phat trien cho vay khcn tai eximbank

99 61 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN MẠNH CƯỜNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - NGUYỄN MẠNH CƯỜNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG BIÊN Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THU THỦY HÀ NỘI, NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: luận văn thạc sĩ “Phát triển cho vay cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Việt Nam - Chi nhánh Long Biên” cơng trình tơi nghiên cứu độc lập nghiêm túc Số liệu luận văn trung thực thu thập từ nhiều nguồn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Cường ii LỜI CẢM ƠN Bài luận văn tơi hồn thành ngồi nỗ lực cá nhân tơi có tận tình bảo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn: Cô giáo PGS.TS.Nguyễn Thu Thủy Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long Biên giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn Q thầy, giáo Khoa Sau đại học, Khoa Tài Chính Ngân hàng tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho tơi kiến thức q báu q trình học tập Trường Đại học Thương mại Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Cường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii SƠ ĐỒ viii BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1.Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân NHTM 1.1.1.Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân .6 1.1.2 Các hình thức cho vay KHCN NHTM 1.1.3.Vai trò cho vay khách hàng cá nhân .13 1.2 Phát triển cho vay khách hàng cá nhân NHTM 15 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay khách hàng cá nhân 15 1.2.2 Một số tiêu phản ánh phát triển cho vay khách hàng cá nhân 16 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay khách hàng cá nhân 21 1.3 Kinh nghiệm phát triển cho vay khách hàng cá nhân số Ngân hàng Thương mại học rút cho ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam - chi nhánh Long Biên .25 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển cho vay khách hàng cá nhân số NHTM 25 iv 1.3.2 Bài học rút cho NHTMCP xuất nhập Việt Nam - Chi nhánh Long Biên 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH LONG BIÊN 30 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam - chi nhánh Long Biên 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam - Chi nhánh Long Biên 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam - Chi nhánh Long Biên 31 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam - Chi nhánh Long Biên giai đoạn 2016-2018 34 2.2 Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Eximbank Long Biên 40 2.2.1 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 41 2.2.2 Chính sách quy trình cho vay khách hàng cá nhân Eximbank 43 2.2.3 Tình hình phát triển cho vay khách hàng cá nhân Eximbank Long Biên 50 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển cho vay KHCN Eximbank Long Biên 63 2.3.1 Về kết đạt .63 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG BIÊN 70 3.1 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP xuất nhập Việt Nam Eximbank Long Biên 70 v 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam 70 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Eximbank Long Biên 71 3.2 Giải pháp phát triển cho vay khách hàng cá nhân Eximbank Long Biên 72 3.2.1 Các giải pháp chủ yếu .72 3.2.2 Một số giải pháp bổ trợ khác 78 3.3 Một số kiến nghị 79 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 79 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, Nhà nước 80 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên CBTD : Cán tín dụng DS : Doanh số ĐVT : Đơn vị tính Eximbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam BCTC : Báo cáo tài HĐKD : Hoạt động kinh doanh KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KTTN : Kinh tế tư nhân LN : Lợi nhuận NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CV : Cho vay DN : Dư nợ TSĐB : Tài sản đảm bảo vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Một số tiêu tài chủ yếu Eximbank Long Biên giai đoạn 2016 - 2018 .36 Bảng 2.2 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân Eximbank Long Biên Biên giai đoạn 2016 - 2018 50 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo kỳ hạn Eximbank Long Biên giai đoạn 2016 - 2018 .52 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay KHCN theo sản phẩm Eximbank Long Biên giai đoạn 2016 - 2018 .54 Bảng 2.5 Số lượng khách hàng vay tín dụng Eximbank Long Biên giai đoạn 2016 - 2018 .56 Bảng 2.6: Thị phần cho vay KHCN Eximbank Long Biên so với ngân hàng khác địa bàn .57 Bảng 2.7 Phân loại nợ cho vay KHCN Eximbank Long Biên giai đoạn 2016 2018 58 Bảng 2.8 Bảng Tổng hợp lãi suất số ngân hàng Cập nhật đến 10/2018 60 Bảng 2.9: Thu nhập từ cho vay KHCN Eximbank Long Biên giai đoạn 2016 2018 62 viii SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cho vay trực tiếp .10 Sơ đố 1.2: Cho vay gián tiếp .11 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Eximbank Long Biên 34 Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay cá nhân Eximbank - Chi nhánh Long Biên 48 74 Chi nhánh kết hợp với cơng ty bán lẻ, nhà phân phối ô tô, xe máy, siêu thị lớn, uy tín địa bàn nhằm giới thiệu sản phẩm cho vay trả góp mua sản phẩm Các công ty bán lẻ, nhà phân phối giới thiệu sản phẩm cho vay, hỗ trợ KHCN chi nhánh đến với khách hàng Cùng với đó, chi nhánh giới thiệu, hướng dẫn cho khách hàng sản phẩm mà chi nhánh cho vay mua trả góp Việc kết hợp mang lại hiệu cao hoạt động cho vay KHCN, giúp chi nhánh tạo lợi so với đối thủ cạnh tranh; từ phát triển thêm khách hàng, phát triển hoạt động cho vay nói chung cho vay KHCN nói riêng Bà là: Giảm thủ tục, thời gian giải hồ sơ, tăng thời gian bán hàng Việc tách biệt phận bán hàng khỏi phận thẩm định nhằm nâng cao suất bán hàng cách rõ rệt, cán bán hàng có nhiều thời gian việc tìm kiếm, phát triển khách hàng Tuy nhiên, khối lượng hồ sơ Chi nhánh lớn mà chức nhiệm vụ phận chưa rõ ràng Do phận bán hàng phải kiêm nhiệm công việc phận thẩm định Như vậy, mục đích chuyển đổi mơ hình để tăng hiệu bán lẻ không phát huy tác dụng Để phận bán hàng chun tâm làm tốt cơng việc mình, Chi nhánh cần xây dựng đội ngũ cán thẩm định hồ sơ tách bạch Quy định, quy trình cho vay phức tạp lý dẫn tới khối lượng cơng việc phận thẩm định lớn Thêm vào đó, đợt kiểm tra nội thường xuyên làm cho cán thẩm định nhiều thời gian cho phục vụ kiểm tra, sau thời gian để khắc phục chỉnh sửa lỗi sai sót Để khắc phục vấn đề trên, Chi nhánh thực đồng giải pháp sau: - Chuyên mơn hóa cho cán Thẩm định Thay cán thẩm định quản lý khách hàng tản mạn nay, phòng nên phân cơng cán quản lý tập trung theo ngành nghề kinh doanh khách hàng Ví dụ: Giao cho cán chuyên thẩm định cho vay tiêu dùng, cán khác phụ trách cho vay ô tô, cán khác phụ trách cho bất động sản, Như có chun mơn hóa cơng việc, cán 75 Bốn là: Phát triển mạng lưới lực lượng cán bán hàng Việc mở rộng mạng lưới giao dịch cần thiết để khai thác tiềm khu vực chi nhánh chưa vươn tới Vì chi nhánh cần tiến hành mở thêm phòng giao dịch vệ tinh để khai thác tốt tiềm phân khúc khách hàng cá nhân Từ phát triển cho vay khách hàng cá nhân Một ngân hàng muốn phát triển ngồi sở vật chất tốt, sách hoạt động đắn cần phải có đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ chun môn giỏi, giàu kinh nghiệm Hiện nay, đội ngũ CBBH chi nhánh có số lượng ít, chưa đáp ứng với quy mô tiềm chi nhánh Vì vậy, chi nhánh cần có sách tuyển dụng nhân viên có nghiệp vụ, có trình độ kinh nghiệm vào làm việc chi nhánh Cần có chế độ đãi ngộ nhằm thu hút giữ lại CBBH giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm; tránh tình trạng nhân viên vào chi nhánh làm việc thời gian, có trình độ chun mơn kinh nghiệm làm việc lại chuyển sang ngân hàng khác có chế độ đãi ngộ tốt Bên cạnh đó, lực lượng CBBH chi nhánh phần lớn cán trẻ Họ có cấp, trình độ đại học kỹ làm việc thực tế, thiếu kinh nghiệm bán hàng; chi nhánh cần tổ chức khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tín dụng; kiến thức thẩm định khóa đào tạo kỹ bán hàng chăm sóc khách hàng sau bán hàng Bởi để trở thành CBBH giỏi ngồi chun mơn nghiệp vụ, có trình độ thẩm định đòi hỏi người CBBH phải giỏi kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng; từ phát triển sản phẩm cho vay KHCN đến với khách hàng Năm là: Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, xây dựng mơ hình hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động cho vay KHCN Tuy nhiên, trình phát triển cần phải ln liền với q trình hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro đảm bảo hoạt động phát triển bền vững Việc hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thực qua giải pháp: 76 Thực tế nay, Tại chi nhánh Eximbank, công tác kiểm tra giám sát tín dụng chủ yếu kiểm sốt viên lãnh đạo phòng kiểm tra việc thực nghiệp vụ cán tín dụng có đầy đủ theo quy trình cho vay hay khơng Việc kiêm nhiệm nhiều cơng đoạn hoạt tín dụng dẫn tới công tác quản trị rủi ro chi nhánh không sâu sát chặt chẽ khâu, bước quy trình nghiệp vụ tín dụng Để quy trình tín dụng thực đúng, tn thủ nghiêm ngặt, chất lượng dịch vụ nâng cao cần phải có thay đổi mạnh mẽ cơng tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tín dụng, lãnh đạo phận tín dụng, đảm bảo cơng tác tín dụng chi nhánh phải giám sát chặt chẽ Tăng cường nhân phận kiểm tra kiểm soát nội bộ, để tăng cường hiệu trình kiểm tra giám sát Nhờ trình kiểm tra kiểm sốt nội giúp cho ban giám đốc ngân hàng nắm bắt nhanh chóng tình hình hoạt động kinh doanh diễn chi nhánh, kịp thời phát sai sót, từ đưa biện pháp giải kịp thời Vì thời gian tới ngồi việc nâng cao tinh thần tự kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng cán bộ, lãnh đạo phận hỗ trợ tín dụng, ban Giám đốc chi nhánh đề xuất với hội sở hướng tới thành lập phận kiểm tra kiểm soát nội chuyên trách riêng chi nhánh, có quy chế hoạt động rõ ràng Ngay trước mắt, đề xuất hội sở cử cán thuộc tổ kiểm tra kiểm soát nội hội sở có mặt thường xuyên chi nhánh để hỗ trợ kịp thời cho chi nhánh việc kiểm tra, rà soát lại khoản cho vay, đảm bảo khoản cho vay tuân thủ theo quy nhà nước quy định Eximbank Chi nhánh nên đề xuất Hội sở xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá tồn diện khách hàng Thơng qua hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng ngân hàng đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng vay vốn, xác định mức độ rủi ro đảm bảo tính khách quan khoa học Từ ngân hàng định cho vay hay từ chối cho vay khách hàng Hơn từ hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng, ngân hàng có để đánh giá, phân chia khách hàng thành nhóm với mức độ tín nhiệm khác nhau, từ xây dựng 77 sách cho vay phù hợp với nhóm khách hàng: sách chế cho vay, lãi suất cho vay, mức vay vốn hay khoản phí cho vay Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra sau cho vay hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: Công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay sau cho vay có vai trò quan trọng hoạt động tín dụng NHTM, khâu khơng thể thiếu quy trình tín dụng ngân hàng Việc kiểm tra sau cho vay giúp NHTM nắm diễn biến khoản tín dụng cung cấp cho khách hàng để có biện pháp can thiệp cần thiết, điều chỉnh kịp thời, sớm ngăn ngừa rủi ro xảy Việc lựa chọn áp dụng có hiệu hình thức kiểm tra sau cho vay thiết lập hệ thống phòng ngừa rủi ro tín dụng hữu hiệu nói cách khác góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Cơng tác thu hồi giải nợ nhanh chóng định đến chất lượng tín dụng Việc kịp thời phát biểu bất lợi xảy khách hàng biện pháp xử lý kịp thời, tư vấn đắn cho khách hàng giảm thiểu khoản nợ hạn; từ tác động tích cực đến chất lượng hoạt động tín dụng Hiện nay, việc kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay sau cho vay chi nhánh chưa thực cách đầy đủ, chặt chẽ Công tác kiểm tra sau cho vay chưa thường xun, chưa xác, khơng mang tính kịp thời Biên kiểm tra sau cho vay sơ sài, mang tính hình thức, chưa đánh giá đầy đủ thông tin hoạt động khách hàng, chưa kiểm tra kiểm sốt q trình ln chuyển vốn khách hàng Từ dẫn đến việc khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, tiềm ẩn nhiều rủi ro mang tới cho ngân hàng Vì vậy, thời gian tới cơng tác kiểm tra vốn vay sau cho vay cần ban Giám đốc lãnh đạo phòng KHCN đạo thực cách nghiêm túc, giám sát chặt chẽ việc giải ngân; kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng cụ thể, thường xuyên hơn, kịp thời thu hồi vốn trước hạn khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích Hiện chi nhánh nợ hạn, nợ xấu hoạt động cho vay KHCN có gia tăng Nhưng cơng tác kiểm tra kiểm sốt sau 78 cho vay khơng coi trọng nguy nợ nợ xấu cho vay KHCN khơng khơng giảm gia tăng mạnh hơn; ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung ngân hàng Vì vậy, có thực tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tính tn thủ quy trình nghiệp vụ, quy chế cho vay kết hợp với sách khen thưởng, kỷ luật kịp thời theo trách nhiệm rõ ràng kiểm sốt hoạt động cho vay KHCN hoạt động dịch vụ khác có chất lượng cao, an tồn phát triển bền vững 3.2.2 Một số giải pháp bổ trợ khác Các giải pháp chủ yếu nói có vai trò vô quan trọng phát triển hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay KHCN nói riêng Tuy nhiên, để góp phần phát triển hoạt động cho vay KHCN ngân hàng thiếu giải pháp bổ trợ sau: Một là: Tăng cường công tác huy động vốn Để đảm bảo nguồn cho hoạt động tín dụng góp phần đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay KHCN nói riêng chi nhánh phải tăng cường công tác huy động vốn từ khách hàng giải pháp cụ thể sau: Mở rộng mạng lưới hoạt động chi nhánh Với quy mô nay, số lượng 04 phòng giao dịch chi nhánh khiêm tốn Vì chi nhánh cần mở rộng mạng lưới phòng giao dịch nhằm thu hút thêm nguồn vốn huy động nhân dân Đa dạng hóa hình thức huy động vốn cho phù hợp với nhu cầu lợi ích người dân tổ chức kinh tế Mở rộng thực tốt hoạt động dịch vụ toán trung gian để thu hút nguồn tiền gửi cá nhân, tổ chức kinh tế địa bàn hoạt động Mở rộng quan hệ bạn hàng với tinh thần hợp tác, tranh thủ nguồn vốn tiền gửi tổ chức kinh tế 79 Hai là: Nâng cao trình độ ứng dụng cơng nghệ ngân hàng cán nhân viên ngân hàng Một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nói chung hoạt động cho vay KHCN nói riêng khả cập nhật, truy cập thông tin khách hàng hệ thống phần mềm quản lý Korebank, khả khai thác tối đa cơng nghệ đại, tiện ích mạng nội S-office, sử dụng hiệu mạng toán SWIFT cán nhân viên ngân hàng Công nghệ ngân hàng không đơn máy móc phục vụ nhu cầu tốn khách hàng mà việc sử dụng cơng nghệ tin học ngân hàng để giải ngân tiền vay đến khách hàng nhanh chóng, kịp thời phát nguy rủi ro xảy ra, từ góp phần nâng cao tính chun nghiệp, đại ngân hàng, nâng cao giá trị thương hiệu Eximbank quan niệm, cách nhìn khách hàng Ba là: Nâng cao tính chuyên nghiệp phong cách phục vụ khách hàng cán nhân viên Tính tuân thủ đồng phục, phong cách niềm nở, tận tình tiếp xúc với khách hàng từ nhân viên bảo vệ cán nhân viên nghiệp vụ cần đề cao để tạo ấn tượng tốt với khách hàng thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp, từ thu hút khách hàng sử dụng ngày nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng Tại chi nhánh phòng giao dịch Eximbank ngồi việc bố trí nội thất văn phòng hợp lý, bắt mắt đội ngũ nhân viên có trình độ, có ngoại hình tốt, tận tâm với nghề đóng góp vai trò vơ quan trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước cần đưa văn hướng dẫn cụ thể thông tư, quy định sản phẩm cho vay KHCN giúp ngân hàng tổ chức tín dụng cứ, sở để xây dựng quy định cho vay khách hàng cá nhân cho phù 80 hợp Từ tạo điều kiện cho NHTM phát triển cho vay KHCN - thị trường có tiềm phát triển Đồng thời, phải đảm bảo tạo mơi trường hoạt động bình đẳng thành phần dân cư, khách hàng NHTM Ngân hàng nhà nước cần hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) hoạt động quy mơ, hiệu để nắm bắt kịp thời thông tin không doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nắm bắt thơng tin tín dụng khách hàng cá nhân nhằm hỗ trợ cho việc phát triển cho vay khách hàng cá nhân quản lý khách hàng cá nhân khoản cho vay tốt Ngân hàng nhà nước cần hỗ trợ NHTM việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân nhằm đánh giá khả tài cá nhân cách tốt để giúp NHTM đưa định đắn cho vay Ngân hàng nhà nước nên thường xuyên tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ sử dụng chương trình theo hướng đại hố, khố bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm cho vay KHCN tổ chức tín dụng ngân hàng với 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, Nhà nước Hệ thống Ngân hàng có phát triển tốt hay khơng cần có ủng hộ tạo điều kiện Chính phủ, hoạt động cho vay Ngân hàng có phát triển hay khơng cần có sách phù hợp với hoạt động cho vay Chính phủ, ngành liên quan cần ban hành đạo luật, sách, quy định nhằm tạo mơi trường pháp lý thống nhất, đồng cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư; tạo bình đẳng kinh doanh tất thành phần kinh tế; khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình phát triển Với mơi trường hoạt động kinh doanh ổn định, bình đẳng người dân an tâm mạnh dạn bỏ vốn kinh doanh Từ thúc đẩy nhu cầu vay vốn kinh doanh người dân; tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển cho vay KHCN Bên cạnh cần đưa sách hỗ trợ cho ngành Tài Ngân hàng, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động cho vay ngành Ngân hàng từ trung ương đến địa phương Có sách quan tâm quyền địa phương cơng tác: xử lý tài sản 81 đảm bảo vay khách hàng phải có hỗ trợ bên tòa án, bên cơng an có đơn khởi kiện ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đăng ký chấp tài sản, chứng thực, cơng chứng… Do luận văn đưa kiến nghị sau: Thứ nhất, phủ phải đảm bảo kinh tế ổn định, kiềm chế lạm phát Có chế độ tiền lương phù hợp cho người lao động, thúc đẩy khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân,cá thể, hộ gia đình phát triển Thứ hai, quyền địa phương phải tạo điều kiện cho Ngân hàng tiếp xúc với khách hàng xử lý thủ tục hành (làm đơn khởi kiện; xác minh thân nhân khách hàng, xác minh tài sản chấp khách hàng nhân thân gia đình liên quan đến khách hàng vay…) Tạo điều kiện cho cán ngân hàng tiếp xúc với cán Cấp Quận, Phường, tránh tình trạng quan liêu, hách dịch, nhiễu với cán ngân hàng Thứ ba, việc người dân có tiếp cận vốn vay Ngân hàng hay khơng, quyền địa phương đóng vai trò lớn giúp người dân tiếp cận với vốn vay Ngân hàng, tạo điều kiện cho cán ngân hàng gặp gỡ phổ biến sản phẩm vay đến người dân 82 KẾT LUẬN Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng phát triển hầu hết ngân hàng Trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ ngân hàng: khách hàng, dịch vụ ngân hàng ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng giành ưu cạnh tranh Cho vay hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Trong cho vay KHDN chiếm tỷ trọng lớn dư nợ cho vay ngân hàng Trong đó, thị trường tiềm chưa nhiều ngân hàng khai thác hiệu cho vay KHCN Đối với ngân hàng lớn đại giới nhóm KHCN họ khai thác hiệu Còn Việt Nam, thị trường tiềm năng, ngân hàng nói chung Eximbank nói riêng chưa trọng khai thác nhóm khách hàng tiềm Qua nghiên cứu thực tế Eximbank Long Biên hoạt động cho vay KHCN chi nhánh chưa thực quan tâm nhiều nhiều vấn đề tồn cần khắc phục Muốn đạt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, tạo lợi cạnh tranh hoạt động kinh doanh việc khai thác nhóm KHCN - khách hàng tiềm tất yếu NHTM nói chung Eximbank Long Biên nói riêng Vì phát triển cho vay khách hàng cá nhân Eximbank Long Biên tất yếu trình phát triển chi nhánh Với kiến thức sở cho vay KHCN trình nghiên cứu thực tế Eximbank Long Biên luận văn đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN chi nhánh; đồng thời đưa số giải pháp kiến nghị nhằm phát triển cho vay KHCN Eximbank Long Biên Trong trình nghiên cứu, kiến thức, trình độ hiểu biết hạn chế nên đề tài không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong thầy cơ, anh chị bạn góp ý để tơi bổ sung kiến thức hạn chế hồn thiện luận văn cách tốt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Thống kê Hoàng Thị Huyền Trang (2015), Nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Hà Tây Đại học kinh tế - ĐH QG HN Nguyễn Quang Vinh (2015), Phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế - ĐH QG HN Nguyễn Thị Ngọc Thu (2016), Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ Kinh doanh Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Thanh Giang (2017),Phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc, Luận văn thạc sĩ, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam - Chi nhánh Long Biên, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016,2017,2018 Quốc hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng- số 4/2010/QH12 thơng qua ngày 16/06/ 2010, có hiêu lực ngày 01/01/2011 Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư 29/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/12/2016 10 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam (2017), Quy định hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam, Quyết định số 131/2017/EIB/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2017 11 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam (2018), Quy định tín dụng nội Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam, Quyết định số 156/2018/EIB/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2018 12 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam (2013), Quy định cấp tín dụng, quản lý tiền vay Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam, Quyết định 452/2013/EIB/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2013 13 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam (2018), Hướng dẫn chi tiết quy định cấp tín dụng, quản lý tiền vay Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam, Quyết định số 6026/2018/EIB/QĐ-TGĐ ngày 20/08/2018 14 Perter Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà Xuất tài Chính 15 Các Website - Website: https://Eximbank.com.vn - Website: https://Vietcombank.com.vn - Website: https://techcombank.com.vn -Website: https://vietinbank.vn -Website: https://sacombank.com.vn - Website: https://mbbank.com.vn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Nhằm mục đích phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Việt Nam – Chi nhánh Long Biên, Quý khách hàng vui lòng dành chút thời gian trả lời câu hỏi sau Xin chân thành cảm ơn Quý khách Quý khách đánh dấu (x) vào ô lựa chọn Câu 1: Anh/Chị sử dụng sản phẩm cho vay Eximbank Long Biên?  Cầm cố GTCG  Kinh doanh  Thấu chi  Tiêu dùng (mua đất/ nhà)  Vay khác: Câu 2: Anh/Chị biết quan hệ với Eximbank Long Biên thông qua kênh nào?  Bạn bè - Người thân  Nhân viên Eximbank Long Biên  Quảng cáo  Tự tìm hiểu  Khác: Câu 3: Theo Anh/Chị, thời gian xử lý hồ sơ cung ứng dịch vụ nào?  Quá chậm  Chậm  Bình thường  Nhanh  Rất nhanh Câu 4: Theo Anh/Chị, hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm cho vay Eximbank Long Biên nào?  Đơn giản  Bình thường  Phức tạp  Rất phức tạp  Khác Câu 5: Theo Anh/Chị, lãi suất cho vay Eximbank Long Biên nào?  Rất thấp  Thấp  Bình thường  Cao  Rất cao Câu 6: Anh/Chị đánh thái độ phục vụ nhân viên Eximbank Long Biên nào?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Kém Câu 7: Theo Anh/Chị sản phẩm Cho vay KHCN Eximbank Long Biên nào?  Rất phong phú, đa dạng  Phong phú, đa dạng  Bình thường  Đơn điệu Câu 8: Anh/ Chị có hài lòng giao dịch Eximbank Long Biên khơng?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG CÂU HỎI Câu 1: Anh/Chị sử dụng sản phẩm cho vay Eximbank Long Biên? a Cầm cố GTCG b Kinh doanh c Thấu chi d Tiêu dùng (mua đất/ nhà) e Vay khác: Câu 2: Anh/Chị biết quan hệ với Eximbank Long Biên thông qua kênh nào? a Bạn bè – Người thân b Nhân viên Eximbank long biên c Quảng cáo d Tự tìm hiểu e Khác: Câu 3: Theo Anh/Chị, thời gian xử lý hồ sơ cung ứng dịch vụ Eximbank Long Biên nào? a Quá chậm b Chậm c Bình thường d Nhanh e Rất nhanh Câu 4: Theo Anh/Chị, hồ sơ thủ tục sử dụng sản phẩm cho vay Eximbank Long Biên nào? a Đơn giản b Bình thường c Phức tạp d Rất phức tạp e Khác Câu 5: Theo Anh/Chị, lãi suất cho vay Eximbank Long Biên nào? a Rất thấp b Thấp c Bình thường d Cao e Rất cao KẾT QUẢ SỐ TỶ LỆ PHIẾU 15 22 15 25,00% 36,67% 0,00% 25,00% 13,33% 10 30 15 16,67% 50,00% 8,33% 25,00% 0,00% 10 30 17 0,00% 16,67% 50,00% 28,33% 5,00% 10 20 25 16,67% 33,33% 41,67% 8,33% 0,00% 33 25 0,00% 3,33% 55,00% 41,67% 0,00% Câu 6: Anh/Chị đánh thái độ phục vụ nhân viên Eximbank Long Biên nào? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Kém Câu 7: Theo Anh/Chị sản phẩm Cho vay KHCN Eximbank Long Biên nào? a Rất phong phú, đa dạng b Phong phú, đa dạng c Bình thường d Đơn điệu Câu 8: Anh/ Chị có hài lòng giao dịch Eximbank Long Biên khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Bình thường d Khơng hài lòng 15 25 20 25,00% 41,67% 33,33% 0,00% 10 50 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 40 16 3,33% 66,67% 26,67% 3,33% ... thức cho vay lần cho vay theo hạn mức tín dụng Phương thức cho vay lần áp dụng phổ biến cho vay ngắn hạn cho vay trung dài hạn Việc cho vay khoản vay riêng biệt khơng có liên hệ, phụ thuộc vay. .. thức cho vay Theo tiêu thức phân loại hoạt động cho vay chia làm loại: - Cho vay trực tiếp Đây hình thức cho vay ngân hàng trực tiếp tiếp xúc cho vay , thu nợ với khách hàng vay Sơ đồ 1.1: Cho vay. .. cao cho ngân hàng thương mại Phát triển cho vay KHCN theo chiều rộng tăng quy mô sản phẩm cho vay KHCN có phát triển thêm sản phẩm nhằm tăng thị phần cho vay KHCN ngân hàng Phát triển cho vay KHCN
- Xem thêm -

Xem thêm: phat trien cho vay khcn tai eximbank, phat trien cho vay khcn tai eximbank

Từ khóa liên quan