Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam

140 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 10:55

1. Sự cần thiết của nghiên cứu Hi ện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra bởi chất thải rắn sinh hoạt (sau đây viết tắt là CTRSH, và tuỳ ngữ cảnh khác nhau mà thuật ngữ này có thể được thay thế bằng “rác thải sinh hoạt”) ở Việt Nam ngày càng gia tăng, nó không chỉ diễn ra tại các khu v ực đô thị nơi tập trung dân cư đông đúc, mà ở các vùng nông thôn hiện tượng này cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện trạng ô nhiễm môi trường có tác động rất lớn đối với cuộc sống và sinh kế của con người, do đó, bảo vệ và phát triển con ng ười hay nói cách khác là phát triển kinh tế - xã hội thì phải gắn liền với phòng ng ừa và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi tr ường nghĩa là phải phải giảm thiểu và xử lý chất thải, trong đó có CTRSH. Sự gia t ăng dân số, cùng với mức sống của người dân được cải thiện tất yếu dẫn đến sự gia tăng về khối lượng CTRSH, gây sức ép lớn đến việc bảo vệ môi trường cũng như vi ệc phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường, nhưng nếu việc quản lý CTRSH (t ức là hoạt động nhằm làm giảm thiểu và xử lý CTRSH là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường) được chú trọng và thực thi hiệu quả thì mức độ ô nhiễm môi trường do CTRSH sẽ được kiềm chế. Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhi ều văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường, trong đó đã đưa ra các quy định tương đối đầy đủ về quản lý chất thải nói chung và quản lý CTRSH nói riêng, tuy nhiên hi ệu lực thực thi các quy định pháp luật này, cũng như hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực này còn rất thấp. Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng trên như: sự yếu kém của hệ thống trang thiết bị máy móc và nhân lực thực hiện quản lý CTRSH; ý thức tuân thủ pháp luật của một số người dân chưa cao; người dân chưa có ý thức phân loại rác, tình trạng vứt bỏ chất thải sai nơi quy định diễn ra thường xuyên; trong khi đó cơ chế xử lý vi phạm trong lĩnh vực này chưa hiệu quả, mức xử phạt còn chưa đủ sức răn đe… Như vậy, việc tiếp tục nghiên c ứu về quản lý CTRSH từ góc độ quản lý công là cần thiết để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi tr ường, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra do CTRSH, góp phần đảm b ảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. Do đó, tác gi ả đã lựa chọn đề tài: “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng Duyên hải Bắc bộ Việt Nam” cho nghiên cứu luận án của mình. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - LÊ MẠNH TUYẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - NĂM 2019 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC MÔ HÌNH viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .7 1.1 Tình hình nghiên cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt .7 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt nước 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 11 1.2 Tình hình nghiên cứu nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt 13 1.2.1 Các nghiên cứu nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt nước 13 1.2.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 17 1.3 Khoảng trống nghiên cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt 18 Kết luận Chương 21 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 22 2.1 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt .22 2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt quản lý chất thải rắn sinh hoạt lĩnh vực bảo vệ môi trường 22 2.1.2 Khái niệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ góc độ quản lý cơng 26 2.2 Hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh 28 2.2.1 Nội dung quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh .28 2.2.2 Mục tiêu quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh 30 2.2.3 Nguyên tắc quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh 31 iii 2.3 Các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh 32 2.3.1 Nhân tố thuộc quyền cấp tỉnh 33 2.3.2 Nhân tố thuộc người dân 35 2.3.3 Nhân tố thuộc doanh nghiệp dịch vụ môi trường 36 Kết luận Chương 38 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Khung nghiên cứu .39 3.1.1 Mơ hình tác động tổng hợp nhân tố đến quản lý CTRSH 41 3.1.2 Mơ hình tác động nhóm nhân tố thuộc quyền cấp tỉnh đến quản lý CTRSH .42 3.1.3 Mơ hình tác động nhóm nhân tố thuộc người dân đến quản lý CTRSH 44 3.1.4 Mơ hình tác động nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến quản lý CTRSH 45 3.2 Nguồn liệu phương pháp phân tích liệu 46 3.2.1 Nguồn liệu .46 3.2.2 Phương pháp phân tích liệu .47 3.2.3 Xác định thước đo biến số 48 3.2.4 Xử lý số liệu 52 Kết luận Chương 57 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 58 4.1 Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng duyên hải Bắc Việt Nam giai đoạn 2011 - 2017 58 4.1.1 Tình hình ban hành thực thi văn quy phạm pháp luật quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh vùng duyên hải Bắc 58 4.1.2 Tình hình xây dựng thực thi sách, đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh vùng duyên hải Bắc 62 4.1.3 Tình hình tổ chức máy thực quản lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh vùng duyên hải Bắc 66 iv 4.1.4 Tình hình kiểm sốt hoạt động thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt quyền cấp tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc 68 4.2 Đánh giá chung thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng duyên hải Bắc Việt Nam .70 4.2.1 Kết chạy mơ hình đánh giá hoạt động quản lý CTRSH quyền cấp tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc 71 4.2.2 Các nhận xét khía cạnh hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt thực quyền cấp tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc 74 4.3 Đánh giá tác động nhân tố đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng duyên hải Bắc .76 4.3.1 Kết chạy mơ hình đánh giá tác động nhân tố đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng duyên hải Bắc 76 4.3.2 Đánh giá tác động nhân tố thuộc quyền tỉnh 80 4.3.3 Đánh giá tác động nhân tố thuộc doanh nghiệp dịch vụ môi trường 82 4.3.4 Đánh giá tác động nhân tố thuộc người dân 82 Kết luận Chương 84 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI BẮC BỘ VIỆT NAM 85 5.1 Phân tích ưu điểm hạn chế hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng duyên hải bắc Việt Nam 85 5.1.1 Những ưu điểm hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng duyên hải bắc Việt Nam 85 5.1.2 Những hạn chế hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng duyên hải bắc Việt Nam 85 5.2 Mục tiêu quản lý chất thải rắn quan cấp tỉnh đến năm 2050 87 5.3 Các để hình thành giải pháp 90 5.4 Nội dung giải pháp 94 5.4.1 Giải pháp phía quyền .94 5.4.2 Kiến nghị doanh nghiệp dịch vụ môi trường 101 5.4.3 Kiến nghị người dân .102 Kết luận chương 104 v KẾT LUẬN 105 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO .108 Phụ lục BẢNG HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH .115 Phụ lục BẢNG HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH QUYỀN 117 Phụ lục BẢNG HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG .120 PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA QUẢN LÝ CTRSH 122 PHỤ LỤC MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN PHỤ THUỘC VÀ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 124 PHỤ LỤC ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ 128 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ BCL Bãi chôn lấp CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các giai đoạn hệ thống quản lý chất thải Bảng 2.1 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 25 Bảng 3.1 Các phương pháp phân tích liệu 48 Bảng 3.2 Chuẩn hoá liệu khảo sát nhân tố pháp luật sách 49 Bảng 3.3 Chuẩn hoá liệu khảo sát nhân tố máy quản lý .49 Bảng 3.4 Chuẩn hoá liệu khảo sát nhân tố ý thức người dân địa phương 50 Bảng 3.5 Chuẩn hoá liệu khảo sát nhân tố lượng chất thải phát sinh .50 Bảng 3.6 Chuẩn hoá liệu khảo sát nhân tố mức độ phù hợp phí, lệ phí thuế môi trường .51 Bảng 3.7 Chuẩn hố liệu khảo sát nhân tố lợi ích doanh nghiệp 51 Bảng 3.8 Chuẩn hoá liệu khảo sát nhân tố trang thiết bị 51 Bảng 3.9 Chuẩn hoá liệu khảo sát nhân tố nhân lực 52 Bảng 3.10 Liệt kê biến giả .52 Bảng 4.1 Thống kê văn quản lý CTRSH Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành 60 Bảng 4.2 Tổng hợp số lượng sở xử lý CTRSH tỉnh/thành phố vùng duyên hải Bắc 65 Bảng 4.3 Cơ cấu chi phí cho thu gom, vận chuyển xử lý CTRSH 66 Bảng 4.4 Tổng hợp số lượng cán bộ, công chức thực chức quản lý CTRSH tỉnh/thành phố vùng duyên hải Bắc năm 2017 67 Bảng 4.5 Hiện trạng thu gom, xử lý CTRSH đô thị nông thôn vùng duyên hải Bắc năm 2017 68 Bảng 4.6 Thành phần CTRSH dựa kết khảo sát vùng duyên hải Bắc năm 2017 .69 Bảng 4.7 Hình thức thu gom CTRSH khu vực nông thôn vùng duyên hải Bắc 69 Bảng 4.8 Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày 70 Bảng 4.9 Kết kiểm định định dạng mơ hình 78 viii DANH MỤC MƠ HÌNH Mơ hình 3.1 Mơ hình tác động tổng hợp nhân tố đến quản lý CTRSH 41 Mơ hình 3.2 Mơ hình tác động nhóm nhân tố thuộc quyền cấp tỉnh đến quản lý CTRSH .43 Mơ hình 3.3 Mơ hình tác động nhóm nhân tố thuộc người dân đến quản lý CTRSH 44 Mô hình 3.4 Mơ hình tác động nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến quản lý CTRSH 45 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Hiện nay, tình trạng nhiễm môi trường gây chất thải rắn sinh hoạt (sau viết tắt CTRSH, tuỳ ngữ cảnh khác mà thuật ngữ thay “rác thải sinh hoạt”) Việt Nam ngày gia tăng, khơng diễn khu vực đô thị nơi tập trung dân cư đông đúc, mà vùng nông thôn tượng xuất ngày nhiều Hiện trạng ô nhiễm mơi trường có tác động lớn sống sinh kế người, đó, bảo vệ phát triển người hay nói cách khác phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với phòng ngừa giải vấn đề ô nhiễm môi trường Giải vấn đề ô nhiễm môi trường nghĩa phải phải giảm thiểu xử lý chất thải, có CTRSH Sự gia tăng dân số, với mức sống người dân cải thiện tất yếu dẫn đến gia tăng khối lượng CTRSH, gây sức ép lớn đến việc bảo vệ mơi trường việc phòng ngừa khắc phục ô nhiễm môi trường, việc quản lý CTRSH (tức hoạt động nhằm làm giảm thiểu xử lý CTRSH nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường) trọng thực thi hiệu mức độ nhiễm mơi trường CTRSH kiềm chế Thời gian qua, Nhà nước ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật vấn đề bảo vệ mơi trường, đưa quy định tương đối đầy đủ quản lý chất thải nói chung quản lý CTRSH nói riêng, nhiên hiệu lực thực thi quy định pháp luật này, hiệu quản lý nhà nước địa phương lĩnh vực thấp Có nhiều lý dẫn đến tình trạng như: yếu hệ thống trang thiết bị máy móc nhân lực thực quản lý CTRSH; ý thức tuân thủ pháp luật số người dân chưa cao; người dân chưa có ý thức phân loại rác, tình trạng vứt bỏ chất thải sai nơi quy định diễn thường xuyên; chế xử lý vi phạm lĩnh vực chưa hiệu quả, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe… Như vậy, việc tiếp tục nghiên cứu quản lý CTRSH từ góc độ quản lý cơng cần thiết để từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ mơi trường, hạn chế tình trạng nhiễm mơi trường gây CTRSH, góp phần đảm bảo thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ mơi trường Do đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt vùng Duyên hải Bắc Việt Nam” cho nghiên cứu luận án Việc nghiên cứu nhân tố tác động đến quản lý CTRSH luận án cần thiết để đưa biện pháp, cách thức thực thi hiệu hoạt động quản lý CTRSH Bởi muốn thay đổi kết hoạt động cần phải thay đổi yếu tố, cách thức thực hoạt động, thay đổi yếu tố, cách thực thực hoạt động thông qua việc điều chỉnh nhân tố tác động đến hoạt động Luận án nghiên cứu thực tiễn vùng duyên hải Bắc Việt Nam (gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định Ninh Bình) khu vực tập trung dân cư đông đúc, có mật độ dân số cao vùng kinh tế duyên hải Việt Nam với 633,9 người/km2 (Tổng cục thống kê, 2017), mà theo quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2008 vùng trở thành vùng kinh tế quan trọng tầm quốc gia quốc tế, phát triển kinh tế tương lai, với định hướng phát triển ngành du lịch biển khu vực thu hút đông đảo lực lượng lao động đến làm việc số lượng lớn khách du lịch khiến quy mô dân số mật độ dân số vùng ngày lớn, hệ CTRSH gia tăng khiến tình trạng nhiễm mơi trường CTRSH vùng ngày nghiêm trọng căng thẳng so với vùng duyên hải khác Việt Nam Do đó, việc nghiên cứu quản lý CTRSH, gắn với nghiên cứu nhân tố tác động đến quản lý CTRSH có ý nghĩa quan trọng, nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu quản lý CTRSH, góp phần đảm bảo trình phát triển kinh tế gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường địa phương thuộc vùng duyên hải Bắc Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát luận án xác định nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ góc độ quản lý cơng, sở đưa khuyến nghị để cấp quyền thực hiệu hoạt động quản lý CTRSH nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể luận án gồm: Một làm rõ vấn đề lý luận quản lý CTRSH từ góc độ quản lý cơng, xác định nhân tố tác động đến quản lý CTRSH mức độ tác động nhân tố đến hoạt động quản lý CTRSH; Hai nghiên cứu thực tiễn hoạt động quản lý quyền cấp tỉnh địa bàn tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc lĩnh vực quản lý CTRSH; Ba đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản lý CTRSH quyền cấp tỉnh địa bàn tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc ... SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 22 2.1 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt .22 2.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt quản lý. .. nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 17 1.3 Khoảng trống nghiên cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt. .. động quản lý chất thải rắn sinh hoạt 1.3 Khoảng trống nghiên cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt Nhìn chung, nghiên cứu quản lý chất thải nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam, Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam

Từ khóa liên quan