Pham nhu hung dot tu tren bn tha khotailieu y hoc

37 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:53

đột tử bệnh nhân tha Hội nghị THA toàn quèc 14-15/5/2016 TS.BS Ph¹m Nh Hïng FACC, FHRS, FSCAI, FAsCC Consultant of Cardiology and Electrophysiology BƯnh viƯn Tim Hµ néi Disclosure: None Đột tử tim: định nghĩa Đột tử tim chết tự nhiên nguyên nhân tim mạch, đột ngột ý thức sau xt hiƯn triƯu chøng, cã thĨ trªn ngời có bệnh tim trớc đó, nhng thời gian phơng thức xuất dù b¸o tríc (1) Myerburg RJ, Heart Disease; 2008; 933 tính chất nghiêm trọng Đột tử tim TBMN 167.366 Ung th phỉi 157.400 Ung th vó HIV 40.600 Đột tử làm chết nhiều số bệnh phổ biến khác cộng lại 450 000 Kẻ giết ngời sè t¹i Mü 42.156 (1) US Cencus Bureau:2001 (2) American cancer Society; 2001 (3) AHA 2002 Heart & Stroke update tỷ lệ đột tử tim Do nguyên nhân bệnh nhân tha Kannel WB Hypertension.1988; 11: II45 nguyên nhân đột tử tim bệnh nhân tha Phân số tống máu thất trái thấp Bệnh lý động mạch vành Rối loạn nhịp Rối loạn điện giải Các bệnh lý kèm Nguyên nhân đột tử rối loạn nhịp Phân số tống máu thấp 15% Bệnh mạch vành 80% Adapted from Heikki et al N Engl J Med, Vol 345, No 20, 2001 * ion-channel abnormalities, valvular or congenital heart disease, other causes nguyên nhân Đột tử tim Giảm phân số tống máu thất trái (LVEF) yếu tố nguy quan trọng tỷ lệ tử vong toàn đột tử tim Prior SG et al Euro Heart J 2001;22: 16 nguyên nhân tử vong LVEF Yap GY et al Heart 2000;83: 85 Tû lÖ ®ét tư bƯnh nh©n sau nmct cã suy thÊt trái Đột tử chiếm gần 50% tử vong toàn Tiên lợng bệnh nhân sau nmct có suy thất trái Tỷ lệ tử vong năm Phân số tống m¸u thÊt tr¸I (EF) NEJM 1983;309:331-6 Thư nghiƯm emiat va camiat Protocol Bệnh nhân Giảm nguy Tử vong RL nhịp tháng 24 Tử vong toàn tháng 24 EMIAT CAMIAT Amiodarone so Amiodarone so giả dợc giả dợc LVEF 18 age giới hạn tuổi Suy tim > tháng Đã điều trị ACEI Beta Blocker với liều tối đa, tháng điều trị thuốc dự phòng đột tử cho bệnh nh©n suy tim? SCD-HeFT Protocol cÊy ICD cho bƯnh nh©n suy tim? Tû lƯ tư vong toµn bé cđa thư nghiƯm SCD- HeFT cÊy ICD cho bƯnh nh©n suy tim? Tỷ lệ tử vong bệnh nhân suy vành thư nghiƯm SCD-HeFT cÊy ICD cho bƯnh nh©n suy tim? Tỷ lệ tử vong bệnh nhân không suy vành thử nghiệm SCD-HeFT cấy ICD cho bệnh nhân suy tim? KÕt ln cđa thư nghiƯm SCD-HeFT ë bƯnh nhân NYHA II-III có LVEF 35% điều trị thuốc tối u: ICDs giảm tỷ lệ tử vong đến 23% ICDs giảm đột tử tim nhanh thất đến 60% Amiodarone không làm cải thiện tiên lỵng Bardy GM, N Engl J Med 2005; 352: 225 cấy ICD cho bệnh nhân suy tim? Bài học từ thử nghiệm SCD-HeFT Thử nghiệm SCD-HeFT chứng quan trọng trợ giúp cho định điều trị ICD cho bệnh nhân suy tim có bệnh mạch vành Thư nghiƯm SCD-HeFT còng đng cho sư dơng ICDs bệnh nhân suy tim không bệnh mạch vành • SCD-HeFT Class II ®a b»ng chøng ë bƯnh nhân bị suy tim có nhiều lợi điểm cấy dự phòng ICD Implantable Cardioverter-Defibrillators I IIa IIb IIb III III ICD therapy is indicated in patients with LVEF less than or equal to 35% due to prior MI who are at least 40 days post-MI and are in NYHA functional Class II or III I IIa IIb III I IIa IIb IIb III III I IIa IIb III ICD therapy is indicated in patients with nonischemic DCM who have an LVEF less than or equal to 35% and who are in NYHA functional Class II or III ICD therapy is indicated in patients with LV dysfunction due to prior MI who are at least 40 days post-MI, have an LVEF less than or equal to 30%, and are in NYHA functional Class I ICD therapy is indicated in patients with nonsustained VT due to prior MI, LVEF less than or equal to 40%, and inducible VF or sustained VT at electrophysiological study All primary SCD prevention ICD recommendations apply only to patients who are receiving optimal medical therapy and have reasonable expectation of survival with good functional capacity for more than year Ferrari or Tata car? Cost per Life-Year Saved ICD Cost-Effectiveness Results for High Risk Post-MI Patients Mushlin A Circulation 1998;97:2129-35 Kupersmith J Progress in Cardiovascular Diseases 1995;37:307-46 Kupperman M Circulation 1990;81:91-100 điều trị làm giảm Đột tử tim Điều trị thiếu máu - Tái thông mạch - Chẹn bêta Dự phòng mảng xơ vữa Cải thiện chức bơm - UCMC - chẹn bêta Dự phòng rối loạn nhịp - Statin - UCMC - chẹn bêta - Amiodarone - Aspirine Kết thúc rối loạn nhịp ổn định cân tự động - chẹn bêta - UCMC - ICD - AEDs Dự phòng tái cấu trúc thất hình thành collagen - UCMC - Kháng Aldosterone (1) Zipes Circulation 1998; 98:2334-51 (2) Pitt P, NEJM ; 2003;348: 1309-21 Kết luận Hai nguyên nhân quan trọng gây đột tử cho bệnh nhân THA phân số tống máu thấp bệnh ĐMV Điều trị tối u thuốc nh UCMC, chẹn bêta, làm giảm đột tử Các thuốc chống loạn nhịp hành không làm giảm đột tử ICD bảo vệ cho bệnh nhân có nguy cao Xin cám ơn Sự ý Pham Nhu Hung, MD, PhD, FACC, FHRS, FAsCC Hanoi Heart Hospital Tel:0913225648 e.mail: phamnhuhung@hotmail.com ... đâu y u tố nguy đột tử BN THA: y u tố nguy đtđ Tăng tần số tim nghỉ Khoảng QRS rộng Khoảng QT kéo dài Phì đại thất trái Đứt đoạn phøc bé QRS Goldberger et al Heart Rhythm 2008; 5: e đâu y u... suy tim? SCD-HeFT Protocol c y ICD cho bƯnh nh©n suy tim? Tû lƯ tư vong toµn bé cđa thư nghiƯm SCD- HeFT c y ICD cho bƯnh nh©n suy tim? Tû lƯ tử vong bệnh nhân suy vành thử nghiệm SCD-HeFT c y. .. VF or sustained VT at electrophysiological study All primary SCD prevention ICD recommendations apply only to patients who are receiving optimal medical therapy and have reasonable expectation
- Xem thêm -

Xem thêm: Pham nhu hung dot tu tren bn tha khotailieu y hoc , Pham nhu hung dot tu tren bn tha khotailieu y hoc