QUY TRÌNH QUẢN lý tài sản TRƯỜNG ĐHCĐ

38 132 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 08:45

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN QUY TRÌNH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT (Ban hành kèm theo Quyết định số: /2017 /QĐ-ĐHCĐ ngày /9/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Cơng đồn) Kýmãhiệu: HCTH.QT Lầnbanhành: 01 Ngày banhành: /9/2017 Bộ phậnsửdụng: Trường Đại học Cơngđồn TỔNG LIÊN ĐỒN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY TRÌNH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT (Ban hành kèm theo Quyết định số ./2017 /QĐ-ĐHCĐ ngày /9/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Cơng đồn) MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁPDỤNG: 1.1 Mụcđích: Quy trình thống công tác quản lý sở vật chất nhằm trì hoạt động Trường Đại học Cơng đoàn (sau gọi tắt Trường ĐHCĐ) Quản lý sở vật chất bao gồm nội dung: mua sắm, sử dụng/vận hành, sửa chữa, tu/bảo dưỡng, thu hồi, điều chuyển, kiểm kê, thanhlý 1.2 Phạm vi ápdụng: Quy trình áp dụng cho tất phận trực thuộc Trường ĐHCĐ THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆNDẪN: 2.1 Địnhnghĩa: Cơ sở vật chất: bao gồm nhà cửa, kho tàng, vật kiến trúc; trang thiết bị, phương tiện làm việc quan, vật tư, công cụ, dụng cụ; phương tiện vận chuyển; loại tài sản khác 2.2 Từ viếttắt: +CSVC: sở vậtchất; +CVQL: chuyên viên quảnlý; +NĐUQ: người ủyquyền +P.HCTH: Phòng Hành tổnghợp; +P.TV: Phòng Tàivụ; +TSCĐ: tài sản cốđịnh 2.3 Tài liệu việndẫn: - Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư 245/2009/TT-BTC qui định thực số nội dung Nghị định 52/2009/NĐ- CP; - Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 qui định việc phân cấp quản lý Nhà nước tài sản nhà nước quan hành chính, phận nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhànước; - Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/8/2006 việc ban hành Qui chế Quản lý tài sản Nhà nước phận nghiệp công lập; Thông tư 112/2006/TT- BTC ngày 27/12/2006 hướng dẫn thực Qui chế quản lý tài sản Nhà nước phận công lập ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày31/8/2006; - Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực đấu thầu mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan Nhà nước vốn Nhà nước; Thông tư 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày15/6/2007; - Luật số 09/2008/QH12 Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhànước; - Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 Bộ Tài việc ban hành chế độ quản lý tính hao mòn TSCĐ quan Nhà nước phận nghiệp công lập tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhànước NỘI DUNG: 3.1 Mua sắm tàisản: 3.1.1 Nội dung mua sắm tài sảngồm: - Trang thiết bị, phương tiện làm việc phận; - Vật tư, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thườngxuyên; - Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyênmôn; - Các sản phẩm cơng nghệ thơng tin gồm máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm sản phẩm khác, bao gồm lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếucó); - Phương tiện vận chuyển: ô tô, xemáy; - Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, sách, phim ảnh sản phẩm khác để tuyên truyền, quảng bá phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệpvụ; - Các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc trang thiết bị phương tiện làm việc, dịch vụ thuê đường truyền dẫn, thuê tư vấn, dịch vụ bảo hiểm thuê dịch vụ khác như: thuê ô tô, tàu, thuyền cho sinh viên thực tập; - Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ; loại tài sảnkhác * Giá trị mua sắm sau hiểu giá trị lần mua sắm Điều kiện nhận biết TSCĐ theo quy định hành 3.1.2 Lưu đồ kháiquát: TT Trách nhiệm 01 Trưởng P HCTH 02 Trưởng P HCTH, Trưởng P.TV Sơ đồ qui trình Tiếp nhận, tập hợp nhu cầu mua sắm Xây dựng danh mục mua sắm HCTH.QT.01 HCTH.QT.02 HCTH.QT.03 Trưởng P.HCTH 03 Biểu mẫu Trình Hiệu trưởng phê duyệt Hiệu trưởng Phê duyệt danh mục mua sắm 04 Trưởng P.HCTH, Trưởng P.TV, Hiệu trưởng 05 P.HCTH, P.TV; phận liên quan; Hiệu trưởng 06 P.HCTH, P.TV; phận liên quan Mua sắm, lựa chọn nhà cung cấp; ký kết hợp đồng HCTH.QT.04 HCTH.QT.05 Nghiệm thu bàn giao, lý hợp đồng HCTH.QT.06 Lập hồ sơ toán, đưa tài sản vào sử dụng HCTH.QT.07 3.1.3 Diễn giải lưu đồ: Tiếp nhận nhu cầu mua sắm tài sản: Trưởng phòng HCTH biểu HCTH.QT.01 phận gửi đến, giao chuyên viên/nhân viên P.HCTH tổng hợp nhu cầu mua sắm, trao đổi với phận, xem xét mức độ hợp lý đề nghị; xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản cần mua sắm theo biểu theo biểu HCTH.QT.02 báo cáo Trưởng P.HCTH xem xét Thời gian thực tháng hàngnăm Xây dựng danh mục mua sắm: Trưởng P HCTH phối hợp Trưởng P.TV dự toán giao kế hoạch mua sắm để điều chỉnh danh mục mua sắm tài sản năm Nhà trường theo biểu HCTH.QT.03 Thời gian thực tháng hàng năm * Lưu ý: Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản đột xuất: Bộ phận có nhu cầu làm đề nghị mua sắm tài sản theo biểu HCTH.QT.01 (nêu rõ lý cần trang bị, lý chưa/ khơng lập dự tốn mua sắm theo Quy trình) chuyển P.HCTH xem xét, phối hợp với P.TV trình Hiệu trưởng phê duyệt Trình Hiệu trưởng phê duyệt: Trưởng P.HCTH trình Hiệu trưởng xem xét ký duyệt danh mục mua sắm Trường Thực điều chỉnh, bổ sung trình ký duyệt lại trường hợp Hiệu trưởng chưa thống danh mục mua sắm Mua sắm, lựa chọn nhà cung cấp; ký kết hợp đồng mua bán: - Căn danh mục tài sản mua sắm Hiệu trưởng phê duyệt, theo kế hoạch Nhà trường đề nghị phận liên quan; Trưởng P.HCTH đề xuất việc mua sắm tài sản, trình Hiệu trưởng/NĐUQ phê duyệt theo biểu HCTH.QT.04 - Sau đề xuất Hiệu trưởng/NĐUQ phê duyệt; P.HCTH liên hệ tìm 03 báo giá 03 nhà cung cấp khác tài sản dự định mua, phối hợp với P.TV lập Biên xét chọn phận cung cấp hàng hố theo biểu HCTH.QT.05, trình Hiệu trưởng/NĐUQ phê duyệt (đối với tài sản có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên) - P.HCTH thông báo cho nhà cung cấp lựa chọn soạn thảo hợp đồng (tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên); hợp đồng Trưởng P.HCTH kiểm tra, ký nháy trước trình Hiệu trưởng/NĐUQ ký duyệt Căn hợp đồng ký kết, P.HCTH có trách nhiệm theo dõi việc thực hợp đồng với nhà cung cấp, kịp thời báo cáo Hiệu trưởng vấn đề phát sinh trình thực hợp đồng để có biện pháp giải phù hợp Nghiệm thu, bàn giao, lý hợp đồng: - Căn hợp đồng thông báo nhà cung cấp; P.HCTH tổ chức nghiệm thu tài sản, thành phần gồm: Đại diện P.HCTH, đại diện phận trang bị tài sản (đối với TSCĐ), đại diện nhà cung cấp theo biểu HCTH.QT.06 - Việc nhận bàn giao TSCĐ (từ nhà cung cấp cho phận sử dụng) cần phải đảm bảo yêu cầu sau: chuẩn bị đầy đủ điều kiện để lắp đặt tài sản; tiếp nhận đầy đủ tài liệu (hướng dẫn sử dụng, vận hành) phụ kiện kèm theo máy, thiết bị Tài sản phải vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh để đạt thông số làm việc theo thiết kế; trường hợp việc lắp đặt tài sản nhà cung cấp thực hiện, phải có giám sát chuyên viên P.HCTH đại diện phận sử dụng tài sản Lập hồ sơ toán, đưa tài sản vào sử dụng: P HCTH lập hồ sơ tốn theo Qui trình Tạm ứng, tốn, ghi sổ TSCĐ theo biểu HCTH.QT.07 (Thẻ Tài sản) Bộ phận sử dụng tài sản P.HCTH ký vào sổ tài sản cập nhật 3.2 Sửa chữa TS: 3.2.1 Lưu đồ kháiquát: TT Trách nhiệm Sơ đồ qui trình Biểu mẫu 01 P.HCTH Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa HCTH.QT.08 02 P.HCTH Xây dựng kế hoạch sửa chữa HCTH.QT.09 03 Hiệu trưởng/ NĐUQ 04 P.HCTH/ Bộ phận cung ứng 05 P.HCTH, Bộ phận liên quan Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 06 P.HCTH, P.TV Lập hồ sơ toán, Lưu hồ sơ Phê duyệt Thực sửa chữa Tài sản HCTH.QT.10 HCTH.QT.11 3.2.2 Diễngiải: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa: Định kỳ hàng năm/ đột xuất, sở theo dõi tình hình sử dụng, khai thác sửa chữa tài sản, phận có trách nhiệm đề xuất tài sản cần sửa chữa, gửi P.HCTH theo mẫu HCTH.QT.08 Thời gian thực tháng 6, tháng 12 hàng năm phận có nhu cầu Xây dựng kế hoạch sửa chữa: P.HCTH có trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra đề nghị phận việc sửa chữa CSVC Xây dựng kế hoạch sửa chữa CSVC theo mẫu HCTH.QT.09 trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực Thời gian thực tháng 6, 12 hàng năm /khi phát sinh nhu cầu * Ghi chú: Đối với đề xuất cần sửa chữa phận, Trưởng P.HCTH xây dựng kế hoạch thực chậm 15 ngày làm việc sau tiếp nhận yêu cầu, đồng thời phải phản hồi thời gian sữa chữa để phận đề xuất biết - Nếu CSVC thời gian bảo hành P.HCTH liên hệ phận cung ứng để thực công tác bảo hành theo thỏa thuận Phê duyệt: Hiệu trưởng xem xét phê duyệt kế hoạch sửa chữa Nếu chưa thống với kế hoạch, Hiệu trưởng trả P.HCTH để chỉnh sửa hoàn thiện, trình Hiệu trưởng ký lại Thời gian chỉnh sửa không 03 ngày làm việc Thực sửa chữa: Căn kế hoạch Hiệu trưởng phê duyệt, Trưởng/phó P.HCTH triển khai kế hoạch sửa chữa CSVC, cụ thể sau: + Những công việc nhân viên P.HCTH thực được: P.HCTH tiến hành lập dự trù kinh phí cụ thể cho loại cơng việc, trình Hiệu trưởng/NĐUQ phê duyệt thực hợp đồng giao khoán + Những công việc sửa chữa phức tạp phải thuê ngồi: Trưởng/ phó P.HCTH u cầu số phận bên ngồi xây dựng dự tốn; xem xét, đánh giá, lựa chọn phận có giá báo hợp lý đảm bảo yêu cầu sửa chữa trình Hiệu trưởng/NĐUQ phê duyệt, ký hợp đồng để thực P.HCTH theo dõi, nghiệm thu toán theo quy định hiệnhành Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng: Thực khoản mục 3.1.2 Chỉ ký biên nghiệm thu công việc sửa chữa đảm bảo yêu cầu chất lượng, mỹ thuật Lập hồ sơ toán, đưa tài sản vào sử dụng:Thực khoản mục 3.1.2 3.3 Điều chuyển: 3.3.1 Đối tượng: Tài sản dư thừa, khơng nhu cầu sử dụng thực xếp, giải thể, sát nhập, thay đổi chức nhiệm vụ phận; tài sản sử dụng vượt so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định quan có thẩm quyền; tài sản phục vụ hoạt động dự án dự án kết thúc; tài sản mua sắm, đưa vào sử dụng khai thác không hết công suất 3.3.2 Lưu đồ khái quát: TT Trách nhiệm 01 Trưởng phận Trưởng P.HCTH 02 P.HCTH P.TV 03 Hiệu trưởng/ NĐUQ 04 P.HCTH 05 P.HCTH, P.TV Bộ phận liên quan Sơ đồ qui trình Biểu mẫu Tiếp nhận yêu cầu điều chuyển tài sản HCTH.QT.12 Lập danh mục tài sản cần điều chuyển HCTH.QT.13 Phê duyệt Thực điều chuyển HCTH.QT.14 Lưu hồ sơ HCTH.QT.15 3.3.3 Diễn giải Tiếp nhận đề nghị điều chuyển tài sản: Trưởng phận lập đề nghị điều chuyển tài sản phận khơng có nhu cầu sử dụng theo biểu HCTH.QT.11 đề nghị xin điều chuyển từ phận khác phận (phải có xác nhận hai phận đề nghị giao nhận) gửi cho Trưởng P.HCTH Tổng hợp đề xuất, lập danh mục tài sản cần điều chuyển: Chuyên viên/nhân viên P.HCTH tổng hợp nhu cầu điều chuyển, trao đổi với phận, xem xét mức độ hợp lý đề nghị; lập danh mục tài sản cần điều chuyển theo biểu báo cáo Trưởng P.HCTH.QT.12 trình Hiệu trưởng kýduyệt Thời gian thực không ngày làm việc sau nhận đề xuất Phê duyệt: Hiệu trưởng/NĐUQ xem xét, ký duyệt danh mục tài sản cần điều chuyển Nếu Hiệu trưởng chưa thống với đề xuất, P.HCTH nhận lại để điều chỉnh bổ sung để trình ký lại thơng báo cho phận có nhu cầu điều chuyển lý không điều chuyển tài sản Thời gian thực không ngày làm việc Thực điều chuyển: Sau có phê duyệt Hiệu trưởng/NĐUQ việc điều động tài sản, P HCTH tiến hành lập Biên điều chuyển tài sản phận có liên quan theo biểuHCTH.QT.14 Thời gian thực không ngày làm việc sau phê duyệt Lưu hồ sơ: Biên lập thành 04 (01 giao cho phận giao, 01 giao cho phận nhận, 01 giao cho P.TV, 01 P.HCTH lưu) P TV ghi tăng, giảm tài sản sổ tài sản Trường; phận nhận tài sản ghi tăng, phận giao tài sản ghi giảm, sổ theo dõi tài sản phận theo mẫuHCTH.QT.15 3.4 Kiểm kê TS: 3.4.1 Lưu đồ khái quát: TT Trách nhiệm Sơ đồ qui trình 01 Trưởng P.HCTH Thành lập Hội đồng kiểm kê HCTH.QT.16 02 P.TV, P.HCTH Hội đồng kiểm kê Xây dựng kế hoạch kiểm kê HCTH.QT.17 03 Hiệu trưởng/ NĐUQ 04 Hội đồng kiểm kê, 05 P.TV, P.HCTH Biểu mẫu Phê duyệt Thực kiểm kê, báo cáo kết kiểm kê Lưu hồ sơ 3.4.2 Diễn giải: Thành lập Hội đồng kiểm kê, đánh giá tài sản: Căn kế hoạch công tác năm, Trưởng P.HCTH đề xuất Hiệu trưởng định thành lập Hội đồng kiểm kê, đánh giá TS cố định năm (gọi tắt Hội đồng) theo biểu HCTH.QT.16 Thời gian thực tháng 12 hàngnăm Xây dựng kế hoạch kiểm kê, thực kiểmkê: - Thường trực Hội đồng xây dựng kế hoạch kiểm kê trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt theo biểuHCTH.QT.17 - Căn kế hoạch kiểm kê, Hội đồng triển khai kế hoạch nguyên tắc tuân thủ qui định Nhà nước công tác kiểm kê đánh giá tài sản Thời gian thực tháng hàngnăm Báo cáo kết kiểm kê: Thường trực Hội đồng kết kiểm kê, xây dựng dự thảo báo cáo kết kiểm kê, lấy ý kiến góp ý báo cáo thơng qua họp Hội đồng; chỉnh sửa, bổ sung, hồn thiện trình Chủ tịch hội đồng ký duyệt Thời gian thực chậm 10 ngày làm việc sau kết thúc đợt kiểmkê Lưu hồ sơ: Toàn hồ sơ kiểm kê lưu P.TV vàP.HCTH 3.5 Thanh lý tàisản: 3.5.1 Đối tượng: Tài sản hết hạn sử dụng, tài sản khơng có nhu cầu sử dụng khơng thể điều chuyển cho phận khác sử dụng, tài sản hư hỏng sử dụng chi phí sửa chữa q lớn khơng bảo đảm hiệuquả 3.5.2 Lưuđồ: TT 01 Trách nhiệm Chuyên viên P.HCTH, CBVCcácbộphận, TrưởngP.HCTH Sơ đồ qui trình Biểu mẫu Tiếp nhận yêu cầu lý tài sản HCTH.QT.18 Kiểm tra tình trạng TS, lập danh mục, thành lập HĐ lý TS HCTH.QT.19 HCTH.QT.20 02 P.HCTH, P.TV 03 Hiệu trưởng/NĐUQ 04 P.TV, P.HCTH Thực lý, báo cáo kết 05 P.TV, P.HCTH Lưu hồ sơ 3.5.3 Diễngiải: Phê duyệt HCTH.QT.21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN PHỊNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Mẫu HCTH.QT.11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HàNội,ngày tháng năm BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO VẬT TƯ, THIẾT BỊ V/v bàn giao …………………………… Hôm nay, ngày … tháng … năm … , Trường Đại học Cơng đồn, chúng tơi gồm: BÊN GIAO: …………………………………………… Ơng/Bà………………………… Chức vụ:…………………………… BÊN NHẬN: ………………………………………………… Ông………………………… Chức vụ:…………………………… Ông………………………… Chức vụ:…………………………… Tiến hành kiểm tra giao nhận thiết bị sau: TT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ SỐ, TÍNH NĂNG, KỸ THUẬT ĐVT SL Tình trạng thiết bị dụng cụ BẢO HÀNH TỔNG CỘNG Bằng chữ: ………………………………………………………… - Các yêu cầu thiếtbị: + Thiết bị đảm bảo; + Bảo hành thiết bị:; - Tình trạng bàn giao, nghiệm thu: Thiết bị đáp ứng yêu cầu trên; - Đề nghị: Đưa vào quản lý sử dụng thiếtbị; - Các bên thống với nội dungtrên Biên nghiệm thu, bàn giao thiết bị lập thành 04 có giá trị BÊNGIAO BÊN NHẬNBÀNGIAO PHÒNGHCTH GHI CHÚ Mẫu HCTH.QT.12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN BỘ PHẬN……………… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội,ngày tháng năm PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN Kính gửi: Phòng Hành tổng hợp Bộ phận……………………….………… đề nghị điều chuyển tài sản sau: T T Tên thiết bị cần điều chuyển Số phòng có tài sản cần điều chuyển Tình trạng tài sản Yêu cầu thời gian hoàn thành:…………………… / TRƯỞNGBỘPHẬN Người đềnghị Mẫu HCTH.QT.13 TRƯỜNG ĐẠI HỌCCƠNGĐỒN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnhphúc BỘPHẬN:………………………… TỔNG HỢP ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN NĂM… Tên thiết bị TT (Ghi rõ tiêu chuẩn kỹ thuật, qui cách, ký mã hiệu ) Tài sản điều chuyển Bộ phận trả tài sản (1) (2) (3) (4) I THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO PHÒNG HỌC 01 02 II THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO QUẢN LÝ 01 ……… 02 03 HIỆU TRƯỞNG Bộ phận nhận tài sản (5) Thuyết minh nhu cầu sử dụng (Kèm theo đềnghị bộphận) (6) Mẫu HCTH.QT.14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN PHỊNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HàNội,ngày tháng năm BIÊN BẢN ĐIỀU CHUYỂN VẬT TƯ, THIẾT BỊ Hôm nay, ngày … tháng … năm … , Trường Đại học Cơng đồn, chúng tơi gồm: BÊN GIAO: …………………………………………… Ơng/Bà………………………… Chức vụ:…………………………… BÊN NHẬN: ………………………………………………… Ông………………………… Chức vụ:…………………………… Ông………………………… Chức vụ:…………………………… Tiến hành kiểm tra giao nhận thiết bị sau: TT TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÃ SỐ, TÍNH NĂNG, KỸ THUẬT ĐVT SL Tình trạng thiết bị dụng cụ BẢO HÀNH TỔNG CỘNG Bằng chữ: ………………………………………………………… - Các yêu cầu thiếtbị: + Thiết bị đảm bảo; - Tình trạng bàn giao, nghiệm thu: Thiết bị đáp ứng yêu cầu trên; - Các bên thống với nội dungtrên Biên điều chuyển vật tư, thiết bị lập thành 04 có giá trị BÊNGIAO BÊN NHẬNBÀNGIAO PHÒNGHCTH GHI CHÚ Mẫu HCTH.QT.15 TRƯỜNG ĐẠI HỌCCƠNGĐỒN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM BỘPHẬN:………………………… Độc lập – Tự – Hạnhphúc THẺ TÀI SẢN NĂM … TT TÊN TÀI SẢN (1) (2) ĐƠN VỊ TÍNH NĂM SỬ DỤNG TỔNG SỐ TÀI SẢN (3) (4) (5) PHÁT SINH TĂNG (GIẢM) (6) I THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO PHÒNG HỌC 01 02 II THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO QUẢN LÝ 01 ……… 02 03 Chú ý: Tài sản trang bị ngày ký Thẻ tài sản gồm: Bộ phận sử dụng tài sản Mẫu HCTH.QT.16 TỔNG LIÊN ĐỒN LAOĐỘNGVN TRƯỜNG ĐẠI HỌCCƠNGĐỒN Số: /QĐ-ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự Do – HạnhPhúc HàNội,ngày tháng năm201 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 201… HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN Căn vào Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Căn Quyết định số 174/CT ngày 19/5/1992 Chủ tịch Hội đồng trưởng việc chuyển Trường Cao cấp Cơng đồn Việt Nam thành Trường Đại học Cơngđồn; Căn Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2009 Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, cơng chức, viên chức Cơngđồn; Xét đề nghị phòng Hành tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản trường Đại học Cơng đồn năm 201… gồm đồng chí có tên (Danh sách kèm theo) Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ kiểm kê cụ thể số lượng, chất lượng tài sản, theo qui định hành Nhà nước Hội đồng tự giải thể sau hoàn thành nhiệmvụ Điều 3: Các ơng (bà) Trưởng phòng phòng Hành Tổng hợp, Tài vụ, Trưởng phận có liên quan đồng chí có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Nơinhận: - Như Điều - Lưu: VT,ToC HIỆUTRƯỞNG Mẫu HCTH.QT.17 TỔNG LIÊN ĐỒN LAOĐỘNGVN TRƯỜNG ĐẠI HỌCCƠNGĐỒN Số: /TB-ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc Lập - Tự – Hạnhphúc Hà Nội,ngày tháng năm201 THÔNG BÁO Về việc kiểm kê tài sản Nhà trường năm 201 Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Bộ mơn Thực chủ trương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc kiểm kê tài sản đơn vị định kỳ vào cuối năm tài với mục đích theo dõi, quản lý, sử dụng tính hao mòn tài sản theo quy định Nhà nước Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu: Lãnh đạo Khoa, Phòng, Bộ mơn rà sốt, kiểm kê kê khai tài sản cố định phận mình, đối chiếu lại với thẻ tài sản Nhà trường (đính kèmtheo) Phòng Hành Tổng hợp, Phòng Tài vụ phối hợp phận có liên quan tiến hành kiểm kê thực tế, đối chiếu với kê khai phận để xác định xác tài sản hiệncó Thời gian kiểm kê từ ngày đến hết ngày Các Khoa, Phòng, Bộ mơn cá nhân có liên quan phối hợp, tổ chức thực nghiêm thông báonày Nơinhận: - BGH (để báocáo); - Các Khoa, Phòng, Bộ mơn; - Lưu: VT HIỆUTRƯỞNG Kính gửi: Các Đơn vị Trường Căn vào Quyết định số: 1044 /QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 15 /11/2013 việc thành lập ban kiểm kê tài sản năm 2013 Nhà trường đề nghị Đơn vị phối hợp với Ban kiểm kê tài sản thực việc kiểm kê tài sản định kỳ năm 2013: Tổng hợp, cập nhật tài sản đơn vị quản lý vào mặt sau tờ danh mục kiểm kê thực tế tài sản năm 2012 Đơn vị chưa có bị thất lạc tờ DMKK lấy thơng tin phòng Quản trị - Phụcvụ Cử 01 cán phối hợp với Ban kiểm kê để thực kiểm kê tài sản đơn vị theo lịch ban kiểm kê (có lịch chi tiết kèmtheo) Đề nghị Thủ trưởng đơn vị đạo nghiêm túc thực công việc Mẫu HCTH.QT.18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN Bộ phận:…………………… CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Kính gửi: - Ban Giám hiệu - Phòng Tàivụ - PhòngHCTH Bộ phận………………được giao cho quản lý số tài sản cố định để phục vụ cho hoạt động đào tạo Nhà trường Hiện nay, số tài sản cố định hết thời hạn sử dụng hỏng hóc lớn khơng thể sửa chữa, khắc phục Vì vậy, đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tài vụ, Phòng HCTH cho phép lý số tài sản cố định sau: DANH MỤC TSCĐ ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ ĐVT Số lượng Số hiệu TSCĐ Năm sản xuất Năm sử dụng Nguyên giá (đồng) … Tổng cộng Xin trân trọng cảm ơn./ Bộ phận (Ký, ghi rõ họ tên) Giá trị lại (đồng) Mẫu HCTH.QT.19 TRƯỜNG ĐẠI HỌCCƠNGĐỒN PHỊNG HÀNH CHÍNHTỔNGHỢP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnhphúc Hà Nội, ngày tháng năm DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC (TRỪ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ XE Ô TÔ) ĐỀ NGHỊ THANH LÝ GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN TÀI SẢN KÝ HIỆU NƯỚC NĂM SẢN XUẤT SẢN XUẤT NGÀY, THÁNG, (ngàn đồng) NĂM Nguyên giá SỬ Nguồn Nguồn DỤNG NS khác Giá trị 1- Tài sản 2- Tài sản 3- Tài sản Tổng cộng: TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ TRƯỞNG PHỊNG HCTH lại HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG (cái, chiếc) HĐ nghiệp HĐ QLNN Kinh Không khác doanh KD 10 11 12 Mẫu HCTH.QT.20 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAOĐỘNGVN TRƯỜNG ĐẠI HỌCCƠNGĐỒN Số: /QĐ-ĐHCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự Do – HạnhPhúc HàNội,ngày tháng năm201 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng lý tài sản năm 201… HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN Căn vào Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Căn Quyết định số 174/CT ngày 19/5/1992 Chủ tịch Hội đồng trưởng việc chuyển Trường Cao cấp Cơng đồn Việt Nam thành Trường Đại học Cơngđồn; Căn Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2009 Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Cơngđồn; Xét đề nghị phòng Hành tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Hội đồng lý tài sản trường Đại học Cơng đồn năm 201… gồm đồng chí có tên (Danh sách kèmtheo) Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản, định giá để lý bán đấu giá công khai theo qui định hành Nhà nước Hội đồng tự giải thể sau hoàn thành nhiệm vụ Điều 3: Các ơng (bà) Trưởng phòng phòng Hành Tổng hợp, Tài vụ, Trưởng phận có liên quan đồng chí có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Nơinhận: - Như Điều - Lưu: VT,ToC HIỆUTRƯỞNG Mẫu HCTH.QT.21 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNGVIỆTNAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNGĐỒN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC (TRỪ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ XE Ô TÔ) ĐỀ NGHỊ THANH LÝ • Căn thơng tư Số: 09/2012/TT-BTC Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ Tài quy định thực số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; • Căn thơng tư số: 23/2016/TT-BTC Bộ Tài ngày 16/02/2016 hướng dẫn số nội dung quản lý, sử dụng tài sản NN đơn vị SN cônglập; Căn định số: …/QĐ-ĐHCĐ ngày …/…/201… việc thành lập Ban lý tài sản năm 201… Trường ĐHCĐ; • Căn biên họp ngày …tháng….năm Ban lý tàisản • Ban lý tài sản tiến hành xem xét danh mục thống lý tài sản nhưsau: GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN TÀI SẢN KÝ HIỆU NƯỚC NĂM SẢN XUẤT SẢN XUẤT NGÀY, THÁNG, (ngàn đồng) NĂM Nguyên giá SỬ Nguồn Nguồn DỤNG NS khác Giá trị lại HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG (cái, chiếc) HĐ nghiệp HĐ QLNN Kinh Không khác doanh KD 1- Tài sản 2- Tài sản 3- Tài sản Tổng cộng: HIỆU TRƯỞNG 10 11 12 ... kiểm kê tài sản cốđịnh; - HCTH.QT.18: Giấy đề nghị lý tàisản; - HCTH.QT.19: Đề xuất lý tàisản; - HCTH.QT.20: Quy t định thành lập Hội đồng lý tàisản; - HCTH.QT.21: Báo cáo phương án lý tàisản HIỆU... Chuyên viên quản lý CSVC P.HCTH phối hợp với phận có tài sản đề nghị lý kiểm tra mức độ hư hỏng đối chiếu với sổ sách quản lý tài sản phận Trường, sở thống kê danh mục tài sản cần lý trình Trưởng... kê tài sản năm ; - HCTH.QT.13: Giấy đề xuất Danh mục tài sản cần lý năm ; - HCTH.QT.14: Phương án việc bán lý tài sản năm ; - HCTH.QT.15: Sổ theo dõi tài sản phận (Thẻ tàisản); - HCTH.QT.16: Quy t
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH QUẢN lý tài sản TRƯỜNG ĐHCĐ, QUY TRÌNH QUẢN lý tài sản TRƯỜNG ĐHCĐ, THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆNDẪN: