Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở Việt Nam

164 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2019, 10:42

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lịch sử khoa học về chính sách tiền tệ cho thấy chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu là sự lựa chọn tối ưu của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới. Trong một khảo sát của Quỹ tiền tệ thế giới IMF dành cho 88 quốc gia phi công nghiệp (nonindustrial countries), hơn một nửa các quốc gia này thể hiện mong muốn chuyển đổi sang cơ chế điều hành chính sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu trong tương lai và Việt Nam cũng được xếp vào nhóm các quốc gia tiềm năng có khả năng áp dụng lạm phát mục tiêu (Batini và Laxton, 2006). Quyết tâm chuyển đổi sang cơ chế điều hành chính sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu thể hiện rõ trong đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 tại Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ: “Thực hiện điều hành chính sách tiền tệ dựa trên cơ sở điều tiết khối lượng tiền; đồng thời xây dựng các điều kiện cần thiết để chuyển dần sang thực hiện điều hành chính sách tiền tệ trên cơ sở điều tiết lãi suất. Tạo lập các điều kiện cần thiết để sau năm 2010, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chuyển sang điều hành chính sách tiền tệ theo cơ chế lạm phát mục tiêu”. Sau năm 2010, gần ba phần tư (3/4) các quốc gia được IMF đánh giá là những quốc gia có tiềm năng chuyển đổi sang cơ chế lạm phát mục tiêu đã thực hiện được mong muốn của họ. Trong khi đó, năm 2020 sắp đến nhưng Việt Nam vẫn đang trên con đường tiến tới cơ chế điều hành chính sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu. Có lẽ còn nhiều vấn đề khó khăn mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn chưa giải quyết được để tiến đến việc chuyển đổi sang cơ chế lạm phát mục tiêu. Theo nhóm nghiên cứu của IMF, có 2 điều kiện cơ bản mà một quốc gia cần phải thoả mãn khi áp dụng cơ chế lạm phát mục tiêu (Debelle và cộng sự, 2018). Điều kiện đầu tiên là ngân hàng trung ương độc lập trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Không nhất thiết ngân hàng trung ương hoàn toàn độc lập với Chính phủ trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Ngân hàng trung ương chỉ cần độc lập trong việc lựa chọn công cụ để điều hành chính sách tiền tệ hướng tới việc kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương phải độc lập với chính sách tài khoá. Nói cách khác, ngân hàng trung ương không được để xảy ra hiện tượng áp chế tài chính (fiscal dominance), nghĩa là ngân hàng trung ương không được tài trợ cho việc thâm hụt ngân sách của Chính phủ vì việc làm này có thể dẫn tới gia tăng lạm phát và làm giảm hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ. Hơn nữa, việc không để chính sách tài khoá chi phối chính sách tiền tệ đồng nghĩa với việc ngân hàng trung ương không in tiền để tạo nguồn thu cho ngân sách. Để làm được điều này, ngân hàng trung ương cần có nguồn thu độc lập với ngân sách nhà nước. Điều kiện thứ hai để ngân hàng trung ương cần thoả mãn để áp dụng cơ chế lạm phát mục tiêu là ngân hàng trung ương ưu tiên tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là kiểm soát lạm phát, thay vì cùng một lúc tập trung vào nhiều mục tiêu khác như ổn định tỷ giá, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ có việc làm. Hai điều kiện cơ bản nêu trên có vẻ đơn giản nhưng tại sao đến nay Việt Nam vẫn chưa thể áp dụng cơ chế lạm phát mục tiêu? Đối với điều kiện đầu tiên, đã có nghiên cứu thực nghiệm chứng minh được Việt Nam không để xảy ra hiện tượng áp chế tài chính bởi thâm hụt ngân sách ở Việt Nam không phải là nguyên nhân gây ra lạm phát (Nguyen&Nguyen, 2010; Hoang, 2014). Do đó, có thể vướng mắc Việt Nam đang gặp phải là vấn đề độc lập công cụ chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát. Cụ thể, Debelle (2001) phân tích những trở ngại thường gặp đối với các nền kinh tế mới nổi khi áp dụng cơ chế lạm phát mục tiêu là ở các quốc gia này mối quan hệ giữa công cụ chính sách tiền tệ và lạm phát thường không rõ ràng. Nếu các ngân hàng trung ương ngân hàng trung ương áp dụng cơ chế lạm phát mục tiêu thường sử dụng công cụ gián tiếp là lãi suất để điều hành chính sách tiền tệ thì ở ngân hàng trung ương ở nhiều nước đang phát triển vẫn sử dụng những công cụ trực tiếp để đưa ra các mệnh lệnh hành chính phục vụ việc điều hành chính sách tiền tệ như hạn mức tín dụng, trần lãi suất huy động. Để làm rõ hơn về vấn đề độc lập công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam, trong nghiên cứu này, tác giả sẽ tập trung đi sâu phân tích về mối quan hệ giữa công cụ lãi suất ở Việt Nam và lạm phát để xem xét công cụ này có thực sự hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát như các quốc gia áp dụng lạm phát mục tiêu đang sử dụng. Bên cạnh đó, luận án cũng xem xét Việt Nam có thoả mãn điều kiện thứ hai hay không? Theo báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 (Ngân hàng thế giới, 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang có quá nhiều mục tiêu trong việc điều hành chính sách tiền tệ, trong khi nhiều NHTW trên thế giới chỉ được giao nhiệm vụ ổn định giá cả và báo cáo kết quả thực hiện với chính phủ. Từ năm 2012 đến nay, lạm phát ở Việt Nam luôn được kiểm soát ở mức một con số, tuy nhiên, do không có sự cam kết về ổn định giá cả của Ngân hàng Nhà nước trong dài hạn nên sự kỳ vọng tăng giá cả luôn tồn tại và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu của Ngân hàng thế giới đã đề xuất nền lựa chọn giữa việc quản lý chặt tỷ giá hoặc tập trung vào mục tiêu lạm phát. Mặc dù trong Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định rõ mục tiêu kiểm soát lạm phát là ưu tiên cao nhất của chính sách tiền tệ Việt Nam, nhưng đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, ổn định tỷ giá vẫn là vấn đề quan trọng cần phải xem xét trước khi Việt Nam áp dụng cơ chế lạm phát mục tiêu. Bởi, nghiên cứu khoa học đã chứng minh tỷ giá là nhân tố quan trọng tác động tới lạm phát ở Việt Nam (Nguyen & Nguyen, 2010). Liệu chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý như thời gian qua của Việt Nam có ảnh hưởng tới việc mục tiêu kiểm soát lạm phát của chính sách tiền tệ hay không? Trong luận án này, tác giả sẽ đi sâu phân tích để làm rõ vấn đề này. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LẠM PHÁT MỤC TIÊU VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ MẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2019 MỤC LỤC Tóm tắt I Lời cam đoan II Lời cảm ơn III Mục lục IV Danh mục bảng IX Danh mục biểu đồ X Danh mục hình vẽ XI Chương Giới thiệu chung đề tài 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận án 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Những điểm luận án Kết luận chương Chương Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 10 2.1 Chính sách tiền tệ 10 2.1.1 Khái niệm 10 2.1.2 Hệ thống mục tiêu sách tiền tệ 11 2.1.2.1 Mục tiêu cuối 11 2.1.2.2 Mục tiêu trung gian 15 2.1.2.3 Mục tiêu hoạt động 18 2.1.3 Công cụ điều hành sách tiền tệ 19 2.1.3.1 Công cụ tái cấp vốn 19 2.1.3.2 Công cụ lãi suất 21 2.1.3.3 Cơng cụ tỷ giá hối đối 21 2.1.3.4 Công cụ dự trữ bắt buộc 22 2.1.3.5 Công cụ thị trường mở 24 2.1.3.6 Các công cụ khác 25 2.1.4 Cơ chế dẫn truyền sách tiền tệ 25 2.1.4.1 Kênh lãi suất 25 iv 2.1.4.2 Kênh tỷ giá 25 2.1.4.3 Kênh giá tài sản tài 26 2.1.4.4 Kênh tín dụng 26 2.1.5 Lược sử lý thuyết kinh tế liên quan đến sách tiền tệ 27 2.2 Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 33 2.2.1 Sự đời khn khổ sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 33 2.2.2 Khái niệm sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 36 2.2.3 Những ưu điểm, nhược điểm sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 40 2.2.3.1 Ưu điểm 40 2.2.3.2 Nhược điểm 42 2.2.4 Những trụ cột sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 43 2.2.4.1 Tính minh bạch 43 2.2.4.2 Chiến lược truyền thông 43 2.2.4.3 Công bố thông tin 44 2.2.4.4 Trách nhiệm giải trình 44 2.2.5 Các nguyên tắc sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 45 2.3 Kinh nghiệm điều hành sách tiền tệ lạm phát mục tiêu số ngân hàng trung ương giới 46 2.3.1 Lý ngân hàng trung ương chọn sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 46 2.3.2 Kinh nghiệm điều hành sách tiền tệ số ngân hàng trung ương giới 47 2.3.2.1 Tổng quan quốc gia áp dụng sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 47 2.3.2.2 Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu số ngân hàng trung ương giới 53 2.4 Tổng quan nghiên cứu liên quan 69 2.4.1 Nghiên cứu ngước 69 2.4.2 Nghiên cứu nước 74 Kết luận chương 76 Chương Mơ hình phương pháp nghiên cứu 77 3.1 Mơ hình nghiên cứu 77 3.2 Biến nghiên cứu 79 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 80 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 80 3.4 Phương pháp phân tích liệu 81 3.4.1 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 81 3.4.2 Xác định độ trễ tối ưu kiểm định đồng liên kết 82 3.4.3 Mơ hình vector tự điều chỉnh (vecm) 83 3.4.4 Kiểm định phù hợp mơ hình 83 v 3.4.4.1 Sự ổn định mơ hình 83 3.4.4.2 Phân tích cú sốc 84 Kết luận chương 85 Chương Kết nghiên cứu 86 4.1 Kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái cấp vốn lạm phát 86 4.1.1 Kết thống kê 86 4.1.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 86 4.1.3 Xác định độ trễ tối ưu kiểm định đồng liên kết 87 4.1.3.1 Xác định độ trễ tối ưu chuỗi liệu 87 4.1.3.2 Kiểm định đồng liên kết 88 4.1.4 Kiểm định tính ổn định mơ hình 89 4.1.5 Kết phân tích cú sốc phân rã phương sai 90 4.2 Kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái chiết khấu lạm phát 93 4.2.1 Kết thống kê 93 4.2.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 93 4.2.3 Xác định độ trễ tối ưu kiểm định đồng liên kết 94 4.2.3.1 Xác định độ trễ tối ưu chuỗi liệu 94 4.2.3.2 Kiểm định đồng liên kết 95 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 97 4.3.1 Thực tiễn điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước việt nam 97 4.3.2 Đánh giá mơ hình ngân hàng nhà nước việt nam vai trò ngân hàng trung ương độc lập 100 4.3.3 Sự cần thiết chuyển đổi phương thức điều hành sách tiền tệ theo khn khổ lạm phát mục tiêu 105 4.3.4 Khả áp dụng sách tiền tệ lạm phát mục tiêu việt nam 108 Kết luận chương 110 Chương Kết luận khuyến nghị 111 5.1 Kết luận 111 5.2 Khuyến nghị 112 5.2.1 Khuyến nghị việc tăng tính độc lập cho ngân hàng nhà nước việt nam 112 5.2.2 Một số khuyến nghị khác 114 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 115 Kết luận chương 117 Danh mục cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 118 Tài liệu tham khảo 119 Phụ lục 1: kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái cấp vốn lạm phát 129 vi Phụ lục 2: kết nghiên cứu từ mơ hình kiểm định mối quan hệ lãi suất tái chiết khấu lạm phát 138 Phụ lục 3: số minh bạch ngân hàng trung ương 143 Phụ lục 4: số đo lường mức độ độc lập ngân hàng trung ương 147 Phụ lục Các điều kiện đưa vào thời điểm áp dụng khuôn khổ lạm phát mục tiêu 151 vii BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT ARIC GDP GNP IMF IT IFS FFIT EIT ITL IRF FEVD OECD OPEC TIẾNG ANH Asia Regional Integration Center Gross Domestic Product Gross National Product International Monetary Fund Inflation targeting International Financial Statistics Full-fledge Inflation targeting Eclect Inflation targeting Inflation targeting Lite Impulse response function Forecast error variance decomposition Organization for Economic Corporation and Development Organization of the petroleum exporting countries TIẾNG VIỆT Trung tâm thông tin liệu châu Á Tổng sản phẩm quốc nội Tổng sản lượng quốc dân danh nghĩa Quỹ tiền tệ quốc tế Lạm phát mục tiêu Thống kê tài quốc tế Cơ chế lạm phát mục tiêu toàn phần Cơ chế lạm phát mục tiêu chiết trung Cơ chế lạm phát mục tiêu lai ghép Hàm phản ứng đẩy Phân rã phương sai Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Tổ chức nước xuất dầu viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức lạm phát mục tiêu quốc gia áp dụng IT 57 Bảng 3.1 Tổng hợp biến số nghiên cứu 86 Bảng 4.1 Thống kê biến mơ hình thứ 91 Bảng 4.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu mơ hình thứ 92 Bảng 4.3 Xác định độ trễ tối ưu mơ hình thứ 92 Bảng 4.4 Kết kiểm định Johansen dành cho mơ hình thứ 93 Bảng 4.5 Kết ước lượng hệ số phương trình đồng kết hợp 94 Bảng 4.6 Kết kiểm định tính ổn định phần dư 95 Bảng 4.7 Kết phân rã phương sai 97 Bảng 4.8 Thống kê biến mơ hình thứ hai 98 Bảng 4.9 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu mơ hình thứ hai 99 Bảng 4.10 Xác định độ trễ tối ưu mô hình thứ hai 99 Bảng 4.11 Kết kiểm định Johansen dành cho mơ hình thứ hai 100 Bảng 4.12 Chỉ số mức độ độc lập NHTW 108 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Các quốc gia áp dụng sách tiền tệ lạm phát mục tiêu 53 Biểu đồ 2.2 Mối quan hệ mức độ độc lập ngân hàng trung ương lạm phát 55 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ lạm phát lạm phát mục tiêu New Zealand trước sau áp dụng chế lạm phát mục tiêu 60 Biểu đồ 2.4 Lạm phát Úc 62 Biểu đồ 2.5 Lạm phát kỳ vọng Úc 63 Biểu đồ 2.6 Mối quan hệ lãi suất cho vay qua đêm loại lãi suất khác 64 Biểu đồ 2.7 Lãi suất cho vay qua đêm (tính từ năm 1993 - thời điểm lạm phát mục tiêu trở thành mục tiêu hoạt động) 66 Biểu đồ 2.8 Lạm phát Canada trước sau áp dụng chế lạm phát mục tiêu 69 Biểu đồ 2.9 Lạm phát Anh trước sau áp dụng chế lạm phát mục tiêu 73 Biểu đồ 4.1 Kết kiểm định nghiệm đa thức đặc trưng AR 94 Biểu đồ 4.2 Lãi suất sách Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018 105 x DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Chọn cung tiền làm mục tiêu trung gian 16 Hình 2.2 Chọn lãi suất làm mục tiêu trung gian 17 Hình 2.3 Mối quan hệ cơng cụ sách tiền tệ hệ thống mục tiêu sách tiền tệ 18 Hình 2.4 Khung hoạt động cho lãi suất cho vay qua đêm 68 Hình 2.5 Cơ chế tác động lãi suất lên lạm phát Canada 71 Hình 3.1 Cơ chế truyền dẫn công cụ lãi suất 84 Hình 4.1 Kết phân tích cú sốc lãi suất tái cấp vốn (R1) 96 Hình 4.2 Kết phân tích cú sốc lãi suất tái chiết khấu (R2) 101 xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lịch sử khoa học sách tiền tệ cho thấy sách tiền tệ lạm phát mục tiêu lựa chọn tối ưu nhiều ngân hàng trung ương giới Trong khảo sát Quỹ tiền tệ giới IMF dành cho 88 quốc gia phi công nghiệp (nonindustrial countries), nửa quốc gia thể mong muốn chuyển đổi sang chế điều hành sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu tương lai Việt Nam xếp vào nhóm quốc gia tiềm có khả áp dụng lạm phát mục tiêu (Batini Laxton, 2006) Quyết tâm chuyển đổi sang chế điều hành sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu thể rõ đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2020 Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 Thủ tướng Chính phủ: “Thực điều hành sách tiền tệ dựa sở điều tiết khối lượng tiền; đồng thời xây dựng điều kiện cần thiết để chuyển dần sang thực điều hành sách tiền tệ sở điều tiết lãi suất Tạo lập điều kiện cần thiết để sau năm 2010, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chuyển sang điều hành sách tiền tệ theo chế lạm phát mục tiêu” Sau năm 2010, gần ba phần tư (3/4) quốc gia IMF đánh giá quốc gia có tiềm chuyển đổi sang chế lạm phát mục tiêu thực mong muốn họ Trong đó, năm 2020 đến Việt Nam đường tiến tới chế điều hành sách tiền tệ theo lạm phát mục tiêu Có lẽ nhiều vấn đề khó khăn mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa giải để tiến đến việc chuyển đổi sang chế lạm phát mục tiêu Theo nhóm nghiên cứu IMF, có điều kiện mà quốc gia cần phải thoả mãn áp dụng chế lạm phát mục tiêu (Debelle cộng sự, 2018) Điều kiện ngân hàng trung ương độc lập việc điều hành sách tiền tệ Khơng thiết ngân hàng trung ương hồn tồn độc lập với Chính phủ việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng trung ương cần độc lập ... đến Việt Nam chưa thể áp dụng chế lạm phát mục tiêu? Đối với điều kiện đầu tiên, có nghiên cứu thực nghiệm chứng minh Việt Nam không để xảy tượng áp chế tài thâm hụt ngân sách Việt Nam nguyên... cạnh đó, luận án xem xét Việt Nam có thoả mãn điều kiện thứ hai hay không? Theo báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 (Ngân hàng giới, 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiều mục tiêu việc điều... kiểm soát lạm phát ưu tiên cao sách tiền tệ Việt Nam, quốc gia phát triển Việt Nam, ổn định tỷ giá vấn đề quan trọng cần phải xem xét trước Việt Nam áp dụng chế lạm phát mục tiêu Bởi, nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở Việt Nam, Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở Việt Nam