07 chuc nang tam thu TT PGS bach yen khotailieu y hoc

37 57 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

đánh giá chức nng tâm thu thất trái TS Nguyễn Thị Bạch Yến Các thông số đánh giá chức nng tâm thu thất trái SA TM 2D Ch s co ngắn ( FS - %D) Phân số tống máu thất trái ( EF) SA Doppler dopler mô tim Cung lơng tim ( Qc)  Tû lƯ Dp/Dt thÊt tr¸i  ChØ sè chøc c¬ tim ( chØ sè Tei)  VËn tèc tâm thu vòng van hai (Sm) Ch s co ngn c (FS) Ch s co ngắn cơ: FS = (Dd – Ds) / Dd Đêng kÝnh thÊt tr¸i cuèi tâm trơng Dd (mm) ờng kính thất trái cuối tâm thu Ds (mm) Phơng pháp đo SA T.M DTS FS = (Dd Ds) / Dd Phơng pháp đo SA T.M Phơng pháp đo SA T.M Phơng pháp đo SA 2D So sánh T.M 2.D đánh giá F.S TM 2D u - độ phân giải tốt, -Có nhiều số liệu nghiên cứu vuông góc với trục doc Nhợc - đai diện vùng đáy -Không vuông góc với trục doc ( chênh cao so víi 2D : 6-12 mm -Cã Ýt sè liƯu nghiªn cứu -đai diện cho chức nng vùng Nên dùng D Phân số tống máu EF Phân số tống máu EF = ( Vd –Vs)/Vd Vd ThĨ tÝch thÊt tr¸i cuối tâm trơng Vs Thể tích thất trái cuối tâm thu đo thể tích Siêu âm T.M Thể tích thất trái Vd, Vs tính từ Dd Ds theo công thức khác nhau: Theo công thức tính thể tÝch: V = D3 Theo Teichholz:V= 7D3 / (2,4+D) Nhỵc ®iĨm: íc tÝnh tõ ®k ®o qua vïng ®¸y nên không đai diên cho toàn tâm thất, có thay đổi hỡnh thái rối loạn chøc vïng Tèc ®é ghi nhanh 100 -150mm/s BT > 1000 ST 1.7 may suggest perfusion defect > 20% Tỷ khối lượng kích thước tim theo phân vùng Vùng GPB 16 vùng 17 vùng Đáy 43% 37,5% 35,3% Giữa 36% 37,5% 35,3% Mỏm 21% 25% 29,4% Bản kết siêu âm đánh giá vận động vùng Hình mặt cắt ( trục dọc + trục ngắn ) Đánh giá điểm vùng Tính CSVDV B¶n kết siêu âm đánh giá vận động vùng ASE 2005 ASE 2005 ASE 2005 ... Function • • • • = normal or Hyperkinesis = hypokinesis = akinesis ( thµnh tim không d y lên thi tâm thu) = dyskinesis ( di động nghịch thờng thi tâm thu) = aneurysmal ( biến dạng thi tâm trơng)... to measure rate of rise of MR jet may correlate to LVEF A slow rate of rise may indicate poor systolic function Must have MR present, and good doppler study present (more difficult with eccentric... Vận tốc sóng tâm thu Sa Bt: 10,3+1,4 cm/s Bệnh: < 8cm/s- EF 0,47 Suy chøc nĂng t©m thu thất trái Ch
- Xem thêm -

Xem thêm: 07 chuc nang tam thu TT PGS bach yen khotailieu y hoc , 07 chuc nang tam thu TT PGS bach yen khotailieu y hoc