2 thuộc tính của hàng hóa SLĐ

1 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:13

6 Phân tích thuộc tính hàng hóa SLĐ Cũng hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động tồn hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng - - Giá trị hàng hóa sức lao động: o Do số lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất định Giá trị sức lao động quy giá trị toàn tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động định, để trì đời sống cơng nhân làm th gia đình họ o Giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thơng thường chỗ bao hàm yếu tố tinh thần yếu tố lịch sử, phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử nước, thời kỳ, phụ thuộc vào trình độ văn minh đạt nước o Giá trị hàng hóa sức lao động phận sau hợp thành  Một giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, trì nòi giống cơng nhân  Hai phí tổn đào tạo công nhân  Ba gia trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho công nhân Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động: thể trình tiêu dùng sức lao động, tức trình tiêu dùng sức lao động người cơng nhân Q trình q trình sản xuất loạt hàng hóa đó; đồng thời q trình tạo giá trị lớn giá trị thân sức lao động Phần lớn giá trị thặng dư mà nhà tư chiếm đoạt Đó đặc điểm riêng giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động, đặc điểm chìa khóa để giải mâu thuẫn công thức chung chủ nghĩa tư
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 thuộc tính của hàng hóa SLĐ, 2 thuộc tính của hàng hóa SLĐ