Chuong 4 các đăng

36 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:06

Chương IV Bộ truyền các đăng 4.1-Công Dụng, Phân Loại, Yêu Cầu 4.1.1-Công dụng 4.1.2-Yêu cầu 4.1.3-Phân loại 4.2- Cấu tạo, nguyên lý làm việc truyền đăng 4.3- Động Học Cơ Cấu Các Đăng (tự nghiên cứu) 4.4- Đặc điểm kết cấu truyền đăng 4.5-Tính tốn chi tiết đăng 4.1-Cơng dụng, phân Loại, yêu cầu 4.1.1-Công dụng Dùng để truyền Mx đến các cụm HTTL (truyền Mx đến các trục cấu mà vị trí tương đối đường tâm các trục thay đổi làm việc) 4.1.2- Yêu cầu Các đăng có các yêu cầu sau: – Đảm bảo truyền Mx tạo điều kiện cho các trục cấu dẫn động quay (  =const); – Khơng có tượng cộng hưởng phạm vi tốc độ sử dụng; – khơng có tải trọng rung động tiếng ồn; – Masát khâu, khớp (kể mối nối then hoa) nhỏ để có hiệu suất truyền động cao; – Đảm bảo ngh>nmax có thực tế sử dụng; – Làm việc tin cậy có chu kỳ bảo dưỡng lớn (xu hướng tiến tới không bôi trơn); – đơn giản kết cấu * 4.1.3- Phân loại Theo số lượng khớp: – Loại khớp (sử dụng có khoảng cách nhỏ); – Loại khớp (sử dụng phổ biến); – Loại khớp (sử dụng có khoảng truyền dài); – Loại khớp (ít sử dụng) Theo động học cấu đăng: – Các đăng đồng tốc (các đăng kép, các đăng bi); – Các đăng khác tốc Theo kết cấu: – Các đăng cứng; – Các đăng mềm Theo phương pháp bao kín: - loại các đăng kín; - các đăng hở 4.2- Cấu tạo, nguyên lý làm việc truyền đăng 4.2.1-Cấu tạo • Trục các đăng 2,5; • Gối đỡ trung gian 3; • Khớp nối thay đổi chiều dài; • Các khớp các đăng 1, 4, 6: đảm bảo truyền Mx các trục cắt góc  + Khớp các đăng không đồng tốc; + Khớp các đăng đồng tốc * 4.2.2- Nguyên lý làm việc a) Các đăng khác tốc: • Truyền Mx từ trục  thơng qua liên kết khớp lề_khớp đăng • Khớp gồm hai nạng đăng 3, • Trong lỗ hình trụ các khớp lắp các đầu a, b, c, d trục chữ thập • Các nạng 3,5 nối cứng vào • Khi các trục quay, đầu b d trục chữ thập quay đảo tương đối so với mặt phẳng vng góc với đường tâm trục • Khi trục quay , trục quay  • Tỷ số góc quay trục 2: tg  tg cos  =>   cos   cos  sin  2 1 Nhận xét: • (1 / 2 )MAX  = 0;  ;  1) 1= const 2  const; (1 / 2 )MAX = 1/ cos2  (a) =>phát sinh tải trọng phụ trục 2! • ( /  ) Min  = /2; 3/2 2) đặc trưng khác tốc (1 / 2): (1 / 2 )Min = cos  (b) 3) Từ (a) (b) => 1.cos   2  1 / cos  4) Lập (-) _sai lệch góc trục chủ động bị động phụ thuộc vào  Nhận xét từ đồ thị: - với các giá trị  khác nhau; - (với  = 40 , => (-)  0,5% =>   40 : tốt) * Giải pháp đảm bảo đồng tốc các trục 1) Sử dụng các đăng kép 2) Sử dụng các đăng đồng tốc tg  cos  tg tg 1 II  cos  tg III => tg I  cos tg cos II III b) Các đăng đồng tốc: • • • Trục nối với đòn Các đòn tiếp xúc với điểm B VB: v  b  a   Chỉ a=b 1= 2   =  (B nằm đường phân giác góc (1800- )  Điều kiện đồng tốc: Khi các trục quay, điểm B cần dịch chuyển mặt phẳng phân giác góc (1800- ) • Các đăng đồng tốc: v  r  I k v II k 1  r 2.     10 4.3.3-Động học cấu các đăng đồng tốc a- Trên sở từ các đăng kép: Từ các đăng kép, ta thiết kế cho nạng l3=0, các đăng đồng tốc gồm trục (chủ bị đồng ) liên kết khớp 22 b- Nguyên lý các đăng “bi” - - Hai bánh nón ăn khớp có kích thước (r1= r2) Tại điểm ăn khớp K: I v k  r 1. v  r  II I  vk vk II k mà nên 2     => Điểm K nằm mặt phẳng phân giác góc tạo đường tâm trục bánh Tượng tự, viên bi truyền lực trục phải nằm mặt phẳng phân giác với góc nạng mở 23 Các đăng kiểu Veiseu 24 4.4- Đặc điểm kết cấu truyền đăng 4.4.1-Sơ đồ bố trí truyền các đăng ô tô а _Với ô tô cầu sau chủ động: trục các đăng khớp; gối đớ trung gian 3; b_Ơ tơ cầu chủ động ; c _Ơ tơ cầu chủ động (6x6) d _Loại kết cấu đại (6x6) (6x4): có cầu nối tiếp 12; e _Cầu trước chủ động –dẫn hướng: đặt khớp c/đ 12; gối tựa trung gian liên kết then hoa trục * 25 4.4.2-Kết cấu truyền các đăng kép - - - - Gồm khớp trục các đăng có liên kết then hoa; Trục ống thép rỗng hàn vào đầu nạng các đăng; Để lắp ghép xác: 5; che bụi bẩn: 7; miếng cân động: 6; Khớp c/đ gồm nạng c/đ 12 14 liên kết qua trục chữ thập các ổ bi kim 18; đệm khóa hãm; Vú mỡ 21 để bôi trơn (các kết cấu đại sử dụng ổ bi bôi trơn lần); Gối đỡ trung gian các ổ bi tự lựa –khi khoảng cách cụm liên kết lớn 26 4.4.3 -Kết cấu truyền các đăng đồng tốc 27 4.4.3 -Kết cấu truyền các đăng đồng tốc Kết cấu kiểu bi: gồm nửa bán trục, đầu các bán trục tạo thành khớp chứa các viên bi Khi làm việc, viên số nằm mặt phẳng phân giác truc; viên định vị - Để truyền mômen xoắn lớn từ cầu xe bánh chủ động dẫn hướng, sử dụng các đăng cam - Ví dụ: Cầu chủ động dẫn hướng sử dụng các đăng cam 29 4.5-Tính tốn chi tiết đăng 4.5.1-Tải trọng tính toán M tt M .G k.r k i  tl i - Với xe cầu: - Với xe nhiều cầu:   0,7 – 0,8i itl(i) - tỷ số truyền HTTL từ trục các đăng chủ động đến b/x chủ động Mtt = Memax ih * 30 4.5.2-Tính toán trục a-Xác định số vòng quay nguy hiểm nngh: Khi quay, lực quán tính li tâm tác dụng lên tiết diện ngang trục + Gây uốn trục + Gây phá hủy trục (do bị cộng hưởng) Nguyên nhân: - Do phân bố khối lượng m không theo chiều dài; - Do trục bị cong; - Do khe hở lắp ghép ; - Do vận tốc góc khơng Định nghĩa: Số vòng quay nguy hiểm số vòng quay bắt đầu có phá hủy điều kiện làm việc các đăng Có loại: + nngh1 - tần số thấp; + nngh2 - tần số cao nngh2  lần nngh1 nên cần tính toán nngh1 31 Giả thiết: - trục đặt tự gối tựa lề cứng; - khối lượng trục “m” đặt đoạn chiều dài lệch tâm đoạn “e”; y_ độ võng trục tác dụng lực ly tâm Trục trạng thái cân bằng: lực li tâm độ võng gây Flt= m.(e+y).2 cân với lực đàn hồi Pđh = C.y Trong đó: C- độ cứng tiết diện ngang trục có khối lượng phân bố dều; 32 C 384 EJ , EJ C l l C, - hệ số phụ thuộc kiểu trục E- mô đun đàn hồi vật liệu, Mpa m- khối lượng trục các đăng l- chiều dài các đăng J- mơmen quán tính độc cực tiết diện trục; J  y    D d 64 me C  m , me  , EJ  m C  2  l Trục bị phá hủy y    , EJ  m C  0 l 33 Với  = (.n)/30; n = (30/). n  ng h 30  Nhận xét: EJ C ml , =>  ng h  30 E C , n ng.h   D 64.ml d  nngh = f( C,, E, J, l, m) yêu cầu: nngh > nmax có thực tế sử dụng thường chọn nngh / nmax  (1,2 – 2,0) b-Tính bền trục Trục các đăng tính bền vào mômen xoắn trục với:  = Mtt/Wcx  [  ] Trong đó: Wcx _ mơmen chống xoắn trục (trục đặc Wcx = D3/16; trục rỗng Wcx =(/16).((D4-d4)/D ) 34 Độ cứng trục xác định góc xoay tiết diện: l   M 180 tt JG  l _chiều dài trục, cm; Jp_mômen chống xoắn độc cực; G = 8.105 kG/cm2 b-Tính trục then hoa: tính toán theo cắt chèn dập 4.5.3-Tính toán nạng trục chữ thập - tính độ bền lâu; - tính mài mòn 4.5.4-Tính toán ổ КОНЕЦ 35 Câu hỏi ơn tập • • • • - Công dụng, yêu cầu, phân loại các đăng Cấu tạo, nguyên lý làm việc các đăng đơn, các đăng kép; Đặc điểm cấu tạo các đăng kép, các đăng đồng tốc; Tính toán các đăng: Tính toán động học cấu các đăng đơn, từ đưa nhận xét; Xác định mơmen tính toán, Tính số vòng quay nguy hiểm trục các đăng 36 ... phân giác với góc nạng mở 23 Các đăng kiểu Veiseu 24 4 .4- Đặc điểm kết cấu truyền đăng 4. 4.1-Sơ đồ bố trí truyền các đăng ô tô а _Với ô tô cầu sau chủ động: trục các đăng khớp; gối đớ trung gian... cấu đăng: – Các đăng đồng tốc (các đăng kép, các đăng bi); – Các đăng khác tốc Theo kết cấu: – Các đăng cứng; – Các đăng mềm Theo phương pháp bao kín: - loại các đăng kín; - các đăng. .. giác trục * 14 Các đăng cam 15 4. 3- Động Học Cơ Cấu Các Đăng 4. 3.1-Động học cấu đăng đơn Với vị trí các trục ta có: (1) đó: ,  - góc quay tương ứng trục1, 2; - góc lệch trục các đăng; d d
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 4 các đăng , Chuong 4 các đăng

Từ khóa liên quan