07 danh gia chuc nang TT, TTr that trai khotailieu y hoc

54 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 17:11

TS.Nguyễn thị thu hoàI Đánh giá chức thất trái siêu âm Doppler tim Mở đầu Rối loạn chức thất trái: biến chứng thờng gặp bn TM Hậu quả: Suy tim, RL nhịp tim, tử vong Siêu âm tim phơng pháp thăm dò hữu ích để đánh giá CNTT, giúp cho chẩn đoán tiên lợng bệnh đợc xác 1955 - Inge Edler: lần nghiên cứu đánh giá chức nng thất trái siêu âm A-mode M-mode  1966 - Harvey Feigenbaum: ®o chøc thÊt trái siêu âm M-mode với tín hiệu từ vách liên thất 1976 - Harvey Feigenbaum: đánh giá CNTT siêu âm M-mode với thời gian thực (real-time) KQ thu đợc từ phơng pháp có tơng quan chặt chẽ với phơng pháp chụp buồng thất trái Hạn chế: siêu âm M-mode giúp khảo sát kích thớc ngang thất trái, không khảo sát đợc xác dọc theo chiều dài tâm thất 1974 1978: đầu dò siêu âm đợc cải tiến nhiều -> giúp quan sát h/ả siêu âm 2D theo thời gian thực với góc 90 độ -> quan sát đợc đầy đủ cấu trúc tim -> tính toán đợc CNTT siêu âm TM Nhợc điểm: Siêu âm M-mode không đánh giá đ ợc xác thể tích buồng thất, truờng hợp TT bị biến dạng (NMCT) Những năm 1980: Ra đời phơng pháp tính thể tích thất trái theo thiết diện chiều dài: Simpson, Cubed Độ xác cao so sánh với ph ơng pháp tiêu chuẩn vàng: chụp buồng tim, xạ hình tim Siêu âm Doppler Hiệu ứng Doppler: 1884 - Johan Christian Doppler Phơng trình động học chất lỏng Bernoullie: chênh lệch áp lực vị trí cần quan sát (J Am Coll Cardiol 2006;48: 201225) Siêu âm Doppler Đánh giá CN t©m thu TT: CO, PET, ET, IVCT, VTI (LVOT)… Đánh giá CN tâm trơng TT: dòng chảy VHL, dòng chảy TMP, IVRT Siêu âm Doppler mô tim 1989- Isaac: Siêu âm Doppler mô xung tim 1994- Surtherland: SA Doppler mô màu M-mode 2D 2000- JDhood: Doppler sức căng tim (strain strain rate) Speckle tracking imaging- STI đánh giá chức tâm thu thất trái Đánh giá chức tâm trơng thất trái Siêu ©m TM  Thêi gian gi·n ®ång thĨ tÝch  Vận động tâm trơng thành sau ĐMC Dốc tâm trơng van hai (dốc EF) Khoảng cách AC cuối tâm trơng van hai đóng Đánh giá chức tâm trơng thất trái Siêu âm TM Siêu âm doppler dòng chảy vhl Tỷ lƯ E/A Thêi gian gi¶m tèc sãng A Thêi gian giãn đồng thể tích Siêu âm Doppler dòng chảy VHL §Ønh E Thêi gian gi¶m tèc sãng E §Ønh A Thời gian sóngA dòng chảy qua VHl Bình thờng Hạn chế Giảm đàn hồi Dòng chảy tĩnh mạch phổi Sóng tâm thu Sóng tâm trơng Dòng trào ngợc nhĩ trái Dòng chảy TM phổi S D D S Khi vËn tèc sãng S < 40% vận tốc sóng D -> có tăng áp lực nhĩ trái Không áp dụng đợc BN rung nhĩ Tốc độ lan truyền dòng đổ đầy đầu tâm trơng (Vp) Siêu âm Doppler mô tim Samer J Khouri, (J Am Soc Echocardiogr 2004;17:290-7.) đánh giá chức toàn thất tráI Chỉ số Tei ( Tei - index ) Chuwa Tei - năm 1995 Chỉ số Tei (Tei index), số chức tim (Index of Myocardial Performance) Phơng pháp đo: thể Chỉ tÝch sè = Tei TG gi·n ®ång thĨ tÝch + TG co đồng Thời gian tống máu đánh giá chức toàn thất trái số Tei Kết ln  Cïng víi sù ph¸t triĨn cđa c¸c kü thuật thăm dò SA kỹ thuật vi xử lý, SA Doppler tim ngày chứng tỏ phơng pháp có độ tin cậy cao, không xâm nhập, để đánh giá xác tình trạng huyết động, chức tâm thu tâm trơng thất trái toàn vùng bệnh nhân tim mạch ... 1989;80;1287-1292 ECHOCARDIOGRAPHY Vol 24, No 5, 2 007 Siêu âm Doppler mô tim V(S): phản ánh CN tâm thu TT S  BT: V(S) > 9cm/s  V(S) giảm: RLCN tâm thu TT, tuổi cao Có mối tơng quan tuyến tính chặt... đv thời gian éánh giá CN tâm thu TT : bệnh van tim, bệnh tim, bệnh mạch vành, RL Các thời khoảng tâm thu Thời gian tiền tống máu PET Các y u tố ảnh hởng: TS tim, AL tâm trơng ĐMC, dẫn truyền điện... dòng ch y VHL, dòng ch y TMP, IVRT Siêu âm Doppler mô tim 1989- Isaac: Siêu âm Doppler mô xung tim 1994- Surtherland: SA Doppler mô màu M-mode 2D 2000- JDhood: Doppler sức căng tim (strain strain
- Xem thêm -

Xem thêm: 07 danh gia chuc nang TT, TTr that trai khotailieu y hoc , 07 danh gia chuc nang TT, TTr that trai khotailieu y hoc