biên bản thăm gia đình học sinh 8 2

2 183 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:02

PHỊNG GD&ĐT THẠNH HĨA TRƯỜNG THCS THẠNH PHÚ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN THĂM GIA ĐÌNH HỌC SINH I Thời gian:………………………………………………………………… II Địa điểm:………………………………………………………………… III Thành phần: Về phía nhà trường: Thầy Huỳnh Phúc Thịnh- GVCN lớp 8.2 Về phía gia đình HS:………………………………………………… IV Nội dung: GVCN nêu mục đích, nội dung việc đến thăm gia đình học sinh: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ý kiến đại diện PHHS: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ý kiến học sinh: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ĐẠI DIỆN PHHS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Huỳnh Phúc Thịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: biên bản thăm gia đình học sinh 8 2, biên bản thăm gia đình học sinh 8 2