Ho huynh QUang tri hieu ung ky uc khotailieu y hoc

25 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:47

Hiệu ứng ký ức - Bảo vệ tim mạch dài hạn cho bệnh nhân tăng HA đái tháo đường TS BS Hờ Huỳnh Quang Trí Viện Tim TP HCM Liên quan giữa tăng HA và đái tháo đường Tần suất lưu hành • Trong sớ những bệnh nhân đái tháo đường, 50-60% có HA ≥ 140/90 mm Hg • Trong số những bệnh nhân tăng HA không có bệnh tim mạch XVĐM, 15-25% có đái tháo đường kèm theo TLTK : 1) N Engl J Med 2000;342:905 2) Diabetes Care 2005;28:310 Nguy mắc bệnh • Bệnh nhân tăng HA có nguy mắc bệnh đái tháo đường týp cao gấp 2,4 lần so với người không tăng HA • Bệnh nhân đái tháo đường có nguy mắc bệnh tăng HA cao gấp lần so với người không đái tháo đường 3) JAMA 2004;291:335 4) Am J Hypertens 2007;20:599 HA tâm thu và tử vong tim mạch nghiên cứu MRFIT 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 Nondiabetic (n = 342,815) Diabetic (n = 5,163)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ho huynh QUang tri hieu ung ky uc khotailieu y hoc , Ho huynh QUang tri hieu ung ky uc khotailieu y hoc