Khóa luận nghiên cứu khả năng hấp thụ dung môi hữu cơ bằng chất HĐBM

67 96 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 08:58

Nghiên cứu khả năng hấp thụ Toluen và Benzen của chất HĐBM. Nghiên cứu khả năng hấp thụ toluen và benzen của chất HĐBM ở các nồng độ khác nhau, các khoảng thời gian khác nhau và các tỷ lệ nồng độ chất HĐBM khác nhau BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Phạm Văn Hưng Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đặng Chinh Hải HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HƠI DUNG MƠI HỮU CƠ (BENZEN VÀ TOLUEN) BẰNG DUNG DỊCH HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Sinh viên :Phạm Văn Hưng Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đặng Chinh Hải HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Hưng Mã SV:1512301002 Lớp: MT1901 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến trình xử lý dung môi hữu (Benzen, Toluen) dung dịch hoạt động bề mặt NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đặng Chinh Hải Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khóa luận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Phạm Văn Hưng năm tháng năm Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Th.S Đặng Chinh Hải Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I.TỔNG QUAN .2 1.1 NHŨ TƯƠNG 1.1.1 Khái niệm [1] .2 1.1.2 Phân loại nhũ tương [7] .2 1.1.3 Tính chất [1],[5],[7] 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành bền vững nhũ tương[7] .3 1.1.5 Điều chế nhũ tương[7] .7 a.Thêm pha nội vào pha ngoại (phương pháp keo ướt) .7 b Thêm pha ngoại vào pha nội (phương pháp keo khô) 1.1.6 Phá nhũ tương 12 1.2 Chất HĐBM 12 1.2.1 Giới thiệu chung 12 1.2.2 Nguồn gốc 12 1.2.3 Độc tính, cơng dụng 13 1.2.4 Cơ chế, tác dụng 13 1.3.1 Nguồn gốc, cấu tạo 13 Hình1 2:Cấu trúc khơng gian chất HĐBM 14 1.3.2 Tính chất 14 1.3.3 Độ tan, nhiệt độ .15 1.3.4 Độ nhớt 15 1.3.5 Khả tạo đông 15 1.4 Toluen .16 1.4.1 Giới thiệu chung .16 1.4.2 Tính chất vật lý 16 1.4.3 Tính chất hóa học 16 1.4.4 Ứng dụng 18 ● Hóa chất Toluen sơn bề mặt 18 - Hóa chất toluen cơng nghiệp dùng chủ yếu ứng dụng cần khả hòa tan độ bay cao ứng dụng sản xuất nhựa tổng hợp .18 Phụ gia cho nhiên liệu 18 ●Các ứng dụng khác 18 1.5 Benzen 18 1.5.1 Giới thiệu chung .18 1.5.2 Tính chất vật lý 19 1.5.3 Tính chất hóa học 19 1.5.4 Ứng dụng 22 1.6 Dung môi hữu tác hại dung môi hữu đến người 22 1.6.1 Dung môi hữu .22 1.6.2 Tác hại đến người 22 CHƯƠNG II THỰC NGHIỆM .23 2.1 Chuẩn bị 23 Hình1 3: Sơ đồ thí nghiệm .24 2.2 Thí nghiệm Nghiên cứu khả hấp thụ Toluen Benzen chất hoạt động bề mặt nồng độ khác .24 2.3 Thí nghiệm Nghiên cứu khả hấp thụ Toluen Ben zen chất hoạt động bề mặt khoảng thời gian khác 25 2.4Thí nghiệm Nghiên cứu khả hấp thụ Benzen vàToluen chất HĐBM chất HĐBM với tỷ lệ nồng độ khác 25 CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .27 3.1 Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen Toluen chất hoạt động bề mặt nồng độ khác 27 a.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen chất HĐBM chất HĐBM nồng độ khác .27 Bảng 1.1: Kết hiệu suất hấp thụ Benzen lần chất HĐBM .27 Bảng 1.2: Kết hiệu suất hấp thụ Benzen lần chất HĐBM .27 Bảng 1.3: Kết hiệu suất hấp thụ Benzen lần chất HĐBM .27 Bảng 1.4: Kết hiệu suất hấp thụ trung bình Benzen chất HĐBM .28 Hình 1.4: Đồ thị hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM 28 Hình 1.5: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM 28 ●Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen chất HĐBM nồng độ khác 29 Bảng 1.5: Kết hiệu suất hấp thụ Benzen lần chất HĐBM .29 Bảng 1.6: Kết hiệu suất hấp thụ Benzen lần chất HĐBM .29 Bảng 1.7: Kết hiệu suất hấp thụ Benzen lần chất HĐBM .29 Bảng 1.8: Kết hiệu suất hấp thụ trung bình Benzen chất HĐBM .29 Hình 1.6: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM .30 Hình 1.7: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM 30 b.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Toluen chất HĐBM chất HĐBM nồng độ khác .31 Bảng 1.9: Kết hiệu suất hấp thụ Toluen lần chất HĐBM 31 Bảng 2.0: Kết hiệu suất hấp thụ Toluen lần chất HĐBM 31 Bảng 2.1: Kết hiệu suất hấp thụ Toluen lần chất HĐBM 31 Bảng 2.2: Kết hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 31 Hình 1.8: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 32 Hình 1.9: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 32 Bảng2.3: Kết hấp thụ Toluen lần chất HĐBM 33 Bảng 2.4: Kết hấp thụ Toluen lần chất HĐBM 33 Bảng 2.5: Kết hấp thụ Toluen lần chất HĐBM 33 Bảng 2.6: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM 34 Hình 2.0: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 34 Hình 2.1: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 34 3.2 Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen Toluen chất HĐBM chất HĐBM khoảng thời gian khác 35 a.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen chất HĐBM chất HĐBM khoảng thời gian khác 35 Bảng 2.7: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 60 phút 35 Bảng 2.8: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 90 phút 36 Bảng 2.9: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 120 phút 36 Bảng 3.0: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM 36 Hình 2.2: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM .37 Hình 2.3: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM 37 Bảng 3.1: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 60 phút 38 Bảng 3.2: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 90 phút 38 Bảng 3.3: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 120 phút 39 Bảng 3.4: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM 39 Hình 2.4: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM .39 Hình 2.5: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM 40 b.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Toluen chất HĐBM chất HĐBM khoảng thời gian khác 40 Bảng 3.5: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 60 phút 41 Bảng 3.6: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 90 phút 41 Bảng 3.7: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 120 phút 41 Bảng 3.8: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM 41 Hình 2.6: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 42 Hình 2.7: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 42 Bảng 3.9: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 60 phút 43 Bảng 4.0: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 90 phút 43 Bảng 4.1: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 120 phút 43 Bảng 4.2: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM 43 Hình 2.8: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 44 Hình 2.9: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM 44 3.3 Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen Toluen chất HĐBM chất HĐBM với tỷ lệ nồng độ khác 45 a.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen chất HĐBM với chất HĐBM tỷ lệ nồng độ khác .45 Bảng 4.3: Kết hấp thụ Benzen với tỷ lệ 1:1 45 Bảng 4.4: Kết hấp thụ Benzen với tỷ lệ 1:2 45 Bảng 4.5: Kết hấp thụ Benzen với tỷ lệ 2:1 45 Bảng 4.6: Kết hấp thụ Benzen 45 Hình 3.0: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Benzen .46 Hình 3.1: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen 46 b.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Toluen chất HĐBM với chất HĐBM tỷ lệ nồng độ khác .47 Bảng 4.7: Kết hấp thụ Toluen với tỷ lệ 1:1 47 Bảng 4.8: Kết hấp thụ Toluen với tỷ lệ 1:2 47 Bảng 4.9: Kết hấp thụ Toluen với tỷ lệ 2:1 47 Bảng 5.0: Kết hấp thụ Toluen 47 Hình 3.2: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen 48 Hình 3.3: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I.TỔNG QUAN .2 1.1 NHŨ TƯƠNG 1.1.1 Khái niệm [1] .2 1.1.2 Phân loại nhũ tương [7] .2 1.1.3 Tính chất [1],[5],[7] 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành bền vững nhũ tương[7] .3 1.1.5 Điều chế nhũ tương[7] .7 a.Thêm pha nội vào pha ngoại (phương pháp keo ướt) .7 b Thêm pha ngoại vào pha nội (phương pháp keo khô) 1.1.6 Phá nhũ tương 12 1.2 Chất HĐBM 12 1.2.1 Giới thiệu chung 12 1.2.2 Nguồn gốc 12 1.2.3 Độc tính, công dụng 13 1.2.4 Cơ chế, tác dụng 13 1.3.1 Nguồn gốc, cấu tạo 13 Hình1 2:Cấu trúc không gian chất HĐBM 14 1.3.2 Tính chất 14 1.3.3 Độ tan, nhiệt độ .15 1.3.4 Độ nhớt 15 1.3.5 Khả tạo đông 15 1.4 Toluen .16 1.4.1 Giới thiệu chung .16 1.4.2 Tính chất vật lý 16 1.4.3 Tính chất hóa học 16 1.4.4 Ứng dụng 18 ● Hóa chất Toluen sơn bề mặt 18 - Hóa chất toluen cơng nghiệp dùng chủ yếu ứng dụng cần khả hòa tan độ bay cao ứng dụng sản xuất nhựa tổng hợp .18 Phụ gia cho nhiên liệu 18 ●Các ứng dụng khác 18 1.5 Benzen 18 1.5.1 Giới thiệu chung .18 1.5.2 Tính chất vật lý 19 1.5.3 Tính chất hóa học 19 1.5.4 Ứng dụng 22 1.6 Dung môi hữu tác hại dung môi hữu đến người 22 1.6.1 Dung môi hữu .22 1.6.2 Tác hại đến người 22 CHƯƠNG II THỰC NGHIỆM .23 2.1 Chuẩn bị 23 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 2.2: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM Hình 2.3: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM ● Nhận xét: - Qua đồ thị hình 2.2 biểu đồ hình 2.3 ta thấy hiệu suất hấp thụ tăng lên tăng thời gian đun - Hiệu suất hấp thụ tăng thêm 6,0735% tăng thời gian đun từ 60 phút lên 120 phút Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng - Với hiệu suất đạt 93,785% đun 120 phút hiệu suất chấp nhận với thực tế b.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Toluen chất HĐBM chất HĐBM khoảng thời gian khác ● Kết thí nghiệm khảo sát khả hấp thụ Benzen chất HĐBM khoảng thời gian khác - Đun 60 phút : Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu chất Bình Bình Bình suất HĐBM Lần chất HĐBM 82,3% 5,25% 1,89% 89,44% 3% Lần C chất HĐBM 83,05% 4,83% 2,57% 90,45% 3% Bảng 3.1: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 60 phút Số lần đun -Đun 90 phút Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu chất Bình Bình Bình suất HĐBM Lần chất HĐBM 84,68% 7,43% 2,41% 94,52% 3% Lần chất HĐBM 83,57% 6,87% 2,09% 92,53% 3% Bảng 3.2: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 90 phút Số lần đun Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 38 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng -Đun 120 phút: Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu chất Bình Bình Bình suất HĐBM chất Lần HĐBM 84,9% 7,4% 3,04% 95,34% 3% chất Lần HĐBM 84,38% 7,51% 2,26% 94,15% 3% Bảng 3.3: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM đun 120 phút Số lần đun *Hiệu suất hấp thụ trung bình đun khoảng thời gian khác Thời gian đun Hiệu suất 60 phút 89,945% 90 phút 93,525% 120 phút 94,745% Bảng 3.4: Kết hấp thụ Benzen chất HĐBM Hình 2.4: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 39 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 2.5: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM ● Nhận xét: - Qua đồ thị hình 2.4 biểu đồ hình 2.5 ta thấy đun với nồng độ thời gian đun tăng lên hiệu suất hấp thụ tăng lên theo thời gian - Hiệu suất hấp thụ tăng thêm 4,8% tăng thời gian đun từ 60 phút lên 120 phút => Qua phần hiệu suất hấp thụ Benzen đun khoảng thời gian khác hiệu suất hấp thụ Benzen chất HĐBM cao so với hiệu suất hấp thụ chất HĐBM b.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Toluen chất HĐBM chất HĐBM khoảng thời gian khác ● Kết thí nghiệm khảo sát khả hấp thụ Toluen chất HĐBM khoảng thời gian khác -Đun 60 phút Lần đun Lần Lần Nồng độ chất HĐBM Chất HĐBM1 3% Chất HĐBM1 3% Hiệu suất Bình Bình Bình Tổng hiệu suất 80,09% 5,79% 1,43% 87,31% 81,63% 5,28% 1,82% 88,73% Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 40 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Bảng 3.5: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 60 phút -Đun 90 phút Số lần đun Lần Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu Bình Bình Bình chất HĐBM suất Chất 82,15% 6,5% 2,88% 91,53% HĐBM1 3% Lần Chất 83,07% 5,48% 2,39% 90,94% HĐBM1 3% Bảng 3.6: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 90 phút -Đun 120 phút Số lần đun Lần Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu Bình Bình Bình chất HĐBM suất Chất 83,44% 6,17% 2,6% 92,21% HĐBM1 3% Lần Chất 84,62% 5,61% 2,46% 92,69% HĐBM1 3% Bảng 3.7: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 120 phút *Hiệu suất hấp thụ trung bình đun khoảng thời gian khác Thời gian đun Hiệu suất 60 phút 88,02% 90 phút 91,235% 120 phút 92,45% Bảng 3.8: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 41 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 2.6: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM Hình 2.7: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM ● Nhận xét -Qua đồ thị hình 2.6 biểu đồ hình 2.7 hiệu suất hấp thụ tăng lên thời gian đun tăng lên, cụ thể đun 60 phút hiệu suất đạt 88,02% tăng lên 120 phút hiệu suất tăng thêm 4,43% 92,45% ● Kết thí nghiệm khảo sát khả hấp thụ Toluen chấtHĐBM khoảng thời gian khác -Đun 60 phút Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 42 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Số lần đun Lần Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu Bình Bình Bình chất HĐBM suất Chất HĐBM 85,23% 4,18% 1,97% 91,38% 3% Lần CHẤT 84,92% 4,85% 2,16% 91,93% HĐBM 3% Bảng 3.9: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 60 phút -Đun 90 phút : Số lần đun Lần Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu Bình Bình Bình chất HĐBM suất Chất 84,87% 5,44% 1,96% 92,27% HĐBM 3% Lần Chất 85,41% 5,62% 2,21% 93,24% HĐBM 3% Bảng 4.0: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 90 phút -Đun 120 phút: Số lần đun Lần Nồng độ Hiệu suất Tổng hiệu Bình Bình Bình chất HĐBM suất Chất 85,58% 6,08% 2,12% 93,78% HĐBM 3% Lần Chất 86,02% 5,84% 1,78% 93,64% HĐBM 3% Bảng 4.1: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM đun 120 phút *Hiệu suất trung bình đun khoảng thời gian khác Thời gian đun Hiệu suất 60 phút 91,655% 90 phút 92,825% 120 phút 93,71% Bảng 4.2: Kết hấp thụ Toluen chất HĐBM Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 43 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 2.8: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM Hình 2.9: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM ● Nhận xét: - Qua đồ thị hình 2.8 biểu đồ hình 2.9 ta thấy hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM tăng lên theo thời gian đun, hiệu suất hấp thụ tăng thêm 2,055% tăng thời gian đun từ 60 phút lên 120 phút => Qua phần hiệu suất hấp thụ Toluen đun khoảng thời gian khác hiệu suất hấp thụ Toluen chất HĐBM cao so với chất HĐBM Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 44 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng 3.3 Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen Toluen chất HĐBM chất HĐBM với tỷ lệ nồng độ khác a.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Benzen chất HĐBM với chất HĐBM tỷ lệ nồng độ khác -Đun tỷ lệ 1:1 Số lần đun Lần Lần Tỷ lệ chất Hiệu suất Bình Bình Bình HĐBM 1:1 85,66% 1,98% 0,95% 1:1 83,07% 2,18% 1,87% Bảng 4.3: Kết hấp thụ Benzen với tỷ lệ 1:1 Tổng hiệu suất 88,59% 87,12% -Đun tỷ lệ 1:2 Số lần đun Lần Lần Tỷ lệ chất Hiệu suất Bình Bình Bình HĐBM 1:2 88,31% 2,62% 0,83% 1:2 89,755% 2,47% 1,63% Bảng 4.4: Kết hấp thụ Benzen với tỷ lệ 1:2 Tổng hiệu suất 91,76% 93,855% -Đun tỷ lệ 2:1 Số lần đun Lần Lần Tỷ lệ chất Hiệu suất Bình Bình Bình HĐBM 2:1 87,68% 2,89% 0,76% 2:1 86,66% 2,07% 1,15% Bảng 4.5: Kết hấp thụ Benzen với tỷ lệ 2:1 Tổng hiệu suất 91,33% 89,88% *Hiệu suất hấp thụ trung bình đun với tỷ lệ chất HĐBM khác nhau: Tỷ lệ 1:1 1:2 2:1 Hiệu suất 87,855% 92,807% 90,605% Bảng 4.6: Kết hấp thụ Benzen Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 45 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 3.0: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Benzen Hình 3.1: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Benzen Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng ● Nhận xét: - Qua hình 3.0 biểu đồ hình 3.1 ta thấy tỷ lệ chất HĐBM khác hiệu suất tăng giảm khác - Qua tỷ lệ 1:1, 1:2 2:1 ta thấy tỷ lệ tỷ lên 1:2 đạt hiệu suất 92,807 % tốt tỷ lệ lại 1:1 2:1 b.Kết nghiên cứu khả hấp thụ Toluen chất HĐBM với chất HĐBM tỷ lệ nồng độ khác -Đun tỷ lệ 1:1 Số lần đun Lần Lần Tỷ lệ chất Hiệu suất Bình Bình Bình HĐBM 1:1 84,12% 3,67% 1,2% 1:1 83,50% 4,05% 1,13% Bảng 4.7: Kết hấp thụ Toluen với tỷ lệ 1:1 Tổng hiệu suất 88,99% 88,68% -Đun tỷ lệ 1:2 Số lần đun Lần Lần Tỷ lệ chất Hiệu suất Bình Bình Bình HĐBM 1:2 87,49% 3,26% 1,23% 1:2 85,80% 4,13% 1,77% Bảng 4.8: Kết hấp thụ Toluen với tỷ lệ 1:2 Tổng hiệu suất 91,98% 91,7% -Đun tỷ lệ 2:1 Số lần đun Lần Lần Tỷ lệ chất Hiệu suất Tổng hiệu Bình Bình Bình HĐBM suất 2:1 86,47% 3,26% 1,23% 90,98% 2:1 85,51% 3,82% 1,09% 90,42% Bảng 4.9: Kết hấp thụ Toluen với tỷ lệ 2:1 *Hiệu suất hấp thụ trung bình đun với tỷ lệ chất HĐBM khác Tỷ lệ 1:1 1:2 2:1 Hiệu suất 88,835% 91,84% 90,69% Bảng 5.0: Kết hấp thụ Toluen Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 47 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 3.2: Đồ thị thể hiệu suất hấp thụ Toluen Hình 3.3: Biểu đồ thể hiệu suất hấp thụ Toluen Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 48 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng ● Nhận xét - Qua đồ thị hình 3.2 biểu đồ hình 3.3 với tỷ lệ chất HĐBM khác hiệu suất tăng, giảm khác - Với tỷ lệ 1:1, 1:2 2:1 ta thấy với tỷ lệ 1:2 hiệu hấp thụ đạt 91,84% tốt hiệu suất lại => Qua phần hiệu suất hấp thụ Benzen Toluen với tỷ lệ chất HĐBM khác ta thấy có điểm chung tỷ lệ 1:2 hiệu suất tốt tỷ lệ lại 1:1 2:1 Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 49 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu tài liệu hồn thành thí nghiệm giúp em hồn thành bước đầu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố đến q trình xử lý dung mơi hữu (Benzen, Toluen) dung dịch HĐBM” Từ kết thu em đưa vài kết luận sau: - Sau em tiến hành thí nghiệm khảo sát chất hoạt động bề mặt phát dùng dung dịch chất HĐBM để hấp thụ dung môi hữu (Benzen Toluen) phương pháp hiệu tương đối cao phù hợp với thực tế - Nồng độ chất hoạt động bề mặt cao hiệu suất hấp thụ cao - Thời gian yếu tố quan trọng để hiệu suất hấp thụ đạt hiệu cao thời gian hấp thụ lâu hiệu suất cao - Tỷ lệ chất hoạt động bề mặt dùng để hấp thụ Benzen Toluen đạt hiệu cao với tỷ lệ 1:2 (chất HĐBM 1:chất HĐBM 2) so với tỷ lệ 1:1 tỷ lệ 2:1  KIẾN NGHỊ Do thời gian làm nghiêm cứu khoa học em có hạn nên em nghiên cứu ba yếu tố khả hấp thụ Benzen Toluen chất HĐBM chất HĐBM nồng độ khác nhau, khả hấp thụ Benzen Toluen chất HĐBM chất HĐBM khoảng thời gian khác khả hấp thụ Benzen Toluen tỷ lệ chất hoạt động bề mặt khác Do cần phải có nghiên cứu sâu để hồn thiện đề tài Ví dụ: Nghiên cứu khả hấp thụ dung môi hữu với nồng độ chất HĐBM cao hơn, tốc độ bay thấp , thể tích dung dịch hấp thụ nhiều hơn, Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 50 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tuyên, Giáo trình hóa keo, NXB Khoa học kỹ thuật, 2014 [2] Nguyễn Hữu Đĩnh, Hóa học hữu tập 1, NXB Giáo dục, 2003 [3] Hồng Văn Bính, Độc chất học cơng nghiệp dự phòng nhiễm độc, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006 [4] Lê Thị Phượng, Xử lý tách dầu thể nhũ tương nước thải nhiễm dầu phương pháp vi sóng điện từ tuyển áp lực kết hợp hệ hóa phẩm phá nhũ tương chuyên dụng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016 [5] Nguyễn Thị trúc Phương, Phân biệt tính chất hóa lý hệ nhũ tương vi nhũ tương, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 [6] Đặng Bùi khuê, Chất nhũ hóa, Trường Đại học Cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 [7] Tài liệu bào chế nhũ tương thuốc, Đại học Võ Trường Toản, 2016 [8] Mạc Xuân Hòa, Chất nhũ hóa, Trường Đại học Cơng nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, 2014 [9] F.Damels, R.Alberty, Hóa lý (dịch từ tiếng Nga), tập II, Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội (1972) [10] Tài liệu y tế viện sức khỏe nghề nghiệp môi trường [11] Nguồn internet số tài liệu tham khảo thư viện nhà trường Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 51 ... dịch hoạt động bề mặt” Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường ĐHDL Hải Phòng CHƯƠNG I.TỔNG QUAN 1.1 NHŨ TƯƠNG 1.1.1 Khái niệm [1] - Nhũ tương hệ phân tán cao hai hay nhiều... gốc - Nhũ tương thiên nhiên: gồm sản phẩm có sẵn thiên nhiên dạng nhũ tương (sữa, lòng đỏ trứng) nhũ tương chế từ hạt có dầu hạnh nhân, lạc, bí Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... nhũ tương không tốt +) Cường độ lực gây phân tán lớn nhũ tương dễ hình thành thời gian ngắn - Ảnh hưởng nhiệt độ, pH chất điện giải: Sinh viên: Phạm Văn Hưng – MT1901 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận nghiên cứu khả năng hấp thụ dung môi hữu cơ bằng chất HĐBM, Khóa luận nghiên cứu khả năng hấp thụ dung môi hữu cơ bằng chất HĐBM, b. Thêm pha ngoại vào pha nội (phương pháp keo khô), Hình1. 2:Cấu trúc không gian của chất HĐBM 2, ●Các ứng dụng khác, ●Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ Benzen của chất HĐBM 2 ở các nồng độ khác nhau, Hình 3.3: Biểu đồ thể hiện hiệu suất hấp thụ Toluen

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm