(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ

96 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:40

(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH HUỆ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - NĂM 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH HUỆ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM PHÚ THỌ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS.Ngô Thị Hương Giang THÁI NGUYÊN - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huệ ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học Trường Cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Trường tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Tác giả xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Ngơ Thị Hương Giang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tạo điều kiện để tác giả theo học chương trình đào tạo thạc sĩ hoàn thành luận văn thuận lợi Cảm ơn gia đình, người bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Sau cùng, xin cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét Thầy, Cô để tác giả có điều kiện hồn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huệ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Cơ sở lý luận chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức quan nghiệp công lập 1.1.1 Khái quát đội ngũ cán bộ, viên chức quan nghiệp công lập .4 1.1.2 Chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức quan nghiệp công lập 1.1.3 Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức quan nghiệp công lập 13 1.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức quan nghiệp công lập .17 1.2 Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức quan nghiệp công lập 19 1.2.1 Kinh nghiệm số đơn vị 19 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 iv 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 22 2.2.2 Phương pháp trung bình ý nghĩa thang 25 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 26 2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động tổ chức 26 2.3.2 Các tiêu phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ, viên quan nghiệp công lập .26 2.3.3 Các tiêu phản ánh hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức quan nghiệp công lập .29 Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM PHÚ THỌ 31 3.1 Giới thiệu Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ 31 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 3.1.2 Cơ cấu tổ chức .31 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ trung tâm .32 3.1.4 Khái quát kết hoạt động Trung tâm từ năm 2016-2018 33 3.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ 35 3.3 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm 44 3.3.1 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 44 3.3.2 Công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ, viên chức .46 3.3.3 Công tác sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức 47 3.3.4 Công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, viên chức 49 3.3.5 Công tác kiểm tra, giám sát .53 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ 54 3.4.1 Yếu tố chủ quan .54 v 3.4.2 Yếu tố khách quan 55 3.5 Đánh giá chung chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ 56 3.5.1 Những ưu điểm 56 3.5.2 Những tồn tại, hạn chế 58 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế .60 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH PHÚ THỌ 64 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ 64 4.1.1 Quan điểm .64 4.1.2 Định hướng 64 4.1.3 Mục tiêu 64 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ 65 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức 65 4.2.2 Giải pháp công tác tuyển dụng cán 67 4.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác sử dụng cán .69 4.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá cán .70 4.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát 72 4.3 Kiến nghị 74 4.3.1 Đối với Nhà nước 74 4.3.2 Đối với Sở ban ngành 74 4.3.3 Đối với UBND tỉnh Phú Thọ 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 80 PHỤ LỤC 83 vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT NNL : Nguồn nhân lực NL : Nhân lực CB : Cán CQSNCL VC : Cơ quan nghiệp công lập : Viên chức DVVL : Dịch vụ việc làm GQVL : Giải việc làm XKLĐ : Xuất lao động UBND : Ủy ban nhân dân LĐ – TB& XH XHCN CNH-HĐH SKĐK SK : Lao động – Thương binh Xã hội : Xã hội chủ nghĩa : Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa :Sức khỏe định kỳ :Sức khỏe vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH Bảng 2.1: Đối tượng mẫu điều tra 23 Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức máy Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ 31 Bảng 3.1: Cơ cấu lao động theo giới tính Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2018 35 Bảng 3.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 -2018 36 Bảng 3.3 Tình trạng cán bộ, viên chức đạt chuẩn theo trình độ lý luận, 37 Bảng 3.4 Thực trạng cán bộ, viên chức đảng viên năm 2018 38 Bảng 3.5 Tình hình CB, VC theo trình độ chun mơn nghiệp vụ từ năm 2016 đến năm 2018 39 Bảng 3.6 Kết khám sức khỏe định kỳ đội ngũ CB-VC Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018 40 Bảng 3.7: Thực trạng kết thực nhiệm vụ Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ năm 2016 đến năm 2018 41 Bảng 3.8: Thực trạng ý thức tổ chức kỷ luật Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2018 43 Bảng 3.9 Thực trạng tham gia lớp bồi dưỡng Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2018 45 Bảng 3.10 Kết khảo sát đánh giá hoạt động tuyển dụng Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ 46 Bảng 3.11 Kết khảo sát đánh giá hoạt động sử dụng CB, VC Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2018 47 Bảng 3.12 Kết khảo sát đánh giá CB,VC phẩm chất, đạo đức, lối sống; tiến độ kết thực công việc giao; thái độ phục vụ nhân dân; ý thức tự rèn luyện bồi dưỡng thân 50 Bảng 3.13 Kết khảo sát đánh giá người dân phẩm chất, đạo đức, lối sống; tiến độ kết thực công việc giao; thái độ phục vụ nhân dân CB,VC Trung tâm 52 viii Bảng 3.14 Kết khảo sát công tác kiểm tra, giám sát CB, VC Trung tâm DVVL Phú Thọ năm 2018 53 Bảng 3.15 Kết khảo sát ý thức kỷ luật CB, VC Trung tâm DVVL Phú Thọ năm 2018 54 80 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM PHÚ THỌ Kính chào Anh/chị! Tơi Nguyễn Thị Thanh Huệ Hiện thực nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ” Xin Anh/chị vui lòng bớt chút thời gian cho biết thông tin vấn đề Mọi thông tin mà Anh/chị cung cấp dành cho nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Anh/chị! Phần 1: Thông tin chung Xin trả lời câu hỏi cách tích (x) vào lựa chọn tương ứng ghi câu trả lời: Họ tên:………………………………………………………….… Tuổi: ………………………… Năm……………………………… Giới tính: Nam Nữ Nghề nghiệp: ……………………………………………….…… … Trình độ:……………………………………………………………… Phòng/ban:…………………………………………………………… Phần 2: Nội dung khảo sát Theo thứ tự từ đến 5, đánh giá mức độ đồng ý Anh/Chị câu hỏi (bằng cách đánh dấu “X” vào mức độ câu hỏi) : : Kém; 3:Bình thường; : Yếu; : Khá; : Tốt 81 2.1 Đánh giá việc xây dựng, trì, phát triển mối quan hệ cấp với cấp dưới, cấp với cấp trên, cấp Trung tâm Câu hỏi Mức độ Việc xây dựng, trì, phát triển mối quan hệ cấp với cấp Việc xây dựng, trì, phát triển mối quan hệ cấp với cấp Việc xây dựng, trì, phát triển mối quan hệ cấp 2.2 Đánh giá tính trách nhiệm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ thành viên tổ chức để thực mục tiêu, nhiệm vụ Trung tâm Câu hỏi Mức độ 5 Tính trách nhiệm Sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ 2.3 Đánh giá công tác quản trị nhân lực Trung tâm Câu hỏi Mức độ Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng CB, VC Anh/Chị có cho Quy trình hoạch định chi tiết, chặt chẽ tuân theo quy định quan QLNN? Anh/Chị có cho cơng tác quy hoạch CB, VC xuất phát từ kế hoạch hoạt động tổ chức? Anh/Chị có cho khố đào tạo Trung tâm DVVL Phú Thọ đa dạng? Anh/Chị có cho cơng tác đánh giá sau đào tạo 82 thực tốt? Sau đào tạo, Anh/Chị áp dụng vào thực tế công việc? Công tác tuyển dụng CB, VC Anh/chị cho biết mức độ đánh giá quy trình tuyển dụng (minh bạch, công khai, tuân thủ theo quy định Nhà nước) Anh/chị cho biết mức độ đánh giá kế hoạch tuyển dụng (rõ ràng, công khai) Công tác sử dụng CB, VC Anh/Chị có cho mức độ công việc đảm nhận phù hợp với lực CB, VC? Anh/Chị có cho mức độ cơng việc đảm nhận phù hợp với chuyên môn CB, VC? Cơng tác đánh giá CB, VC Anh/Chị có cho đội ngũ CB, VC có phấm chất, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc tốt? Anh/Chị có cho tiến độ kết thực nhiệm vụ giao CB, VC tốt? Anh/Chị có cho Thái độ phục vụ nhân dân Công tác kiểm tra, giám sát CB, VC Theo anh chị, công tác kiểm tra, giám sát CB, VC Trung tâm DVVL tỉnh Phú Thọ có thực thường xun, cơng khai, bạch? Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/ chị! 83 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƯỜI DÂN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM PHÚ THỌ Kính chào Anh/chị! Tơi Nguyễn Thị Thanh Huệ Hiện thực nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ” Chúng tơi muốn tìm hiểu suy nghĩ, nhận định, đánh giá Anh (Chị) CB, VC Trung tâm DVVL Phú Thọ về: Kết giải công việc; phẩm chất, đạo đức lối sống; tinh thần thái độ phục vụ, trách nhiệm với công việc Xin Anh/chị vui lòng bớt chút thời gian cho biết thơng tin vấn đề Mọi thông tin mà Anh/chị cung cấp dành cho nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Anh/chị! Phần 1: Thông tin chung Xin trả lời câu hỏi cách tích (x) vào ô lựa chọn tương ứng ghi câu trả lời: Họ tên:………………………………………………………….… Tuổi: ………………………… Năm……………………………… Giới tính: Nam Nữ Nghề nghiệp: ……………………………………………….…… … Trình độ:……………………………………………………………… Phòng/ban:…………………………………………………………… Phần 2: Nội dung khảo sát Theo thứ tự từ đến 5, đánh giá mức độ đồng ý Anh/Chị câu hỏi (bằng cách đánh dấu “X” vào mức độ câu hỏi) : : Hồn tồn khơng đồng ý; : Khơng đồng ý; 3:Bình thường; : Hồn tồn đồng ý : Đồng ý; Câu hỏi: Theo Anh (Chị) kết giải công việc; phẩm chất đạo đức, lối sống thái độ, trách nhiệm CB, VC Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ nào? 84 TT Tiêu chí đánh giá Kết giải công việc Phẩm chất đạo đức lối sống Thái độ, trách nhiệm với công việc Tốt Khá TB Yếu Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/ chị! 85 PHỤ LỤC 03 BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CB, VC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH PHÚ THỌ STT I II III IV Tiêu thức đánh giá Nội dung Điểm tối đa Chỉ tiêu chất lượng cơng việc 20 Mức Hồn thành xuất sắc cơng việc 20 Mức Hồn thành tốt cơng việc giao 18 Mức Hồn thành cơng việc mức độ 16 Mức Hồn thành cơng việc mức độ bình thường 12 Mức Chưa hồn thành cơng việc giao Chỉ tiêu khối lượng công việc 20 Mức Thực công việc với khối lượng mức cao 20 Mức Thực công việc với khối lượng mức cao 18 Mức Thực công việc với khối lượng mức 16 Mức Thực công việc với khối lượng mức trung bình 12 Mức Thực công việc với khối lượng mức độ thấp Mức độ phức tạp công việc 20 Mức Tính sáng tạo cao, tạo ý tưởng thực công việc 20 Mức Xử lý thơng tin tương đối phức tạp đòi hỏi nhạy bén, có vận dụng kiến thức ngồi tạo quy trình, quy chế có chất lượng 18 Mức u cầu tính độc lập có sáng tạo công việc 16 Mức Công việc đòi hỏi có tính linh hoạt xử lý cơng việc khuôn khổ quy định 12 Mức Chỉ thực theo quy trình quy chế có sẵn Thái độ làm việc 10 Mức Rất tích cực cơng việc 10 Mức Tích cực cơng việc Mức Có trách nhiệm cơng việc Mức Có trách nhiệm cơng việc, nhiên thiếu tập trung 86 Mức Chưa tích cực cơng việc V Khả hiểu biết Trình độ học vấn VI VII 12 Mức Trình độ đại học Mức Trình độ Đại học tương đương Mức Trình độ Cao đẳng tương đương Mức Trình độ trung học phổ thông Kỹ năng, kinh nghiệm, thâm niên công tác Mức Trên 10 năm Mức Từ 05 năm đến 10 năm Mức Từ 02 năm đến 05 năm Mức Dưới 02 năm Hiểu biết công việc Mức Rất có hiểu biết cơng việc thực Mức Hiểu biết tốt công việc Mức Có hiểu biết cơng việc, đổi cần có hướng dẫn thực cơng việc Mức Có hiểu biết cơng việc mức độ vừa phải, cần có hướng dẫn thực công việc Kỹ quản lý 10 Mức Quản lý nhóm lớn, nhiệm vụ phức tạp (>5 người) Mức Quản lý nhóm lớn, nhiệm vụ thường nhật (3 - người) Mức Quản lý nhóm nhỏ, nhiệm vụ phức tạp ( > người) Mức Độc lập công việc Ý thức tổ chức kỷ luật 10 Mức Gương mẫu ý thức tổ chức kỷ luật, nội quy lao động Mức Thực tốt nội quy lao động Mức Đảm bảo thời gian làm việc, vắng mặt lý Mức Thỉnh thoảng muộn sớm, làm việc riêng Mức Thường xuyên muộn sớm, làm việc riêng ... CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH PHÚ THỌ 64 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm dịch vụ việc làm. .. ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ - Đề xuất giải pháp nâng cao chất. .. Dịch vụ việc làm Phú Thọ Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ, (Luận văn thạc sĩ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ

Từ khóa liên quan