DE la phan 2

13 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Question Type Questions Multiple Choice Question: Các hormon sau tăng tác dụng lên thối hóa lipid (khơng enter cách cho rộng) 4.glucagon 5.acth 1.insulin Prostaglandin (vẫn không enter sử dụng cách) Choices: A 1,2,3 B 2,3,4 C 3,4,5@ D 1,3,5 E 1,4,5 Multiple Choice Question: Các KST sau khơng có giai đoạn phát triển ngoại cảnh: Choices: A Giun tóc B Sán gan lớn C KST sốt rét@ D Giun móc E Giun đũa Adrenalin Chọn tập hợp Multiple Choice Question: Tầm quan trọng vi nấm y học bao gồm lĩnh vực sau ngoại trừ: Choices: A Công nghiệp dược phẩm B Gây bệnh ngộ độc cấp tính độc tố nấm C Công nghiệp thực phẩm D Gây bệnh nhiễm độc tố nấm mốc mạn tính E Gây bệnh vi nấm kí sinh@ Multiple Choice Question: KST sốt rét là…(A)…giới…(B)…thuộc lớp (C)… Họ Plasmodidea, giống Plasmodium Choices: Multiple Choice Question: Định vị lạc chỗ giun đũa trưởng thành gặp ở: Choices: A Ruột thừa B Ống mật chủ C Gan D Ống tụy E Các câu đúng@ Multiple Choice Question: Các đơn bào sau sống hoại sinh đại tràng: Choices: A E.coli, E.histolytica@ B E.histolytica, E.nana C E.gingivalis, E.coli D E.nana, E.histolytica E E.harmani, E.coli Multiple Choice Question: Thể lây nhiễm E Histolytica (amip lỵ) là: Choices: A Thể hoạt động lớn B Thể hoạt động bé C Thể bào nang@ D Thể hoạt động E Có thể thể Multiple Choice Question: Vi nấm sau sinh bào tử từ bào đài: Choices: A Aspergillus@ B Microsporum C Candida D Epidermophyton E Trichophyton Multiple Choice Question: Khi muỗi Anopheles hút máu người có chứa KST sốt rét, thể KST sốt rét phát triển thể muỗi: Choices: A Tư dưỡng B Phân chia C Giao bào@ D Giao tử E Thoa trùng Multiple Choice Question: Thuốc điều trị bệnh sán dây bò là: Choices: A Menbendazole B Albendazole C Diethycarbamazine D Metrnidazole E Praziquantel@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau sản xuất Amphotericin B: Choices: A Streptomyces venezuela B Cephalosporium sp C Streptomyces erythreus D Streptomyces nodosus@ E Streptomyces orientalis Multiple Choice Question: Giao bào P vivax có đặc điểm sau: Choices: A Sống hồng cầu B Tác nhân gây nhiễm cho muỗi@ C Xuất máu ngoại vi thể phân chia D Gây sốt rét tái phát E Xuất máu ngoại vi với thể tư dưỡng Multiple Choice Question: Hội chứng Loeffler tình trạng…(A)…thống qua kèm theo tăng bạch cầu toan tính, nguyên nhân thường do…(B)… và…(C)… Choices: Multiple Choice Question: Vật chủ trung gian truyền bệnh vật chủ chứa KST ở: Choices: A Ở dạng trưởng thành B Thực sinh sản hình thức hữu tính C Thực sinh sản hình thức vơ tính@ D Ở dạng trưởng thành KST thực sinh sản hình thức hữu tính E Có thể gặp tất dạng Multiple Choice Question: Ấu trùng loại KST sau có giai đoạn qua phổi: Choices: A Giun đũa B Giun tóc C Giun móc D Câu A,B E Câu A,C đúng@ Multiple Choice Question: Khi truyền máu tư dưỡng, phân chia, giao bào P vivax người nhận máu bị: Choices: A Sốt rét @ B Sốt rét có biến chứng C Sốt rét tái phát D Không bị sốt rét E Sốt rét tiềm ẩn Multiple Choice Question: Vi nấm sau lây nhiễm qua đường da: Choices: A Aspergillus B Microsporum C Cryptococcus D Penicillium E Candida@ Multiple Choice Question: Để chuẩn đoán bệnh giun móc, thời gian từ lấy phân đến làm xét nghiệm là: Choices: A phút B C D E Không 24 giờ@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau có tính với chó mèo: Choices: A Trichophyton rubrum B Microsporum canis@ C Microsporum gypseum D Epidermophyton floccosum E Trichophyton concentricum Multiple Choice Question: Vi nấm sau có tính với hệ thần kinh trung ương: Choices: A Cryptococcus neoformans@ B Aspergillus fumigatus C Candida albicans D Trichophyton rubrum E Sporothrix schenskii Multiple Choice Question: xét nghiệm phân tìm trứng giun móc phương pháp sau tốt nhất: Choices: A Xét nghiệm phân trực tiếp với nước muối sinh lý B Xét nghiệm phân trực tiếp với dung dịch lugol C Xét nghiệm giấy bóng kính D Xét nghiệm phân kĩ thuật kato@ E Xét nghiệm phân trực tiếp với dung dịch xanh methylen Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE la phan 2 , DE la phan 2