De cuong on tap kinh te moi truong co loi giai

17 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:22

Đề cương ôn tập kinh tế môi trường Chương I: 1, Phân tích tác động qua lại kinh tế mơi trường 2, Trình bày khái niệm: Cung, cầu, cân thị trường, thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng? Giải thích phân bổ nguồn lực đạt hiệu Pareto? *3, Khái niệm ngoại ứng? Giải thích xuất yếu tố ngoại ứng kinh tế khơng hiệu hay nói cách khác sản lượng thực tế sản xuất khác với mức sản lượng tối ưu kinh tế Chương II: 1, Khái niệm mức ô nhiễm tối ưu? Trình bày phương pháp xác định mức ô nhiễm tối ưu doanh nghiệp giảm sản lượng áp dụng công nghệ giảm thải? 2, Quyền tài sản mơi trường gì? Dùng đồ thị để phân tích mơ hình mặc nhiễm kinh tế thị trường? *3, Trình bày định lý Coase phân tích hạn chế định lý này? 4, Trình bày quan điểm giải pháp thuế Pigou? Tại nói thuế Pigou tạo động kinh tế làm cho doanh nghiệp khơng có xu hướng hoạt động mức sản lượng tối ưu với xã hội mà có tác động tốt môi trường? 5, Cho biết: MNPB = 10 – 2q MAC = 16 – 4q Giả sử, sản xuất đơn vị sản phẩm tạo đơn vị ô nhiễm Giả sử mức giảm thải nhà máy phải đạt đơn vị mô nhiễm A, Xác định tổng chi phí giảm thải nhà máy giảm thải cách: (a) Giảm mức sản xuất (b) Áp dụng thiết bị giảm thải B, Chi phí giảm thải tối thiểu mức giảm thải đơn vị ô nhiễm 6, Xác định mức ô nhiễm tối ưu C, B MAC MEC MNPB O 68 Mức ô nhiễm tối ưu Chương III: 1, Quyền tài sản gì? Nêu quyền tài sản có thẻ có? Ý nghĩa việc định quyền tài sản việc quản lý tài nguyên môi trường? 2, Tiêu chuẩn môi trường gì? Trình bày loại tiêu chuẩn mơi trường? 3, Dựa để xác định tiêu chuẩn phát thải có hiệu quả? Các doanh nghiệp có đường chi phí giảm thải MAC khác ứng xử phải tuân thủ mức tiêu chuẩn phát thải đồng nhất? Sử dụng đồ thị để phân tích? 4, Thuế phát thải gì? Dựa để xác định mức thuế phát thải có hiệu quả? Các doanh nghiệp có đường chi phí giảm thải biên MAC khác ứng xử phải tuân thủ mức thuế phát thải đồng nhất? Sử dụng đồ thị để phân tích? 5, Trình bày ưu điểm hạn chế thuế phát thải so với tiêu chuẩn phát thải? 6, Giấy phép phát thải chuyển nhượng gì? Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu giá giấy phép phát thải thị trường 7, Tại nói “ giấy phép phát thải chuyển nhượng két hợp ưu điểm tiêu chuẩn phát thải thuế phát thải”? Lấy ví dụ thực tiễn để phân tích? 8, Trình bày mục đích, ngun tặ, đối tượng áp dụng, ưu điểm hạn chế hẹ thơng đặt cọc hồn trả quản lý mơi trường? Bài tập 1: Dựa thông tin đồ thị, xác định thiệt hại phúc lợi xã hội tiêu chuẩn phát thải áp dụng khác với ( lớn nhỏ hơn) mức thải tối ưu Ws Wb chuẩn mức thải áp dụng thực tế Bài tập 2: Hãy so sánh tính hiệu chi phí hai cơng cụ quản lý ô nhiễm môi trường trường hợp sau: Ba doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm gây nhiễm mơi trường Hàm chi phí giảm thải ô nhiễm cận biên ba doanh nghiệp MAC1, MAC2, MAC3, S1S2 = S2S3 Tiêu chuẩn đặt phả đạt mức xử ly ô nhiễm giảm thải 3S2, có cách để đạt mục tiêu này: (1) Mức giảm ô nhiễm mà doanh nghiệp phải đạt S2 (2) Đánh thuế ô nhiễm T* Bài tập 3: GIả sử có ba nhà máy với MAC sau Lượng ô nhiễm MAC1 ($) 15 30 50 75 100 150 MAC2 ($) 40 75 110 150 200 260 MAC3 ($) 20 40 75 120 170 230 Tổng lượng ô nhiễm 18 đơn vị Mục tiêu chất lượng mơi trường giảm mức nhiễm đơn vị Ký hiệu TAC tổng chi phí giảm thải 1, Xác định TAC nhà máy phải giảm lượng nhiễm đơn vị 2, Nếu mức thuế phát thải $75, xác định mức thải cho nhà máy TAC Bài tập 4: Có hai doanh nghiệp A B q trình sản xuất thải SO2 gây nhiễm môi trường MÂC = 60 – Q; MACb = 30 – 0,5Q, mức nhiễm tối ưu 60 tấn, trước thực tế Nhà nước định phân phối cho doanh ngiệp 30 giấy phép, tương ứng với quyền thải 30 chất thải, thải vượt quy định cho phép phải có giấy phép thải để chứng minh cho quyền phát thải mình, mặt khác sau doanh nghiệp có giấy phép thải tay họ quyền trao đổi mua bán Giá giấy phép 20$/ Yêu cầu: so sánh chi phí giảm thải trước sau sử dụng giấy phép chuyển nhượng ( TDP – Transferable Dicscharge Permit) Chương IV: 1, Định giá mơi trường gì? Tại phải định giá ảnh hưởng môi trường dự án đầu tư phát triển 2, Trình bày tổng giá trị kinh tế tài nguyên môi trường? 3, Nêu bước dẫn đến định giá ảnh hưởng môi trường? 4, Hãy so sanh phương pháp định giá trực tiếp phương pháp định giá gián tiếp? BÀI TẬP CHƯƠNG I Bài 1.2: Năm 2014, đập nước thủy lợi tỉnh A bị ô nhiễm dầu Làm cho suất lúa giảm xuống Biết rằng: - Đường cầu lúa gạo: QD = 19 – P - Đường cung lúa gạo đập nước thủy lợi chưa bị ô nhiễm dầu: QS0 = 0,5P – 0,5 - Đường cung lúa gạo đập nước thủy lợi bị ô nhiễm dầu: QS1 = 0,5P – - Đơn vị tính Q 1000 - Đơn vị tính P triệu đồng/1000 Yêu cầu: Hãy xác định thiệt hại ô nhiễm dầu gây nên cho xã hội GIẢI:  Sản lượng lúa gạo giá chưa bị ô nhiễm QD = QS0 19 – P = 0,5P – 0.5 P0 = 13 (triệu đồng) Q0 = (nghìn tấn)  Sản lượng lúa gạo giá đập nước thủy lợi bị ô nhiễm QD = QS1 19 – P = 0,5P – P1 = 14 (triệu đồng) Q1 = (nghìn tấn) Thiệt hại nhiễm dầu gây nên cho xã hội DWL = diện tích hình a 1 2 = ( 16 − 13) (6 − 5) = 3.1 = 1,5 (𝑡𝑟𝑖ệ𝑢 đồ𝑛𝑔) Đồ thị: QS1 = 0,5P – P (tr.đ) 19 Q S0 = 0,5P – 0,5 16 14 a 13 Q D = 19 – P Q ( 1000 tấn) Bài 1.3: Doanh nghiệp POL sản xuất sản phẩm A Giá thị trường sản phẩm A P = 20$ cho đơn vị sản phẩm Hàm chi phí sản xuất cận biên doanh nghiệp MC = 0,4Q ( Q khối lượng sản phẩm sản xuất) a, Hãy xác định khối lượng sản phẩm mà doanh nghiệp POL sản xuất b, Giả sử nghiên cứu rằng, việc sản xuất sản phẩm A doanh nghiệp POL gây nhiễm khơng khí chi phí ngoại ứng cận biên ( thiệu hại ngoại vi cận biên) MEC = 0,1Q Nếu giá bán sản phẩm A 20$ Hãy xác đinh mức sản xuất tối ưu xã hội Cho biết mức thiệt hại phúc lợi xã hội GIẢI: $ MSC = 0,5Q 25 MC = 0,4Q a 20 MEC = 0,1Q 40 50 Ta có: hàm tổng doanh thu doanh nghiệp POL TR = P.Q = 20Q Q Hàm chi phí cận biên doanh nghiệp POL: MR = TR’ = 20 a, Doanh nghiệp POL sản xuất khối lượng sản phẩm Q0 MR = MC 20 = 0,4Q Q0 = 50 ( đvsp) Vậy khối lượng sản phẩm mà doanh nghiệp POL sản xuất Q0 = 50 (đvsp) b, Chi phí xã hội cận biên MSC = MC + MEC = 0,5Q Xã hội mong muốn doanh nghiệp POL sản xuất Q* P = MSC 20 = 0,5Q Q* = 40 (đvsp) Vậy mức sản xuất tối ưu xã hội là: Q* = 40 (đvsp) Đồ thị Tổn thất phúc lợi xã hội phần diện tích hình a: 1 2 DWL = (25 − 20) (50 − 40) = 5.10 = 25 ($) Bài 1.4: Nhà máy sản xuất bột gỗ Trung Quốc đặt bờ sông Hồng Hàm chi phí sản xuất cận biên (MPC) việc sản xuất bột gỗ ($/tấn) có dạng: MPC = 0,6Q (Q bột gỗ sản xuất) Lợi ích cận biên xã hội bột gỗ sản xuất tính theo $ là: MSB = 30 – 0,4Q Cho biết, nhà máy đạt doanh thu biên vơi lợi ích biên xã hội bột gỗ (MR = MSB) Giả sử, q trình sản xuất nhà máy gây nhiễm dòng sơng, với chi phí ngoại ứng cận biến MEC = 0,2Q Yêu cầu: a, Hãy biểu diễn đường MPC, MSB, MEC chi phí xã hội cận biên (MSC) đồ thị? b, xác định mức sản lượng bột gỗ tối ưu nhà máy mức sản lượng bột gỗ tối ưu xã hội? c, tính tốn tổn thất phúc lợi xã hội? GIẢI: a, MPC = 0,6Q; MSB = 30 – 0,4Q; MEC = 0,2Q; MES = MEC + MPC = 0,8Q $ 30 MSB = 30 – 0,4Q MSC = 0,8Q 24 MPC = 0,6Q a 20 18 MEC = 0,2Q 25 b,  Mức sản lượng bột gỗ tối ưu nhà máy: Daonh nghiệp sản xuất sản lượng tối ưu Q0 MPC = MSB 0,6Q = 30 – 0,4Q Q0 = 30 (Tấn) P0 = 18 ($)  Mức sản lượng bột gỗ tối ưu xã hội: Xã hội mong muốn doanh nghiệp sản xuất mức sản lượng Q* MSC = MSB 0,8Q = 30 – 0,4Q Q* = 25 (Tấn) P* = 20 ($) c, tổn thất phúc lợi xã hội tính theo diện tích hình a: DWL = ( 30 − 24) (30 − 25) = 15 ($) 30 BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài 3.1: Có hai nhà máy A B hoạt động khu công nghiệp xả thải loại chất thải SO2 gây ô nhiễm môi trường Thông tin hàm chi phí giảm thải cân biên nhà máy sau: MAC A = 600 – 5QA; MACB = 240 – 2QB (Trong đó: Q đơn vị chất thải; MAC tính $/ đơn vị chất thải) Giả sử, mức ô nhiễm mục tiêu để đảm bảo chất lượng môi trường 120 đơn vị chất thải Để thực mục tiêu quan quản lý mơi trường áp dụng tieu chuẩn phát thải đòng cho nhà máy 60 đơn vị chất thải a, Biểu diễn đường MACA, MACB đồ thị b, Xác định tổng lượng chất thải tối đa nhà máy chưa thực biện pháp giảm thải? c, Xác định tổng chi phí giảm thải nhà máy sau áp dụng tiêu chuẩn phát thải đồng bộ? d, giả sử, quan quản lý môi trường muốn áp dụng tiêu chuẩn cá nhân cho nhà máy Hãy xác định tiêu chuẩn phát thải cá nhân cho nhà máy? Tính tổng chi phí giảm thải nhà máy sau áp dụng têu chuẩn phát thải cá nhấn? GIẢI: a, 600 A 300 240 B 120 120 60 b, Tổng lượng chất giảm thải nhà máy tối đa chưa thực biện pháp giảm thải: TAC = 0; MAC = 0; Qmax MACA = 600 – 5QA = QA = 120 (đvct) MACB = 240 – 2QB = QB = 120 (đvct) Vậy tổng lượng chất thải tối đa hai nhà máy chưa thực biện pháp giảm thri là: QA + QB = 120 + 120 = 240 (đvtc) c, Khi áp dụng tiêu chuẩn phát thải đồng bộ: MACA = 300 TACA = S A.120.60 = x300x60 = 9000$ MACB = 120 MACB = S B.120.60 = x126x60 = 3600$ 2 Vậy tổng chi phí giảm thải nhà máy MACA là: TACA = 9000$ tổng chi phí giảm thải nhà máy MACB là: TACB = 3600$ d, Bài 3.2: Có hai nhà máy A B hoạt động khu công nghiệp xả loại chất thải Cacbon monoxit gây ô nhiễm mơi trường Thơng tin hàm chi phí giảm thải cận biên nhà máy sau: MACA = 300 – 10QA; MACB = 150 – 5QB (Q: đơn vị chất thải; MAC tính $/đơn vị chất thải) Với mục tiêu đặt tổng lượng chất thải nhà máy mức 30 đơn vị chất thải, quan quản lý mơi tường lựa chọn cơng cụ, tiêu chuẩn phát thải mà thuế phát thải, cụ thể: - Quy định tiêu chuẩn phát thải đồng cho nhà máy 15 đơn vị chất thải - Quy định mức thuế phát thải 100$/đơn vị chất thải a, Biểu diễn đường MACA MACB đồ thị? b, xác định tổng lượng chất thải tối đa nhà máy chưa thực biện pháp giảm thải? c, Xác định lượng chất thải nhà máy sau bị đánh thuế 100$/đơn vị chất thải? d, Hãy so sánh tổng chi phí giảm thải công cụ kể trên? GIẢI: b, Khi chưa thực biện pháp giảm thải: TAC = 0, MAC = 0, Qmax MACA = 300 – 10QA = QA = 30 (dvct) MACB = 150 – 5QB = QB = 30 (dvct)  Tổng lượng chất thải tối đa nhà máy là: Q A + QB = 60 (dvct) c, Khi đánh thuế: MACA = t MACB = t 300 – 10QA = 100 QA = 20 (dvct) 150 – 5QB = 100 QB = 10 (dvct)  Lượng chất thải nhà máy A bị đánh thuế QA = 20 (dvct) Lượng chất thải nhà máy A bị đánh thuế QA = 10 (dvct) d, Tiêu chuẩn phát thải đồng bộ: QA = QB =15 MACA = 150 MACB = 75 TACA = SA.30.15 = x150x15 = 1125 ($) TACB = SB.30.15 = x75x15 = 562,5 ($ a, S = 15 300 150 D C 100 75 B 10 15 20 10 10 30 Bài 3.3: Có hai nhà máy A B hoạt động khu công nghiệp xả loại chất thải SO2 gây ô nhiễm môi trường Thơng tin hàm chi phí giảm thải cận biên nhà máy sau: MACA = 600 – 5QA ; MACB = 240 – 2QB (Q: đơn vị chất thải; MAC tính $/đơn vị chất thải) Giả sử, mức ô nhiễm mục tiêu để đảm bảo chất lượng môi trường 100 đơn vị chất thải Để thực mục tiêu này, quan quản lý mơi trường cấp miễn phí ban đầu cho nhà máy 50 giấy phép phát thải Sau có giấy phép, hai nhà máy chuyển nhượng mua (mua – bán) giấy phép cho Yêu cầu: a, Xác định tổng lượng chất thải tối đa nhà máy chưa thực biện pháp giảm thải? b, Xác định số lượng mức giá giấy phép mua – bán nhà máy? c, Tính tốn lợi ích ròng mang lại cho nhà máy từ việc mua – bán giấy phép? d, Thể kết tính tốn đồ thị? GIẢI: a, lượng chất thải tối đa nhà máy chưa thực biện pháp giảm thải, có nghĩa là: MAC = 0, TAC = 0, Q = max MACA = MACB = QA = 80 đvct QB = 20 đvct MACA = 600 – 5QA = MACB = 240 – 2QB = QA + QB = 240 đvct b, Mục tiêu mà quan quản lý môi trường mốn giảm tổng lượng thải là: QA + QB = 100 đvct 600 – 5QA = 240 – 2QB QA + QB = 100 MACA = MACB QA + QB = 100 QA = 80 đvct QB = 20 đvct MACA = MACB = P (TDP) = 200$/Q Số lượng (TDP) bán 30 TDP ( thuộc nhà máy B) Số lượng (TDP) mua 30 TDP (thuộc nhà máy A) mức giá 200$/Q c, lợi ích ròng nhà máy từ việc mua – bán giấy phép: Nhà máy B: bán giấy phép cho nhà máy A lợi nhuận đạt nhà máy B là: diên tích tam giác BDA = (200 − 140) 30 = 900 $ ( lợi nhuận cộng thêm bán TDP) Nhà máy A: Khi mua giấy phép nhà máy B lợi ích nhà máy A diện tích tam giác EFG = (350 − 200) (80 − 50) = 2250 $ d, Đồ thị: $ $ 600 MACA E 350 G 240 F MACB B 200 D 200 140 C 50 80 120 Q A 20 50 120 Q Nhà máy B Nhà máy A CHƯƠNG II Câu 2: Quyền tài sản môi trường gì? Dùng đồ thị để phân tích mơ hình mặc ô nhiễm kinh tế thị trường? Quyền sở hữu quy tắc luật pháp mô tả điều mà người ta hay xí nghiệp kèm vật sở hữu Hay: Quyền sở hữu quyền cho phép sử dụng nguồn lực nằm phạm vi quy định mà xã hội chấp nhận Nếu có quyền tài sản rộng lớn ngang quy mơ sản xuất ngoại ứng chủ thể kinh tế hố Nếu dùng khái niệm quyền tài sản để xem xét hoạt động hai chủ thể kinh tế trực tiếp mà ngoại ứng tiêu cực bên tác động lên phía + Ví dụ: nhà máy đóng địa phương mà hoạt động sản xuất họ gây ô nhiễm môi trường cho dân cư vùng Việc giải nhiễm đòi hỏi nhiều chi phí mà chi phí bên hai bên tuỳ thuộc vào việc người có quyền tài sản chất lượng mơi trường MCA1 chi phí giảm thải phía gây nhiễm (nhà máy) MCA2 đường chi phí giảm thải phía bị nhiễm (dân quanh vùng) a) Xét nhà máy có quyền tài sản dân quanh vùng thỏa thuận đền bù để có mức ô nhiễm nhỏ b) Xét nhà máy quyền tài sản, dân quanh vùng muốn có mức ô nhiễm nhỏ tốt thoả thuận đền bù nhà máy để có mức nhiễm cho phép họ tiến hành sản xuất Đồ thị biểu diễn sau: Có hai phía dễ dàng chấp nhận mức nhiễm tối ưu Q* Câu 3: Trình bày định lý Coase phân tích hạn chế định lý này? *Phát biểu định luật Coase Khi bên mặc mà khơng phí hai bên có lợi kết đạt có hiệu quả, quyền sở hữu ấn định * Hạn chế Định luật: khơng có nhiều hội thực thi thực tế lẽ thông thường quyền tài sản ấn định không rõ ràng nguồn lực chung việc mặc thành công hay không phụ thuộc lớn vào thái độ chiến lược: bên muốn giành phía nhiều lợi ích nên giữ thái độ cứng rắn mặc chí khơng xác định nên cứng rắn đến mức tốt Mặt khác thực tế chi phí giao dịch việc mặc lớn chí lớn lợi ích tìm Như giải pháp kiện đòi bồi thường khác với giải pháp thuế mơi trường chỗ là: + Giải pháp đòi bồi thường xác định rõ bên nắm quyền sở hữu xảy ngoại ứng nạn nhân kiện để đòi bồi thường Nhà nước đứng làm kiện gián tiếp + Còn giải pháp thuế mơi trường chưa xác định bên nắm quyền sở hữu, xảy ngoại ứng Nhà nước phải can thiệp vào trực tiếp ... lượng bột gỗ tối ưu nhà máy: Daonh nghiệp sản xuất sản lượng tối ưu Q0 MPC = MSB 0,6Q = 30 – 0,4Q Q0 = 30 (Tấn) P0 = 18 ($)  Mức sản lượng bột gỗ tối ưu xã hội: Xã hội mong muốn doanh nghiệp sản... là: TACB = 3600$ d, Bài 3.2: Có hai nhà máy A B hoạt động khu công nghiệp xả loại chất thải Cacbon monoxit gây ô nhiễm môi trường Thông tin hàm chi phí giảm thải cận biên nhà máy sau: MACA = 300... tài sản rộng lớn ngang quy mơ sản xuất ngoại ứng chủ thể kinh tế hoá Nếu dùng khái niệm quyền tài sản để xem xét hoạt động hai chủ thể kinh tế trực tiếp mà ngoại ứng tiêu cực bên tác động lên
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on tap kinh te moi truong co loi giai, De cuong on tap kinh te moi truong co loi giai