Các dạng bài tập Nhóm Cacbon, Silic chọn lọc có đáp án chi tiết HÓA HỌC 11

138 64 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:15

Chun đề: Nhóm Cacbon, Silic (HĨA HỌC 11 CĨ ĐÁP ÁN) dạng tập Cacbon, Silic đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Bài tập lý thuyết tính chất hóa học Cacbon, Silic Dạng 2: Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm Dạng 3: Bài toán khử oxit kim loại C CO Dạng 4: Các dạng tập muối Cacbonat Dạng 5: Các dạng tập Silic hợp chất Bài tập trắc nghiệm 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (cơ - phần 1) 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (cơ - phần 2) 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1) 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2) Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic dạng tập Cacbon, Silic đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Bài tập lý thuyết tính chất hóa học Cacbon, Silic Bài 1: Chọn câu trả lời đúng: Trong phản ứng hoá học, cacbon A Chỉ thể tính khử B Vừa thể tính khử vừa thể tính oxi hóa C Chỉ thể tính oxi hố D Khơng thể tính khử tính oxi hố Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 2: Cho chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11) Cacbon phản ứng trực tiếp với chất? A 12 B C 11 D 10 Hiển thị đáp án Đáp án: B (1) C + O2 → CO2 (2) C + CO2 → 2CO (3) C + 2H2 −tº→ CH4 (4) Fe2O3 + 3C −tº→ 2Fe + 3CO (5) 2C + SiO2 −tº→ Si + CO (7) CaO + 3C → CaC2 + CO (trong lò điện) (8) C + 2H2SO4 đặc −tº→ CO2 + 2SO2 + 2H2O (9) C + 4HNO3 đặc −tº→ CO2 + 4NO2 + 2H2O (10) C + 2H2O → CO2 + 2H2 Bài 3: Để phòng nhiễm độc CO, khí khơng màu, không mùi, độc người ta dùng chất hấp thụ A Đồng (II) oxit mangan oxit B Đồng (II) oxit magie oxit C Đồng (II) oxit than hoạt tính D Than hoạt tính Hiển thị đáp án Đáp án: D Bài 4: CO2 không cháy khơng trì cháy nhiều chất nên dùng để dập tắt đám cháy Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy đây? A Đám cháy xăng, dầu B Đám cháy nhà cửa, quần áo C Đám cháy magie nhôm D Đám cháy khí ga Hiển thị đáp án Đáp án: C Bài 5: “Nước đá khơ” khơng nóng chảy mà thăng hoa nên dùng để tạo môi trường lạnh khô tiện cho việc bảo quản thực phẩm Nước đá khô A CO rắn B SO2 rắn C H2O rắn D CO2 rắn Hiển thị đáp án Đáp án: D Bài 6: Trong phản ứng hoá học sau, phản ứng sai? A SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O B SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O C SiO2 + 2C → Si + 2CO D SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 7: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al 2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn A Al2O3, Cu, MgO, Fe B Al, Fe, Cu, Mg C Al2O3, Cu, Mg, Fe D MgO, Al2O3, CuO, Fe2O3 Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 8: Tính khử cacbon thể phản ứng số phản ứng sau A 2C + Ca → CaC2 C C + Al → Al4C3 B C + 2H2 → CH4 D C + O2 → CO2 Hiển thị đáp án Đáp án: D Bài 9: Than dùng làm chất độn cao su, sản xuất mực in, xi đánh giầy là: A Than chì B Than muội C Than gỗ D Than cốc Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 10: Câu 10: Cacbonmonooxit có phản ứng với nhóm chất sau A O2, Fe2O3, CuO B O2, Ca(OH)2, CaO C CuO, CuSO4, Cu(OH)2 D O2 , Al, Al2O3 Hiển thị đáp án Đáp án: A Bài 11: Silic tác dụng với chất sau nhiệt độ thường A O2 B F2 C Cl2 D Br2 Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 12: Phản ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh phản ứng SiO2 với: A H2SO4 B HCl C HNO3 D HF Hiển thị đáp án Đáp án: D Bài 13: Cặp chất sau khơng có phản ứng xảy A CaO CO2 C H2CO3 K2SiO3 B SiO2 HCl D NaOH CO2 Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 14: Khí CO2 điều chế phòng TN thường lẫn khí HCl nước Để loại bỏ HCl nước khỏi hỗn hợp, ta dùng A Dung dịch NaOH đặc B Dung dịch NaHCO3 bão hoà dung dịch H2SO4 đặc C Dung dịch H2SO4 đặc D Dung dịch Na2CO3 bão hoà dung dịch H2SO4 Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 15: Khẳng định sau sai? A Tất muối silicat không tan (trừ muối kim loại kiềm, muối amoni) B Silicagen axit silixic nước phần C Axit silixic axit yếu mạnh axit cacbonic D Tất muối silicat kim loại kiềm bị thủy phân mạnh Hiển thị đáp án Đáp án: C Bài 16: CO khơng khử oxit nhóm sau ? A Fe2O3, MgO B MgO, Al2O3 C Fe2O3, CuO D ZnO, Fe2O3, Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 17: Nhóm sau gồm muối không bị nhiệt phân ? A CaCO3, Na2CO3, KHCO3 B Na2CO3, K2CO3, Li2CO3 C Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, KHCO3 D K2CO3, KHCO3, Li2CO3 Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài 18: Phản ứng sau không ? A SiO2 + Na2CO3 −tº→ Na2SiO3 + CO2 B Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3 C Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 D SiO2 + 2NaOH (loãng) → Na2SiO3 + H2O Hiển thị đáp án Đáp án: D Dạng 2: Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm A Phương pháp giải & Ví dụ minh họa Bài tốn thuận: Cho chất tham gia hỏi sản phẩm - Các PTHH phản ứng xảy CO2 + OH- → HCO3CO2 + 2OH- → CO32- + H2O Đặt T = nOH- / nCO2 : + Nếu T ≤ → tạo muối HCO3+ Nếu < T < → tạo hỗn hợp hai muối HCO3- CO32+ Nếu T ≥ → tạo muối CO32- Xác định sản phẩm tạo thành tính giá trị T - Nếu tạo thành hỗn hợp hai muối thường ta giải cách lập hệ PT sử dụng bảo tồn ngun tố Lưu ý: Có tốn khơng thể tính T Khi phải dựa vào kiện phụ để tìm khả tạo muối - Hấp thụ CO2 vào NaOH dư (KOH dư) tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3) - Hấp thụ CO2 vào NaOH tạo muối Na2CO3, Sau thêm BaCl2 vào thấy kết tủa Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất thêm kết tủa →Tạo muối Na2CO3 NaHCO3 - Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng : m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO2 + H2O có ) Hoặc với TH tác dụng với Ca(OH)2 , Ba(OH)2: - Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư tạo muối CaCO3 - Hấp thụ CO2 vào nước vơi thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa suy có tạo CaCO3 Ca(HCO3)2 - Hấp thụ CO2 vào nước vơi thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa suy có tạo CaCO3 Ca(HCO3)2 - Sự tăng giảm khối lượng dung dịch: Khi cho sản phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2 m bình tăng = m hấp thụ m dd tăng = m hấp thụ - m kết tủa m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ Bài 1: Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M Ba(OH) 0,2M Tính m kết tủa thu được? Hướng dẫn: nCO2 = 0,2 mol, nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol CO2 + 2OH- → CO32- + H2O 0,125 0,25 → 0,125 CO2 + CO32- + H2O → 2HCO30,075 →0,075 → 1,5 nCO32- = 0,05mol Ba2+ + CO32- → BaCO3 0,05 0,05 ⇒ m↓ = 0,05 197 = 9,85g Bài 2: Cho 1,344 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào lít dung dịch X chứa NaOH 0,04M Ca(OH)2 0,02M thu m gam kết tủa Xác định giá trị m Hướng dẫn: nCO2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol; nNaOH = 0,04.2 = 0,08 mol; nCa(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol ; nOH- = 0,08 + 0,04.2 = 0,16 mol T= nOH-/nCO2 = 0,16/0,06 = 8/3 ⇒ tạo muối CO2Phương trình phản ứng: CO2 + OH- → CO320,06 0,06 mol CO32- + Ca2+ → CaCO3↓ 0,04 0,04 0,04 mol Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,04.100 = gam Bài 3: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M NaOH 0,3 M thu m (g) kết tủa dd Y Cô cạn dd Y thu m’( g) chất rắn khan Tìm m m’ ? Hướng dẫn: nCO2 = 0,15 mol, nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol CO2 + 2OH- → CO32- + H2O 0,105 0,21 → 0,105 CO2 + CO32- + H2O → 2HCO30,045 → 0,045 → 0,09 nCO32- = 0,06mol Ca2+ + CO32- → CaCO3 0,06 0,06 0,06 ⇒ m↓ = 6g Dd ⇒ mcrắn = 0,09 84 = 7,56g Bài toán nghịch: VD: Cho x mol CO2 tác dụng với a mol OH- tạo thành b kết tủa ( b mol muối trung hòa) Tìm giá trị x biết a, b Giải: Với tốn ý đến giá trị a, b - Nếu a = 2b tốn đơn giản x = b - Nếu a > 2b tốn có đáp số xảy trường hợp + Trường hợp 1: OH- dư, tức xảy phản ứng (2) Vậy x= b + Trường hợp 2: Xảy phản ứng (1), (2): Vậy x= a – b Ví dụ minh họa Bài 1: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M thu 6g kết tủa Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa Tìm V? Hướng dẫn: Dd sau phản ứng ↓ ⇒ có Ca(HCO3)2 taọ thành BTNT Ca 0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2 ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,04 mol -Quá trình nhận e: S+6+ 2e → SO2 0,5 ← 0,25 mol O + 2e → O-2 Bản chất phản ứng khử oxit sắt: CO + O(oxit) → CO2 Áp dụng định luật bảo toàn e: ne cho= ne nhận → +15x= 0,5+ 6x.2 → x= 0,06 mol → m= 72.2x+ 232x=22,56 gam Bài 23:Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm chất Fe 2O3, CuO, Fe3O4 (có số mol nhau) đun nóng 36 gam hỗn hợp chất rắn Y Cho Y phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) m có giá trị gần với giá trị nào? A 46,5 B 47,0 C 47,5 D 48,0 Hiển thị lời giải Đáp án B Thành phần chủ yếu khí than ướt CO; H2, CO2, N2 Giả sử X có oxit có số mol x Qui hỗn hợp thành Fe; Cu; O: ⇒ sau cho khí than ướt qua thì: CO + O → CO2 H2 + O → H2O ⇒ Y gồm: 5x mol Fe; x mol Cu y mol O Khi phản ứng với HNO3 xảy ra: nNO= 11,2/22,4= 0,5 mol +Quá trình cho e: Fe → Fe+3 + 3e Cu → Cu+2 + 2e + Quá trình nhận e: O + 2e → O-2 N+5 + 3e → N+2 Ta có: Áp dụng định luật bảo tồn electron q trình Y tác dụng với HNO3 3.5x + 2.x = 2.y + 3.0,5 Mặt khác: mY = 56.5x + 64.x + 16.y = 36 ⇒ x = 0,1 mol; y= 0,1 mol ⇒ m = 0,1.160 + 0,1.80 + 0,1.232 = 47,2g Bài 24:Dẫn từ từ đến hết V lít khí CO (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M thu 20 gam kết tủa Giá trị V là: A 4,48 lít 6,72 lít B 4,48 lít 8,96 lít C 2,24 lít 6,72 lít D 2,24 lít 8,96 lít Hiển thị lời giải Đáp án B Ta có: nCa(OH)2= 0,2.1,5= 0,3 mol; nCaCO3= 20/100= 0,2 mol Ta có : nCa(OH)2 > nCaCO3 nên có trường hợp xảy : -TH1 : Ca(OH)2 dư : CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O Ta có: nCO2= nCaCO3= 0,2 mol → V= VCO2= 0,2.22,4= 4,48 lít -TH2 : Ca(OH)2 phản ứng hết : CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,2 0,2 0,2 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 0,2 ← (0,3-0,2) Ta có: nCO2= 0,2 + 0,2= 0,4 mol → V= VCO2= 0,4.22,4= 8,96 lít Bài 25:Dẫn từ từ đến hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M Ca(OH)2 1M Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng xảy hoàn toàn A gam B 15 gam C 20 gam D 10 gam Hiển thị lời giải Đáp án D nCO2= 0,2 mol; nCa(OH)2= 0,1 mol; nNaOH= 0,1 mol nOH-= 0,3 mol → CO2 + OH- → HCO3x x x mol CO2 + 2OH- → CO32- + H2O → Tạo loại muối : HCO3- CO32- y 2y y mol Có x+ y= 0,2; x+ 2y= 0,3 suy x= 0,1; y=0,1 Ca2+ + CO32- → CaCO3↓ 0,1 0,1 mol 0,1 mol mCaCO3= 0,1 100= 10 gam Bài 26:Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH) 1,2 M KOH 1,0 M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 19,70 gam B 29,55 gam C 23,64 gam D 31,52 gam Hiển thị lời giải Đáp án C nCO2= 0,2 mol; nBa(OH)2= 0,12 mol; nKOH= 0,1 mol nOH-= 0,34 mol → → Tạo loại muối : HCO3- CO32- CO2 + OH- → HCO3x x x mol CO2 + 2OH- → CO32- + H2O y 2y y mol Có x+ y= 0,2; x+ 2y= 0,34 suy x= 0,06; y=0,14 Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ 0,12 0,14 mol 0,12 mol mBaCO3= 0,12 197= 23,64 (gam) Bài 27:Hấp thụ hồn tồn 3,36 lít (đktc) khí CO vào 100 ml dung dịch X chứa NaOH 1M Ca(OH)2 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y Khối lượng dung dịch Y thay đổi so với dung dịch X? A tăng 1,6 gam B giảm 1,6 gam C tăng 5,0 gam D giảm 5,0 gam Hiển thị lời giải Đáp án A nCO2= 0,15 mol; nCa(OH)2= 0,05 mol; nNaOH= 0,1 mol nOH-= 0,05.2+ 0,1= 0,2 mol → → Tạo loại muối : HCO3- CO32CO2 + OH- → HCO3x x x mol CO2 + 2OH- → CO32- + H2O y 2y y mol Có x+ y= 0,15; x+ 2y= 0,2 suy x= 0,1; y=0,05 Ca2+ + CO32- → CaCO3↓ 0,05 0,05 mol 0,05 mol mCaCO3= 0,05 100= gam mCO2= 0,15.44= 6,6 gam Do mCO2> mCaCO3 nên khối lượng dung dịch tăng lượng là: ∆mtăng= mCO2- mCaCO3= 6,6-5= 1,6 gam Bài 28:Hấp thụ hoàn tồn 7,84 lít (đktc) khí CO vào 200 ml dung dịch X chứa KOH 0,75M Ba(OH)2 0,75M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y Khối lượng dung dịch Y thay đổi so với dung dịch X? A tăng 19,7 gam B giảm 19,7 gam C tăng 4,3 gam D giảm 4,3 gam Hiển thị lời giải Đáp án D nCO2= 0,35 mol; nBa(OH)2= 0,15 mol; nKOH= 0,15 mol nOH-= 0,45 mol → CO2 + OH- → HCO3x x x mol CO2 + 2OH- → CO32- + H2O y 2y y mol Có nCO2= x+ y= 0,35; nOH-= x+ 2y= 0,45 suy x= 0,25; y=0,1 Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ 0,15 0,1 mol 0,1 mol → Tạo loại muối : HCO3- CO32- mBaCO3= 0,1 197= 19,7 (gam) mCO2= 0,35.44=15,4 gam Do mCO2< mBaCO3 nên khối lượng dung dịch giảm lượng là: ∆mgiảm= mBaCO3- mCO2= 19,7- 15,4= 4,3 gam Bài 29:Hấp thụ hồn tồn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,032 B 0,048 C 0,06 D 0,04 Hiển thị lời giải Đáp án D Ta có: nCO2= 0,12 mol; nBa(OH)2= 2,5 a mol ; nBaCO3= 0,08 mol Ta có nCO2 > nBaCO3 nên xảy PTHH sau : CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓+ H2O (1) 0,08 0,08 ← 0,08 mol 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (0,12-0,08) → 0,02 mol Tổng số mol Ba(OH)2 nBa(OH)2= 0,08 + 0,02= 0,1 mol= 2,5a → a=0,04M Bài 30:Khi cho 0,02 mol 0,04 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 lượng kết tủa thu Số mol Ba(OH) có dung dịch là: A 0,01 B 0,02 C 0,03 D 0,04 Hiển thị lời giải Đáp án C Do cho 0,02 mol 0,04 mol CO hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 lượng kết tủa thu nên chứng tỏ nCO 2= 0,02 mol kết tủa chưa bị hòa tan, nCO2= 0,04 mol kết tủa bị hòa tan phần -Khi nCO2= 0,02 mol CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O Ta có: nCO2= nBaCO3= 0,02 mol -Khi nCO2= 0,04 mol CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 0,02 0,02 0,02 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (0,04-0,02) → 0,01 Ta có: nBa(OH)2= 0,02+ 0,01= 0,03 mol Bài 31:Sục V lít khí CO2 (đktc) vào lít dung dịch Ba(OH)2 0,12M Khi V biến thiên từ 2,24 lít đến 4,48 lít khối lượng kết tủa biến đổi theo, lượng kết tủa thu là: A 19,7 B 7,88 C 15,26 D 9,85 Hiển thị lời giải Đáp án B Ta có: nBa(OH)2= 0,12 mol; nCO2= 0,1 mol ; nCO2= 0,2 mol -Tại điểm cực đại: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 0,12 0,12 0,12 Vậy nCO2= 0,12 mol lượng kết tủa đạt cực đại Vậy từ nCO2 = 0,1 mol đến 0,12 mol lượng kết tủa dần tăng lên Khi từ nCO2= 0,12mol đến 0,2 mol lượng kết tủa dần giảm xuống → Lượng kết tủa nhỏ nCO2= 0,1 mol 0,2 mol -Khi nCO2= 0,1 mol CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 0,10 0,10 0,10 mol Ta có: nBaCO3= 0,1 mol -Khi nCO2= 0,2 mol CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O x x x mol 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 2y y mol Ta có: nBa(OH)2= x + y= 0,12 mol ; nCO2= x+ 2y= 0,2 mol → x= 0,04 mol ; y = 0,08 mol Ta có: nBaCO3= 0,04 mol So sánh trường hợp ta thấy nBaCO3 min= 0,04 mol → mBaCO3 min= 7,88 gam Bài 32:Cho 17,15 gam hỗn hợp X gồm Ba Na vào nước thu dung dịch Y 3,92 lít khí H2 (đktc) Cho khí CO2 vào dung dịch Y Cho V lít khí CO (đktc) vào dung dịch Y thấy lượng kết tủa thu lớn Giá trị V là: A 2,24 ≤V≤ 5,6 B 2,24 ≤V≤ 4,48 C 3,92 ≤V≤ 5,6 D 2,24 ≤V≤ 3,92 V= 5,6 Hiển thị lời giải Đáp án A Ba+ 2H2O → Ba(OH)2 + H2 Na + H2O → NaOH + ½ H2 Đặt nBa= x mol; nNa= y mol → mhỗn hợp= 137x + 23y= 17,15 gam nH2= x+ ½ y=3,92/22,4=0,175 mol ; nOH-= 2.nH2= 0,35 mol Giải hệ ta có: x= 0,1 mol ; y=0,15 mol Để giải ta nên sử dụng phương trình phân tử : Sục khí CO2 vào dung dịch Y chứa NaOH, Ba(OH)2 xảy PTHH sau: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O (1) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2) CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (3) CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2 (4) Để lượng kết tủa thu lớn BaCO3 khơng bị hòa tan → Lượng CO2 nhỏ xảy phản ứng (1), lượng CO lớn xảy phản ứng (1), (2), (3) -KHi xảy phản ứng (1): nCO2= nBa(OH)2= x= 0,1 mol -Khi xảy phản ứng (1,2,3): nCO2= nBa(OH)2 + 1/2nNaOH + nNa2CO3 =0,1+0,5 0,15+ 0,5.0,15= 0,25 mol → 0,1 ≤ nCO2 ≤ 0,25 mol → 2,24 ≤ VCO2 ≤ 5,6 Bài 33:Hấp thụ hoàn tồn 0,16 mol CO2 vào lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M kết tủa X dung dịch Y Khối lượng dung dịch Y thay đổi so với ban đầu? A tăng 3,04 gam B giảm 3,04 gam C tăng 7,04 gam D giảm 7,04 gam Hiển thị lời giải Đáp án A Ta có nCa(OH)2= 2.0,05= 0,1 mol → < T < → CO2 tác dụng với Ca(OH)2 theo phương trình sau: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O x x x mol 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 2y y mol Ta có: nCa(OH)2= x + y= 0,1 mol ; n CO2= x+ 2y= 0,16 mol → x= 0,04 mol ; y = 0,06 mol Ta có: nCaCO3= 0,04.100= gam ; mCO2= 0,16 44= 7,04 gam → Khối lượng dung dịch Y tăng lượng : ∆mtăng= mCO2- mCaCO3= 7,04- 4= 3,04 gam Bài 34:Hòa tan mẫu hợp kim K-Ba có số mol vào nước dung dịch X 6,72 lít khí (đktc) Sục 0,025 mol khí CO vào dung dịch X thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 2,955 B 4,334 C 3,940 D 4,925 Hiển thị lời giải Đáp án D Ba+ 2H2O → Ba(OH)2 + H2 K + H2O → KOH + ½ H2 Đặt nBa= x mol; nK= x mol nH2= x+ ½ x=6,72/22,4=0,3 mol → x= 0,2 mol ; nOH-= 2.nH2= 0,6 mol ta thấy : CO2 + 2OH- → CO32-+ H2O 0,025 0,6 0,025 mol Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ 0,2 0,025 mol 0,025 mol mBaCO3= 0,025 197= 4,925 (gam) → CO2 phản ứng với OH- theo PT sau: Bài 35:Dẫn lượng khí CO2 thu đốt cháy hợp chất hữu vào bình đựng nước vơi dư thu gam kết tủa Lọc bỏ kết tủa đun nóng nước lọc thu tạo thêm 2,5 gam kết tủa Tính thể tích khí CO2 ban đầu (đktc)? A 1,68 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 1,792 lít Hiển thị lời giải Đáp án B Ta có: nCaCO3 lần 1= 5/100= 0,05 mol; nCaCO3 lần = 2,5/100= 0,025 mol Do lọc kết tủa đem đun nóng nước lọc thấy xuất kết tủa nên CO phản ứng với nước vôi theo PTHH sau: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,05 ← 0,05 mol 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 0,05 ← 0,025 mol Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O 0,025 → 0,025 mol → Tổng số mol CO2 ban đầu nCO2= 0,05= 0,05= 0,1 mol → VCO2= 2,24 lít Bài 36:Hỗn hợp X gồm CO NO có tỉ khối so với hiđro 14,5 V lít hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 1,6 gam oxi thu hỗn hợp Y Cho Y sục vào 200 ml dung dịch NaOH 2M ta 200 ml dung dịch Số lượng chất tan có dung dịch là: A B C D Hiển thị lời giải Đáp án D Ta có nO2= 0,05 mol; nNaOH= 0,2 2= 0,4 mol Đặt nCO= x mol; nNO= y mol → x- y= (1) 2CO + O2 → 2CO2 2NO+ O2 → NO2 Theo PTHH ta có: nO2= 0,5 (nCO + nNO)= 0,5 (x+y)= 0,05 mol (2) Từ (1) (2) ta có x= y = 0,05 mol → Hỗn hợp khí Y có 0,05 mol CO2 0,05 mol NO2 Cho Y vào dung dịch NaOH ta có: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 0,05 → 0,1 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O 0,05 0,05 Tổng số mol NaOH phản ứng 0,1+ 0,05= 0,15 mol → nNaOH dư= 0,25 mol Vậy dung dịch có chứa Na2CO3, NaNO2, NaNO3, NaOH (4 chất tan) ...Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic dạng tập Cacbon, Silic đề thi Đại học có giải chi tiết Dạng 1: Bài tập lý thuyết tính chất hóa học Cacbon, Silic Bài 1: Chọn câu trả lời đúng: Trong phản ứng hoá học, ... loãng D dung dịch H2SO3 Hiển thị đáp án Đáp án: B Bài tập trắc nghiệm 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (cơ - phần 1) Bài 1:Trong phản ứng hóa học sau, phản ứng sai? A 3CO +... giải Đáp án A Ở đáp án A, số oxi hóa C giảm từ xuống -4 → C chất oxi hóa Ở đáp án B, số oxi hóa C tăng từ lên +4 → C chất khử Ở đáp án C, số oxi hóa C tăng từ lên +4 → C chất khử Ở đáp án D,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập Nhóm Cacbon, Silic chọn lọc có đáp án chi tiết HÓA HỌC 11, Các dạng bài tập Nhóm Cacbon, Silic chọn lọc có đáp án chi tiết HÓA HỌC 11, A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa, B. Bài tập trắc nghiệm

Từ khóa liên quan