Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành ngôn ngữ anh

252 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐOÀN QUANG TRUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐOÀN QUANG TRUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NGƠN NGỮ ANH Chun ngành: Lí luận lịch sử giáo dục Mã số: 14 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Lan Phương TS Lê Đông Phương Hà Nội, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Nội dung kết nghiên cứu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2019 Tác giả luận án Đoàn Quang Trung ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy, giáo ngồi Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam hỗ trợ, góp ý, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập thực luận án Xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo sinh viên Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Đồng Nai giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Thị Lan Phương, TS Lê Đơng Phương tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ động viên để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ tơi q trình học tập nghiên cứu để tơi hồn thành luận án Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2019 Tác giả luận án Đoàn Quang Trung iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt CBQL Giảng viên kiêm công tác quản lý CEFR The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Tạm dịch: Khung tham chiếu chung châu Âu ngôn ngữ: Học tập, giảng dạy đánh giá) CLB Canadian Language Benchmarks: English as a Second Language for Adults (Tạm dịch: Khung Canada lực ngôn ngữ dùng cho người lớn: Tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai) CTĐT Chương trình đào tạo DAHT Dự án học tập ĐG Đánh giá ĐGT Đánh giá thực ĐH Đại học ĐTB Điểm trung bình 10 ĐTBC Điểm trung bình chung 11 EC European Community (Cộng đồng châu Âu) 12 EFL English as a foreign language (Tiếng Anh ngoại ngữ) 13 ESL English as a second language (Tiếng Anh ngôn ngữ thứ 2) 14 GV Giảng viên iv 15 HĐĐG Hoạt động đánh giá 16 KTĐG Kiểm tra - đánh giá 17 Khung NLNNVN Khung Năng lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam 18 NLNN Năng lực ngôn ngữ 19 NLNNGT Năng lực ngôn ngữ giao tiếp 20 NLTA Năng lực tiếng Anh 21 NLTAGT Năng lực tiếng Anh giao tiếp 22 SV Sinh viên 23 TBC Trung bình chung v MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục từ viết tắt iii Mục lục v Danh mục sơ đồ ix Danh mục bảng x MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 10 1.1.1 Những nghiên cứu đánh giá dạy học 10 1.1.2 Những nghiên cứu lực tiếng Anh giao tiếp đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp 13 1.1.3 Những nghiên cứu đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp 19 1.2 Những vấn đề lí luận đánh giá thực dạy học 21 1.2.1 Khái niệm đặc điểm đánh giá thực 21 1.2.2 Mục tiêu, vị trí nhiệm vụ đánh giá thực 24 1.2.3 Nguyên tắc sử dụng đánh giá thực 27 1.2.4 Một số mơ hình ứng dụng đánh giá thực vào học tập đánh giá 29 1.2.5 Qui trình, phương pháp hình thức đánh giá thực 30 1.3 Những vấn đề lí luận lực ngơn ngữ giao tiếp (tiếng Anh) 31 1.3.1 Khái niệm lực ngôn ngữ giao tiếp (tiếng Anh) 31 vi 1.3.2 Cấu trúc lực ngôn ngữ giao tiếp (tiếng Anh) 31 1.3.3 Thang lực ngôn ngữ giao tiếp (tiếng Anh) 33 1.3.4 Chuẩn đầu lực ngôn ngữ giao tiếp (tiếng Anh) 35 1.4 Những vấn đề lí luận đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh 36 1.4.1 Một số vấn đề đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh 36 1.4.2 Các hợp phần lực tiếng Anh giao tiếp cần đánh giá 41 1.4.3 Đánh giá thực lực tiếng Anh giao tiếp 42 1.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngơn ngữ Anh 49 1.5.1 Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh 49 1.5.2 Mức chuẩn đầu đánh giá đầu học phần lực tiếng Anh 50 1.5.3 Một số đặc điểm sinh viên giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh 52 1.5.4 Nhu cầu xã hội vị trí việc làm sau tốt nghiệp 53 1.6 Kết luận chương 55 2.1 Mục đích, mục tiêu khảo sát 56 2.2 Nội dung, phương pháp, mẫu khảo sát cách thức xử lý số liệu 56 2.2.1 Nội dung khảo sát tiêu chí đánh giá kết khảo sát 56 2.2.2 Phương pháp khảo sát 57 2.2.3 Mẫu khảo sát cách thức xử lý số liệu 57 2.3 Kết khảo sát 61 2.3.1 Thực trạng nhận thức giảng viên sinh viên lực tiếng Anh giao tiếp 61 2.3.2 Thực trạng nhận thức giảng viên sinh viên đánh giá thực 62 vii 2.3.3 Thực trạng đánh giá lực tiếng Anh ý kiến hình thức đánh giá phù hợp 63 2.3.4 Thực trạng tần suất sử dụng đánh giá thực 69 2.3.5 Thực trạng nhiệm vụ, nội dung đặc điểm hoạt động ĐGT thực lớp 72 2.3.6 Thực trạng việc tổ chức thực hoạt động đánh giá thực 75 2.3.7 Nhận xét giảng viên sinh viên kết thực đánh giá thực 79 2.3.8 Thực trạng sử dụng kết đánh giá thực 82 2.4 Đánh giá chung thực trạng 86 2.4.1 Những điểm mạnh 86 2.4.2 Một số tồn 86 2.4.3 Nguyên nhân tồn 87 2.5 Kết luận chương 87 CHƯƠNG 3: QUI TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 89 3.1 Nguyên tắc đề xuất qui trình biện pháp 89 3.1.1 Đảm bảo chương trình đào tạo 89 3.1.2 Đảm bảo tính tồn diện 89 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 89 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn 90 3.2 Qui trình biện pháp ứng dụng đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh 90 3.2.1 Qui trình đánh giá thực lực tiếng Anh giao tiếp SV ĐH ngành Ngôn ngữ Anh 90 3.2.2 Biện pháp 1: Đánh giá thực lực Nghe 101 viii 3.2.3 Biện pháp 2: Đánh giá thực lực Nói 106 3.2.4 Biện pháp 3: Đánh giá thực lực Đọc 119 3.2.5 Biện pháp 4: Đánh giá thực lực Viết 125 3.3 Sơ đánh giá tính khả thi qui trình biện pháp 131 3.4 Kết luận chương 133 CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 134 4.1 Mục đích thực nghiệm 134 4.2 Nội dung thực nghiệm 134 4.3 Tổ chức thực nghiệm 135 4.4 Kết thực nghiệm 142 4.4.1 Đánh giá thực lực nói độc thoại (thuyết trình): 142 4.4.2 Đánh giá thực lực viết sản sinh (viết báo cáo) 150 4.4.3 Đánh giá tổng thể việc thực dự án học tập nhóm 155 4.5 Kết luận chương 157 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 158 Danh mục cơng trình cơng bố 160 Tài liệu tham khảo 161 Phần phụ lục 170 224 Nhận xét chung (Cả nhóm) Các nhận xét khác Ghi chú: Những tiêu chí sử dụng cho phần nhận xét Nội dung/ Diễn đạt ý Sử dụng ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, độ lưu loát, phát âm…) Chiến thuật kĩ phi lời nói (ánh mắt, dáng điệu, cử hỗ trợ giao tiếp, biểu thị cảm xúc ) Mức độ tham gia (thái độ, nhiệt tình…) Xử lý trả lời câu hỏi Cơ học 225 PHỤ LỤC 4.7.: BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO Tiêu chí/Mức thực Nội dung Diễn đạt ý Không cung cấp thông tin chủ đề viết, không diễn đạt ý Cung cấp thông tin chủ đề viết, gặp nhiều khó khăn diễn đạt ý Cung cấp số thông tin chủ đề viết, gặp khó khăn diễn đạt Các ý Các ý mơ nội dung mơ hồ, hồ, có tương đối khơng có lập phức tạp lập luận luận Các ý mơ hồ, có vài lập luận, phản biện Các ý lộn xộn, không tổ chức logic, làm người đọc không hiểu Các ý lộn xộn, khơng tổ chức logic, làm người đọc khó hiểu Các ý diễn đạt tương đối logic, người đọc hiểu dù gặp khó khăn Các đoạn văn có liên kết, liên kết đơn giản Cung cấp tương đối nhiều thơng tin, gặp khó khăn diễn đạt nội dung phức tạp Cung cấp nhiều thông tin, gặp khó khăn diễn đạt ý phức tạp Cung cấp thông tin nhiều, đa dạng, không gặp khó khăn diễn đạt ý phức tạp Các ý rõ ràng, có đưa quan điểm, lập luận, phản biện bảo vệ quan điểm Các ý rõ ràng, có đưa quan điểm, lập luận, phản biện bảo vệ quan điểm Các ý diễn đạt logic, rõ ràng, người đọc dễ dàng hiểu Các ý diễn đạt logic, gắn kết, tường minh, người đọc khơng gặp khó khăn dù thơng tin có nhiều chi tiết ví dụ minh họa Các ý tương đối rõ ràng, có đưa quan điểm, lập luận, phản biện Các ý diễn đạt logic, người đọc hiểu dù đơi lúc gặp khó khăn Các câu/đoạn văn liên kết tốt, sử dụng liên từ Các câu/đoạn văn liên kết tốt, thường xuyên sử dụng Các liên từ câu/đoạn 226 đồng đẳng đồng đẳng văn và liên kết tốt, phụ… phụ… liên từ (đồng đẳng phụ…) cơng cụ khác sử dụng linh hoạt hiệu Sử dụng Từ vựng ngôn ngữ hạn chế, (từ vựng, ngữ pháp từ câu …) lộn xộn, mắc nhiều lỗi ngữ pháp bản, tả, chấm câu… Viết Viết Viết số câu dài, câu đơn đơn giản, tương đối giản có ngữ phức tạp, đơi Từ vựng pháp hạn chế, bản, lúc gặp mắc từ câu khó khăn số lỗi ngữ lộn xộn, viết pháp, mắc câu mắc lỗi nhiều lỗi dài, khó tả ngữ pháp phức Từ vựng bản, tạp, đa mắc lỗi Người tả, dạng ngữ pháp, đọc khơng chấm Người tả hiểu câu… đọc hiểu Từ vựng Người nội mức đọc khó dung đọc tương đối khó hiểu Người chi đọc hiểu tiết, nội đơi lúc dung chính, chút khó khó khăn khăn Viết dài, phức tạp, không mắc lỗi ngữ pháp hay tả Sử dụng hiệu linh hoạt loại câu Từ vựng đa dạng, sử dụng Từ vựng chuẩn xác, phù đa dạng hợp Người thành thục đọc hiểu hầu hết Người nội dung đọc dễ chi dàng hiểu đầy đủ tiết nội dung chi tiết 227 Trình bày/ Không Định dạng/ theo định dạng qui Cơ học định thể loại viết qui định hướng dẫn (ví dụ: khơng chia đoạn ý lớn…); Đôi lúc tuân theo định dạng qui định thể loại viết qui định hướng dẫn, chưa quán; Tuân theo định dạng qui định thể loại viết qui định hướng dẫn, đơi lúc chưa quán; Tuân theo định dạng qui định thể loại viết qui định hướng dẫn; Tuân theo định dạng qui định thể loại viết qui định hướng dẫn; Tuân theo định dạng qui định thể loại viết qui định hướng dẫn; Căn lề, dãn dòng, font chữ Căn lề, theo qui dãn dòng, định font chữ Có số theo qui trích dẫn định theo định Căn lề, dãn dòng, font chữ theo qui định Căn lề, dãn dòng, font chữ theo qui định Trích dẫn trực tiếp, gián tiếp dạng qui thường định thực Trình bày theo gọn gàng, định dạng qui định dễ đọc Trình bày gọn gàng, dễ đọc Trích dẫn trực tiếp, gián tiếp với định dạng qui định Căn lề, dãn dòng, Căn lề, font chữ dãn dòng, font chữ theo qui khơng định Trình bày theo qui Trình bày tương đối định tương đối gọn gàng, Trình bày gọn gàng dễ đọc khơng gọn gàng Trình bày gọn gàng, dễ đọc 228 PHỤ LỤC 4.8.: PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO (Dùng cho GV) Tiêu chí Nội dung Diễn đạt ý Sử dụng ngơn ngữ (từ vựng, ngữ pháp …) Trình bày/ Định dạng/ Cơ học Nhận xét khác Nhận xét GV 229 PHỤ LỤC 4.9.: PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ (Dùng cho phần viết) Ngày: ………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Nhóm:……… Lớp: ……… Phần 1: Chọn số để thể cảm nhận bạn phần viết (1=hồn tồn khơng đồng ý; 5= hồn tồn đồng ý) Tơi trình bày chủ đề cách rõ ràng Tơi trình bày đầy đủ nội dung ý nhỏ Tôi diễn đạt ý theo trật tự logic rõ ràng, dễ hiểu Tôi sử dụng tốt từ liên kết để kết nối ý 5 Tôi bày tỏ ý kiến/quan điểm rõ ràng, thuyết phục Tơi tóm tắt ý đưa kết luận rõ ràng Tôi sử dụng từ vựng đa dạng Tôi trình bày theo định dạng yêu cầu Phần 2: Chọn số để thể điều bạn làm viết (đánh dấu X vào ô Có Không): Trước viết, … thảo luận với bạn chủ đề viết liệt kê danh mục ý cho viết lập dàn ý cho viết Trong viết, … tạm thời bỏ qua từ mà quay lại nghiên cứu bổ sung sau tơi sử dụng ví dụ hay hình ảnh để minh họa Có Khơng 230 Sau viết, tơi … kiểm tra xem phần viết có mục tiêu viết không đọc lại để kiểm tra xem có ý khơng rõ khơng bổ sung ý lược bỏ ý thừa không phù hợp kiểm tra sửa lỗi ngữ pháp, từ vựng, tả hay format Phần 3: Hồn thiện phần ghi sau: Những điều làm tốt 10 Những điều tơi làm chưa tốt băn khoăn 11 Những điều chỉnh thực lần sau 12 Nhận xét khác 231 PHỤ LỤC 4.10.: PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG (Dùng cho phần viết) Ngày: ………………………………………… Nhóm thực hiện: ……………………………………………… Nhóm đánh giá: ……………………………………………… Chủ đề viết: ……………………………………………… Hoàn thiện bảng nhận xét sau: Những điểm mạnh viết Những điểm cần khắc phục gợi ý khắc phục Những nhận xét khác Tiêu chí nhận xét (gợi ý) Nội dung viết Bố cục, diễn đạt phát triển ý Sử dụng ngơn ngữ (từ vựng, ngữ pháp …) Trình bày/ Định dạng/ Cơ học 232 PHỤ LỤC 4.11.: PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒNG ĐẲNG (Dùng để đánh giá mức độ tham gia đóng góp cho dự án nhóm) Ngày: ……………………………………………… Nhóm: ……………………………………………… Thành viên đánh giá: ……………………………………………… Những người đánh giá: ………………………………………………… Trưởng nhóm: ………………………………… Kí tên: …………………… Chọn số/trả lời câu hỏi để thể ý kiến bạn phần thực nhiệm vụ thành viên khác nhóm (1=hồn tồn khơng đồng ý; 5= hồn tồn đồng ý) Tiêu chí STT Tham gia họp nhóm thường xuyên Tham gia chủ động tích cực có đóng góp ý nghĩa cho thảo luận nhóm Chuẩn bị, thực cách có trách nhiệm báo cáo tiến độ công việc phân công thời gian qui định Có thái độ hợp tác, tương trợ thành viên nhóm 5 Có đóng góp quan trọng cho thành cơng hoạt động/dự án nhóm Các ý kiến khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mức đóng góp cho hoạt động nhóm (qui tỉ lệ %): ……………………… 233 PHỤ LỤC 4.12.: PHIẾU HỎI Ý KIẾN SINH VIÊN (Sau thực nghiệm) Lớp: ………… Học phần: Năm học: 2017 - 2018 Xin bạn vui lòng cho ý kiến việc tổ chức thực đánh giá thực qua hình thức dự án học tập nhóm mơn học Ngữ pháp tiếng Anh Phần 1: Bạn lựa chọn ô 1, 2, 3, (1 = Hoàn toàn khơng đồng ý; = Hồn tồn đồng ý) I Phần thuyết trình SV thuyết trình Bạn chủ động tìm tòi nguồn ngữ liệu thực để chuẩn bị cho phần thuyết trình Bạn chủ động trao đổi, thống nội dung cách thức thực Cho phép bạn bộc lộ lực thuyết trình cách tồn diện (gồm kiến thức ngữ pháp, khả thuyết trình chiến lược sử dụng tiếng Anh) Bạn sử dụng tiếng Anh giao tiếp thực tình thực 5 SV sử dụng kĩ phân tích, lập luận, giải vấn đề … GV SV hỏi trả lời câu hỏi Bạn tự đặt câu hỏi, phản biện, bàn luận, tranh luận Bạn rèn luyện kĩ xử lý tình SV nhận xét phần thuyết trình hỏi đáp nhóm bạn Bạn đưa đánh giá phần thể nhóm bạn theo tiêu chí cụ thể Bạn rèn luyện kĩ phản biện đánh giá 10 Bạn rút kinh nghiệm từ phần thể bạn để thực phần tốt 234 SV tự đánh giá phần thuyết trình hỏi đáp 11 Bạn có hội suy ngẫm đánh giá lại phần thể thân theo tiêu chí cụ thể 12 Bạn tự rút kinh nghiệm để thực tốt lần sau II Phần viết báo cáo SV viết báo cáo 13 Bạn chủ động tìm tòi nguồn ngữ liệu thực để chuẩn bị cho phần viết báo cáo 14 Bạn chủ động trao đổi, thống nội dung cách thức thực 15 Bạn thể kĩ viết báo cáo DAHT kiến thức thu nhận 16 Bạn sử dụng tiếng Anh học thuật để viết báo cáo 17 Bạn sử dụng kĩ phân tích, lập luận… viết báo cáo 18 Bạn có hội suy ngẫm đánh giá lại phần viết theo tiêu chí cụ thể 19 Bạn tự rút kinh nghiệm để viết tốt lần sau 20 GV sử dụng kết ĐGT (trong phiếu ĐG/phiếu nhận xét…) để phản hồi cho bạn 21 GV điểm tốt, tích cực 22 GV điểm hạn chế đưa gợi ý khắc phục 23 GV sử dụng cách thức phản hồi khác (trao đổi trực tiếp với cá nhân SV, trao đổi nhóm, trước lớp…) 24 GV phản hồi sớm kịp thời SV tự đánh giá phần viết III Sử dụng kết đánh giá thực 235 25 GV sử dụng kết ĐGT để điều chỉnh việc dạy 26 GV ghi nhận kết ĐGT vào kết học tập môn học bạn với tỉ lệ % định 27 Hoạt động ĐG tác động tích cực đến việc học bạn 28 Bạn hài lòng với hoạt động ĐG 29 Bạn muốn tiếp tục đánh giá theo phương thức IV Nhận xét chung hoạt động đánh giá thực Cảm ơn bạn 236 PHỤ LỤC 4.13.: PHIẾU HỎI Ý KIẾN SINH VIÊN (Sau thực nghiệm) Lớp: ………… Học phần: Năm học: 2017 - 2018 Xin bạn vui lòng cho ý kiến việc tổ chức thực đánh giá thực qua hình thức dự án học tập nhóm mơn học Ngữ pháp tiếng Anh TT Câu hỏi Có điều bạn chưa hiểu việc thực DAHT? Điều bạn thích thực DAHT? Điều bạn khơng thích DAHT? Điều bạn muốn DAHT vừa qua chưa thực được? Ý kiến khác Câu trả lời 237 PHỤ LỤC 4.14.: SỐ LIỆU PHÂN TÍCH PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM N thtr1 thtr2 thtr3 thtr4 thtr5 hd1 hd2 dgddN1 dgddN2 dgddN3 tdgN1 tdgN2 bc1 bc2 bc3 bc4 bc5 tdgV1 tdgV2 sdkq1 sdkq2 sdkq3 sdkq4 sdkq5 sdkq6 sdkq7 nxc1 nxc2 nxc3 ThTr HD DGDDN TDGN BC TDGV SDKQ NXC Valid N (listwise) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,00 5,00 3,00 5,00 3,67 5,00 3,00 5,00 3,20 4,80 3,00 5,00 3,57 4,86 3,00 5,00 Mean 4,44 4,52 4,40 4,44 4,60 4,36 3,80 3,96 4,68 4,52 4,48 4,40 4,60 4,04 4,32 3,68 4,04 4,08 3,96 3,92 3,96 4,68 4,40 4,40 4,04 3,00 4,28 4,28 4,16 4,4800 4,0800 4,3867 4,4400 4,1360 4,0200 4,0571 4,2400 Std Deviation ,507 ,510 ,500 ,507 ,500 ,490 ,577 ,351 ,476 ,510 ,586 ,577 ,500 ,539 ,627 ,476 ,455 ,400 ,455 ,493 ,539 ,476 ,500 ,500 ,539 ,408 ,542 ,614 ,746 ,45461 ,42525 ,34265 ,54620 ,39038 ,39476 ,29738 ,54874 238 PHỤ LỤC 4.15.: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (THUYẾT TRÌNH VÀ VIẾT BÁO CÁO) ĐIỂM THUYẾT TRÌNH STT Họ tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ngày sinh Lớp 12/10/1991 31/10/1996 27/12/1996 01/02/1996 06/06/1996 09/01/1996 15/11/1996 29/06/1996 11/10/1996 17/01/1995 08/10/1995 05/06/1996 28/10/1996 22/09/1996 12/01/1994 31/03/1993 29/11/1995 12/05/1996 18/08/1996 17/10/1996 20/10/1996 14/10/1988 17/06/1993 18/06/1995 19/02/1995 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 1A-14 Điểm thuyết trình GV1 GV2 7.0 7.5 10.0 9.5 9.0 9.5 9.0 9.5 10.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 9.5 9.5 8.0 8.5 8.0 9.0 9.5 10.0 9.0 9.5 8.0 9.0 9.5 9.5 8.5 9.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.5 10.0 9.5 9.5 9.0 9.5 6.5 7.0 9.0 9.0 6.5 6.5 6.0 7.0 ĐIỂM VIẾT BÁO CÁO NHĨM STT Nhóm 6 Điểm viết báo cáo GV1 GV2 8.0 7.5 9.0 9.0 8.0 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 7.5 8.0 Ghi Ghi ... (tiếng Anh) 35 1.4 Những vấn đề lí luận đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh 36 1.4.1 Một số vấn đề đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh. .. thực đánh giá thực đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngơn ngữ Anh 49 1.5.1 Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh 49 1.5.2 Mức chuẩn đầu đánh giá đầu học phần lực. .. giá lực tiếng Anh giao tiếp sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh 36 1.4.2 Các hợp phần lực tiếng Anh giao tiếp cần đánh giá 41 1.4.3 Đánh giá thực lực tiếng Anh giao tiếp 42 1.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành ngôn ngữ anh , Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành ngôn ngữ anh