đ/lí GV: Làm để chứng minh AE = EC HS: Ta kẻ thêm EF song song với AB chứng minh △ADE = △EFC GV:Hướng dẫn HS chứng minh GV: Từ đ/lí ta có D trung điểm AB, E trung điểm AC Ta nói DE đường trung bình ∆ ABC GV: Vậy đường trung bình tam giác gì? HS: Nêu định nghĩa đường trung bình tam giác GV: Yêu cầu HS làm ?2 HS: Thực GV: Qua cách chứng minh đ/lí phần ?2 em có dự đốn kết so sánh độ lớn đoạn thẳng DE & BC? HS: Trả lời GV: Suy định lí DE đường trung bình ∆ ABC DE // BC & DE = BC Hoạt động 2: GV: Ta làm rõ điều chứng 17 minh tốn học Hướng dẫn HS chứng Phút minh Có thể chứng minh cách Cách 1: Như SGK Cách 2: Sử dụng định lí để chứng minh GV: Gợi ý cách chứng minh: Trang Định lý 1: (SGK - 76) △ABC, AD = GT DE//BC KL AE = EC DB, Chứng minh: Qua E kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC F Hình thang DEFB có cạnh bên song song (DB // EF) nên DB = EF DB = AD (gt) ⇒ AD = EF (1) µ1=E µ (vì EF // AB) (2) A µ = F$1 = B µ (vì EF // AB) (3) D Từ (1),(2), (3) ⇒ ∆ ADE = ∆ EFC (g.c.g) ⇒ AE = EC Vậy E trung điểm AC Định nghĩa: Đường trung bình tam giác đoạn thẳng nối trung điểm cạnh tam giác ?2 Định lý 2: (SGK - 77) GT ∆ ABC, AD = DB, AE = EC Muốn chứng minh DE // BC ta phải BC DE // BC, DE = KL làm gì? Vẽ thêm đường phụ để chứng minh định lí Chứng minh: HS: Chứng minh Vẽ điểm F cho E trung điểm DF ∆ AED = ∆ CEF (c.g.c ⇒ AD = µ =C µ CF A ta có: AD = DB (gt) AD = CF nên DB = CF µ =C µ (ở vị trí so le trong) A ⇒ AD // CF hay DB // CF ⇒ DBFC hình thang Hình thang DBFC có đáy DB, CF nên cạnh bên DF, BC song song Do đó: 1 DE//BC DE = DF = BC 2 GV: Yêu cầu HS làm ?3 Tính độ dài ?3 BC hình 33 Biết DE = 50m DE đường trung bình Để tính khoảng cách điểm B & △ABC C người ta làm nào? DE = BC , BC = 2DE Hướng dẫn: + Chọn điểm A để xác định AB, AC BC= DE= 2.50= 100m + Xác định trung điểm D & E + Đo độ dài đoạn DE + Dựa vào định lý HS: Thực Củng cố: (4 Phút) - Nhắc lại định nghĩa, tính chất đường trung bình tam giác - Làm BT 20, 21 sgk Dặn dò: (1 Phút) - Học thuộc định nghĩa, định lí đường trung bình tam giác - Làm tiếp tập SGK - Chuẩn bị bài: phần §4 Đường trung bình hình thang Tuần Tiết Ngày soạn: 04/ 9/ 2016 Trang §4 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG (Tiếp theo) I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm vững định nghĩa đường trung bình hình thang, nội dung định lí định lí Kỹ năng: - Vận dụng đlí tính độ dài đoạn thẳng, c/m hệ thức đoạn thẳng Thấy tương quan định nghĩa đlí đường trunh bình tam giác hình thang, sử dụng t/c đường trung bình tam giác để c/m t/c đường trung bình hình thang Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn - Giáo án, bảng phụ, thước Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK - Làm tập cho nhà, thước, đọc trước IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Phát biểu định nghĩa định lí đường trung bình tam giác Áp dụng tính x hình vẽ: Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỊ 13 Hoạt động 1: Đường trung bình Đường trung bình hình Phút hình thang thang GV: Cho h/s lên bảng vẽ hình ?4 ?4 Dự đốn: Vẽ hình thang ABCD ( AB // CD) I trung tìm trung điểm E AD, qua E điểm AC, kẻ Đường thẳng a // với đáy cắt F trung BC tạ F AC I điểm BC HS: Vẽ hình GV: Em đo độ dài đoạn Trang 10 Tuần 22 Tiết 37 Ngày soạn: 22/ 01/ 2017 CHƯƠNG III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG §1 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm vững kiến thức tỷ số hai đoạn thẳng, từ hình thành khái niệm đoạn thẳng tỷ lệ - Từ đo đạc trực quan, qui nạp khơng hồn tồn giúp HS nắm định lí Talét Kỹ năng: - Lập tỉ số hình vẽ vận dụng định lí Ta-lét vào việc tìm tỉ số Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Bảng phụ, dụng cụ vẽ Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Đồ dùng học tập, làm tập nhà, đọc trước IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Nhắc lại tỉ số hai số gì? Cho VD Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Ta biết tỷ số hai số hai đoạn thẳng cho trước có tỷ số không, tỷ số quan hệ với nào? hôm ta nghiên cứu b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 10 Hoạt động 1: Tỉ số hai đoạn Tỉ số hai đoạn thẳng Phút thẳng ?1 GV: Đưa toán ?1 AB HS: Quan sát hình vẽ tính CD EF AB Ta có EF = 4dm, MN = 7dm = MN AB = 3cm; CD = 5cm; CD Trang 41 bao nhiêu? HS: Trả lời GV: Có bạn cho rằng: CD = 5cm = 50 mm, đưa tỷ số hay sai? Vì sao? 50 HS: Trả lời: Sai, AB CD không đơn vị đo GV: Vậy tỉ số hai đoạn thẳng? HS: phát biểu định nghĩa GV: Nhấn mạnh từ "Có đơn vị đo" GV: Giả sử đổi độ dài AB CD sang AB đơn vị đo cm tỉ số CD bao nhiêu? AB 30 = = HS: CD 50 GV: Vậy ta thấy chọn đơn vị cm tỉ số AB CD không thay đổi, nghĩa tỉ số đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chon đơn vị đo HS: Đọc ý Phút Hoạt động 2: Đoạn thẳng tỉ lệ GV: Cho HS làm ? Treo bảng phụ hình vẽ Yêu cầu HS tính tỉ số so sánh tỉ số vừa tìm HS: Thực AB CD AB A 'B' = GV: hay = A 'B' C'D' CD C'D' ta nói AB, CD tỷ lệ với A'B', C'D' GV: Cho HS phát biểu định nghĩa 20 HS: Phát biểu Phút Hoạt động 3: Định lí Ta-lét tam giác GV: Cho HS làm ?3 vào Yêu cầu HS vẽ hình số dòng kẻ HS: Vẽ hình GV: Hướng dẫn HS SGK: Các đoạn thẳng chắn AB Trang 42 EF = 4dm; MN = 7dm; EF = MN * Định nghĩa: Tỷ số đoạn thẳng tỷ số độ dài chúng theo đơn vị đo AB Kí hiệu: CD Ví dụ: (SGK - 56) Chú ý: Tỷ số hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo Đoạn thẳng tỉ lệ ?2 AB A 'B' = ; = = CD C'D' AB A 'B' = Vậy CD C'D' Định nghĩa: (SGK - 57) Định lí Ta-lét tam giác ?3 đoạn thẳng ntn? Các đoạn thẳng chắn AC đoạn thẳng ntn? Lấy đoạn chắn cạnh AB, AC làm đơn vị đo độ dài đoạn thẳng cạnh đó, u cầu HS tính tỉ số so sánh tỉ số cho đề HS: Thực GV: Các tỉ số nên ta nói đoạn thẳng tỉ lệ với Vậy có đường thẳng song song với cạnh tam giác cắt cạnh lại ta rút kết luận gì? HS: Trả lời GV: Rút định lí Ta-lét HS: Đọc định lí GV:u cầu HS vẽ hình viết GT, KL định lí HS: Thực GV: Hướng dẫn HS áp dụng định lí để tính x VD sau AB' AC'   = = ÷ AB AC   AB' AC'   = b = ÷ B'B C'C   B'B C'C   = c = ÷ AB AC   Định lí Ta-lét: (SGK - 58) △ABC, B'C' // BC GT (B' ∈ AB, C' ∈ AC) AB' AC' AB' AC' = ; = ; AB AC B'B C'C KL B'B C'C = AB AC Ví dụ: Vì MN // EF, theo định lí Ta-lét DM DN 6,5 = = ta có: hay ME NF x 6,5.2 ⇒x= = 3,25 ?4 a a // BC hay DE // BC, theo định lí Ta-lét ta có: AD AE x = hay = DB EC 10 10 ⇒x= =2 DE ⊥ AC  MN // EF nên theo định lí Ta-lét ta b Vì  nên DE / / BA có đoạn thẳng tỉ lệ nào? BA ⊥ AC  HS: Trả lời làm Theo định lí Ta-lét ta có: GV: u cầu HS làm ?4 SGK CD CE = hay = HS: Thực CB CA 8,5 y 8,5.4 ⇒y= = 6,8 Củng cố: (4 Phút) - Phát biểu định lí Ta-lét - Áp dụng làm tập SGK tr59 Dặn dò: (1 Phút) - Học thuộc định lí Ta-lét Làm tập 3,4 (SGK) - Hướng dẫn 4: Áp dụng tính chất tỷ lệ thức a Trang 43 - Đọc trước bài: Định lí đảo hệ định lí Ta-lét LH: Maihoa131@gmail.com Tuần 25 Tiết 44 Ngày soạn:12/ 02/ 2017 LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Củng cố vững định nghĩa hai tam giác đồng dạng Về cách viết tỷ số đồng dạng Kỹ năng: - Vận dụng thành thạo định lý để giải BT cụ thể (Nhận biết cặp tam giác đồng dạng) Trang 44 Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Giáo án, bảng phụ, thước thẳng Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Dụng cụ học tập, học cũ làm BTVN IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Phát biểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng định lí điều kiện để có hai tam giác đồng dạng? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ TRÒ 10 Hoạt động 1: Bài 25 (SGK - 72): Phút GV: Gọi HS đọc đề 25 Cách vẽ: SGK Cho HS thảo luận - Trên cạnh AB lấy điểm B’ cho nhóm đơi cách vẽ -> Gọi đại AB’ = B’B (B’ trung điểm AB) diện nêu cách vẽ -Từ B’ vẽ B’C’ // BC (C’∈ AC ) HS: Thực Ta ∆AB’C’ tam giác cần vẽ GV: Gọi 1HS lên bảng vẽ hình Hãy chứng minh tam giác vẽ thỏa ĐK đề bài? HS: Thực GV: Trên ∆ABC vẽ tam giác vậy? B" C" A GV: Y/c hs vẽ hình A HS: Thực (1hs lên bảng) C' B' 12 Phút B C B Hoạt động 2: C Bài 27 (SGK - 72): a Các cặp tam giác đồng dạng: ∆AMN ∽ ∆ABC( MN//BC) ∆MBL ∽ ∆ABC( ML//AC) Trang 45 GV: Y/c hs làm việc cá nhân ∆AMN ∽ ∆MBL(T/c bắc cầu) 27 SGK b ∆AMN ∽ ∆ABC có: -> gọi hs lên bảng µ chung; AMN · µ ANM · µ A = B; =C A AM k= = AB M 1 N - ∆MBL ∽ ∆ABC có: µ chung; BML · µ BLM · µ B = A; =C C MB = AB HS: Thực - ∆AMN ∽ ∆MBL có: GV: Theo dõi hs làm µ · · µ BLM · µ A = BML; AMN = B; =C 13 (Lưu ý hs viết đỉnh tương Phút AM ứng) k= = MB HS: Làm chỗ so sánh với bạn bảng Bài 28 (SGK - 72): GV: Gọi hs nhận xét a ∆ A'B'C' ∽ ∆ ABC theo tỉ số đồng dạng HS: Nêu nhận xét GV: Chốt lại k = Ta có: Hoạt động 2: GV: Cho HS làm BT 28 A 'B' A'C' B'C' A'B' + A'C' + B'C' = = = = SGK AB AC BC AB + AC + BC GV: ∆ A'B'C' ∽ ∆ ABC ta có Gọi chu vi ∆ A'B'C' 2p', chu vi ∆ ABC điều gì? 2p HS: Trả lời 2p' GV: Chu vi tam giác ta có: =k= 2p tính ntn? b HS: Trả lời GV: Cho hs suy nghĩ, làm 2p' = ⇒ 2p = 2p' = 2p − 2p' = 40 = 20 HS: Suy nghĩ, làm 2p 5 5−3 ⇒ 2p' = 60 dm, 2p = 100 dm Củng cố: (4 Phút) - Nhắc lại tính chất đồng dạng hai tam giác - Nhận xét tập Dặn dò: (1 Phút) - Xem lại chữa, làm BT SBT - Nghiên cứu trước bài: Trường hợp đồng dạng thứ B L LH: Maihoa131@gmail.com Trang 46 k= Tuần 30 Tiết 53 Ngày soạn:19/ 03/ 2017 THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI (Đo gián tiếp chiều cao vật) I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Giúp HS nắm nội dung toán thực hành (Đo gián tiếp chiều cao vật khoảng cách điểm) Kỹ năng: - Biết thực thao tác cần thiết để đo đạc tính tốn tiến đến giải Trang 47 yêu cầu đặt thực tế, chuẩn bị cho tiết thực hành Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Giác kế, thước ngắm, hình 54, 55 Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Mỗi tổ mang thước dây (Thước cuộn) thước chữ A 1m + dây thừng Bút thước thẳng có chia mm, eke, thước đo độ IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Kiểm tra dụng cụ thực hành tổ Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 20 Hoạt động 1: GV hướng dẫn thực Tiến hành đo đạc: Phút hành Đặt thước ngắm vị trí A GV: Nêu yêu cầu buổi thực hành: cho thước vng góc với mặt Đo chiều cao cột cờ sân trường đất, hướng thước ngắm qua Phân chia tổ theo góc vị trí đỉnh khác Xác định giao điểm B HS: Các tổ nghe, xác định vị trí thực đường thẳng AA’ với đường hành tổ HS tổ thẳng CC’ (Dùng dây) vị trí tiến hành thực hành GV: Hướng dẫn HS xác định vị trí đặt thước ngắm, hướng thước ngắm, đánh dấu điểm, sau đo khoảng cách BA, BA’ HS: làm theo hướng dẫn GV GV: Đôn đốc tổ làm việc, đo ngắm cho chuẩn C' Trang 48 C B A A' 15 Hoạt động 2: Tính tốn giấy Phút báo cáo kết Tính tốn kết giấy: GV: Dựa vào hình vẽ ta có tam Đo khoảng cách BA, BA’ giác đồng dạng? Do ∆ ABC ∽ ∆ A’B’C’ Dựa vào tam giác đồng dạng đó, A'B ⇒ A 'C' = AC lập tỉ số cạnh tính chiều AB cao AC cột cờ VD: Đo AB = 1,5, A'B = 4,5 ; HS: Chỉ tam giác đồng dạng, AC = lập tỉ số cạnh tính tốn Cây cao là: GV: u cầu nhóm báo cáo kết A'B 4,5 A'C' = AC = = 6m so sánh với nhóm bạn AB 1,5 HS: Báo cáo kết quả, so sánh Củng cố: (4 Phút) - GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính tốn nhóm - GV: làm việc với lớp + Nhận xét kết đo đạc nhóm + Thơng báo kết + Ý nghĩa việc vận dụng kiến thức toán học vào đời sống hàng ngày + Khen thưởng nhóm làm việc có kết tốt + Phê bình rút kinh nghiệm nhóm làm chưa tốt + Đánh giá cho điểm thực hành - HS trình bày biểu diễn cách đo góc sử dụng giác kế đứng Dặn dò: (1 Phút) - Làm bt sgk bt sbt - Chuẩn bị dụng cụ thực hành: Mỗi tổ thước cuộn dây thừng - Giờ sau thực hành y/c mang thước đo góc, thước có chia khoảng Tuần 32 Tiết 58 Ngày soạn: 03/ 04/ 2017 §2 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (Tiếp theo) I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm khái niệm đường thẳng song song không gian, đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song Kỹ năng: - Nhận biết đường thẳng song song không gian, đường thẳng Trang 49 song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Bảng phụ, thước thẳng, mơ hình hình hộp CN, hình lập phương Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Làm BTVN, Đọc trước IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Hình hộp chữ nhật có mặt, cạnh, đỉnh? Hãy kể tên mặt, cạnh đỉnh hình hộp chữ nhật hình vẽ Chỉ cạnh Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ 18 Hoạt động 1: Hai đường thẳng Hai đường thẳng song song Phút song song không gian không gian GV: Y/c hs làm ?1 ?1 HS: Làm B C GV: giới thiệu BB' AA' đt D song song Vậy không gian, A đt a b gọi song song với nhau? B’ HS: Suy nghĩ, trả lời C’ A’ D’ GV: Giới thiệu tiếp trường hợp lại Các mặt: (ABCD), (A’B’C’D’), HS: Chú ý, ghi (AA’B’B), (BB’C’C), (CC’D’D), (DD’A’A) - BB’ AA’ nằm mp GV: Nếu a // b b // c a có BB’ AA’ khơng có điểm chung ⇒ Ta nói: BB’ AA’ song song với song song với c không? HS: Trả lời Trang 50 Vậy: Với a, b bất kỳ, ta có: - a // b nếu: nằm 1mp khơng có điểm chung - a cắt b nếu: nằm 1mp có điểm chung - a, b không nằm mp 17 Hoạt động 2: Đường thẳng song Nếu a // b b // c a // c Phút song với mặt phẳng Hai mặt Đường thẳng song song với mặt phẳng song song phẳng Hai mặt phẳng song song GV: Cho hs làm ?2 ?2 HS: Làm B C GV: Giới thiệu: D AB // mp (A'B'C'D') A Đt a // mp(P) t/mãn đk gì? HS: Suy nghĩ, trả lời B’ C’ A’ D’ AB // A’B’ chúng nằm mp(ABB’A’) khơng có điểm chung AB khơng nằm mp (A’B’C’D’) ⇒ Ta nói: AB song song với mp (A’B’C’D’) Vậy: GV: Y/c hs làm ?3 HS: Làm bài, phát biểu GV: Giới thiệu mp // mơ hình: AB & AD cắt A chúng chứa mp (ABCD) AB // A'B' AD // A'D' A'B' & A'D' cắt A' chúng chứa mp (A'B'C'D') ta nói rằng: mp (ABCD) // mp (A'B'C'D') HS: Chú ý nghe GV: ĐK để hai mp song song gì? HS: Trả lời a ∉ mp(P) a // mp(P) ⇔  a // b ∈ mp(P) ?3 AD // (A'B'C'D') AB // (A'B'C'D') BC // (A'B'C'D') DC // (A'B'C'D') Chú ý : Đường thẳng song song với mp: BC // mp (A'B'C'D') ⇔ BC// B'C' BC không ∈ (A'B'C'D') Hai mp song song: Trang 51 mp(P) // mp(Q) GV: Y/c hs làm ?4 HS: Làm GV: Nêu nx sgk HS: Nghe ghi nhớ a // a', b // b'  ⇔ a ∩ b, a' ∩ b' a, b ⊂ mp(P), a', b' ⊂ mp (Q)  VD: mp(ABCD) // mp(A'B'C'D') ?4 H D C I A D ' A' B K C' L B ' mp(ABCD) // mp(A’B’C’D’) mp(AA’D’D)//mp(ILKH)//mp(BB’ C’C) mp(ABB’A’) // mp(DCC’D’) Nhận xét: (SGK - 98) Củng cố: (4 Phút) - GV nhắc lại khái niệm đường thẳng song song với mặt phẳng, mặt phẳng song song, mặt phẳng cắt Dặn dò: (1 Phút) - Học theo sgk + ghi - Làm bt sgk bt sbt - Đọc trước §3 Tuần 34 Tiết 61 Ngày soạn:16/ 04/ 2017 Tiết 59: §5 DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Biết chứng minh cơng thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng cách đơn giản Kỹ năng: - Vận dụng cơng thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng vào làm tập Thái độ: - Rèn luyện tư sáng tạo, tính cẩn thận, xác Trang 52 II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Vấn đáp, thuyết trình - Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động HS III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Bảng phụ, thước thẳng, mơ hình hình lăng trụ đứng Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Làm BTVN, Đọc trước IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Bài 21 (SGK - 108): Điền kí hiệu “// ” “⊥” vào ô trống bảng sau: Cạn B’C A C A h AA’ CC’ BB’ A’C’ A’B’ ’ C B B Mặt ⊥ ⊥ ⊥ ACB // // // ⊥ ⊥ A’C’B’ ⊥ // // // ABB’A // ’ Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 17 Hoạt động 1: Cơng thức tính diện Cơng thức tính diện tích Phút tích xung quanh xung quanh GV: Cho HS làm tập ? ? HS: Suy nghĩ làm - Độ dài cạnh đáy là: GV: Diện tích xung quanh hình 2,7cm; 1,5cm; 2cm lăng trụ đứng tổng diện tích - Diện tích hình chữ mặt bên nhật là: HS: Chú ý nghe 2,7 (cm2); 1,5 (cm2); GV: Hãy nêu cách tính diện tích xung (cm2) quanh hình lăng trụ đứng? (GV - Tổng diện tích hình dẫn dắt để hs tự rút công thức chữ nhật là: 2,7 + 1,5 + HS: Phát biểu GV: Diện tích tồn phần hình lăng = (2,7 + 1,5 + 2) = 18,6 trụ đứng tính tn? (cm ) HS: Suy nghĩ, trả lời Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng là: Sxq = 2p.h (p nửa chu vi đáy, h chiều cao) Trang 53 18 Hoạt động 2: Ví dụ Phút GV: Để tính diện tích tồn phần hình lăng trụ ta cần tính cạnh nữa? HS: Trả lời GV: Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ? HS: Phát biểu GV: Tính diện tích hai đáy? HS: Phát biểu GV: Tính diện tích tồn phần hình lăng trụ? HS: Phát biểu Diện tích tồn phần: Stp = Sxq + 2.Sđ Ví dụ B’ A’ C’ cm cm B A 3cm C Tính diện tích toàn phần lăng trụ đứng, đáy tam giác vng, theo kích thức hình bên Giải: ∆ ABC vng C có: BC= AB2 - AC = 25 − = (cm) Sxq = (3 + + 5) = 72 (cm2); S2đ = = 12 (cm2) Stp = 72 + 12 = 84 (cm2) Củng cố: (4 Phút) Bài 23 (SGK - 111): a Hình hộp chữ nhật: Sxq = ( + ) 2,5 = 70 cm2 2Sđ = = 24cm2 Stp = 70 + 24 = 94cm2 b Hình lăng trụ đứng tam giác: CB = 22 + 32 = 13 ( định lý Pi Ta Go ) Sxq = ( + + 13 ) = ( + 13 ) = 25 + 13 (cm 2) = (cm 2) Stp = 25 + 13 + = 31 + 13 (cm 2) 2Sđ =2 Dặn dò: (1 Phút) - Làm tập 24, 25, 26 SGK tập SBT - Đọc trước §6 Trang 54 Trang 55 ... 1: Ôn chương tứ giác I Ôn chương tứ giác Phút GV: Cho HS trả lời câu hỏi: Định nghĩa hình Phát biểu định nghĩa hình: Hình thang Hình thang Hình thang cân Hình thang cân Tam giác Tam giác Hình. .. nhật, hình vng , Hình chữ nhật, hình vng , hình thoi hình thoi Nêu dấu hiệu nhận biết hình trên? Nêu định nghĩa tính chất đường trung bình hình Hình thang Tam giác HS: Trả lời 19 Hoạt động 2: Ôn. .. - Đọc trước bài: Hình thang Tuần Trang Tiết Ngày soạn: 21/ 8/ 2016 §2 HÌNH THANG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nắm vững định nghĩa hình thang, hình thang vuông khái niệm: cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức HÌNH học 8 , Ôn thi công chức HÌNH học 8