Phương pháp giải các dạng bài tập chương đại cương về hóa học hữu cơ

37 91 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 18:42

Phương pháp giải dạng tập chương Đại cương hóa học hữu HĨA HỌC 11 CĨ ĐÁP ÁN dạng tập Đại cương hóa học hữu đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Bài tập lý thuyết hợp chất hữu Dạng 2: Dạng tập gọi tên hợp chất hữu Dạng 3: Các viết đồng phân hợp chất hữu Dạng 4: Xác định công thức hóa học hợp chất hữu Dạng 5: Xác định hàm lượng nguyên tố hợp chất hữu Phương pháp giải dạng tập chương Đại cương hóa học hữu dạng tập Đại cương hóa học hữu đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Xác định có mặt nguyên tố, thành phần nguyên tố Phương pháp: - Chủ yếu dựa vào sản phẩm đốt cháy để xác định thành phần hợp chất hữu - Lập công thức đơn giản từ tỉ lệ nguyên tố Ví dụ minh họa Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn 0,282g hợp chất hữu A, sản phẩm sinh cho qua bình đựng CaCl2 khan bình đựng NaOH, thấy bình đựng CaCl2 tăng thêm 0,194g, bình đựng NaOH tăng thêm 0,8g Mặt khác đốt cháy lượng chất A thu 22,4ml khí Nitơ (đktc) Thành phần % khối lượng nguyên tố A là: A %mC = 9,93%; %mH = 4,97%; %mN = 85,1% B %mC = 78,01%; %mH = 7,09%; %mN = 14,9% C %mC = 78,01%; %mH = 7,09%; %mN = 9,93%; %mO = 4,97% D %mC = 9,93%; %mH = 4,97%; %mN = 78,01%; %mO = 7,09% Hướng dẫn giải: Cho sản phẩm cháy qua bình đựng CaCl2, H2O bị giữ lại: m1 = 0,194 ⇒ mH2O = 0,194g ⇒ nH =2nH2O = 0,194/18 = 0,02mol Qua bình đựng NaOH, CO2 bị giữ lại: m2 = 0,8 ⇒ mCO2 = 0,8g ⇒ nC = nCO2 = 0,8/44 = 1/18 mC = 12 1/18 = 0,22g nN = 2nN2 = (0,0224 : 22,4) = 0,002 mol ⇒ mN = 0,028g Ta có mC + mH + mN < mA ⇒ A có oxi %mC = 0,22/0,282.100% = 78,01% %mH = 0,02/0,282.100% = 7,09% %mN = 0,028/0,282.100% = 9,93% ⇒ %mO = 4,97% ⇒ Đáp án C Ví dụ : Hai chất hữu A B chứa nguyên tố C, H, O Khi đốt cháy chất phải dùng lượng oxi lần lượng oxi có chất thu lượng khí CO2 H2O theo tỉ lệ khối lượng CO so với khối lượng nước = 22/9 Công thức đơn giản chất là: A C3H6O B C2H6O C C3H6O D CH2O2 Hướng dẫn giải: Gọi công thức tổng quát A, B CxHyOz Phương trình đốt cháy: CxHyOz + ( x + y/4 - z/2)O2 → x CO2 + y/2H2O Ta có: mO2 = 8mO (A,B) ⇒ 32( x + y/4 - z/2) = 8.16z ⇒ 4x + y = 18z (1) ⇒ y = 2x (2) Từ (1)(2) ⇒ z = x/3 ⇒x:y:z=3:6:1 Vậy công thức đơn giản cảu hai chất là: C3H6O ⇒ Đáp án A Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn 4,6g hợp chất hữu A thu 3,6g H 2O Dẫn khí CO2 sinh vào dung dịch nước vơi 0,1M 8g kết tủa dung dịch Y, nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào dung dịch Y 3,6g kết tủa Công thức đơn giản X là: A CH4O B C2H6O C C3H6O3 Hướng dẫn giải: D C3H8O3 nH2O = 0,2 mol ⇒ nH = 0,2 = 0,4 mol Thêm NaOH vào dung dịch Y thu kết tủa 2NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O 0,035 ← 0,035 Bảo toàn C: nCO2 = nCaCO3 (1) + 2nCa(HCO3)2 = 0,08 + 0,07 = 0,15 mol ⇒ mC = 0,15.12 = 1,8g mC + mH < mA ⇒ A có oxi; mO = 4,6 – 1,8 – 0,4 = 2,4g ⇒ nO = 0,15mol nC : nH : nO = 0,15 : 0,4 : 0,15 = : : Vậy công thức đơn giản là: C3H8O ⇒ Đáp án D Ví dụ minh họa Ví dụ : Hợp chất hữu A có thành phần khối lượng nguyên tố là: 70,94%C; 6,4%H; 6,9%N lại oxi Công thức đơn giản A là: A C12H13O3N B C11H13O2N C C12H13O2N D C12H15O2N Hướng dẫn giải: %mO = 100% - 70,94% - 6,4% - 6,9% = 15,76% CTĐG A là: CxHyOzNt x : y : z : t = (%C)/12 : (%H)/1: (%O)/16: (%N)/14 = (70,94%)/12 : (6,4%)/1 : (15,76%)/16 : (6,9%)/14 = 12 : 13 : : Vậy công thức đơn giản là: C12H13O2N ⇒ Đáp án C Ví dụ : Chất A chứa C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mO = 3: đốt cháy hết A thu CO2 nước theo tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O = : ( thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Công thức đơn giản A là: A C4H6O B C2H3O C CH4O D C4H3O2 Hướng dẫn giải: CTTQ A: CxHyOz CxHyOz + ( x + y/4 - z/2)O2 → x CO2 + y/2H2O mC : mO = : ⇒ 12x/16z = 3/2 ⇒ x = 2z (1) VCO2 : VH2O = : ⇒ ⇒ 3x = 2y (2) Từ (1)(2) ⇒ x : y : z = x : 3/2x : x/2 = : : Vậy công thức đơn giản A là: C2H3O ⇒ Đáp án B Dạng 2: Lập công thức phân tử Phương pháp: - Dựa vào công thức đơn giản - Dựa vào khối lượng % khối lượng nguyên tố - Dựa vào thể tích - Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng biện luận cơng thức phân tử Ví dụ minh họa Ví dụ : Một hiđrocacbon A thể khí tích gấp lần thể tích lưu huỳnh đioxit có khối lượng tương đương điều kiện Sản phẩm cháy A dẫn qua bình đựng nước vơi dư có 1g kết tủa đồng thời khối lượng bình tăng 0,8g Cơng thức phân tử A là: A C3H8 B C2H8 C CH4 D C2H6 Hướng dẫn giải: VA = 4VSO2 mA = mSO2 ⇒ MA = MSO2 : = 16 n ↓ = nCO2 = 0,01 mol ⇒ nC = 0,01 mol mbình tăng = mCO2 + mH2O = 0,8g ⇒ mH2O = 0,8 – 0,01.44 = 0,36g ⇒ nH = 2.0,36/18 = 0,04 mol nC : nH = 0,01 : 0,04 = : ⇒ Công thức đơn giản A là: CH4; CTPT (CH4)n MA = 16 ⇒ 16n = 16 ⇒ n = Vậy công thức phân tử A là: CH4 Ví dụ : Oxi hóa hồn tồn 18,6g chất hữu A thu 52,8g CO 12,6g H2O Mặt khác phân tích lượng chất hữu A thu khí NH Dẫn tồn khí vào 125ml dung dịch H2SO4 2M phần axit dư trung hòa vừa hết 100ml dung dịch NaOH 3M Biết dA/kk < 3,25 Công thức phân tử A là: A C6H7N B C5H13N C C4H11ON D C6H15ON Hướng dẫn giải: nH2SO4 dư = 1/2 nNaOH = 0,15 mol ⇒ nH2SO4 pư = 0,25 – 0,15 = 0,1 mol nNH3 = 2nH2SO4 = 2.0,1 = 0,2 mol ⇒ nN = 0,2 mol nC = nCO2 = 1,2 mol; nH = 2nH2O = 1,4 mol mC + mH + mN = 1,2.12 + 1,4.1 + 0,2.14 = 18,6 = mA ⇒ Trong A khơng có oxi nC : nH : nN = 1,2 : 1,4 : 0,2 = : : ⇒ Công thức đơn giản A là: C6H7N; CTPT: (C6H7N)n Ta có dA/kk < 3,25 ⇒ MA < 94,25 ⇒ 93n < 94,25 ⇒ n < 1,01 ⇒ n = Vậy công thức phân tử A là: C6H7N ⇒ Đáp án A Ví dụ : Cho 400ml hỗn hợp gồm N2 CxHy vào 900ml O2 dư đốt Thể tích hỗn hợp khí thu sau đốt 1400ml Sau cho nước ngưng tụ 800 ml hỗn hợp người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy 400ml khí Cơng thức phân tử hiđrocacbon ( biết thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất): A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Hướng dẫn giải: CxHy + ( x + y/4 ) O2 → xCO2 + y/2 H2O a a(x + y/4 ) ax ay/2 (ml) Gọi VCxHy = a ⇒ VN2 = 400 – a (ml) VH2O = 1400 – 800= 600ml = ay/2 VCO2 = 800 – 400 = 400ml = ax VO2 dư = 900 – (x + y/4 )a VO2 dư + VN2 = 400 ⇒ 900 – (x + y/4 )a + 400 – a = 400 ⇒ ay = 1200; ax = 400 ⇒ (x + y/4 )a = 900 – a ⇒ a = 200ml; x = 2; y = Vậy công thức phân tử hiđrocacbon là: C2H6 ⇒ Đáp án B Ví dụ : Phân tích chất hữu X chứa C, H, O ta có: mC : mH : mO = 2,24 : 0,357 : 1g X làm bay tích 1,2018 lít khí 0°C 0,25atm Cơng thức phân tử X là: A C3H4O2 B C4H8O3 C C3H6O2 D C3H3O Hướng dẫn giải: Gọi CTPT X là: CxHyOz Ta có: x : y : z = =3:6:2 Công thức đơn giản X là: C3H6O2 ⇒ CTPT (C3H6O2)n nX = PV/RT = 0,25.1,2108/0,082.273= 0,0135 mol ⇒ MX = m/n= : 0,0135 = 74 ⇒ 74n = 74 ⇒ n = Vậy công thức phân tử X là: C3H6O2 ⇒ Đáp án C Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn 3,6g chất hữu A (C, H, O) 4,48 lít O (đktc) thu hỗn hợp khí V CO2 = VO2; mCO2/mH2O = 11/3 Biết 1,8g chất A chiếm thể tích thể tích 0,8g oxi điều kiện Công thức phân tử A là: A C3H6O2 B C3H4O2 C C6H8O4 D C3H8O Hướng dẫn giải: CTPT A là: CxHyOz V1,8g chất A = V0,8g oxi ⇒ nA = nO2 = 0,8/32 = 0,025 mol ⇒ MA = 1,8 : 0,025 = 72 Phương trình đốt cháy: nA = 3,6 : 7,2 = 0,05 mol CxHyOz + (x + y/4 - z/2 ) O2 → xCO2 + y/2 H2O 0,05→ (x + y/4 - z/2 ).0,05 →0,05x → 0,025y (mol) Hỗn hợp khí thu gồm: CO2; H2O; O2 dư nO2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol nO2 dư = 0,2 - (x + y/4 - z/2 ).0,05 Ta có: VCO2 = 3VCO2 dư ⇒ 0,05x = 3[0,2 - (x + y/4 - z/2 ).0,05 ] (1) ⇒ x/y = 3/4 (2) Từ (1)(2) ⇒ z = -2x 72 = 12x + y + 16z ⇒ 12x + 4/3x + 16 (8 – 2x) = 72 ⇒ x = 3; y = 4; z = Vậy công thức phân tử A là: C3H4O2 ⇒ Đáp án B Ví dụ : Từ tinh dầu hồi, người ta tách anetol, chất thơm dùng để sản xuất kẹo cao su Anetol có khối lượng mol phân tử 148g/mol Phân tích ngun tố cho thấy anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%; lại oxi Cơng thức phân tử anetol là: A C9H8O2 B C10H12O C C5H8O4 D C6H12O4 Hướng dẫn giải: Gọi CTPT anetol là: CxHyOz ⇒ 12x + y + 16z = 148 %C =12x/(12x+y+16z).100% = 81,08% ⇒ x = 10 %H = y/(12x+y+16z).100% = 8,1% ⇒ y = 12 ⇒ z = (148-12.10-12)/16 = ⇒ Công thức phân tử anetol là: C10H12O ⇒ Đáp án B Dạng 1: Bài tập lý thuyết hợp chất hữu Bài 1: Phản ứng hóa học hợp chất hữu có đặc điểm là: A Thường xảy nhanh cho sản phẩm B Thường xảy chậm, khơng hồn tồn, khơng theo hướng định C Thường xảy nhanh, khơng hồn tồn, khơng theo hướng định D Thường xảy chậm, hồn tồn, khơng theo hướng xác định Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 2: Phát biểu sau không đúng? A Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị Bài 4: Số công thức cấu tạo mạch hở có ứng với cơng thức phân tử C3H8O A B C D Hiển thị đáp án Đáp án: C CH3 – CH2 – CH2 – OH; CH3 – CH(OH) – CH3; CH3 – O – CH2 – CH3 Bài 5: Số công thức cấu tạo có ứng với cơng thức phân tử C2H7N A B C D Hiển thị đáp án Đáp án: B CH3 – CH2 – NH2; CH3 – NH – CH3 Bài 6: Số cơng thức cấu tạo mạch hở có ứng với cơng thức phân tử C2H4O A B C D Hiển thị đáp án Đáp án: C CH3 – CH = O Bài 7: Vitamin A có cơng thức phân tử C 20H30O, có chứa vòng cạnh khơng có chứa liên kết ba Số liên kết đơi phân tử vitamin A A B C D Hiển thị đáp án Đáp án: C Bài 8: Lycopen có cơng thức phân tử C 40H56, chất màu đỏ cà chua, có cấu tạo mạch hở, chứa liên kết đôi liên kết đơn phân tử Số kết đơi có phân tử licopen A 13 B 12 C 14 D 11 Hiển thị đáp án Đáp án: A k = (2+2.40-56)/2 = 13 Dạng 4: Xác định cơng thức hóa học hợp chất hữu A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa Xét chất hữu CxHyOz a Dựa vào % khối lượng cac nguyên tố Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Tính số nguyên tử nguyên tố CxHyOzNt - Áp dụng công thức : suy giá trị : x, y, z, t - Tính tỉ lệ số nguyên tử nguyên tố - Khi đề cho % nguyên tố áp dụng : x, y, z, t Bước 3: Tính n, suy CTPT *Gợi ý: Tỷ lệ số nguyên tử nguyên tố phải tỷ lệ nguyên tối giản - Chỉ số CTĐGN tìm từ: +M + Dự kiện tốn + Điều kiện hố trị suy : b Theo phương trình phản ứng cháy Bước Tính MA Bước Viết phương trình phản ứng cháy Bước Lập tỷ lệ x:y:z:t Bước Sau biết x, y, t M ta suy z Ví dụ minh họa Bài 1: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu A cho kết : 70,97 % C , 10,15 % H lại O Cho biết khối lượng mol phân tử A 340 g/mol Xác định công thức phân tử A Hãy giải tập cách a) Qua công thức đơn giản nhất? b) Không qua công thức đơn giản ? Hướng dẫn: a) Qua CTĐGN: %mO= 100 - ( 70,97 + 10,15) = 18,88 % Đặt CTPT hợp chất CxHyOz x : y : z = : : → Vậy CTĐGN C5H9O ta có : ( C5H9O )n = 340 Vậy CTPT hợp chất C20H36O4 b) Từ %C %H %O = 18,88% Đặt CTPT hợp chất CxHyOz , MA = 340 x = 20 , y = 36 , z = Vậy CTPT hợp chất C20H36O4 Bài 2: Phân tích 0,45 gam hợp chất hữu X (C, H, N), thu 0,88 gam CO Mặt khác , phân tích 0,45 gam X để toàn N X chuyển thành NH dẫn NH3 vừa tạo thành vào 100ml dung dịch H2SO4 0,4M thu dung dịch Y Trung hòa axit dư Y cần 70 ml dung dịch NaOH 1M Biết lít chất X (đktc) nặng 2,009 gam Công thức phân tử X Hướng dẫn: nCO2 = 0,88/44 = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,04 mol; nNaOH = 0,07 mol 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O 2nH2SO4 = nNaOH + nNH3 ⇒ nNH3 = 0,01 mol MX = 2,009.22,4 = 45 Đặt CTPT X CxHyNz ⇒ 0,01x = 0,02 x = 2; 0,01z = 0,01 z = 12.2 + y + 1.14 = 45 ⇒ y = ⇒ CTPT C7H7N Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,61g chất hữu X thu hỗn hợp khí gồm CO 2, H2O HCl Dẫn hỗn hợp qua bình chứa dung dịch AgNO 3/HNO3 nhiệt độ thấp thấy có 2,87g kết tủa bình chứa tăng 2,17g Cho biết có H 2O HCl bị hấp thụ Dẫn khí vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu 15,76g kết tủa Y, lọc bỏ Y, lấy dung dịch đem sơi lại có kết tủa a Tính khối lượng nguyên tố hợp chất b Lập công thức phân tử X, biết khối lượng phân tử X < 200 Hướng dẫn: a nCl = nHCl = nAgCl = 2,87/143,5 = 0,02 mol Khối lượng Cl X: mCl = 0,02.35,5 = 0,71 gam Khối lượng bình tăng khối lượng HCl H 2O: mHCl + mH2O = 2,17 ⇒ mH2O = 2,17 – 0,02.36,5 = 1,44 gam Khối lượng H X là: mH = 1,44.2/18 = 0,16 gam Dẫn khí vào dung dịch Ba(OH) thu kết tủa Y, lọc bỏ Y, lấy dung dịch đem sơi lại có kết tủa ⇒ tạo loại muối BaCO3 Ba(HCO3)2 nBaCO3 = 15,76/197 = 0,08 mol; nBa(OH)2 = 0,1 mol ⇒ nBa(HCO3)2 = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol Số mol CO2 là: nCO2 = 0,08 + 0,02.2 = 0,12 mol ⇒ mC = 0,12.12 = 1,44 gam Khối lượng O X là: mO = 3,61 – 1,44 – 0,16 – 0,71 = 1,3 gam b Đặt CTPT hợp chất CxHyOzClt CTĐGN (C6H8O4Cl)n Vì MX < 200 ⇒ CTPT X là: C6H8O4Cl Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng dung dịch H 2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam, bình (2) có 20 gam kết tủa Tỉ khối X hiđro 30 Xác định công thức phân tử X Hướng dẫn: Đặt CTPT X CxHyOz MX = 30.2 = 60 ; nCO2 = nCaCO3 = 20/100 = 0,2 mol; nH2O = 3,6/18 = 0,2 mol nX = 6/60 = 0,1 mol Bảo toàn nguyên tố C: 0,1.x = 0,2 ⇒ x = Bảo toàn nguyên tố H: 0,1y = 2.0,2 ⇒ y = 12.4 + 4.1 + 16z = 60 ⇒ z = ⇒ CTPT: C2H4O2 B Bài tập trắc nghiệm Bài 1: Hợp chất X có CTĐGN CH3O CTPT sau ứng với X ? A C3H9O3 B C2H6O2 C C2H6O D CH3O Bài 1: Hợp chất X có CTĐGN CH3O CTPT sau ứng với X ? A C3H9O3 B C2H6O2 C C2H6O D CH3O Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 2: Hợp chất X có cơng thức đơn giản CH2O tỉ khối X so với hiđro 30 Công thức phân tử X A CH2O B C2H4O2 C C3H6O2 D C4H8O2 Hiển thị đáp án Đáp án: B CTPT X (CHO)n hay CnH2nOn MX = 30.2 = 60 (12 + 2.1 + 16)n = 60 ⇒ n = ⇒ CTPT C2H4O2 Bài 3: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, lại oxi Khối lượng phân tử X 88 CTPT X là: A C4H10O B C5H12O C C4H10O2 D C4H8O2 Hiển thị đáp án Đáp án: D CTPT CxHyOz; ta có x : y : z = (C2H4O)n = 88 ⇒ n = Vậy CTPT X C4H8O2 = : : ⇒ CTĐGN Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Thu 6,72 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Khi hóa 1,85 gam X, thu thể tích với thể tích 0,7 gam N2 nhiệt độ,áp suất Xác định công thức phân tử X A C5H10O B C3H6O2 C C2H2O3 D C3H6O Hiển thị đáp án Đáp án: B Đặt CTPT X CxHyOz nX = nN2 = 0,7/28 = 0,025 mol ⇒ MX = 1,85/0,025 = 74 nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol ⇒ nH2O = 3,6/18 = 0,2 mol; nX = 7,4/74 = 0,1 mol Bảo toàn nguyên tố C: 0,1x = 0,3 ⇒ x = Bảo toàn nguyên tố H: 0,1y = 2.0,3 ⇒ y = 12.3 + 6.1 + 16z = 74 z = CTPT: C3H6O2 Bài 5: Đốt cháy 200 ml hợp chất hữu X chứa C, H, O 900 ml O 2, thể tích hỗn hợp khí thu 1,3 lít Sau ngưng tụ nước 700 ml Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư 100 ml khí bay Các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất CTPT Y là: A C3H6O B C3H8O2 Hiển thị đáp án Đáp án: A C C3H8O D C3H6O2 CTPT X có dạng CxHyOz ; VH2O = 600 ml; VCO2 = 600 ml ; VO2 dư = 100 ml ⇒ VO2 pu = 800 ml Vo(X) = 600 + 600.2 – 800.2 = 200 ml Ta có x : y : z = : : ⇒ CTPT X C3H6O Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu X thu 4,4 gam CO 1,8 gam H2O Biết tỉ khối X so với He (MHe = 4) 7,5 CTPT X là: A CH2O2 B C2H6 C C2H4O D CH2O Hiển thị đáp án Đáp án: D CTPT X có dạng CxHyOz ; mO = - (0,1.12 + 0,1.2) = 1,6 gam x:y:z= = 0,1 : 0,2 : 0,1 = : : ⇒ CTĐGN: (CH2O)n ; MX = 30 ⇒ CTPT X CH2O Bài 7: Hợp chất hữu X ( C, H, O N) có cơng thức trùng với cơng thức đơn giản nhất, đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam X, thu 4,48 lít CO 2; 1,12 lít N2 (các khí đo (đktc)) 4,5 gam H2O Số nguyên tử hiđro phân tử X A B C D Hiển thị đáp án Đáp án: C Đặt CTPT X CxHyOzNt nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol; nH2O = 4,5/18 = 0,25 mol; nN2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol nC = nCO2 = 0,2 mol; nH = 2nH2O = 0,5 mol; nN = 2nN2 = 0,1 mol 12.0,2 + 1.0,5 + 14.0,1 + 16nO = 7,5 ⇒ nO = 0,2 mol x : y : z : t = 0,2 : 0,5 : 0,2 : 0,1 = : : : ⇒ Công thức đơn giản C2H5O2N ⇒ CTPT C2H5O2N Bài 8: Kết phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %m C = 54,54% ; %mH = 9,09% lại oxi Tỉ khối X so với CO Công thức phân tử X A C5H12O B C2H4O C C3H4O3 D C4H8O2 Hiển thị đáp án Đáp án: D MX = 2.44 = 88 Đặt CTPT X CxHyOz Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng dung dịch H 2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch KOH dư Sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 1,8 gam, khối lượng bình (2) tăng 6,6 gam Tỉ khối X hiđro 44 Xác định công thức phân tử X A C2H4O B C5H12O C C4H8O2 D C3H4O3 Hiển thị đáp án Đáp án: D Đặt CTPT X CxHyOz MX = 44.2 = 88 ; nCO2 = 6,6/44 = 0,15 mol; nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol nX = 4,4/88 = 0,05 mol Bảo toàn nguyên tố C: 0,05.x = 0,15 ⇒ x = Bảo toàn nguyên tố H: 0,05y = 2.0,1 ⇒ y = 12.3 + 4.1 + 16z = 88 ⇒ z = ⇒ CTPT: C3H4O3 Dạng 5: Xác định hàm lượng nguyên tố hợp chất hữu A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa Cho hợp chất hữu có cơng thức CxHyOzNt khối lượng a gam - Áp dụng cơng thức tính sau: Ví dụ minh họa Bài 1: Oxi hóa hồn tồn 0,6 gam hợp chất hữu A thu 0,672 lit khí CO2 đktc 0,72 gam H2O Tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố phân tử chất A? Hướng dẫn: Oxi hóa A thu CO2 H2O ⇒ hợp chất A có C, H có O nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol; nH2O = 0,72/18 = 0,04 mol ⇒ nC = nCO2 = 0,03 mol; nH = 2nH2O = 0,08 mol; %(m)O = 100% - (60% + 13,33%) = 26,67% Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Dẫn sản phẩm chảy qua bình (1) đựng dung dịch H 2SO4 đặc, bình (2) đụng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 5,4 gam, bình (2) có 30 gam kết tủa Thành phần phần trăm khối lượng oxi X Hướng dẫn: nCO2 = nCaCO3 =30/100 = 0,3 mol; nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol mX = mC + mH + mO = 12nCO2 + 2nH2O + mO ⇒ 12.0,3 + 2.0,3 + mO = 7,4 ⇒ mO = 3,2 gam ⇒ Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư Sau thí nghiệm , thu 10 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam so với dung dịch Ca(OH) ban đầu Thành phần phần trăm khối lượng oxi X Hướng dẫn: nCO2 = nCaCO3 = 10/100 = 0,1 mol mgiảm = mCaCO3 - (mCO2 + mH2O) = 3,8g mCO2 + mH2O = 10-3,8 = 6,2g mH2O = 6,2 – 0,1.44 = 1,8 (gam) ⇒ nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol mX = mC + mH + mO = 12nCO2 + 2nH2O + mO 12.0,1 + 2.0,1 + mO = ⇒ mO = 1,6 gam ⇒ Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn gam hi đrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 Sau thí nghiệm, thu 25 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 8,2 gam so với dung dịch Ca(OH)2.ban đầu Thành phần phần trăm khối lượng cacbon X Hướng dẫn: mgiảm = mCaCO3 - (mCO2 + mH2O) = 8,2g mCO2 + mH2O = 25-8,2 = 16,8g 44nCO2 + 18nH2O = 16,8 (1) mX = mC + mH = 12nCO2 + 2nH2O = (2) Từ (1), (2) ⇒ nCO2 = 0,3 mol; nH2O = 0,2 mol ⇒ Bài 5: Oxi hố hồn tồn 0,135 g HCHC A cho sản phẩm qua bình chứa H2SO4 đặc bình chứa KOH, thấy khối lượng bình tăng lên 0,117 g, bình tăng thêm 0,396 g Ở thí nghiệm khác, nung 1,35 g hợp chất A với CuO thu 112 ml (đktc) khí nitơ Tính thành phần phần trăm nguyên tố phân tử chất A Hướng dẫn: Khối lượng bình tăng khối lượng H2O ⇒ nH = 2nH2O = 2.0,117/18 = 0,013 mol Khối lượng bình tăng khối lượng CO2 ⇒ nC = nCO2 = 0,396/44 = 0,009 mol Số mol N : B Bài tập trắc nghiệm 0,135 gam hợp chất hữu A Bài 1: Nung hợp chất hữu X với lượng dư chất oxi hóa CuO, thấy khí CO2, nước khí N2 Chọn kết luận A X chắn chứa C, H, N có oxi B X hợp chất chứa nguyên tố C, H, N C X ln có chứa C, H khơng có N D X hợp chất chứa nguyên tố C, H, N, O Đáp án: A Bài 2: Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O (đktc) Sản phẩm cháy có CO2 H2O, khối lượng CO2 khối lượng H2O 3,70 g Phần trăm khối lượng H A : A 11,5% B 9% C 8% D 7,8% Hiển thị đáp án Đáp án: C mCO2 + mH2O = 2,5 + 0,15.32 = 7,3 gam ; mCO2 – mH2O = 3,7 ⇒ mCO2 = 5,5 gam mH2O = 1,8 gam ⇒ Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu 6,72 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng oxi X A 16,62% B 45,95% C 28,85 % D 43,24% Hiển thị đáp án Đáp án: D nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol; nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol; nO2 = 7,84/22,4 = 0,35 mol Theo bảo toàn khối lượng: mX + mO2 = mCO2 + mH2O ⇒ mX = 0,3.44 + 5,4 – 0,35.32 = 7,4 (gam) nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⇒ nO(X) = 2.0,3 + 0,3 - 2.0,35 = 0,2 mol ⇒ %mO = 43,24% Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Dẫn sản phẩm chảy qua bình (1) đựng dung dịch H 2SO4 đặc, bình (2) đụng dung dịch KOH dư, sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 7,2 gam, khối lượng bình (2) tăng 17,6 gam Thành phần phần trăm khối lượng oxi X A 36,36% B 27,27% C 40,91% D 54,54% Hiển thị đáp án Đáp án: A Độ tăng khối lượng bình đựng H2SO4 khối lượng H2O Độ tăng khối lượng bình đựng dung dịch KOH khối lượng CO2 nCO2 = 17,6/44 = 0,4 mol; nH2O = 7,2/18 = 0,4 mol mX = mC + mH + mO = 12nCO2 + 2nH2O + mO ⇒ 12.0,4 + 2.0,4 + mO = 8,8 ⇒ mO = 3,2 gam ⇒ %mO =36,36% Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 1,25g chất Y thu 0,896 lít CO đktc 0,54g H2O Mặt khác đốt cháy Y cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO dư thu 1,435g kết tủa trắng Các nguyên tố có Y phần trăm C là: A C, H, O, Br; %(m)C = 42,6% C C, H, Cl; %(m)C = 38,4% B C, H, O, Cl; %(m)C = 38,4% D C, H, O, Br; %(m)C = 38,4% Hiển thị đáp án Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu X ( C, H, O ) Cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng oxi X A 34,78% Hiển thị đáp án Đáp án: A B 69,56% C 76,19 % D 67,71% nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol; nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol; nO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol Theo bảo toàn khối lượng: mX = 0,2.44 + 5,4 – 0,3.32 = 4,6 (gam) nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⇒ nO(X) = 2.0,2 + 0,3 - 2.0,3 = 0,1 mol ⇒ %mO = 34,78% Bài 7: Đốt cháy chất A (chỉ chứa C H) dẫn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đặc, bình đựng nước vơi dư Thấy khối lượng bình tăng 5,4g, bình có 60g kết tủa Phần trăm khối lượng C H A là: A 78%, 22% B 92,3%, 7,7% C 80%, 20% D 78,4%, 21,6% Hiển thị đáp án Đáp án: B mA = mC + mH = 0,6.12 + 0,3.2 = 7,8 gam ⇒ %(m)C = 7,2.100%/7,8 = 92,3% ⇒% (m)O = 7,75 Bài 8: Đốt cháy 7,3g chất A dẫn toàn sản phẩm qua bình đựng nước vơi dư Thấy có 1,12 lít khí N2 ra, khối lượng bình tăng 27,5g khối lượng kết tủa bình 40g Phần trăm C, H, O, N là: A.65,7%, 15,1%; 19,2%, 0% C 69,7%, 9,6%; 20,7%, 0% Hiển thị đáp án B 56,4%, 10,4%, 13,1%, 20,1% D 59%, 16,4%, 16,5%, 8,2% ... Hiển thị đáp án Đáp án: A k = (2+2.40-56)/2 = 13 Dạng 4: Xác định cơng thức hóa học hợp chất hữu A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa Xét chất hữu CxHyOz a Dựa vào % khối lượng cac nguyên tố Bước... Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 15: Chất sau dẫn xuất hiđrocacbon ? A CH4 B C2H6 C C6H6 D C3H6Br Hiển thị đáp án Đáp án: D Dạng 2: Dạng tập gọi tên hợp chất hữu A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa... (148-12.10-12)/16 = ⇒ Công thức phân tử anetol là: C10H12O ⇒ Đáp án B Dạng 1: Bài tập lý thuyết hợp chất hữu Bài 1: Phản ứng hóa học hợp chất hữu có đặc điểm là: A Thường xảy nhanh cho sản phẩm B Thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải các dạng bài tập chương đại cương về hóa học hữu cơ, Phương pháp giải các dạng bài tập chương đại cương về hóa học hữu cơ, A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa, B. Bài tập trắc nghiệm

Từ khóa liên quan