HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CHƯƠNG

5 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 21:41

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CHƯƠNG được biên soạn để giải thích từng vấn đề gây thắc mắc, khó hiểu cho sinh viên. Với ngôn từ gần gũi, tự nhiên nhưng không kém phần sâu sắc. Đây là lần đầu tiên mình biên soạn mong có sai sót gì, mọi người bỏ qua. CHƯƠNG : GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu  Lý do, hay cần thiết để thực đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung: Ở mục này, ghi “ TÊN ĐỀ TÀI +GIẢI PHÁP NHỚ THÊM CHỦ NGỮ CHO ĐẦY ĐỦ” Ví dụ: Tên đề tài là: Phân tích thực trang hoạt động xuất nhập cơng ty A giai đoạn 2009-2019 Thì mục tiêu chung là: Phân tích thực trạng hoạt động xuất nhập công ty A giai đoạn 2009- 2019 Từ đề giải pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường xuất công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Gồm vấn đề cần quan tâm: mục tiêu cụ thể 1, mục tiêu cụ thể 2, mục tiêu cụ thể + Mục tiêu cụ thể 1: Phân tích thực trạng kinh doanh cơng ty ABC ( Tức phân tích xảy ra, hoạt động cty cách tổng qt khơng phải sâu vào phân tích hiệu hay đề tài phân tích hiệu hoạt động kd) VD: Tìm hiểu công ty ABC tổng quan hoạt động sản xuất, xuất mặt hàng thủy sản + Mục tiêu cụ thể 2: Tên đề tài VD: tên đề tài phân tích thực trạng xuất cơng ty ABC đề giải pháp…… Thì mục tiêu cụ thể : Phân tích tình hình xuất thực trạng thị trường xuất công ty ABC Có thể thêm thắt cho hay, đảm bảo đủ ý với đề tài + Mục tiêu cụ thể 3: Giải pháp VD: Đề giải pháp nhằm phát triển thị trường mở rộng thị trường xuất nhập công ty 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian Được thực đâu VD: Đề tài nghiên cứu thực công ty ABC 1.3.2 Thời gian Vào thời điểm + Thời gian thu thập số liệu VD: Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp cung cấp bới công ty ABC vào thời điểm năm nào, tháng + Thời gian thực đề tài nghiên cứu: từ tháng đến tháng 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: Là đối tượng mà phải nghiên cứu để hồn thành đề tài VD: Phân tích thực trạng xuất công ty ABC  Đối tượng : tình hình xuất thị trường xuất công ty ABC 1.4 Lược khảo tài liệu - Thể lượt khảo luận văn tốt nghiệp có tên đề tài liên quan giống y tốt Viết theo dạng liệt kệ - Tên đề tài nội dung nghiên cứu, tên với lượt khảo tài liệu VD: Tên tác giả ( năm )  + Tên đề tài + Mục tiêu + Phương pháp phân tích + Giải pháp Chương : Cơ sở lí luận nghiên cứu 2.1 Cơ sở lí luận: + Trình bày khung lí thuyết nghiên cứu ( hệ thống hóa lí luận ( khái niệm) vấn đề có liên quan đến đề tài chọn nghiên cứu)  Ví dụ khái niệm xuất khẩu, nhập khẩu, hình thức, vấn đề liên quan + Trình bày thảo luận khái niệm quan trọng luên quan đến vấn đề nghiện cứu, tiêu, cơng thức tính tốn ý nghia tiêu đo lượng sử dụng đề tài nghiên cứu  Phải giúp người đọc hiểu nghiên cứu tác giả Giải thích, trình bày vấn đề liên quan cách ro ràng 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Trình bày chi tiết số liệu sử dụng nghiên cứu ( từ nguồn nào) + Đối với số liệu thứ cấp: Thông tin chi tiết nguồn số liệu + Đối với số liệu sơ cấp: trình bày chi tiết lí giải thiết kế mẫu (Phương pháp chọn mẫu, cỡ mâu, địa bàn) phương pháp thu thập 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu - Sử dụng phương pháp nào: + Số liệu sơ cấp: thống kê mô tả, cronbach’s alpha, nhân tố, hồi quy đa biến, T-test, ANOVA, SEM, + Số liệu thứ cấp: so sánh số tương đối tuyệt đối, thay liên hồn, pp khác,… - Giải thích, nêu cơng thức pp Đối với chương 2: tất đề mục liên quan đến khung lí thuyết đề tài nghiên cứu cần theo trình tự định Ví dụ: Phân tích hành vi sử dụng trà sữa khách hang Cần Thơ Trà sua gì? Đặc điểm nào? Khách hang sử dụng trà sữa bao gồm ai? Hành vi sử dụng họ Theo trình tự khung lí thuyết từ Sản Phẩm Khách hang Nội dung phân tích Chương 3: Giới thiệu tổng quan vấn đề nghiên cứu ( Cơ quan địa bàn nghiên cứu) Tên chương phải phù hợp với nội dung đề tài + Đối với địa bàn nghiên cứu: 3.1 Khái quát địa bàn NC 3.2 Tổng quan môi trường vi mô (liên quan đến sản phẩm, hay tìm hiểu), sản xuất kinh doanh ngành, thể chế, sách ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng NC 3.3 Đánh giá thực trạng đối tượng nghiên cứu + Đối với quan cụ thể: 3.1 Lịch sử hình thành 3.2 Cơ cấu tổ chức 3.3 Ngành nghề kinh doanh/ Chức nhiệm vụ 3.4 Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh 3.5 Thuận lợi, khó khăn, định hướng phát triển (thường lấy từ báo cáo công ty) Chương 4: Kết thảo luận ( Đặt tên theo nội dung NC đề tài) Chương trình bày chi tiết kết nghiên cứu cách sử dụng bảng số liệu, hình, mơ tả, sử dụng phép thống kê đánh giả kết quả, cho kết nghiên cứu bật Nội dung thảo luận phải làm bật mối quan hệ kết đạt nghiên cứu với giả thuyết đặt cho nghiên cứu - Đặt tên tiểu mục Trình bày sơ đồ, hình, bảng Cách ohana tích kết thảo luận Chương 5: Giải pháp 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 5.2 Giải pháp CHương 6: Kết luận kiến nghị ... Phương pháp phân tích + Giải pháp Chương : Cơ sở lí luận nghiên cứu 2.1 Cơ sở lí luận: + Trình bày khung lí thuyết nghiên cứu ( hệ thống hóa lí luận ( khái niệm) vấn đề có liên quan đến đề tài chọn... bật Nội dung thảo luận phải làm bật mối quan hệ kết đạt nghiên cứu với giả thuyết đặt cho nghiên cứu - Đặt tên tiểu mục Trình bày sơ đồ, hình, bảng Cách ohana tích kết thảo luận Chương 5: Giải... quan hoạt động sản xuất kinh doanh 3.5 Thuận lợi, khó khăn, định hướng phát triển (thường lấy từ báo cáo công ty) Chương 4: Kết thảo luận ( Đặt tên theo nội dung NC đề tài) Chương trình bày chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CHƯƠNG, HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CHƯƠNG