Giam ngheo ben vung voi mo hinh nong nghiep cong nghe cao

28 61 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 10:19

DANH MỤC BẢNG - HÌNH Bảng 1.1 Chuẩn nghèo Việt Nam giai đoạn 2001 – 2015 Bảng 1.2 Các thước đo đói nghèo thơng dụng Bảng 1.3 Hiện trạng khu NNCNC hoạt động Việt Nam Bảng 1.4 Hiệu sản xuất rau hoa nhà kính nhà plastic Bảng 1.5 Hiệu sản xuất rau hoa nhà màn, nhà lưới nilon đơn giản Hình 2.1 Tỉ lệ hộ nghèo Việt Nam qua năm Bảng 2.1 Tỉ lệ nghèo theo vùng qua năm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Chữ viết tắt Diễn giải BNNPTNT BVTV Bảo vệ thực vật CNC Công nghệ cao CNH-HĐH ĐBSCL ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã KH Khoa học 10 KHKT 11 LĐ 12 LĐGĐ 13 NK 14 NNCNC 15 NNUDCNC 16 PTNN 17 SX 18 SXNN 19 UDCNC 20 UDNNCNC 21 UBND Bộ nông nghiệp phát triển nơng thơn Cơng nghiệp hóa – đại hóa Đồng sơng Cửu Long Khoa học kỹ thuật Lao động Lao động gia đình Nhân Nơng nghiệp công nghệ cao Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phát triển nông nghiệp Sản xuất Sản xuất nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất đặc biệt , có ý nghĩa vơ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia ngành sản xuất khởi đầu trình sản xuất khởi đầu trình sản xuất vật chất xã hội lồi người Nơng nghiệp công cụ hiệu công tác giảm nghèo Tăng trưởng nơng nghiệp có ảnh hưởng tích cực mạnh tới công tác giảm nghèo tất quốc gia Tại quốc gia dựa vào nông nghiệp, nơng nghiệp có vai trò chủ yếu giảm nghèo; Tại kinh tế chuyển đổi (châu Á, Bắc Phi, Trung Đông), tăng trưởng nông nghiệp ngành nghề phi nông nghiệp giúp giảm nghèo giảm khoảng cách giàu nghèo nông thôn – thành thị; Tại kinh tế thị hóa (Đơng Âu, Mỹ Latinh), nơng nghiệp giúp xóa nghèo nơng thơn nhờ tạo việc làm cho người nghèo Là nước có sản xuất nơng nghiệp làm tảng, nơng nghiệp nơng thơn góp phần đặc biệt quan trọng vào phát triển quốc gia Đại hội XI Đảng ta nhấn mạnh: Sự phát triển ổn định ngành nông nghiệp, sản xuất lương thực bảo đảm an ninh lương thực quốc gia Kinh tế nông thôn đời sống nông dân ổn định trước Việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư, phát triển giống có suất, chất lượng cao, phát triển cụm công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp,… có tác động tích cực đến việc sản xuất, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo Ngày nay, nhờ có phát triển khoa học cơng nghệ, nông nghiệp ngày trở nên đại, tiên tiến Ở Việt Nam, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 90 kỷ trước, điển hình cho ứng dụng tỉnh Lâm Đồng trồng rau, hoa Đây bước ngoặt quan trọng đánh dấu cho phát triển nông nghiệp đại nước ta Tuy nhiên, mơ hình ứng dụng cơng nghệ cao quy mơ mức đầu tư hạn chế, nhận thức người sản xuất, thị trường cung ứng công nghệ, giá thành cao, sản xuất manh mún, thị trường tiêu thụ sản phẩm UDCNC, sách chưa phù hợp,… nên chưa thu hút nhà đầu tư nước sẵn sàng đầu tư vốn, kỹ thuật sản xuất , góp phần vào giảm nghèo, phát triển kinh tế.(Nguyễn Lan, 2014) Vì nhóm tiến hành nghiên cứu đề tài “Giảm nghèo bền vững với mô hình nơng nghiệp cơng nghệ cao Việt Nam’’ để tìm hiểu rõ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở tổng quan lý luận thực tiễn phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu thực nhằm đánh giá hiệu mơ hình nơng nghiệp cơng nghệ cao giảm nghèo Việt Nam, từ đề xuất vài gợi ý sách nhằm phát triển mơ hình 1.2.2 Mục tiêu cụ thể • Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn mơ hình nơng nghiệp cơng nghệ cao • Đánh giá hiệu mơ hình nơng nghiệp cơng nghệ cao giảm nghèo • Việt Nam Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu mô hình nơng nghiệp cơng nghệ cao Việt Nam 1.3 Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, giảm nghèo Việt Nam 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Về thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu nội dung giai đoạn từ năm 2002 đến • Về khơng gian: Nghiên cứu thực Việt Nam 1.5 Phương pháp nghiên cứu  Vấn đề nghiên cứu dựa phương pháp sau:  Phương pháp thu thập số liệu: số liệu thu thập thông qua nghiên cứu, phân tích tổng hợp, đánh giá vấn đề liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, giảm nghèo − Nghiên cứu từ môn học chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên, kinh tế nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp nông thôn − Nghiên cứu từ sách báo, tạp chí, phương tiện thơng tin đại chúng: tất thông tin liên quan đến NNCNC  Phương pháp tổng hợp: Phương pháp tổng hợp sử dụng để rút nhận xét, khái quát, kết luận từ kết quả, nội dung thông qua phân tích, so sánh, PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VỚI MƠ HÌNH NƠNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm Nông nghiệp công nghệ cao Hiện nay, thuật ngữ công nghệ cao (CNC) sử dụng rộng rãi giới không ngành nơng nghiệp mà ngành khoa học công nghệ khác Theo Luật Công nghệ Cao (2008): “Cơng nghệ cao cơng nghệ có hàm lượng cao nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, tích hợp từ thành tựu khoa học cơng nghệ đại, tạo sản phẩm có chất lượng, tính vượt trội, giá trị gia tăng, thân thiện với mơi trường, có vai trò quan trọng việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ đại hoá ngành sản xuất, dịch vụ có” Theo Vụ Khoa học Cơng nghệ - Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn: “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp áp dụng công nghệ vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nơng nghiệp (cơ giới hóa khâu q trình sản xuất), tự động hóa, cơng nghệ thơng tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học giống trồng, giống vật ni có suất chất lượng cao, đạt hiệu kinh t ế cao đơn vị diện tích phát triển bền vững sở canh tác hữu cơ” Trong đề án PTNN CNC đến năm 2020, BNNPTNT đưa khái niệm: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) nông nghiệp sử dụng CNC sản xuất sản phẩm nơng nghiệp hàng hóa có chất lượng, suất vượt trội, giá trị gia tăng cao thân thiện với môi trường (Nguyễn Phú Trọng, 2008) Nhiệm vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phát triển CNC nông nghiệp tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu sau: Chọn tạo, nhân giống trồng, vật ni cho suất, chất lượng cao; Phòng, trừ dịch bệnh; Trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu cao; Tạo loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng nông nghiệp; Bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; Phát triển doanh nghiệp NNUDCNC; Phát triển dịch vụ CNC phục vụ nông nghiệp (Nguyễn Phú Trọng, 2008) Chức nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao − Một khu trình diễn, vườn thực nghiệm nơng nghiệp đại hóa, vườn ươm xí nghiệp, chuyển hóa thành nghiên cứu khoa học cơng nghệ thành sức sản xuất, nguồn lan tỏa công nghệ cao − Hai trung tâm ứng dụng mở rộng, trung tâm phục vụ, trung tâm tập huấn kết nghiên cứu khoa học công nghệ, công nghiệp, thị trường có hàm lượng khoa học cơng nghệ tương đối cao − Ba thu hút khối lượng sức lao động lớn nông thơn, làm cho nơng thơn thành thị hóa, nơng dân cơng nhân hóa − Bốn thích ứng hóa với chức kinh doanh để lĩnh vực từ trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến, khoa học công nghiệp, thương mại, sản xuất, cung ứng tiêu thụ thống Làm cho sản xuất nông nghiệp thực khoa học hóa, thâm canh hóa trở thành đầu tàu việc phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao − Năm góp phần nâng cao lực người nông dân, trang bị làm cho họ có tri thức khoa học (Nguyễn Phú Trọng, 2008) Tiêu chí nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hiện nay, quan chức lĩnh vực nông, lâm thuỷ sản chưa đưa tiêu chí nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao tiêu chí để xác định cơng nghệ cao ứng dụng nơng nghiệp  Vì vậy, số tiêu chí nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao đưa như: − Tiêu chí kỹ thuật có trình độ cơng nghệ tiên tiến để tạo sản phẩm có suất tăng 30% chất lượng vượt trội so với công nghệ sử dụng; − Tiêu chí kinh tế sản phẩm ứng dụng cơng nghệ cao có hiệu kinh tế cao 30% so với cơng nghệ sử dụng ngồi có tiêu chí xã hội, mơi trường khác kèm − Nếu doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải tạo sản phẩm tốt, − suất hiệu tăng gấp lần Vùng nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao (được hiểu nơi sản xuất tập trung sản phẩm nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao vào tồn số khâu) có suất hiệu tăng 30% Như vậy, che phủ nylon cơng nghệ cao nylon giữ ẩm, phòng trừ cỏ dại, cho suất vượt 30% suất thông thường hay công nghệ sử dụng ưu lai chọn tạo giống, công nghệ sinh học giúp suất 30% gọi công nghệ cao; thuỷ sản phương pháp sản xuất cá đơn tính cơng nghệ cao; kỹ − thuật tưới nước tiết kiệm, nhà màng…cũng công nghệ cao Cốt lõi công nghệ cao cho sản phẩm chất lượng với quy mơ sản xuất lớn Chất lượng đòi hỏi phải đáp ứng khía cạnh: kỹ thuật, chức dịch vụ Bởi nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao không sản xuất để đáp ứng yêu cầu cho nhu cầu ngày người mà phải mang lợi nhuận cao Do đó, việc chọn lựa sản phẩm hướng sản xuất phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường quan trọng Nguồn:(www.sonongnghiepcantho.gov.vn) Từ khái niêm trên, NNCNC nơng nghiệp có sử dụng cơng nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, cơng nghệ tự động hóa, cơng nghệ sau thu hoạch công nghệ quản lý nhằm tăng suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh cao nơng sản hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững  Nghèo đói: “Đói nghèo tình trạng phận dân cư khơng có điều kiện sống ăn, mặc, ở, vệ sinh, y tế, giáo dục, lại, quyền tham gia vào định cộng đồng” Nghèo đói thường phản ánh ba khía cạnh: − Khơng thụ hưởng nhu cầu tối thiểu người − Mức sống thấp mức trung bình cộng đồng dân cư nơi cư trú − Không hưởng hội lựa chọn tham gia vào trình phát triển cộng đồng  Đặc điểm người nghèo:  Đặc điểm kinh tế - xã hội: − Thiếu phương tiện sản xuất đặc biệt đất đai Đại phận nhóm người nghèo sống nơng thơn chủ yếu tham gia vào hoạt động nông nghiệp − Không có vốn hay vốn, nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ, thu nhập mà họ nhận chủ yếu lao động tự tạo việc làm − Thu nhập bình quân đầu người thấp, sức mua thực tế đầu người thấp Ví dụ: Ở Việt Nam: Thu nhập bình qn đầu người năm nhóm người nghèo (giai đoạn 2001 - 2005) Ở thành thị < 1.800.000đ Nông thôn đồng < 1.440.000đ Nông thôn miền núi hải đảo < 960.000đ − − Trình độ giáo dục thấp, tuổi thọ thấp, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao Số phụ nữ có thu nhập nhiều nam hầu phát triển Do đó, gia đình có phụ nữ làm chủ hộ thường nằm số nhóm người nghèo xã hội − Thiếu việc làm việc làm khơng ổn định, bấp bênh trình độ học vấn thấp  Đặc điểm tâm lí nếp sống: − Thường rụt rè, tự ti, tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp − Là đối tượng dễ bị tổn thương  Thước đo đói nghèo:  Để tính tốn thước đo đói nghèo cần có ba yếu tố: − − Thứ nhất: Lựa chọn tiêu chí nghiên cứu số phản ánh phúc lợi Thứ hai: Lựa chọn ngưỡng nghèo, mức giới hạn mà cá nhân hay hộ gia đình nằm mức bị coi nghèo − Thứ ba: Chọn thước đo nghèo Bộ Lao động Thương binh Xã hội dung phương pháp dựa thu nhập hộ Các hộ xếp vào dạng nghèo cận nghèo thu nhập đầu người họ mức xác định, mức khác tuỳ vào khu vực thành thị hay nông thôn Ban hành chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo áp dụng cho giai đoạn khác sau: Khu vực Giai đoạn 2001 – 2005 2006 – 2010 2011 – 2015 Thành thị Nông thôn đồng Nông thôn miền núi, hải đảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giam ngheo ben vung voi mo hinh nong nghiep cong nghe cao, Giam ngheo ben vung voi mo hinh nong nghiep cong nghe cao

Từ khóa liên quan