Slide pháp luật kinh tế chương 4 phap luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

63 87 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 18:20

Add Your Company Slogan PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH L/O/G/O VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Bộ luật tố tụng dân 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) • Luật trọng tài thương mại 2010 NỘI DUNG CHÍNH I Khái quát tranh chấp kinh doanh giải tranh chấp kinh doanh II Giải tranh chấp thông qua thương lượng III Giải tranh chấp thơng qua hòa giải IV Giải tranh chấp kinh doanh Tòa án V Giải tranh chấp kinh doanh Trọng tài thương mại I – KHÁI QUÁT VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH VÀ GIẢI QUYẾT TCKD Tranh chấp kinh doanh Giải tranh chấp kinh doanh Tranh chấp kinh doanh 1.1 Định nghĩa Tranh chấp kinh doanh mâu thuẫn hay xung đột quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp bên trình thực hoạt động kinh doanh Tranh chấp kinh doanh 1.2 Đặc điểm • Chủ thể chủ yếu thường xuyên tranh chấp chủ thể kinh doanh • Tranh chấp kinh doanh phát sinh từ hoạt động kinh doanh • Phản ánh xung đột lợi ích kinh tế bên chủ thể mối quan hệ cụ thể Tranh chấp kinh doanh 1.3 Phân loại a/ Căn vào chủ thể tranh chấp • Tranh chấp DN với DN • Tranh chấp DN với cá nhân, tổ chức khác • Tranh chấp cá nhân với cá nhân • Tranh chấp phát sinh chủ thể khác Tranh chấp kinh doanh 1.3 Phân loại (tiếp) b/ Căn vào nội dung tranh chấp (Điều 29 BLTTDS) • Tranh chấp phát sinh HĐKDTM cá nhân, tổ chức có ĐKKD có mục đích lợi nhuận • Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ có mục đích lợi nhuận • Tranh chấp t/viên CT với CTvà t/viên CT với liên quan đến việc thành lập, h/động, tổ chức lại giải thể CT • Các tranh chấp khác KDTM mà PL có quy định Giải tranh chấp kinh doanh 2.1 Định nghĩa Giải tranh chấp kinh doanh việc sử dụng biện pháp cần thiết nhằm chấm dứt xung đột, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tranh chấp, đảm bảo bình đẳng chủ thể kinh doanh, góp phần thiết lập công bằng, bảo vệ trật tự kỷ cương xã hội Giải tranh chấp kinh doanh 2.2 Những yêu cầu việc giải TCKD • Nhanh chóng, thuận lợi, khơng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh; • Giữ uy tín, bí mật kinh doanh; khơi phục trì quan hệ làm ăn lâu dài; • Chi phí thấp; • Phán xác có tính khả thi cao 4.1 Trọng tài quy chế b/ Trung tâm trọng tài • TTTT tổ chức phi phủ ko nằm h/thống CQNN; • TTTT có tư cách pháp nhân, tồn độc lập với nhau; • Tổ chức quản lý TTTT đơn giản gọn nhẹ; • Mỗi TTTT tự định lĩnh vực hoạt động có quy tắc tố tụng riêng; • Hoạt động xét xử TTTT tiến hành trọng tài viên trung tâm 4.2 Trọng tài vụ việc a/ Định nghĩa Trọng tài vụ việc hình thức giải tranh chấp theo quy định Luật trình tự, thủ tục bên thoả thuận (Khoản Điều Luật TTTM) 4.2 Trọng tài vụ việc b/ Đặc điểm trọng tài vụ việc • Chỉ thành lập phát sinh tranh chấp tự chấm dứt hoạt động giải xong tranh chấp; • Khơng có trụ sở, khơng có máy điều hành, khơng có danh sách trọng tài viên • Khơng có quy tắc tố tụng dành riêng cho Thủ tục giải tranh chấp kinh doanh TTTM 5.1 Khởi kiện 5.2 Thành lập hội đồng trọng tài 5.3 Chuẩn bị phiên họp giải tranh chấp 5.4 Phiên họp giải tranh chấp 5.5 Phán trọng tài 5.1 Khởi kiện Gửi đơn kiện Trọng tài quy chế Nguyên đơn gửi đơn kiện Trọng tài vụ việc Nguyên đơn gửi đơn đến TTTT  thông báo kiện đến bị đơn cho bị đơn (sau 10 ngày) Thời hiệu 02 năm kể từ thời điểm quyền lợi ích bị xâm khởi kiện phạm Gửi Gửi cho TTTT (sau 30 Gửi cho nguyên đơn, TT tự bảo vệ ngày) viên (sau 30 ngày) (có thể) 5.1 Khởi kiện Khi nhận đơn khởi kiện, Trung tâm trọng tài phải xem xét vấn đề sau: • Tranh chấp xảy có phải tranh chấp thương mại khơng? • Các bên có thỏa thuận trọng tài khơng? • Thỏa thuận trọng tài có vơ hiệu khơng? (Điều 18) • Các bên có lựa chọn đích danh TTTT khơng? 5.2 Thành lập hội đồng trọng tài Trọng tài quy chế Trọng tài vụ việc S/lượng - Theo thỏa thuận, nhiều TT viên - Nếu ko thỏa thuận  TT viên TTV - nguyên đơn chọn TTV - bị đơn chọn - TTV chọn TTV khác làm CTHĐTT TTV - Do bên thỏa thuận T/hợp - Do CTịch TTTT định - Do TA định ko chọn 5.3 Chuẩn bị phiên họp giải tranh chấp • Xem xét thỏa thuận trọng tài (Điều 43) • Xác minh việc, thu thập chứng (Điều 45, 46) • Triệu tập người làm chứng (Điều 47) • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 48  53) • Thương lượng, hòa giải (Điều 39, 58) • Đình giải tranh chấp (Điều 59) 5.4 Phiên họp giải tranh chấp • Hình thức phiên họp: cơng khai • Thành phần: + Nguyên đơn, bị đơn (hoặc người đại diện); + Người làm chứng, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp; + Những người khác (theo thỏa thuận bên) • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp: quy tắc tố tụng trọng tài Trung tâm trọng tài quy định; Trọng tài vụ việc bên thỏa thuận 5.5 Phán trọng tài • Nguyên tắc phán quyết: nguyên tắc đa số, ko đạt đa số theo ý kiến CTHĐTT • Phán trọng tài có giá trị chung thẩm • Nội dung, hình thức PQTT • Đăng ký phán (Điều 62) • Sửa chữa giải thích phán quyết; phán bổ sung (Điều 63) Thi hành phán trọng tài • Khuyến khích tự nguyện thi hành PQTT • Quyền u cầu thi hành PQTT: Bên thi hành PQTT có quyền làm đơn yêu cầu CQ thi hành án dân có thẩm quyền thi hành PQTT • Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành CQ thi hành án nơi HĐTT ban hành phán Hủy phán trọng tài • Căn hủy PQTT (Điều 68) • Quyền yêu cầu hủy PQTT (Điều 69) • Tòa án xét đơn yêu cầu hủy PQTT (Điều 71) Ưu điểm nhược điểm TTTM 6.1 Ưu điểm • Vẫn tơn trọng tối đa ý chí tự thỏa thuận bên; • Trình tự, thủ tục linh hoạt, mềm dẻo so với TA; • Đảm bảo giữ bí mật kinh doanh; • Phán TT chung thẩm; bắt buộc phải thi hành PQTT Ưu điểm nhược điểm TTTM 6.2 Nhược điểm • Trình tự, thủ tục rắc rối hơn, thời gian kéo dài so với Hòa giả thương lượng • Uy tín, bí mật kinh doanh bị ảnh hưởng có tham gia bên thứ • Chi phí cao Add Your Company Slogan Thank You! L/O/G/O ... III Giải tranh chấp thơng qua hòa giải IV Giải tranh chấp kinh doanh Tòa án V Giải tranh chấp kinh doanh Trọng tài thương mại I – KHÁI QUÁT VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH VÀ GIẢI QUYẾT TCKD Tranh chấp. .. chấp kinh doanh Giải tranh chấp kinh doanh Tranh chấp kinh doanh 1.1 Định nghĩa Tranh chấp kinh doanh mâu thuẫn hay xung đột quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp bên trình thực hoạt động kinh doanh. .. BẢN PHÁP LUẬT • Bộ luật tố tụng dân 20 04 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) • Luật trọng tài thương mại 2010 NỘI DUNG CHÍNH I Khái quát tranh chấp kinh doanh giải tranh chấp kinh doanh II Giải tranh chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide pháp luật kinh tế chương 4 phap luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh , Slide pháp luật kinh tế chương 4 phap luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh , Tranh chấp trong kinh doanh, Giải quyết tranh chấp kinh doanh, Ưu điểm và nhược điểm của thương lượng, Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải, Thẩm quyền của Tòa án, Thủ tục tố tụng Tòa án, Ưu điểm và nhược điểm của Tòa án, Các hình thức TTTM, Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh tại TTTM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm