Top 1 Giải pháp tăng cường kiểm soát và chống thất thu thuế nhà thầu nước ngoài của hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

14 96 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 12:38

(Mẫu: 05/SK) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Kết thực sáng kiến Kính gửi: Hội đồng công nhận sáng kiến - Tên sáng kiến: Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn - Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu: 01/4/201… I PHẦN MỞ ĐẦU Đặc điểm, tình hình trước có sáng kiến: Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước (NSNN) Do vậy, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, Nhà nước cần có hệ thống thuế phù hợp, quản lý thuế có vai trò quan trọng, bảo đảm cho việc thu đúng, thu đủ, kịp thời, tránh thất thoát nguồn thu cho NSNN Với quy định pháp luật thuế, pháp luật kế toán nước ta, tổ chức, cá nhân hiểu làm đúng, tích cực quy định sách pháp luật quản lý thuế hiệu lực, hiệu quả, hạn chế hành vi gian lận, hạch toán sai, khai sai … làm thất thu cho NSNN Với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần nhiều lĩnh vực, với du nhập ngày ạt thương hiệu, nhà đầu tư nước với bề dày kinh nghiệm kinh doanh hình thành lên xu hướng doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn nhận sử dụng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước Đặc biệt với phát triển mạnh mẽ du lịch cộng với mạng xã hội, tỉnh ta, ngày có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn tìm hiểu tiếp cận đầu tư vào việc kinh doanh nhận sử dụng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước để kinh doanh thương hiệu khách sạn U (Hồng Kông), khách sạn V (Pháp), nhà hàng G (Hàn Quốc)… Và thực tế khẳng định rằng, việc kinh doanh mang lại hiệu rõ rệt mặt lợi nhuận cho nhà đầu tư Việt Sự chuyên nghiệp kinh nghiệm quản lý kinh doanh nước phát triển hỗ trợ lớn cho việc quản trị hệ thống, lỗ hổng lớn doanh nghiệp nước ta nói chung tỉnh ta nói riêng, tỉnh đánh giá có tiềm phát triển kinh tế, yếu quản trị doanh nghiệp nhân Có thể thấy rằng, doanh thu doanh nghiệp có sử dụng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp theo thương hiệu nước tỉnh ta ngày tăng với tốc độ trung bình khoảng 25 đến 40%/năm hai năm đầu bắt đầu kinh doanh, với năm từ 18 đến 22%/năm, lợi nhuận năm đầu khoảng 10 đến 20%, năm trung bình từ 40 đến 50%, cao điểm đạt tới 80% với việc đưa chiến lược kinh doanh đột phá Vì vậy, khơng có biện pháp kiểm sốt quản lý thuế nhà thầu nước khoản doanh thu cung cấp dịch vụ đơn vị vơ hình chung khơng tạo điều kiện kinh doanh công cho thương hiệu nước mà mặt khác gây nên tình trạng thất thu thuế Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến: * Sự cần thiết việc thực sáng kiến: Căn Luật Sở hữu trí tuệ việc cho phép bên Việt Nam sử dụng nhãn hiệu kèm theo việc thu tiền chuyển quyền sử dụng bên nước ngồi khơng phải hoạt động nhượng quyền thương mại (thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Thương mại), hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ (thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Khoa học công nghệ) mà hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ khơng phải hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ Năm 2014, Thơng tư 103/2014/TT-BTC Bộ Tài thuế nhà thầu nước ngồi (NTNN) có hiệu lực từ ngày 01/10/2014, thay cho Thông tư 60/2012/TT-BTC công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 Bộ Tài việc hướng dẫn sách thuế nhà thầu hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu xác định: Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) - Tại Khoản Điều Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 Bộ Tài hướng dẫn thực nghĩa vụ thuế áp dụng tổ chức, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam có thu nhập Việt Nam (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014) quy định: “Thu nhập từ tiền quyền khoản thu nhập hình thức trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ, quyền phần mềm (bao gồm: khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: chuyển giao công nghệ, quyền phần mềm).” - Tại Điểm a Khoản Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính doanh thu tính thuế thu nhập quyền 10% Căn quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nước ngồi có phát sinh khoản thu nhập trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định pháp luật sở hữu trí tuệ khoản thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế TNDN tỷ lệ (%) thuế TNDN tính doanh thu tính thuế 10% Về thuế giá trị gia tăng (GTGT) Căn quy định Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế GTGT Thông tư số 103/2014/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp nước nhận tiền từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định pháp luật sở hữu trí tuệ phải chịu thuế GTGT thuế suất thuế GTGT 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ) tỷ lệ (%) thuế GTGT tính doanh thu tính thuế 5% (nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp) Nhưng sách thuế nhà thầu nước ngồi sách thuế đòi hỏi am hiểu kỹ phân tích chất nghiệp vụ phát sinh để áp dụng vào việc tính số tiền thuế nộp thay cho nhà thầu nước doanh nghiệp Việt Nam mà điều lại vấn đề chưa giải triệt để trình độ kế tốn thuế doanh nghiệp bộc lộ nhiều sai sót khơng đọc kỹ hiểu rõ sách dẫn đến việc chưa thực việc tự kê khai tự nộp thuế theo quy định Từ vấn đề trên, nhóm nghiên cứu xác định việc cần thiết phải thực công việc kiểm soát để chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn nhằm thực chức ngành cách đầy đủ, xác * Mục đích việc thực sáng kiến: Sáng kiến: “Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn”của nhóm nghiên cứu thực với mục đích, là: - Giải pháp kiểm sốt thuế Nhà thầu nước ngồi hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn thực thông qua kiểm tra thực chức năng, nhiệm vụ ngành, nhóm nghiên cứu việc theo dõi dòng tiền luân chuyển xác định doanh nghiệp có nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước hay không? - Trên sở quy định pháp luật nghiệp vụ, kỹ kiểm tra ngành, nhóm nghiên cứu đối chiếu lượng tiền chuyển nước ngồi, tra sốt tài khoản thuộc tổ chức kinh doanh dịch vụ u cầu phía tổ chức Việt Nam cung cấp thông tin theo quy định, dòng tiền xác định chuyển cho doanh nghiệp nước ngồi để tốn tiền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước ngoài, tổ chức Việt Nam chưa thực kê khai thuế NTNN thay cho nhà thầu nước ngồi u cầu tổ chức Việt Nam thông báo cho nhà thầu nước việc phải nộp thuế theo quy định pháp luật Việt Nam kiến nghị xử lý truy thu, xử phạt vi phạm hành hành vi chưa kê khai nộp thuế theo quy định, góp phần chống thất thu cho Ngân sách nhà nước Phạm vi triển khai áp dụng: * Phạm vi quy mơ: Giải pháp tăng cường kiểm sốt chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn nghiên cứu thực cách nghiêm túc áp dụng thực tế kiểm tra thuế, nhằm kiểm định chất lượng kết giải pháp * Phạm vi không gian: Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn áp dụng từ Cơ quan quản lý thu, cụ thể tới phòng chức thực nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp tới tổ chức doanh nghiệp có kế hoạch kiểm tra * Phạm vi thời gian: Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn áp dụng từ ngày 01/04/201 đến ngày 31/3/201 II NỘI DUNG Mô tả sáng kiến: Bước đầu, nhóm nghiên cứu thực thống kê số lượng doanh nghiệp thuộc kế hoạch kiểm tra năm 201 quan quản lý thu thực thu thập thông tin ngành nghề kinh doanh cụ thể doanh nghiệp, đối tác hợp tác kinh doanh doanh nghiệp nhãn hiệu mà doanh nghiệp sử dụng để kinh doanh Bằng nghiệp vụ kiểm tra, thu thập xử lý thông tin liệu ngành, nhóm nghiên cứu xác định có 10 doanh nghiệp thuộc kế hoạch kiểm tra có kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn có sử dụng nhãn hiệu nước phát sinh doanh thu Hình thức hợp tác kinh doanh doanh nghiệp với nhãn hiệu nước doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp đồng quản lý khách sạn, nhà hàng với cơng ty nước ngồi có trụ sở nước (thường nhãn hiệu lớn) để quản lý nhà hàng, khách sạn đặt theo thương hiệu nhà quản lý công ty nước Theo định kỳ, hàng tháng theo quý, theo năm, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp số liệu doanh thu toàn hoạt động dịch vụ có sử dụng nhãn hiệu cơng ty nước chuyển tiền theo tỷ lệ phần trăm quy định hợp đồng nguyên tắc ký kết ban đầu hai đơn vị qua ngân hàng trực tiếp vào tài khoản cơng ty nước ngồi Việc xác định doanh thu hoạt động chuyển quyền nhãn hiệu giao dịch chuyển tiền theo tỷ lệ phần trăm doanh thu thực tế Việt Nam doanh nghiệp có nhà hàng, khách sạn thực ký kết hợp đồng với công ty có nhãn hiệu nước ngồi nên nhóm nghiên cứu xét thấy cần yêu cầu cung cấp hợp đồng nguyên tắc tiếng Anh dịch để đảm bảo thơng tin nhận xác Mỗi kiểm tra trụ sở doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu yêu cầu cung cấp sổ chi tiết tài khoản tiền gửi ngân hàng (chi tiết theo ngân hàng) kèm theo bảng kê (có xác nhận ngân hàng) Ủy nhiệm chi phiếu kế toán để xác định nội dung việc chuyển tiền Nhằm kiểm sốt chặt chẽ việc ln chuyển dòng tiền, nhóm nghiên cứu tập trung nghiệp vụ phát sinh có dấu hiệu chi tiền mặt, nội dung chi không rõ ràng, ghi chung chung u cầu doanh nghiệp giải trình Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu phác thảo sơ đồ doanh thu từ việc sử dụng dịch vụ có nhãn hiệu nước ngồi theo tháng, đồng thời phân tích so sánh với nhà hàng, khách sạn khác để xác định có cách nhìn khái qt phát triển phần dịch vụ cung cấp cho lãnh đạo báo cáo phân tích phát triển kinh tế xã hội quan Tính sáng kiến: Sáng kiến "Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn" có điểm là: - Hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn hoạt động dịch vụ phát sinh, điều chỉnh hướng dẫn thơng tư riêng thuế nhà thầu nước ngồi, làm rõ văn Vụ Chính sách - Tổng Cục thuế tới doanh nghiệp lớn có phát sinh nghiệp vụ - Mặt khác, sáng kiến thúc đẩy tính chủ động cán cơng tác tìm kiếm, thu thập, khai thác phân tích thơng tin dòng tiền ln chuyển Cơng việc đòi hỏi cán cần có nhìn bao qt, phán đốn, tỉ mỉ phân tích để xác định doanh thu thực tế nhận cơng ty nước ngồi có phát sinh hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam, từ tính thuế GTGT thuế TNDN cuar nhà thầu nước phải nộp Việt Nam Đặc biệt, thuế NTNN hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn theo công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 Bộ Tài việc hướng dẫn sách thuế nhà thầu hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu, nguồn thu từ sách mới, tương lai nguồn thu có tính phát triển tốt qua năm, có định hướng kinh tế xu hướng phát triển tất yếu tương lai Mặt khác, qua việc rà sốt, kiểm tra này, nhóm nghiên cứu áp dụng biện pháp nhằm tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu nước thực kê khai nộp thay thuế nhà thầu nước ngồi Đây biện pháp để đảm bảo tính nghiêm minh việc thực thi quy định pháp luật thuế Bên cạnh đó, q trình triển khai thực sáng kiến, cán quan quản lý thu chủ động tuyên truyền ý nghĩa sách mới, trực tiếp lắng nghe phản hồi, thắc mắc từ phía doanh nghiệp tầm hiểu biết mình, giải đáp cách dễ hiểu thắc mắc Đây việc làm cần thiết việc triển khai sách tới toàn thể tổ chức, cá nhân kinh doanh, tránh gây hiểu lầm hiểu sai sách Đánh giá lợi ích thu được: Sáng kiến: "Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn" triển khai thực tế đạt lợi ích định, cụ thể: Thơng tư 103/2014/TT-BTC Bộ Tài thuế nhà thầu nước ngồi (NTNN) có hiệu lực từ ngày 01/10/2014 cơng văn số 15888/BTCCST ngày 07/11/2016 Bộ Tài việc hướng dẫn sách thuế nhà thầu hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu ban hành nhận ủng hộ mạnh mẽ không quan ngành dọc mà kể quan tỉnh nhận tính cần thiết cấp bách việc thực hướng dẫn để kiểm soát nguồn thu Cụ thể kết luận số 123 chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đề nghị ngành có chức quản lý thu chủ động phối hợp quan, sở ban ngành tỉnh thực kiểm tra rà soát lĩnh vực thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn Kết sau năm triển khai sáng kiến, thực 10 kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn có thương hiệu nước ngồi, nhóm nghiên cứu có kết sau: - Có 10/10 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn thuộc danh sách kiểm tra có hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước ngồi có 02/10 doanh nghiệp thực kê khai nộp thuế thay NTNN (chiếm tỷ lệ 20%), lại 08/10 doanh nghiệp chưa thực kê khai nộp thay thuế nhà thầu nước bao gồm thuế GTGT thuế TNDN hoạt động dịch vụ - Tại 02 doanh nghiệp có thực kê khai, nhóm nghiên cứu kiểm tra việc thực kê khai doanh nghiệp qua đối chiếu với sổ chi tiết tài khoản ngân hàng, kê có chứng thực ngân hàng kết là, doanh nghiệp có kê khai việc xác định doanh thu chưa với hướng dẫn Thơng tư 103/2014/TT-BTC Bộ Tài thuế nhà thầu nước ngồi (NTNN) có hiệu lực từ ngày 01/10/2014 Nhóm nghiên cứu hướng dẫn doanh nghiệp đồng thời tính lại số thuế GTGT, TNDN nhà thầu nước truy thu thêm số tiền 58 triệu đồng phạt vi phạm hành khai sai (20% số thuế truy thu) tính tiền chậm nộp theo quy định - Tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn có hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước thực truy thu thuế GTGT nhà thầu nước ngoài, số tiền: 248,6 triệu đồng, thuế TNDN nhà thầu nước ngoài, số tiền: 208,4 triệu đồng, phạt vi phạm hành khai sai tính tiền chậm nộp theo quy định - Tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn có hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước thực truy thu Các doanh nghiệp phổ biến sách thuế nhà thầu nước ngồi với đầy đủ nhóm nghiên cứu nêu nghiêm chỉnh chấp hành thực Qua việc áp dụng thực sáng kiến năm qua, nhóm nghiên cứu đưa số nhận xét bản, cụ thể: - Các doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn chủ quan, không cập nhật kịp thời cơng văn hướng dẫn sách thuế chưa lắng nghe đầy đủ hướng dẫn hội nghị đối thoại, dẫn đến chưa chủ động thực nộp kê khai thay thuế nhà thầu nước dịch vụ đặt phòng trực tuyến trang mạng nước Khi cán quan quản lý thu chủ động phổ biến, giải đáp thắc mắc nhận thấy đắn đạo lý sách thuế mà quan quản lý nhà nước ban hành nên nghiêm túc thực triển khai kỳ kinh doanh sau -Về phía quan quản lý nhà nước, có nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, nhiều yếu tổ khách quan chủ quan, số doanh nghiệp chưa kịp thời nắm bắt sách, lúc vai trò người cán quan quản lý thu thực nhiệm vụ kiểm tra đơn vị thực cần tuyên truyền, hướng dẫn giải đáp thắc mắc, giúp doanh nghiệp hiểu rõ sách Đánh giá khách quan, nhóm nghiên cứu truy thu số tiền thuế GTGT TNDN nhà thầu nước là: 515 triệu đồng năm thực sáng kiến 10 Với cơng tác tun truyền, phổ biến sách trực tiếp tới tổ chức, cá nhân kinh doanh trình thực sáng kiến, nhóm nghiên cứu chủ quan đánh giá tâm lý thoải mái doanh nghiệp triển khai khoản nộp mới, đa số đơn vị nhận thấy khoản thu có ý nghĩa tích cực nhiều lĩnh vực nên cam kết thực nộp đầy đủ hạn theo thông báo quan quản lý thu, hạn chế tình trạng nợ đọng III KẾT LUẬN Kết luận chung, kinh nghiệm áp dụng: Trong điều kiện sách, pháp luật có xu hướng thơng thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập, phát triển Trong bối cảnh NNT thực theo chế tự tính, tự khai, tự nộp tự chịu trách nhiệm tỷ lệ nguy rủi ro cao Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật nước ta phần chưa hoàn thiện đồng nên khơng NNT thực trái quy định "lách luật" nhằm tránh né thuế Đã đến lúc cần phải quan tâm, vừa bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật vừa giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật để xã hội phát triển, thực phương châm “sống thực theo Hiến pháp pháp luật” Công tác quản lý thuế nói chung, tra kiểm tra thuế nói riêng cần quan tâm, tăng cường đồng bộ, chặt chẽ vừa bảo đảm chống thất thu cho NSNN, vừa răn đe, hạn chế ngăn ngừa tượng gian lận, trốn thuế Mặt khác, có kế hoạch triển khai sách mới, điều cần thiết phải xác định đối tượng mà sách ảnh hưởng trực tiếp Cần thu thập cách có hệ thống thông tin sở làm để áp dụng sách dự tốn ước tính số từ sách từ cân khoản thu khác tổng thể vĩ mô để báo cáo quan cấp Như giúp phần cân đối thu chi, góp phần định hướng phát triển kinh tế địa phương theo tốc độ tăng trưởng số thu, thúc đẩy 11 ngành kinh tế thị trường phát triển, kéo theo phát triển tổng thể địa phương - Trong toàn sách mới, chủ thể đóng góp ln tổ chức, cá nhân kinh doanh Nhiệm vụ cán quản lý thu cần dùng hiểu biết để tun truyền phổ biến sách tới toàn thể đơn vị, cá nhân Quan tâm, lắng nghe tiếp thu ý kiến, vướng mắc, phản hồi để tham mưu cho lãnh đạo quan cấp xem xét giải quyết, tránh tình trạng chống đối dẫn đến nợ đọng thuế cướng chế - Với vai trò quan trọng nhiệm vụ thu ngân sách, cán quản lý thu có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo cấp, ngành chủ thể nguồn thu, sở thông tin đơn vị, thực ước tính số liệu đảm bảo sách, quy định Pháp luật - Cần xác định nghiêm túc thực giải phối hợp thời gian sớm có thể, cụ thể là: quan quản lý thu với lợi thể nắm bắt rõ tình hình sản xuất kinh doanh thơng tin đơn vị, chủ động đóng góp, cung cấp thông tin, phối hợp ngành nhằm triển khai có hiệu sách thuế nhà thầu nước ngồi * Khả ứng dụng, triển khai sáng kiến thực tế chắn áp dụng đạt kết quả, khơng riêng sách thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước ngồi mà linh hoạt kiểm tra sau này, triển khai đạt nhiều hiệu số liệu hay hợp tác tổ chức, cá nhân với Cơ quan quản lý thu Sáng kiến triển khai rộng rãi biện pháp hiệu tăng cường kiểm soát số thu, chống thất thu cho ngân sách nhà nước Kiến nghị, đề xuất: - Nhóm nghiên cứu kiến nghị, đề xuất triển khai sâu sáng kiến: "Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước 12 hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn", cụ thể: việc chủ động áp dụng sáng kiến vào kiểm tra sau này, không đơn kiểm tra đơn lẻ mà thực kiểm tra theo chuyên đề nhà hàng, khách sạn có phát sinh hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước nhằm đánh giá cách tổng quát việc thực sách thuế doanh nghiệp kinh doanh Khi tiếp tục triển khai sáng kiến áp dụng linh hoạt năm sau, góp phần chống thất thu cho Ngân sách nhà nước - Trong trình thực sáng kiến, nhóm nghiên cứu đặt quan tâm tuyệt vấn đề dòng tiền doanh nghiệp nước chuyển nước nhằm quản lý khoản thu đơn vị nước vấn đề cần quan tâm cần có biện pháp tốt để thu thập thông tin, sớm phát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiến nghị, cần thiết lập chế phối hợp ngân hàng địa bàn với quan quản lý thu việc cung cấp số liệu cụ thể việc doanh nghiệp tỉnh chuyển tiền nước ngoài, vào số liệu đó, quan quản lý thu chủ động sớm phát khoản doanh thu tổ chức nước yêu cầu doanh nghiệp chủ động kê khai nộp thuế thay (nếu có) Trên Báo cáo sáng kiến “Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn” tác giả nhóm tác giả sáng kiến viết báo cáo Do trình độ thời gian có hạn nên việc trình bày chưa sâu khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến Hội đồng sáng kiến toàn thể cán cơng chức ……để Báo cáo sáng kiến hồn thiện 13 Tác giả sáng kiến cam kết không chép xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tổ chức, cá nhân XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (ký tên, đóng dấu) Lào Cai, ngày 28 tháng năm 201 TÁC GIẢ SÁNG KIẾN (ký tên) ĐỒNG TÁC GIẢ: 14 ... tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn áp dụng từ ngày 01/ 04/2 01 đến ngày 31/ 3/2 01. .. thu nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn" có điểm là: - Hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh. .. lợi ích thu được: Sáng kiến: "Giải pháp tăng cường kiểm soát chống thất thu thuế nhà thầu nước hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn"
- Xem thêm -

Xem thêm: Top 1 Giải pháp tăng cường kiểm soát và chống thất thu thuế nhà thầu nước ngoài của hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn., Top 1 Giải pháp tăng cường kiểm soát và chống thất thu thuế nhà thầu nước ngoài của hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

Từ khóa liên quan