Tri de 68 100 kst08 09

6 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:16

Please follow the template to enter your questions and answers,and kindly look through several tips before you start the work Please not modify the characters in the grey area Please fill the question type exactly as the example if you want to add more questions Question Type Questions Multiple Choice Question: Loại côn trùng sau có vai trò truyền bệnh dịch hạch từ người sang người: Choices: A Xenopsylla cheopis B Xenopsylla brasiliensis C Xenopsylla astia D Pulex irritans @ E Peliculus Question: Sán dây lợn nguy hiểm sán dây bò do: Choices: A Sán dây lợn lấy nhiều thức ăn sán dây bò B Sán dây lợn có chu kỳ tự nhiễm đưa đến bệnh ấu trùng lợn người @ C Sán dây lợn thường gây tắc ruột D Sán dây lợn thường gây ngộ độc cho ký chủ E Sán dây lợn có nhiều móc gây thương tích cho niêm mạc ruột Question: Người bị nhiễm Clorochis sinensis ăn Choices: A Thịt bò tái B Nem thịt lợn C Gỏi cá giếc @ D Cua đá nướng chưa chín E Rau sống Multiple Choice Multiple Choice Multiple Choice Question: Ở Việt Nam, vùng có tỷ lệ nhiễm giun móc cao thường là: Choices: A Nơi có thói quen sử dụng cầu tiêu, ao cá B Nông trường mía, cao su @ C Các thành phố thị D Cư dân sống vùng sông nước E Tỉ lệ nhiễm cao tất tỉnh thành Multiple Choice Question: Người bị nhiễm ấu trùng sán lợn qua: Choices: A Đường ăn uống B Tiếp xúc qua da, niêm mạc C Tự nhiễm D Câu A B @ E Câu A C Multiple Choice Question: Yếu tố dịch tễ thuận lợi cho tăng tỉ lệ nhiễm Necator americanus : Choices: A Khơng có cơng trình vệ sinh đại B Thói quen chân đất người dân @ C Tỷ lệ nhiễm giun tóc cao D Vùng đất sét cứng E Thói quen ăn uống Multiple Choice Question: Thiếu máu bệnh nhân nhiếm giun móc chủ yếu do: Choices: A Giun móc hút máu B Giun móc làm chảy máu chất chống đơng C Do độc tố giun móc D Do giun lấy dưỡng chất E Do ức chế tủy xương @ Multiple Choice Question: Động vật chân đốt có đặc điểm biến thái khơng hồn tồn động vật chân đốt có …(1)… …(2)… có hình thái …(3)…: Choices: A (1) ấu trùng; (2) trưởng thành; (3) gần giống @ B (1) ấu trùng; (2) trứng; (3) gần giống C (1) ấu trùng; (2) trưởng thành; (3) khác D (1) trứng; (2) trưởng thành; (3) khác E (1) ấu trùng; (2) trứng; (3) khác Multiple Choice Question: Ấu trùng giun móc ngoại cảnh có xu hướng lên cao Choices: A Đúng @ B Sai Multiple Choice Question: Thời gian từ ăn phải nang ấu trùng sán dây bò đến phát triển thành trưởng thành ruột non là: Choices: A 3-4 tuần B 6-8 tuần C 10-12 tuần @ D 15-18 tuần E 20-22 tuần Question: Chu kỳ tự nhiễm gặp loại ký sinh trùng sau đây: Choices: A Sán dây B Giun lươn C Giun kim D Câu B C @ E Câu A, B, C Multiple Choice Multiple Choice Question: Tên kỹ thuật xét nghiệm để tìm trứng giun kim: Choices: A Willis B Kato C Baerman D Graham @ E Formalin ether Multiple Choice Question: Xét nghiệm phân thường ko tìm đc trứng loài giun sau đây: Choices: A Giun đũa B Giun lươn @ C Giun móc D Giun mỏ E Giun tóc Multiple Choice Question: Trứng sán ruột sau tiết khỏi thể người phát triển thành ấu trùng lơng gặp mơi trường thích hợp sau đây: Choices: A Đất xốp, nhiều khí O2 B Đất cát, nhiều khí O2 C Nước (sơng ao hồ) @ D Nước biển E Nước lợ đầm phá Multiple Choice Question: Xét nghiệm phân khơng chẩn đốn đc bệnh KST sau đây: Choices: A Giun đũa B Giun lươn C Giun @ D Giun tóc E Giun móc Multiple Choice Question: Biểu lâm sàng phổ biến bệnh sán phổi : Choices: A Ho máu B Ho đàm có màu rỉ sắt @ C Ho khan D Ho máu tươi, sốt buổi chiều E Ho máu tươi, sụt cân nhanh chóng Multiple Choice Question: Đơn bào di chuyển lông: Choices: A Entanmoeba coli B Entanmoeba histolytica C Balantidium coli @ D Giardia lamblia E Plasmodium sp Multiple Choice Question: Hóa chất cần thiết xét nghiệm nấm trực tiếp là: Choices: A Nước cất B Nước muối sinh lý C KOH 20% @ D Dung dịch LPCB E Mực tàu Multiple Choice Question: Mentronidazole có tác dụng loại ký sinh trùng sau đây: Choices: A Entamoeba histolytica, Giardia lamblia Trichomonas vaginalis @ B Entamoeba histolytica C Giardia lamblia D Trichomonas vaginalis E Entamoeba histolytica, Giardia lamblia Multiple Choice Question: Các đặc điểm sau bệnh amip lỵ đúng, ngoại trừ: Choices: A Đau vùng quanh rốn @ B Đi cầu 10-20 lần/ngày C Thường ko sốt sốt nhẹ D Khơng có dấu nước có nhẹ E Bệnh khởi phát lẻ tẻ Multiple Choice Question: Đường lây nhiễm giun kim phổ biến trẻ em : Choices: A Ấu trùng chui qua da B Uống nước lã C Nhiễm trùng giun qua áo quần, chăn chiếu, đồ chơi @ D Ăn rau sống E Ăn thịt lợn sống Multiple Choice Question: Để chẩn đoán bệnh nhân bị tiêu chảy G.lamblia, xét nghiệm phân tìm thấy: Choices: A Thể hoạt động với số lượng có rối loạn tiêu hóa B Thể hoạt động với số lượng nhiều có rối loạn tiêu hóa C Thể bào nang thể hoạt động @ D Thể bào nang số lượng lớn có rối loạn tiêu hóa E Các câu Multiple Choice Question: Vi nấm Candida albicans sống: Choices: A Ngoại hoại sinh ruột người B Nội hoại sinh ruột nhiều loại động vật C Nội hoại sinh ruột nhiều loài chim D Nội hoại sinh ruột người nhiều loài động vật @ E Ngoại hoại sinh ruột người nhiều loài động vật Multiple Choice Question: Loại KST sau lây truyền bệnh thể hoạt động: Choices: A Entanmoeba histolytica B Giardia lamblia C Thichomonas vaginalis @ D Câu A,B E Câu A, B, C Multiple Choice Question: Giun tóc trưởng thành ký sinh ở: Choices: A Ruột già @ B Ruột non C Đường mật D Đường bạch huyết E Tá tràng Multiple Choice Question: Loài muỗi sau vector truyền bệnh Kala-azar: Choices: A Aedes B Anopheles C Mansomi D Phlebotomus @ E Culex Multiple Choice Question: Trong bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân, nấm nhị độ có hình thái dạng nấm men hay sợi: Choices: A Đúng B Sai @ Multiple Choice Question: Về mặt hình thể nấm da là: Choices: A Nấm men B Nấm sợi, phân nhánh, có vách ngăn @ C Nấm sợi, ko phân nhánh, có vách ngăn D Nấm sợi, phân nhánh, ko có vách ngăn E Vừa nấm sợi, vừa nấm men (nấm lưỡng hình) Multiple Choice Question: Nước mưa, nước máy thường nơi đẻ trứng giống muỗi: Choices: A Anopheles B Aedes @ C Culex D Mansomia E Toxorhynchite Multiple Choice Question: Các loại nấm da ký sinh (1) mọc đc mơi trường ko có loại protein cứng này, ví dụ mơi trường (2) : Choices: A mơ kreatin hóa; mơi trường khoai đường, mơi trường cơm, mơi trường Sabouraud @ B mơ kreatin hóa; mơi trường cơm, mơi trường Sabouraud C mơ kreatin hóa; mơi trường khoai đường, mơi trường Sabouraud D mơ kreatin hóa; môi trường khoai đường, môi trường cơm E mô kreatin hóa; mơi trường khoai đường Multiple Choice Question: Số lượng máu giun tóc hút ngày: Choices: A 0.02 ml/con/ngày B 0.12 ml/con/ngày C 0.2 ml/con/ngày D 0.05 ml/con/ngày E 0.005 ml/con/ngày @ Multiple Choice Question: Môi trường nuôi cấy cần thiết phòng xét nghiệm nấm là: Choices: A Sabouraud agar @ B Sabouraud agar + Chloramphenicol C Sabouraud agar + Chloramphenicol + Actidion D Sabouraud lỏng E Thạch bột ngơ có tween 80 Multiple Choice Question: Xét nghiệm nước tiểu có tìm đc KST sau đây: Choices: A Trùng roi âm đạo, vi nấm Candida albicans @ B Trùng roi âm đạo, Giun đũa C Giun kim, vi nấm Candida albicans D Trùng roi âm đạo, giun kim E Giun tóc, vi nấm Candida albicans
- Xem thêm -

Xem thêm: Tri de 68 100 kst08 09 , Tri de 68 100 kst08 09