tl pháp luật đại cương CHỨNG MINH NHÀ NƯỚC CHXHCN VN LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN

4 93 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CHỨNG MINH NHÀ NƯỚC CHXHCN VN LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN SV THỰC HIỆN : NGUYỄN XUÂN QUANG MSSV : 1603.1358 LỚP : K61 – TRIẾT HỌC I Khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN Nhà nước pháp quyền tượng trị - pháp lý phức tạp hiểu nhìn nhận nhiều góc độ khác nhau, song hiểu nhà nước pháp quyền theo cách đơn giản, nhà nước quản lý kinh tế - xã hội pháp luật nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật Nhà nước pháp quyền nhà nước phục tùng pháp luật mà chủ thể phục tùng pháp luật trước hết quan nhà nước công chức nhà nước Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước công dân phải thừa nhận tính tối cao pháp luật, pháp luật xã hội chủ nghĩa thể ý chí nguyện vọng toàn thể nhân dân Trong Nhà nước pháp quyền tư sản, nhà nước công dân phải thừa nhận tính tối cao pháp luật, pháp luật tư sản khơng phải pháp luật tồn dân, khơng thể đầy đủ ý chí, nguyện vọng tồn dân mà phản ánh ý chí, nguyện vọng phận nhân dân, người giàu, giai cấp tư sản Nói cách khác, luật pháp Nhà nước pháp quyền tư sản bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản gạt lề quyền lợi người lao động - người bị áp bóc lột Đây nội dung khác biệt Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền tư sản II Chứng minh nhà nước XHCN VN nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước kiểu mới, có chất khác với chất nhà nước kiểu bóc lột Ra đời từ cách mạng tháng Tám – 1945, từ ngày đầu, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – thể chất nhà nước gắn bó chặt chẽ phục vụ lợi ích nhân dân, dân tộc lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam Nhà nước ta ngày nhà nước dân mà nòng cốt liên minh cơng nơng trí thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành Chủ thể cao có quyền định đoạt quyền lực nhà nước nhân dân Không cá nhân nhóm người có quyền định quyền lực nhà nước Với tư cách chủ thể cao quyền lực nhà nước, nhân dân thực quyền lực hình thức khác Hiến pháp quy định Hình thức nhân dân thông qua bầu cử để lập quan đại biểu “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân, nhân dân bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân” (Điều Hiến pháp năm 1992) Nhân dân thực quyền lực nhà nước thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên việc tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động quan nhà nước Từ Hồ Chủ tịch đọc quyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam năm 1945, ban hành Hiến pháp nước ta năm 1946 khẳng định chất nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Nhà nước ta nhà nước mang chất công nhân nhân dân lao động Tất quyền lực thuộc nhân dân, có phân cơng, phối hợp hoạt động quan nhà nước việc thực quyền lập pháp Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Quyền lực hiểu thứ bắt người khác phục tùng khả thực ý chí mối quan hệ với người khác Có nhiều loại quyền lực khác thực tế quyền lực đạo đức, quyền lực kinh tế, quyền lực tôn giáo, có quyền lực trị dạng quyền lực có ảnh hưởng đóng vai trò quan trọng phát triển chung xã hội Quyền lực trị phận quyền lực xã hội, mang tính giai cấp Ở nước ta, quyền lực trị mang chất giai cấp cơng nhân tồn thể nhân dân lao động với tầng lớp khác xã hội Kế thừa phát huy Hiến pháp trước đó, Hiến pháp năm 1992 tiếp tục khẳng định Điều 2: “Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước nhân dân, nhân dân, dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp tri thức.” Bộ máy nhà nước ta nhân dân thành lập theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, gồm hệ thống ba quan lập pháp, hành pháp tư pháp Quốc hội quan lập pháp có quyền lực lớn nhất, đại diện ý chí cho tồn thể nhân dân Việt Nam, quan quyền lực địa phương bao gồm có hội đồng nhân dân cấp Điều 93 Hiến pháp 1992 khẳng định: “Quốc Hội quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực cao Nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc Hội quan có chức lập hiến, lập pháp, định vấn đề quan trọng đối nội đối ngoại đất nước, nguyên tắc tổ chức máy nhà nước, ” Như quyền lực nhân dân thực thông qua quan đại diện Quốc Hội Trung ương Hội đồng nhân dân cấp đại phương Tất quyền lực nhân dân thể thơng qua quyền sau: Quyền giám sát hoạt động hoạt động quan, máy nhà nước; Quyền tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước việc đóng góp ý kiến, ứng cử, tranh cử, bỏ phiếu, ; Quyền thực khiếu nại, tố cáo Đây chất quan trọng nhà nước ta đặc biệt việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân thực quyền lực cách gián tiếp thơng qua Quốc Hội Hội đồng nhân dân cấp Quốc Hội quan có quyền lập hiến, lập pháp giám sát tối cao toàn hoạt động máy nhà nước, giáp sát theo Hiến pháp Pháp luật Các quan nhà nước có phối hợp trình thực nhiệm vụ lập pháp, hành pháp, tư pháp Sự phối hợp thực việc xây dựng, ban hành, thực hiện, kiểm tra việc thực hiện, phát vi phạm xử lý vi phạm pháp luật Ví dụ Quốc Hội khơng thể trực tiếp nghĩ pháp luật mà phải cần đến quan hành pháp xây dựng dự án luật trình lên Quốc Hội xem xét, phê duyệt lấy ý kiến nhân dân, quan nhà nước khác Các quan hành pháp liên kết với quan tư pháp ban hành thông tư liên tịch, III Kết luận Tóm lại, dẫn chứng nêu trên, khẳng định Nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền nhân dân, nhân dân nhân dân Do đó, Nhân dân yếu tố then chốt, đóng vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ chiến lược để phát triển quốc gia, dân tộc Đất nước ta đường phát triển, hội nhập, dần khẳng định vị trí trường quốc tế, thế, tồn thể nhân dân cần tích cực lao động, nghiên cứu, đóng góp nhiều để đưa nước ta ngày giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ... hội pháp luật nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật Nhà nước pháp quyền nhà nước phục tùng pháp luật mà chủ thể phục tùng pháp luật trước hết quan nhà nước công chức nhà nước Trong Nhà nước pháp. .. Nhà nước pháp quyền tư sản II Chứng minh nhà nước XHCN VN nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước kiểu mới, có chất khác với chất nhà nước kiểu... sinh nước Việt Nam năm 1945, ban hành Hiến pháp nước ta năm 1946 khẳng định chất nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Nhà nước ta nhà nước mang chất công nhân nhân dân lao động Tất quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: tl pháp luật đại cương CHỨNG MINH NHÀ NƯỚC CHXHCN VN LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN, tl pháp luật đại cương CHỨNG MINH NHÀ NƯỚC CHXHCN VN LÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN

Từ khóa liên quan