bai tap pascl cơ bản

13 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 10:48

bài tập pascal cơ bản đến nâng cao. Hướng dẫn giáo viên và học sinh có thể đi từ những bài tập đơn giản nhất đến những bài tập phức tạp trong ngôn ngữ lập trình pascal. Giúp giáo viên và học sinh nâng cao khả năng phát hiện và giải toán trên ngôn ngữ lập trình pascal BỒI DƯỠNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU CHỦ ĐỀ : LẬP TRÌNH PASCAL MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP PASCAL CƠ BẢN program demmang; uses crt; const max=100; var a:array[1 max] of integer; i,n,demchan,demle,d,j,t:integer; begin clrscr; writeln('nhap vao so luong phan tu day:'); readln(n); randomize; for i:=1 to n a[i]:=random(1000)-random(1000); for i:=1 to n write(a[i]:5); writeln; begin demchan:=0; demle:=0; for i:=1 to n if a[i] mod 2=0 then demchan:=demchan+1 else demle:=demle+1; write( 'so chan la:',demchan:4,',so le la:',demle:4); end; for i:=1 to n d:=0; t:=0; for j:= to n if a[i] mod j = then d:=d+1; if d=2 then t:=t+1; writeln(' so nguyen to mang la:',t); readln end ========================================================= program bptb1; uses crt; var a,b:real; begin clrscr; writeln(' nhap vao cac he so:'); readln(a,b); if a0 then if a>0 then writeln('bat phuong trinh co nghiem x>=',-b/a:4:2) else writeln(' bat phuong trinh co nghiem: x0 then begin x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); writeln('2 nghiem PT la: ',x1:0:2,' va: ',x2:0:2); end else if d=0 then begin x1:=(-b)/(2*a); writeln('PT co nghiem kep la: ',x1:0:2); end else writeln('PT vo nghiem'); readln END Bài 5: Nhập vào số nguyên gồm chữ số -Kiểm tra tình chắn lể -kiểm tra xem có phải số ngun tố khơng -ki ểm tra xem có phải số hồn hảo khơng Lời giải: uses crt; var n,i:integer;ok:boolean; BEGIN clrscr; write('Nhap n: ');readln(n); if n mod 2=0 then writeln('So ',n,' la so chan') else writeln('So ',n,' la so le'); if n0); if (n mod 2=0) and (a>=0) then begin s:=exp(1/n*ln(a)); writeln('Ket qua la: ',s:0:4); end else if (n mod 20) then begin s:=exp(1/n*ln(abs(a))); writeln('Ket qua la: ',s:0:4); end else writeln('Khong xac dinh'); readln END Bài 7: Nhậ p số có chữ số tính tổ ng chữ số nó: Lời giải: uses crt; var a:integer;tong:byte; BEGIN clrscr; write('Nhap so co chu so: ');readln(a); tong:= a mod 10; a:=a div 10; tong:=tong+a mod 10; a:=a div 10; tong:=tong+a mod 10; writeln('Tong cac chu so la: ',tong); readln END Bài 8: Nhậ p số ngun, hốn vị số a>b Lời giải: uses crt; var a,b,tg:integer; BEGIN clrscr; write('Nhap a: ');readln(a); write('Nhap b: ');readln(b); if a>b then begin tg:=a; a:=b; b:=tg; end; writeln(a,' ',b); readln END Bài 9: Nhậ p số nguyên dươ ng n in tổ ng số nguyên dươ ng i củ a hoặ c từ n Lời giải: uses crt; var n,tong,i:integer; BEGIN clrscr; write('Nhap so nguyen duong n: ');readln(n); tong:=0; for i:=1 to n if (i mod 3=0) or (i mod 5=0) then tong:=tong+i; writeln('Tong cac so chia het cho hoac tu > ',n,' la: ',tong); readln END Bài 10: Nhậ p n in tổ ng chữ số n: Lời giải: uses crt; var n,m:longint;tong:byte; BEGIN clrscr; write('Nhap n: ');readln(n); tong:=0;m:=n; while m>0 begin tong:=tong+m mod 10; m:=m div 10; end; writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',tong); readln END Bài 11: Số nguyên tố số nguyên dươ ng chia hế t cho nó, ngoạ i trừ Lậ p trình nhậ p vào số nguyên dươ ng n kiểm tra xem có phả i số ngun tố khơng? Lời giải: uses crt; var n,i:integer; BEGIN clrscr; write('Nhap so nguyen duong n: '); readln(n); if n
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap pascl cơ bản, bai tap pascl cơ bản