Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 7: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2 31 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:33

Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 7: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 7: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 7: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tự chọn BẢNG TUẦN HOÀN ? Ngày soạn : 3/10/2014 Ngày dạy :…………… I Mục tiêu: 1.Kiến thức:Biết được: - Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hồn - Cấu tạo bảng tuần hồn: ơ, chu kì, nhóm ngun tố (nhóm A, nhóm B) 2.Kĩ năng: Từ vị trí bảng tuần hồn ngun tố (ơ, chu kì) suy cấu hình electron ngược lại Phát triển lực : - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực giải giải vấn đề thơng qua mơn hóa học - Năng lực suy luận , tư duy, vận dụng 4.Thái độ: Tích cực học tập, chủ động nắm bắt kiến thức II Chuẩn bị: - GV: Hình vẽ ngun tố Na Bảng tuần hồn ngun tố hố học - HS: BTH ngun tố hố học Ơn lai cách viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố III Phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại gợi mở, thảo luận nhóm, phát huy tính tích cực học sinh IV Tổ chức hoạt động dạy – học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: HĐ1: 11 22,489 20 40,08 Bài 5: Cho nguyên tố có đặc tính sau: Na 0,43 ; Ca1,00 ; [Ne]3s1 ; [Ar]4s2 Hãy nêu điểm mà em biết nguyên tố trên? GV: Cho lớp làm tập, gọi HS lên bảng làm sau cho lớp nhận xét sửa chửa sai xót có HS: Nêu đại lượng dựa vào số liệu cho: - Số khối � khối lượng nguyên tử - Điện tích hạt nhân � số p � số e - Số nơtron - Cấu hình electron � Vị trí cuả ngun tố BTH HĐ2: Bài 6: Hai nguyên tố A, B thuộc nhóm A bảng tuần hồn hai chu kì liên tiếp có tổng số p hai ngun tố 32 Viết cấu hình A, B GV: Hướng dẫn pA + pB = 32 (với pA < pB) 32 � pA < A thuộc chu kì ? Giữa A B cách nguyên tố HS: pA < 16 � A thuộc chu kì � A B cách 18 nguyên tố nên có hai trường hợp xảy pA + pB = 32 pA + pB = 32 Nghiệm phù hợp pA = 12, pB = 20 pA - pB = pA - pB = 18 Cấu hình e A: 1s22s22p63s2 Cấu hình e B: 1s22s22p63s23p64s2 GV: gọi HS lên bảng chữa tập � gọi HS nhận xét � hoàn thiện HĐ3: Tổng hợp số dạng tập Dạng : Từ cấu hình electron nguyên tử suy vị trí bảng tuần hồn tính chất hóa học Bài Nguyên tử số ngun tố có cấu hình e sau a) 1s2 2s2 2p1 b) 1s2 2s2 2p5 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Hãy xác định vị trí chúng hệ thống tuần hồn (stt, chu kỳ, nhóm, phân nhóm) Bài Cho nguyên tố sau: Be (Z = 4) ; N (Z = 7) ; Sc (Z =21) ; Se (Z = 34); Ar (Z = 18) a) Viết cấu hình e chúng? b) Xác định vị trí nguyên tố hệ thống tuần hồn c) Nêu tính chất hóa học chúng? Giải thích? Bài Ngun tử A, B, C có cấu hình e phân lớp 5s1 , 3d6 , 4p3 a) Viết cấu hình e đầy đủ A, B, C b) Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử c) Xác định vị trí hệ thống tuần hoàn, gọi tên d) Nguyên tử kim loại, phi kim? Giải thích? Bài Cho cấu hình e ngtử sau là: A : 3s1 B : 4s2 Viết cấu hình e chúng Tìm A, B Viết phương trình phản ứng xảy cho A, B tác dụng: H2O, dung dịch HCl, clo, lưu huỳnh, oxi Dạng 2: Từ vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn suy cấu tạo vỏ nguyên tử nguyên tố Bài Viết cấu hình e nguyên tử nguyên tố sau, biết vị trí chúng hệ thống tuần hồn là: A chu kỳ 2, phân nhóm nhóm IV B chu kỳ 3, phân nhóm nhóm II C chu kỳ 4, phân nhóm phụ nhóm III D chu kỳ 5, phân nhóm nhóm II Bài Một nguyên tố thuộc chu kỳ 3, phân nhóm nhóm VI hệ thống tuần hồn Hỏi: - Nguyên tử nguyên tố có e lớp cùng? - Các e nằm lớp thứ mấy? - Viết số e lớp? Bài Có nguyên tố X, Y, Z Biết X chu kỳ 3, phân nhóm nhóm VI; Y chu kỳ 4, phân nhóm nhóm VIII; Z chu kỳ 5, phân nhóm nhóm I a) Viết cấu hình e Cho biết số lớp e, số e lớp nguyên tử? b) Nguyên tố kim loại, phi kim, khí trơ? Vì sao? c) Cho biết tên nguyên tố Bài Nguyên tố R thuộc phân nhóm nhóm III có tổng số hạt 40 a) Xác định số hiệu ngtử viết cấu hình e R b) Tính % theo khối lượng R oxit cao Bài Nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm VI, có tổng số hạt 24 a) Viết cấu hình e, xác định vị trí X hệ thống tuần hồn gọi tên b) Y có X proton Xác định Y c) X Y kết hợp với tạo thành hợp chất Z, X chiếm phần Y chiếm phần khối lượng Xác định công thức phân tử Z Dạng 3: Từ đặc điểm chu kỳ suy cấu tạo nguyên tử Bài 10) A B hai nguyên tố thuộc phân nhóm hai chu kỳ nhỏ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 32 Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B ĐS: 12 ; 20 Bài 11) A B hai nguyên tố thuộc phân nhóm hai chu kỳ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số điện tích hạt nhân chúng 24 Tìm số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B ĐS: ; 16 Bài 12) A B hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 25 Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B ĐS: 12 ; 13 Bài 13) A B hai nguyên tố hai phân nhóm liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số hiệu nguyên tử chúng 31 Xác định vị trí viết cấu hình e A, B ĐS: 15 ; 16 Bài 14) C D hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số khối chúng 51 Số nơtron D lớn C hạt Trong nguyên tử C, số electron với số nơtron Xác định vị trí viết cấu hình e C, D ĐS: ZA = 12 ; ZB = 13 ... huỳnh, oxi Dạng 2: Từ vị trí ngun tố bảng tuần hồn suy cấu tạo vỏ nguyên tử nguyên tố Bài Viết cấu hình e ngun tử nguyên tố sau, biết vị trí chúng hệ thống tuần hoàn là: A chu kỳ 2, phân nhóm nhóm... II Bài Một ngun tố thuộc chu kỳ 3, phân nhóm nhóm VI hệ thống tuần hoàn Hỏi: - Nguyên tử nguyên tố có e lớp ngồi cùng? - Các e nằm lớp thứ mấy? - Viết số e lớp? Bài Có nguyên tố X, Y, Z Biết... a) Viết cấu hình e Cho biết số lớp e, số e lớp nguyên tử? b) Nguyên tố kim loại, phi kim, khí trơ? Vì sao? c) Cho biết tên nguyên tố Bài Nguyên tố R thuộc phân nhóm nhóm III có tổng số hạt 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 7: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án tự chọn Hóa học 10 tiết 7: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan