Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía bắc

193 124 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:23

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN PHỤ THANH NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO MỘT SỐ DÒNG TGMS NGẮN NGÀY ĐỂ TẠO GIỐNG LÚA LAI CỰC NGẮN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC Chuyên ngành : Di truyền Chọn giống trồng Mã số : 9620111 LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trí Hồn TS Hà Văn Nhân Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn sử dụng luận án ghi rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 27 tháng năm 2019 TÁC GIẢ ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Viện Cây lương Thực Cây thực phẩm, Viện khoa học Nông nghiệp Việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Trí Hồn, TS Hà Văn Nhân nhiệt tình hướng dẫn khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, Cán Viện nghiên cứu trồng Cán Học viện nơng nghiệp Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban đào tạo Viện khoa học nông nghiệp Việt nam tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Phát triển lúa lai nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận án Luận án hồn thành có giúp đỡ tận tình nhiều Thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp lớp trồng 41- Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cây lương thực Cây thực phẩm, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, hỗ trợ, động viên, khuyến khích vơ lớn lao Cha Mẹ trợ giúp, ủng hộ nhiệt tình Vợ, Con Tơi xin chân thành cảm ơn Hà nội, ngày 27/5/2019 TÁC GIẢ Nguyễn Phụ Thanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BẢNG x MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CỞ SỞ KHOA HỌC VÀTỔNG QUAN TÀI LIỆU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở khoa học đề tài: 1.1.1 Ưu lai khai thác sử dụng ưu lai lúa 1.1.2.Cơ sở di truyền tượng ưu lai 1.1.3 Cơ sở phân tử tượng ưu lai 1.1.4 Sự biểu ưu lai lúa 1.1.5 Hệ thống bất dục đực sử dụng chọn giống lúa lai hai dòng 1.1.5.1 Bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm nhiệt độ(TGMS) 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 11 1.2.1 Điều kiện khí hậu thời tiết tỉnh phía Bắc Việt Nam 11 1.2.2 Cơ sở thực tế sinh trưởng phát triển gen giống lúa cực ngắn 12 1.2.3 Nghiên cứu khả kết hợp dòng bố với dòng TGMS13 1.2.4 Tình hình nghiên cứu dòng TGMS Thế giới Việt nam 17 1.2.4.1 Tình hình nghiên cứu dòng TGMS Thế giới 17 1.2.4.2 Tình hình nghiên cứu tạo dòng TGMS Việt nam 25 1.2.5 Tình hình nghiên cứu chọn tạo tổ hợp lúa lai dòng Thế giới Việt Nam 28 1.2.5.1 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo tổ hợp lúa lai dòng Thế giới 28 1.2.5.2 Kết chọn tạo tổ hợp lúa lai dòng Việt nam 30 1.2.6 Tình hình phát triển lúa lai Thế giới 34 1.2.7 Tình hình phát triển lúa lai Việt Nam 39 CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 iv 2.1 Vật liệu nghiên cứu (nguồn gốc phụ lục1) 44 2.1.1 Vật liệu sử dụng cho chọn tạo TGMS mới, thu thập cho đánh giá sử dụng 44 2.1.1.1 Vật liệu sử dụng cho chọn tạo TGMS 44 2.1.1.2 Vật liệu TGMS thu thập cho đánh giá sử dụng: T37S,T14S, T256S, 4TGMS, T6S, 15TGMS, 12TGMS, 25S, Kim76S, TG1 44 2.1.2 Vật liệu TGMS cho đánh giá ngưỡng nhiệt độ, đặc tính nông sinh học, thử khả kết hợp: T37S, T14S, T256S, 4TGMS, TH17S-16, TH3-3 44 2.1.3 Vật liệu làm bố cho lai tạo tìm tổ hợp lai cực ngắn ngày mới: 44 2.1.4 Vật liệu cho nhân dòng mẹ, thử sức sống vòi nhụy, đánh giá tổ hợp lai triển vọng: T256S, TH17S-16, RT201, RT205, RT203, LT3 44 2.2 Nội dung nghiên cứu 44 2.2.1 Nghiên cứu lai tạo, thu thập, chọn lọc đánh giá dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.1.1 Lai tạo chọn lọc dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.1.2 Thu thập chọn dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.2 Đánh giá tính bất dục, đặc tính nơng sinh học khả kết hợp dòng TGMS ngắn ngày (được lựa chọn) 45 2.2.2.1 Đánh giá tính bất dục dòng TGMS lựa chọn 45 2.2.2.2 Đánh giá đặc tính hình thái đặc tính nơng sinh học dòng TGMS lựa chọn 45 2.2.2.3 Đánh giá KNKH dòng mẹ TGMS dòng bố 45 2.2.3 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn; đánh giá so sánh số tổ hợp lai lựa chọn 45 2.2.3.1 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn 45 2.2.3.2 Đánh giá số tổ hợp lai cực ngắn ngày triển vọng lựa chọn 45 2.2.4 Nhân dòng mẹ nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ T256S, TH17S-16, bước đầu đưa hướng dẫn kỹ thuật sản xuất tổ hợp lai triển vọng 45 2.2.4.1 Nhân dòng mẹ TGMS: T256S, TH17S-16 45 2.2.4.2 Nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ T256S, TH17S-16 45 v 2.2.4.3 Bước đầu đưa hướng dẫn kỹ thuật sản xuất tổ hợp lai triển vọng 45 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 45 2.3.1 Lai tạo, chọn lọc dòng TGMS 45 2.3.2 Phương pháp đánh giá đặc điểm nơng sinh học đặc tính bất dục dòng TGMS 48 2.3.3 Phương pháp đánh giá KNKHcác dòng bố mẹ TN Line xTester 51 2.3.4 Phương pháp đánh giá so sánh tổ hợp lai triển vọng, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất hạt lai F1 nhân dòng TGMS 54 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 3.1 Nghiên cứu chọn tạo, thu thập, làm đánh giá dòng TGMS 55 3.1.1 Lai tạo, chọn lọc đánh giá dòng TGMS 55 3.1.1.1 Lai tạo chọn lọc dòng TGMS 55 3.1.1.2 Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng, hình thái dòng TGMS chọn tạo 66 3.1.2 Thu thập chọn lọc dòng TGMS ngắn ngày có nước 72 3.2 Kết đánh giá độ bất dục hạt phấn đặc tính nơng sinh học, khả kết hợp dòng TGMS ngắn ngày tốt lựa chọn 74 3.2.1 Nghiên cứu đặc tính mẫn cảm nhiệt độ, độ bất dục hạt phấn dòng TGMS tốt lựa chọn 74 3.2.2 Kết đánh giá đặc tính hình thái tính trạng nơng sinh học dòng TGMS lựa chọn 79 3.2.3 Nghiên cứu khả kết hợp dòng TGMS ngắn ngày triển vọng lựa chọn 86 3.2.3.1 Đặc điểm nông sinh học, yếu tố cấu thành suất, suất dòng bố mẹ nghiên cứu KNKH 86 3.2.3.2 Đặc điểm nông sinh học, yếu tố cấu thành suất, suất tổ hợp lai F1 dòng bố mẹ NC KNKH 88 3.2.3.3 Kết đánh giá KNKH chung (GCA) dòng bố mẹ 91 3.2.3.4 Kết đánh giá KNKH riêng (SCA) dòng bố mẹ 95 vi 3.3 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để tạo tổ hợp lai cực ngắn ngày , so sánh tổ hợp lai lựa chọn 105 3.3.1 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn 105 3.3.2 Đánh giá số tổ hợp lai cực ngắn ngày lựa chọn 110 3.3.2.1 Kết đánh giá số tổ hợp lai lựa chọn 110 3.3.2.2 Đánh giá chất lượng gạo củamột số tổ hợp lai triển vọng 118 3.4 Nhân dòng mẹ, nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ có KNKH chung cao, bước đầu đưa quy trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp triển vọng 120 3.4.1 Bước đầu nhân thử dòng mẹ TGMS: T256S,TH17S-16 120 3.4.2 Nghiên cứu sức sống vòi nhụy dòng mẹ : T256S, TH17S-16 bước đầu đưa hướng dẫn kỹ thuật sản suất hạt lai tổ hợp triển vọng 123 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH Đà CƠNG BỐ 131 LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TGMS: Thermo-sensitive Genic male Sterility- Bất dục đực di truyền nhân mẵn cảm với nhiệt độ, ký hiệu dòng S PGMS: Photoperiodic-sensitive Genic Male Sterility- Bất dục đực di truyền nhân mẵn cảm với quang chu kỳ P(T)GMS: Photo-Thermo Sensitive Genic Male Sterile- Bất dục đực di truyền nhân mẵn cảm với quang chu kỳ nhiệt độ Dòng B: Maintainer line – Dòng trì bất dục đực cho dòng A Dòng R: Restorer line – Dòng phục hồi hữu dục cho dòng A GCA: General Combining Ability- Khả kết hợp chung SCA Special Combining Ability- Khả kết hợp riêng F: Fertile: Hữu dục S: Sterile – Bất dục T: Temperature- Nhiệt độ RCBD: Randommized complete block design- Kiều khối ngẫu nhiên đầy đủ KNKH: Khả kết hợp Var gca: Variance of general combining ability- Phương sai khả kết hợp chung KNKHC: Khả kết hợp chung KNKHR: Khả kết hợp riêng TBNN: Trung bình nhiều năm TTDBKTTVTƯ: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương BCĐPCLBTƯ: Ban đạo phòng chống lụt bão Trung ương viii DANH MỤC HÌNH TT Tên hình Trang hình Hình 2.1: Sơ đồ chọn lọc dòng TGMS theo phương pháp phả hệ 46 Hình 3.1: Hình ảnh hoa nở dòng mẹ T256S 101 Hình 2: Hình ảnh hoa nở dòng mẹ TH17S-16 101 Hình 3.3: Hình ảnh dòng mẹ T256S ruộng TN 102 Hình 3.4: Hình ảnh dòng mẹ TH17S-16 ruộng TN 102 Hình 3.5: Ảnh dòng mẹ TGMS T256S trồng xơ 103 Hình 6: Ảnh dòng mẹTH17S-16 trồng xơ 104 Hình 3.7: Ảnh ruộng đánh giá, so sánh số tổ hợp lai dòng cực ngắn ngày 116 Hình 3.8: Tổ hợp lai F1 T256S/RT205 117 Hình 3.9: Tổ hợp lai F1 T256S/RT201 117 Hình 3.10: Ảnh tổ hợp TH17S-16/ RT203 vụ 118 Hình 3.11: Hình ảnh dòng mẹ T256S nhân hạt, 122 Hình 3.12: Hình ảnh dòng mẹ TH 17S-16 nhân hạt, 122 ix DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Danh sách dòng bất dục nhiệt độ số nước từ năm 1986-2003 19 Bảng 1.2 Nguồn gốc đánh giá dòng TGMS ( Latha CS, 2004) 23 Bảng 1.3 Các dòng TGMS phát triển sử dụng Việt Nam 26 từ 2001-2005 26 Bảng 1.4 Các tổ hợp lúa lai công nhận 2003 29 Bảng 1.5 Lúa lai dòng Việt Nam cơng nhận 2007 32 Bảng 1.6 Diện tích suất sản xuất lúa lai đại trà 41 Việt Nam từ 2008-2018 41 Bảng 1.7 Diện tich suất sản xuất hạt giống lúa lai F1 Việt Nam 42 giai đoạn 2008-2018 42 Bảng 1.8 Cơng thức xử lý ngưỡng chuyển đổi tính dục dòng 50 Bảng 1.9 Cơng thức xử lý ngưỡng chuyển đổi tính dục dòng TGMS 51 Bảng 3.1 Thời gian từ gieo đến trỗ số dòng R dòng TGMS cho lai tạo dòng TGMS mới, 56 Bảng 3.2 Mức độ bất dục đời F2 số tổ hợp phân lập, 59 Bảng 3.3 Độ bất dục hạt phấn thời gian sinh trưởng số dòng bất dục, 60 Bảng 3.4 Đặc điểm số dòng bất dục từ F2 tiếp tục chọn lọc hệ 61 Bảng 3.5 Kết phân lập F3 bất dục từ F2 hữu thụ 63 Bảng 3.6 Độ bất dục hạt phấn thời gian từ gieo đến trỗ số cá thểbất dục hệ F3 64 Bảng 3.7 Sự thay đổi thời gian sinh trưởng dòng TGMS qua trình chọn lọc, qua đời tự thụ 65 Bảng 3.8 Một số đặc điểm sinh trưởng, hình thái dòng TGMS 66 Bảng 3.9 Đặc điểm đòng, màu sắc đòng 68 Bảng 3.10 Đặc điểm hạt phấn, vòi nhụy, màu sắc hoa, hạt, 69 Bảng 3.11 Đặc điểm hoa dòng TGMS 70 Bảng 3.12 Khả chống chịu số loại sâu bệnh 71 x º Cong thuc 112.110 º º Sai so º ³ 24 17.101 0.713 ³ 48 0.305 0.006 ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 17.454 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi ³ 0.048 0.024 3.797 º º Cong thuc ³ 24 17.101 0.713 112.110 º º Cap lai ³ 24 17.101 0.713 112.110 º º GCA Dong ³ 4.913 1.228 2.698 º º GCA Tester ³ 4.906 1.226 2.695 º º SCA Dong*Tester ³ 16 7.282 0.455 71.612 º º Sai so ³ 48 0.305 0.006 º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 17.454 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ Ty le dong gop cua Dong , cay thu va tuong tac vao bien dong chung Dong gop cua Dong : 28.727 Dong gop cua Cay thu 28.688 Dong gop cua Dong * Cay thu : 42.584 CAC TRUNG BINH CUA CAC DONG 167 : 8.373 ³ md[ 1] = 7.667 ³ md[ 2] = 8.227 ³ ³ md[ 4] = 7.967 ³ md[ 5] = 7.840 ³ md[ 3] = ³ Sai so so sanh so trung binh mi va mj cua dong -Sd(mdi - mdj) = 0.029 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong -Sd(mdi) = 0.018 CAC TRUNG BINH CUA CAC CAY THU ³ mct[ 1] = 8.187 ³ mct[ 2] = 8.333 ³ ³ mct[ 4] = 7.620 ³ mct[ 5] = 7.833 ³ mct[ 3] = 8.100 ³ Sai so so sanh so trung binh cua cay thu Sd(mcti - mctj) = 0.029 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac cay -Sd(mcti) = 0.018 KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ CAY THU ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ 0.172 ³ ³ ³ 0.319 ³ ³ ³ 0.085 ³ ³ ³ -0.395 ³ ³ ³ -0.181 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua cay thu: Sai so so kha nang ket hop chung cua cay thu: KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ DONG ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ -0.348 ³ 168 0.021 0.029 ³ ³ 0.212 ³ ³ ³ 0.359 ³ ³ ³ -0.048 ³ ³ ³ -0.175 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: 0.021 Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU - 0.029 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ -0.039³ -0.152³ -0.319³ 0.361³ 0.148 ³ ³ dong ³ 0.035³ 0.288³ -0.012³ -0.199³ -0.112 ³ ³ dong ³ -0.012³ 0.041³ 0.375³ -0.245³ -0.159 ³ ³ dong ³ -0.605³ 0.348³ 0.481³ -0.072³ -0.152 ³ ³ dong ³ 0.621³ -0.525³ -0.525³ 0.155³ 0.275 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ 0.068 ³ ³ dong ³ 0.032 ³ ³ dong ³ 0.055 ³ ³ dong ³ 0.185 ³ ³ dong ³ 0.258 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Bien dong cay thu 0.038 0.187 0.125 Trung binh bien dong cua cay thu Trung binh bien dong cua Dong 0.186 0.063 0.120 0.120 Sai so cua kha nang ket hop rieng : 0.046 Sai so so sanh hai KNKHR : 0.065 CHUONG TRINH PHAN TICH PHUONG SAI LINE * TESTER Ver 2.0 Nguyen Dinh Hien 1995 Tong hat tren bong Ttlua lai Xuan2017 BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 159.067 ³ 177.933 ³ 160.500 ³ 179.167 ³ 130.067 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij 169 Dong³ ³ 158.300 ³ 189.267 ³ 150.700 ³ 193.367 ³ 146.667 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 137.200 ³ 143.933 ³ 122.933 ³ 161.100 ³ 125.933 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 138.467 ³ 145.167 ³ 110.100 ³ 183.367 ³ 129.167 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 137.167 ³ 162.400 ³ 149.367 ³ 165.033 ³ 132.233 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi ³ 32.014 16.007 9.188 º º Cong thuc ³ 24 34368.345 1432.014 821.950 º º Sai so ³ 48 83.626 1.742 º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 34483.985 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi ³ 32.014 16.007 9.188 º º Cong thuc ³ 24 34368.345 1432.014 821.950 º º Cap lai ³ 24 34368.345 1432.014 821.950 º º GCA Dong ³ 9668.294 2417.074 7.715 º º GCA Tester ³ 19687.222 4921.806 15.709 º 170 º SCA Dong*Tester ³ 179.830 º º Sai so ³ º 16 5012.828 313.302 48 83.626 1.742 ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 34483.985 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ Ty le dong gop cua Dong , cay thu va tuong tac vao bien dong chung Dong gop cua Dong : 28.131 Dong gop cua Cay thu : 57.283 Dong gop cua Dong * Cay thu : 14.586 CAC TRUNG BINH CUA CAC DONG 138.220 ³ md[ 1] = 161.347 ³ md[ 2] = 167.660 ³ ³ md[ 4] = 141.253 ³ md[ 5] = 149.240 ³ md[ 3] = ³ Sai so so sanh so trung binh mi va mj cua dong -Sd(mdi - mdj) = 0.482 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong -Sd(mdi) = 0.305 CAC TRUNG BINH CUA CAC CAY THU ³ mct[ 1] = 146.040 ³ mct[ 2] = 163.740 ³ ³ mct[ 4] = 176.407 ³ mct[ 5] = 132.813 ³ mct[ 3] = 138.720 ³ Sai so so sanh so trung binh cua cay thu Sd(mcti - mctj) = 0.482 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac cay -Sd(mcti) = 0.305 KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU - 171 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ CAY THU ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ -5.504 ³ ³ ³ 12.196 ³ ³ ³ -12.824 ³ ³ ³ 24.863 ³ ³ ³ -18.731 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua cay thu: 0.341 Sai so so kha nang ket hop chung cua cay thu: 0.482 KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ DONG ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ 9.803 ³ ³ ³ 16.116 ³ ³ ³ -13.324 ³ ³ ³ -10.291 ³ ³ ³ -2.304 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: 0.341 Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU - 0.482 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ 3.224³ 4.391³ 11.977³ -7.043³ -12.549 ³ ³ dong ³ -3.856³ 9.411³ -4.136³ 0.844³ -2.263 ³ ³ dong ³ 4.484³ -6.483³ -2.463³ -1.983³ 6.444 ³ ³ dong ³ 2.717³ -8.283³ -18.329³ 17.251³ 6.644 ³ ³ dong ³ -6.569³ 0.964³ 12.951³ -9.069³ 1.724 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ 94.618 ³ ³ dong ³ 31.156 ³ ³ dong ³ 27.977 ³ ³ dong ³ 187.984 ³ ³ dong ³ 73.822 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Bien dong cay thu 62.376 23.542 54.413 172 167.142 108.085 Trung binh bien dong cua cay thu Trung binh bien dong cua Dong 83.112 83.112 Sai so cua kha nang ket hop rieng : 0.762 Sai so so sanh hai KNKHR : 1.078 CHUONG TRINH PHAN TICH PHUONG SAI LINE * TESTER Ver 2.0 Nguyen Dinh Hien 1995 Ti le hat chac % TT lua lai Xuan 2017 BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 95.133 ³ 93.733 ³ 95.500 ³ 88.533 ³ 94.033 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 90.967 ³ 93.667 ³ 90.367 ³ 92.400 ³ 93.133 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 86.067 ³ 85.267 ³ 94.033 ³ 87.600 ³ 91.500 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 91.833 ³ 93.267 ³ 94.433 ³ 85.500 ³ 93.633 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 89.700 ³ 93.900 ³ 92.933 ³ 92.833 ³ 92.167 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi ³ 0.250 0.125 0.624 º º Cong thuc ³ 24 641.874 26.745 133.583 º º Sai so ³ 48 9.610 0.200 º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 651.734 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II - 173 ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi ³ 0.250 0.125 0.624 º º Cong thuc ³ 24 641.874 26.745 133.583 º º Cap lai ³ 24 641.874 26.745 133.583 º º GCA Dong ³ 168.835 42.209 2.182 º º GCA Tester ³ 163.549 40.887 2.114 º º SCA Dong*Tester ³ 16 309.490 19.343 96.614 º º Sai so ³ 48 9.610 0.200 º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 651.734 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ Ty le dong gop cua Dong , cay thu va tuong tac vao bien dong chung Dong gop cua Dong : 26.303 Dong gop cua Cay thu : 25.480 Dong gop cua Dong * Cay thu : 48.217 CAC TRUNG BINH CUA CAC DONG 88.893 ³ md[ 1] = 93.387 ³ md[ 2] = 92.107 ³ ³ md[ 4] = 91.733 ³ md[ 5] = 92.307 ³ md[ 3] = ³ Sai so so sanh so trung binh mi va mj cua dong -Sd(mdi - mdj) = 0.163 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong -Sd(mdi) = 0.103 174 CAC TRUNG BINH CUA CAC CAY THU ³ mct[ 1] = 90.740 ³ mct[ 2] = 91.967 ³ ³ mct[ 4] = 89.373 ³ mct[ 5] = 92.893 ³ mct[ 3] = 93.453 ³ Sai so so sanh so trung binh cua cay thu -Sd(mcti - mctj) = 0.163 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac cay -Sd(mcti) = 0.103 KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ CAY THU ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ -0.945 ³ ³ ³ 0.281 ³ ³ ³ 1.768 ³ ³ ³ -2.312 ³ ³ ³ 1.208 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua cay thu: 0.116 Sai so so kha nang ket hop chung cua cay thu: 0.163 KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ DONG ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ 1.701 ³ ³ ³ 0.421 ³ ³ ³ -2.792 ³ ³ ³ 0.048 ³ ³ ³ 0.621 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU - 0.116 0.163 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ 2.692³ 0.065³ 0.345³ -2.541³ -0.561 ³ ³ dong ³ -0.195³ 1.279³ -3.508³ 2.605³ -0.181 ³ ³ dong ³ -1.881³ -3.908³ 3.372³ 1.019³ 1.399 ³ 175 ³ dong ³ 1.045³ 1.252³ 0.932³ -3.921³ 0.692 ³ ³ dong ³ -1.661³ 1.312³ -1.141³ 2.839³ -1.348 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ 3.486 ³ ³ dong ³ 5.150 ³ ³ dong ³ 8.244 ³ ³ dong ³ 4.796 ³ ³ dong ³ 3.865 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Bien dong cay thu 1.100 3.619 5.000 Trung binh bien dong cua cay thu Trung binh bien dong cua Dong 6.442 9.380 5.108 5.108 Sai so cua kha nang ket hop rieng : 0.258 Sai so so sanh hai KNKHR : 0.365 CHUONG TRINH PHAN TICH PHUONG SAI LINE * TESTER Ver 2.0 Nguyen Dinh Hien 1995 khoi l1000h ttll xuan BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 22.427 ³ 21.513 ³ 24.477 ³ 21.553 ³ 24.430 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 23.320 ³ 20.293 ³ 22.403 ³ 20.613 ³ 24.357 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 27.320 ³ 24.713 ³ 26.527 ³ 25.623 ³ 27.270 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 24.470 ³ 23.490 ³ 24.533 ³ 23.550 ³ 24.563 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 25.357 ³ 24.290 ³ 23.553 ³ 23.560 ³ 23.340 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º 176 ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi ³ 0.104 0.052 1.827 º º Cong thuc ³ 24 235.339 9.806 345.838 º º Sai so ³ 48 1.361 0.028 º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 236.804 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Khoi ³ 0.104 0.052 1.827 º º Cong thuc ³ 24 235.339 9.806 345.838 º º Cap lai ³ 24 235.339 9.806 345.838 º º GCA Dong ³ 145.772 36.443 14.792 º º GCA Tester ³ 50.148 12.537 5.089 º º SCA Dong*Tester ³ 16 39.419 2.464 86.892 º º Sai so ³ 48 1.361 0.028 º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄĺ º Toan bo ³ 74 236.804 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ Ty le dong gop cua Dong , cay thu va tuong tac vao bien dong chung Dong gop cua Dong : 61.941 Dong gop cua Cay thu 21.309 Dong gop cua Dong * Cay thu : 177 16.750 : CAC TRUNG BINH CUA CAC DONG 26.291 ³ md[ 1] = 22.880 ³ md[ 2] = 22.197 ³ ³ md[ 4] = 24.121 ³ md[ 5] = 24.020 ³ md[ 3] = ³ Sai so so sanh so trung binh mi va mj cua dong -Sd(mdi - mdj) = 0.061 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong -Sd(mdi) = 0.039 CAC TRUNG BINH CUA CAC CAY THU ³ mct[ 1] = 24.579 ³ mct[ 2] = 22.860 ³ ³ mct[ 4] = 22.980 ³ mct[ 5] = 24.792 ³ mct[ 3] = 24.299 ³ Sai so so sanh so trung binh cua cay thu -Sd(mcti - mctj) = 0.061 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac cay -Sd(mcti) = 0.039 KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ CAY THU ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ 0.677 ³ ³ ³ -1.042 ³ ³ ³ 0.397 ³ ³ ³ -0.922 ³ ³ ³ 0.890 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua cay thu: Sai so so kha nang ket hop chung cua cay thu: KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ DONG ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ ³ -1.022 ³ ³ ³ -1.705 ³ ³ ³ 2.389 ³ ³ ³ 0.219 ³ ³ ³ 0.118 ³ 178 0.043 0.061 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Sai so cua kha nang ket hop chung cua dong: 0.043 Sai so so kha nang ket hop chung cua dong: Kha nang ket hop rieng DONG * CAY THU - 0.061 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ Cay ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ -1.130³ -0.325³ 1.200³ -0.405³ 0.660 ³ ³ dong ³ 0.446³ -0.862³ -0.191³ -0.662³ 1.269 ³ ³ dong ³ 0.353³ -0.535³ -0.161³ 0.255³ 0.089 ³ ³ dong ³ -0.328³ 0.411³ 0.015³ 0.351³ -0.448 ³ ³ dong ³ 0.660³ 1.312³ -0.863³ 0.462³ -1.570 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ 0.848 ³ ³ dong ³ 0.750 ³ ³ dong ³ 0.120 ³ ³ dong ³ 0.143 ³ ³ dong ³ 1.388 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Bien dong cay thu 1.173 0.529 0.749 Trung binh bien dong cua cay thu Trung binh bien dong cua Dong Sai so cua kha nang ket hop rieng : Sai so so sanh hai KNKHR : 0.555 0.244 0.650 0.650 0.097 0.137 -• Bảng phân tích ss tổ hợp lai F1 M18 • • • • • • • • • • • • • • • • BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE NSM18 15/2/19 10:11 :PAGE phan tich ANOVA ket qua TN so sanh bo tri theo kieu RCBD VARIATE V003 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ 656666 218889 3.98 0.053 * RESIDUAL 440000 550000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 1.09667 996970E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSM18 15/2/19 10:11 :PAGE 179 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • phan tich ANOVA ket qua TN so sanh bo tri theo kieu RCBD MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 12 NS 5.68333 SE(N= 12) 0.000000 5%LSD 0DF 0.000000 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ G1 G2 G3 D/C NOS 3 3 NS 5.76667 5.93333 5.30000 5.73333 SE(N= 3) 0.135401 5%LSD 8DF 0.441528 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSM18 15/2/19 10:11 :PAGE phan tich ANOVA ket qua TN so sanh bo tri theo kieu RCBD F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NS GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.6833 STANDARD DEVIATION C OF V |LN SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.31575 0.23452 4.1 0.0000 |GIONG$ | | | 0.0525 • Phân tích số liệu thí nghiệm ss nsTổ hợp lai F1 X19- TTlua lai • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE NSX194 26/5/19 11:21 :PAGE Phan tich ANOVA TN so sanh bo tri theo kieu RCBD | | | | VARIATE V003 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ 4.16278 832555 14.84 0.000 * RESIDUAL 12 673333 561111E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 4.83611 284477 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSX194 26/5/19 11:21 :PAGE Phan tich ANOVA TN so sanh bo tri theo kieu RCBD MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 18) NOS 18 NS 6.37222 0.000000 180 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5%LSD 0DF 0.000000 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ G1 G2 G3 G4 G5 D/C NOS 3 3 3 NS 6.80000 6.56667 5.93333 5.53333 6.86667 6.53333 SE(N= 3) 0.136761 5%LSD 12DF 0.421409 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSX194 26/ 5/19 11:21 :PAGE Phan tich ANOVA TN so sanh bo tri theo kieu RCBD F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NS GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 6.3722 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.53336 0.23688 3.7 0.0000 • 181 |GIONG$ | | | 0.0001 | | | | ... lai tạo giống lúa lai cực sớm Việt Nam đáp ứng nhu cầu cấp thiết sản xuất thực đề tài nghiên cứu Nghiên cứu chọn tạo số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn tỉnh phía Bắc 2.Mục tiêu... hợp lai cực ngắn ngày , so sánh tổ hợp lai lựa chọn 105 3.3.1 Nghiên cứu lựa chọn TGST dòng bố để chọn tạo tổ hợp lai cực ngắn 105 3.3.2 Đánh giá số tổ hợp lai cực ngắn ngày lựa chọn. .. dung nghiên cứu 44 2.2.1 Nghiên cứu lai tạo, thu thập, chọn lọc đánh giá dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.1.1 Lai tạo chọn lọc dòng TGMS ngắn ngày 44 2.2.1.2 Thu thập chọn dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía bắc , Nghiên cứu chọn tạo một số dòng TGMS ngắn ngày để tạo giống lúa lai cực ngắn ở các tỉnh phía bắc , CỞ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU CỦA ĐỀ TÀI, Ở mức phân tử có hai mô hình giải thích ưu thế lai: thứ nhất là do hai alen khác nhau của hai gen khác nhau và cùng biểu hiện; thứ hai là sự tổ hợp của các alen khác nhau tạo ra tương tác là cơ sở biểu hiện của ưu thế lai. Thách thức của mô hình phân..., Theo TTKTTVTƯ (các năm :2014, 2015, 2016, 2017 và 2018), hàng năm đã xảy ra 5 đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng năm 2017chỉ có 2 đợt rét đậm, rét hại xẩy ra. Tuy nhiên trong năm 2013, chỉ xuất hiện 1 đợt rét ..., Trong các đợt rét đậm, rét hại, số ngày kéo dài của từng đợt là không giống nhau., - Tình hình phát triển lúa lai ở các nước khác, + Các dòng bố: CH208, R725, GL159, P376, RT14, RT30, RT128, IR72, RT201, RT205, LT3, RT203., Hình 2.1: Sơ đồ chọn lọc các dòng TGMS theo phương pháp phả hệ, (Chế độ nhiệt 23,50C và 24,50C), - Đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ dựa theo phương pháp LINE*TESTER với mô hình Kempthorme (1957) và chương trình phân tích phương sai LINE*TESTER Version 2.0 của Nguyễn Đình Hiền (1995)., KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Bảng 3.2: Mức độ cây bất dục đời F2 của một số tổ hợp được phân lập, Xuân 2013, Thanh Trì - Hà Nội, Thanh Trì - Hà Nội, vụ Mùa 2015, Thanh Trì - Hà Nội, Kết quả đánh giá dòng thuần, các dòng TGMS được thu thập trong nước và dòng TGMS lai tạo mới đã chọn được một số dòng có đặc tính nông sinh học, đặc tính bất dục tốt như: T14S, T256S, T37S, 4TGMS và dòng TH17S-16 để đánh giá và nghiên cứu tiếp trong c..., Riêng dòng T256S là dòng có mầu thân gốc tím, viền lá mầu tím, vòi nhụy đen, mỏ hạt đen khác hẳn với các dòng đối chứng và các dòng còn lại. Các dòng TGMS hầu hết có dạng hạt trung bình chỉ có dòng TH17S-16 là dòng có dạng hạt nhỏ dài, dạng hạt nhỏ dà..., Bảng 3.27: Giá trị khả năng kết hợp chung (GCA) ở một số tính trạng của các dòng bố mẹ, Hình 3.6: Ảnh dòng mẹ TH17S-16 trồng trong xô, Xuân 2018, TT-Hà Nội, Vụ Mùa 2018 - Tại Thanh Trì - Hà Nội, Vụ Xuân 2019 - Thanh Trì - Hà Nội., Hình 3.10: Ảnh tổ hợp TH17S-16/ RT203 vụ Xuân 2019, TT- Hà Nội, Hình 3.12: Hình ảnh dòng mẹ TH 17S-16 khi nhân hạt, vụ Xuân 2018, TT-HN, T256S và TH17S-16, Vụ Xuân muộn 2018, Thanh Trì, Hà Nội, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm