DE tien KST khotailieu y hoc

13 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:19

Question Type Questions Multiple Choice Question: Bệnh ký sinh trùng có đặc điểm đặc điểm sau ngoại trừ: Choices: A Phổ biến theo vùng B Bệnh mạn tính ký sinh trùng kí sinh vĩnh viễn@ C Có thời hạn D Lâu dài E Vận chuyển mầm bệnh Multiple Choice Question: Người bị bệnh sán dây lơn trưởng thành do: Choices: A Ăn phải trứng sán dây lợn B Ăn nem thịt lợn C Chu kì tự nhiễm D Câu A B E Câu A, B C đúng@ Multiple Choice Question: Điền khuyết: Kiểu chu kỳ phức tạp KST mầm bệnh từ người thải ngoại cảnh sau đến ký sinh (A) , sau thời gian mầm bệnh lại (B) sau xâm nhập vào ( C) phát triển tạo thành mầm bệnh có khả gây nhiễm, ví dụ chu kỳ (D) Choices: A vật chủ trung gian B thải ngoại giới C vật chủ trung gian D sán gan nhỏ, sán gan lớn E tất đúng@ Multiple Choice Question: Giun đũa dinh dưỡng hình thức sau đây: Choices: A Ăn nhũ chấp ruột non@ B Hút máu tá tràng C Hút máu ruột non D Hút máu đại tràng E Ăn chất thải bã đại tràng Multiple Choice Question: Ký sinh trùng ký sinh gây biểu triệu chứng lâm sàng Choices: A Đúng B Sai@ C D E Multiple Choice Question: Âu trùng loại KST sau cần môi trường nước để phát triển Choices: A Sán gan lớn, sán phổi@ B Sán gan bé, sán dây bò C Sán ruột , sán dây lợn D Sán phổi, sán dây lợn E Sán dây lợn, sán dây bò Multiple Choice Question: Thời gian từ ăn phải nang ấu trùng sán dây lợn đến phát triển thành trưởng thành ruột non Choices: A 3-4 tuần B 6-8 tuần@ C 10-12 tuần D 15-18 tuần E 20-22 tuần Multiple Choice Question: Chu kỳ tự nhiễm gặp loại ký sinh trùng sau Choices: A Sán dây B Giun lươn C Giun kim D Câu B, C đúng@ E Câu A, B, C Multiple Choice Question: Tên kỹ thuật xét nghiệm để tìm trứng giun kim Choices: A Willis B Kato C Baerman D Graham@ E.Formalin ether Multiple Choice Question: ĐVCĐ sau ký chủ trung gian truyền bệnh sán dây chó Choices: A Tơm hồng B Cua nước C Bọ chét Xynopsylla D Bọ chét Ctenocephalide canis@ E.Bọ chét Pulex irritans Multiple Choice Question: Loại đơn bào sau thuộc lớp bào tử trùng Choices: A Entamoeba histolytica B Trichomonas vaginalis C Giardia lamblia D Balantidium coli E.Plasmodium falciparum@ Multiple Choice Question: Các loài KST sốt rét gây bệnh người Choices: A P.falciparum B P.vivax C P.malariae D P.ovale E Tất đúng@ Multiple Choice Question: Loại kí sinh trùng sau thường gây viêm đại tràng mãn tính Choices: A Entamoeba histolytica@ B Trichuris trichura C Giarlia lamblia D Toenia solium E Toenia saginata Multiple Choice Question: Vi nấm sau vi nấm sợi có bào tử đính lớn hình chùy, thường đính thành chum 2-3 Choices: A Trichophyton ribrum B Epidermophyton floccosum@ C Aspegillus flavus D Microsporum canis E Trichophyton mentagrophytes Multiple Choice Question: Một thể phân chia tế bào gan P.falciparum vỡ cho khoảng mảnh trùng Choices: A 10 000 B 15 000 C 20 000 D 30 000 E.40 000@ Multiple Choice Question: Để xét nghiệm nấm trực tiếp với bệnh phẩm phân người ta xét nghiệm với dung dịch Choices: A KOH 10% B KOH 20% C KOH 30% D NaCl 0.9% @ E Mực tầu Multiple Choice Question: Thời gian hoàn thành chu kỳ vơ tính hồng cầu P.falciparum Choices: A 24 B 24-36 C 24-48 giờ@ D 48 E.72 Multiple Choice Question: Hội chứng Loeffler KST gây Choices: A Ankylostoma duodenal@ B Fasciola hepatica C Paragominus westernmani D Trichuris trichura E Enterrobius vẻmicularis Multiple Choice Question: Điền khuyết: Giun thường kí sinh (A) đẻ (B) , (C) theo máu khắp thể , có mao mạch nơng sâu, ban ngày có mao mạch phổi, tim, áp lực oxy tăng lên , ban đêm có máu ngoại vi Choices: A hệ bạch huyết B ấu trùng C ấu trùng D tất đúng@ E Multiple Choice Question: Sắc tố SR hình thành Choices: A Sự tạo thành Hematin B Sự kết hợp Hematin với Protein tạo thành Hemozoin@ C Do qua s trình oxy hóa cung cấp lượng cho KSTSR tạo nên D Do tạo thành vệt Maurer E THF KSTSR sản xuất tác động men dihydrofolate reductase (DHFR) Multiple Choice Question: Vi nấm Candida albicans sống Choices: A Ngoại hoại sinh ruột người B Nội hoại sinh ruột nhiều loài động vật C Nội hoại sinh ruột nhiều loài chim D Nội hoại sinh ruột người nhiều loài động vật @ E Ngoại hoại sinh ruột người nhiều loài động vật Multiple Choice Question: Xét nghiệm dịch huta tá tràng tìm thấy trứng bào nang loài KST sau Choices: A Fasciola hepatica B E.histolytica @ C Toenia solium D Toenia saginata E E.coli Multiple Choice Question: Giun đũa trưởng thành ký sinh Choices: A Ruột già B Ruột non@ C Đường mật D Tổ chức bạch huyết E Tá tràng Multiple Choice Question: Loài muỗi sau vector truyền bệnh Leishmania Choices: A Aedes B Anopheles C Culex D Phlebotomus@ E.Mansoni Multiple Choice Question: Đối với Entamoeba histolytica , xét nghiệm bệnh phẩm cần phải Choices: A Không để lâu B XN phân với đung dịch lugol để tìm thể hoạy động thể bào nang C Dùng nước muối bão hòa để tập trung KST@ D Làm kĩ thuật Kato E Bảo quản lạnh chưa làm kịp Multiple Choice Question: Vi nấm sau vi nấm sợi sinh nhiều bào tử đính nhỏ có bào tử đính lớn Choices: A Trichophyton ribrum@ B Epidermophyyon floccosum C Apergillus flavus D Histoplasma capulatum E Candida albicans Multiple Choice Question: Chẩn đoán bệnh sán gan lớn lạc chỗ quan: mắt, tim, phổi, da dựa vào Choices: A Tìm trứng phân hay dịch hút tá tràng B Chọc dò sinh thiết quan C Hình ảnh siêu âm D Hình ảnh XQ E Chẩn đốn miễn dịch: tìm kháng thể máu@ Multiple Choice Question: Số lượng bào tử đính lớn Trichophyton Choices: A Rất nhiều B Nhiều C Rất D Rất ít, đơi khơng có@ E Ln ln khơng có Multiple Choice Question: Thể lây nhiễm balantidium coli Choices: A Thể hoạt động lớn B Thể hoạt động bé C Thể bào nang@ D Thể hoạt động E.Có thể thể Multiple Choice Question: Mơi trường ni cấy cần thiết phòng xét nghiệm nấm Choices: A Sabouraud agar B Sabouraud agar + Chloramphenicol@ C Sabouraud agar + Chloramphenicol + Actidion D Sabouraud lỏng E Thạch bột ngơ có tween 80 Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: ... phổi@ B Sán gan bé, sán d y bò C Sán ruột , sán d y lợn D Sán phổi, sán d y lợn E Sán d y lợn, sán d y bò Multiple Choice Question: Thời gian từ ăn phải nang ấu trùng sán d y lợn đến phát triển thành... tử đính lớn hình ch y, thường đính thành chum 2-3 Choices: A Trichophyton ribrum B Epidermophyton floccosum@ C Aspegillus flavus D Microsporum canis E Trichophyton mentagrophytes Multiple Choice... Multiple Choice Question: ĐVCĐ sau ký chủ trung gian truyền bệnh sán d y chó Choices: A Tơm hồng B Cua nước C Bọ chét Xynopsylla D Bọ chét Ctenocephalide canis@ E.Bọ chét Pulex irritans Multiple Choice
- Xem thêm -

Xem thêm: DE tien KST khotailieu y hoc , DE tien KST khotailieu y hoc