Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

3 56 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:34

Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử. Tự chọn SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELCTRRON ? Ngày soạn : 9/10/2014 Ngày dạy :…………… I Mục tiêu: Kiến thức:HS hiểu: Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của ng.tử các ng.tố chu kì Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron ng.tử các ng.tố chính là nguyên nhân sự biến đổi tuàn hoàn về tính chất của các ng.tố HS biết được: Đặc điểm cấu hình electron hóa trị của ng.tử các ng.tố nhóm B Kỹ năng: Dựa vào cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố nhóm A, suy cấu tạo nguyên tử, đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng Dựa vào cấu hình electron xác định nguyên tố s, p, d Phát triển lực : - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực giải giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học - Năng lực suy luận , tư duy, vận dụng - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học Thái độ, tình cảm: Tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo Đức tính cần cù, tỉ mỉ, chính xác II Chuẩn bị: - GV: Bảng tuần hoàn các nguyên tớ hoá học - HS: Ơn bài cấu tạo BTH các nguyên tố hoá học III Phương pháp: Thông qua việc xây dựng cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố các chu kì liên tiếp để HS nhận thấy được quy luật biến đổi cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố IV Tổ chức hoạt động dạy – học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: HĐ1: Bài 1: Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử là 3, 11, 19 a Hãy viết cấu hình e của các nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z ? b Xác định vị trí X, Y, Z bảng tuần hoàn? c Tính chất hóa học đặc trưng của X, Y, Z ? GV: Cho HS tự giải bài tập này HĐ2: Bài 2: Các ngtố X, Y, Z có số hiệu lần lượt là 6, 9, 17 Xác địnhvị trí của chúng BTH Xếp các ngtố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần? HS: + Z = 6, 1s2 2s2 2p2 ⇒ X thuộc chu kì 2, nhóm IVA Vậy X là C + Z = 9, 1s2 2s2 2p5 ⇒ Y thuộc chu kì 2, nhóm VIIA Vậy Y là F + Z = 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ⇒ Z thuộc chu kì 3, nhóm VIIA Vậy Z là Cl Thứ tự tính phi kim tăng dần là: C < Cl < F HĐ3: Bài 3: Nguyên tố X có số hiệu ngtử là 25 a/ Cho biết vị trí của X BTH? Giải thích? b/ Nêu tính chất hóa học đặc trưng của X? c/ Viết công thức phân tử oxit cao nhất của X? - GV: cho HS thảo luận làm theo nhóm, gọi HS lên bảng trình bày Cho Z = 25 a/ Thang lượng: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 Cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 ⇒ Vậy X ô 25, chu kì 4, nhóm VIIB Vì X có Z = 25, có lớp e, 7e hóa trị( 2e phân lớp 4s và 5e phân lớp 3d) Electron cuối cùng phân bố lớp d nên x là ngtố d, nó nhómVIIB là Mangan (Mn) b/ Tính chất hóa học đặc trưng của X là tính kim loại, nó có thể cho 7e để trở thành Mn7+ Mn → Mn7+ + 7e c/ CT oxit cao nhất Mn2O7 - Gọi hs khác nhận xét, GV bổ sung và cho điểm HĐ4: Bài 4: Cho 3,33g kim loại kiềm tác dụng với muối thấy có 0,48g H2 thoát Cho biết tên của kim loại kiềm ? GV: Hướng dẫn HS gọi tên kim loại chưa biết là M, viết PTPƯ xẩy từ khối lượng của Hi đro tính được số mol và từ số nol hiđro tính được số mol M suy KLNT của M ? 0, 48 = 0, 24 ; PTPƯ: 2M +2H2O → 2MOH + H2 HS: n H2 = Theo PT n M = 2n H = 2.0, 24 = 0, 48 (mol) ⇒ M M = 3,33 = 6,9 kim loại M là liti 0, 48 HĐ5: Bài 5: Cho 3g hỗn hợp hai kim loại kiềm A và Na tác dụng với nước dư Để trung hòa dd dịch thu được cần dùng 0,2 mol axit HCl Viết các pt phản ứng xảy Tìm tên A ? GV: Hướng dẫn HS đặt công thức chung cho hai kim loại là M, viết PTPƯ xẩy dựa vào PTPƯ tìm được M M sau đó biện luận để tìm MA HS: Gọi công thức chung cho hai kim loại là M ta có PTPƯ: M + 2H2O  ; MOH + HCl  → 2MOH + H2(1) → MCl + H2O(2) = 15 nHCl= 0,2 mol Từ phương trình hóa học ta có nM= nHCl=0,2 mol ⇒ M M = 0, Vì MNa=23 ⇒ MM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử, Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

Từ khóa liên quan