NGỮ PHÁP TIẾNG ANH lớp 6 moi

33 83 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 21:19

vocab grammar English 6 được tổng kết và chắt lọc chi tiết cụ thể từng đươn vị bài học nhằm giúp các bạn đồng nghiệp có tài liệu hay giúp ích trong công việc giảng dạy cho học sinh............................................................................................................... NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP (CHƯƠNG TRÌNH MỚI) UNIT 1: MY NEW SCHOOL NEW WORDS Word Pronunciation Type Meaning activity /æk'tiv.i.ti/ n Hoạt động imagine /i'mædʒin/ v Tưởng tượng draw /drɔ:/ v Vẽ make /meik/ v Làm, art /a:t/ n Nghệ thuật Boarding school / 'bɔ:.diɳ sku:l/ n Trường nội trú classmate / 'kla:s.meit/ n Bạn lớp compass / 'kʌm.pəs/ n Com-pa creative /kri'ei.tiv/ adj Sáng tạo look / luk/ v Nhìn, xem use /ju:s/ v Dùng, sử dụng ask /a:sk/ v Hỏi answer / 'an:sə/ v Trả lời, đáp lại correct / kə'rekt/ v Sửa, sửa chữa equipment /i'kwip.mənt/ n Thiết bị excited /ik'sai.tid/ greenhouse / 'gri:n.haʊs/ help /help/ n,v Giúp đỡ, trợ giúp international /',in.tə'næʃ.ən.əl/ adj Quốc tế adj n Phấn chấn Nhà kính check /tʃek/ v Kiểm tra match / mætʃ/ v Nối, làm cho phù hợp practise / 'præktis/ v Rèn luyện create /'kri:'eit/ v Tạo, tạo nên, tạo repeat /' ri'pi:t/ v Nhắc lại Interview /' 'in.tə.vju:/ n, v judo / 'dʒu:.dəʊ/ n Môn võ judo knock /nɒk/ v Gõ (cửa) Overseas /,əʊ.və'si:z/ Pocket money / 'pɒk.it'mʌn.i/ n Tiền túi, tiền riêng poem / 'pəʊ.im/ n Bài thơ Remember /ri'mem.bə(r) v Nhớ, ghi nhớ Share /ʃeə(r)/ v Chia sẻ Smart /sma:t/ adj Surround /sə'raʊnd/ v Bao quanh read / ri:d/ v Đọc write / rait/ v Viết find / faind/ v Tìm, phát complete /kəm'pli:t/ v Hồn thành work /wɜːk/ v Làm việc listen /'lisn/ v Nghe speak /spi:k/ v Nói n ,adv Phỏng vấn (nước ngồi) Bảnh bao, sáng sủa Swimming pool / 'swimiɳ pu:l/ n Bể bơi II GRAMMAR: A The present simple ( Thì Hiện Tại Đơn) Định nghĩa đơn Thì đơn (tiếng Anh: Simple present Present simple) diễn tả hành động chung chung, tổng quát lặp lặp lại nhiều lần thật hiển nhiên hành động diễn thời gian Cách sử dụng đơn Cách dùng đơn Diễn đạt thói quen hành động lặp lặp lại Chân lý, thật hiển nhiên Sự việc xảy tương lai Cách thường áp dụng để nói thời gian biểu, chương trình kế hoạch cố định theo thời gian biểu Sử dụng câu điều kiện loại Sử dụng số cấu trúc khác Cơng thức đơn Thể Động từ “tobe” Động từ “thường” Khẳng định S + am/are/is S + V(e/es) Phủ định S + am/are/is + not + S + do/ does + not + V(ng.thể) Note : is not = isn’t ; Note : not = don’t are not = aren’t does not = doesn’t Yes – No question Yes – No question Am/ Are/ Is (not) + S + ….? Do/ Does (not) + S + V(ng.thể) ? Yes, S+ am/ is/ are Yes, S + do/ does No, S+ am/is/are +not No, S + don’t/ doesn’t Wh- questions Wh- questions Wh + am/ are/ is (not) + S + …? Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể) ….? Nghi vấn Lưu ý Cách thêm s/es: – Thêm s vào đằng sau hầu hết động từ: want-wants; work-works;… – Thêm es vào động từ kết thúc ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; wash-washes; fix-fixes;… – Bỏ y thêm ies vào sau động từ kết thúc phụ âm + y: study-studies;… – Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has Cách phát âm phụ âm cuối s/es: Chú ý phát âm phụ âm cuối phải dựa vào phiên âm quốc tế không dựa vào cách viết – /s/:Khi từ có tận phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/ – /iz/:Khi từ có tận âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận chữ ce, x, z, sh, ch, s, ge) – /z/:Khi từ có tận nguyên âm, phụ âm lại Dấu hiệu nhận biết đơn + Always (ln luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) + Every day, every week, every month, every year,…… (Mỗi ngày, tuần, tháng, năm) + Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year,…… (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần …… ngày/ tuần/ tháng/ năm) B The present continuous (Thì tiếp diễn) Cơng thức : Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ? Dấu hiệu nhận biết tiếp diễn: Thì tiếp diễn câu thường có cụm từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.… 3.Cách dùng: + Diễn tả hành động diễn kéo dài EX: She is going to school at the moment + Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom + Dùng để diễn tả hành động xảy tương lai theo kế hoạch định trước Ex: I am flying to Moscow tomorrow + Diễn tả không hài lòng phàn nàn việc câu có “always” Ex: She is always coming late Note : Khơng dùng tiếp diễn với động từ tri giác, nhận thức : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate… Ex: He wants to go for a cinema at the moment UNIT 2: MY HOME I NEW WORDS: Word Pronunciation Type Meaning behind [bi'haind] pre sau, đằng sau between [bi'twi:n] pre Air conditioner [eə(r)kən'di∫.ən.ər] n Điều hòa nhiệt độ apartment [ə'pɑ:t.mənt] n hộ bathroom [bɑ:θ.ru:m] n Phòng tắm Department store [di'pɑ:tmənt stɔ:] n Cửa hàng bách hóa dishwasher ['di∫,wɔ.∫ə] n máy rửa bát đĩa fridge [fridʒ] n tủ lạnh crazy ['krei.zi] cupboard ['kʌpbəd] n tủ ly Furniture ['fə:nit∫ə] n đồ đạc (trong nhà), đồ gỗ hall [hɔ:l] n phòng lớn, đại sảnh In front of [in 'frʌnt əv] kitchen ['kit∫.ən] n phòng bếp, nhà bếp Living room ['li.viη ru:m] n Phòng khách messy ['mesi] adj pre adj Kì dị, lạ thường phía trước, đằng trước lộn xộn, bừa bộn microwave ['mai.krə.weiv] n Lò vi sóng move [mu:v] v di chuyển, chuyển nhà Next to [nekst tu:] sofa ['sou.fə] n ghế xôfa, ghế tràng kỷ Stilt house ['stilt haus] n Nhà sàn Under ['ʌn.də(r)] pre wardrobe ['wɔ:.drəub] pre n cạnh Phía dưới, bên Tủ đựng quần áo II GRAMMAR: There is There are I Thể khẳng định Với thể khẳng định, có nguyên tắc sử dụng cấu trúc There + be +… a,Nguyên tắc 1: There is + singular noun (danh từ số ít) Ví dụ: – There is a pen in my lovely pencil case – There is an apple in the picnic basket b,Nguyên tắc 2: There are + plural noun (danh từ số nhiều) – There are pens in my lovely pencil case – There are three apples in the picnic basket – There are many trees in my grandparents’ garden c,Nguyên tắc 3: There is + uncountable noun (danh từ không đếm được) – There is hot water in the bottle – There is some rice left on the plate II Thể phủ định Ở thể phủ định, sau động từ to be có thêm từ not thường có thêm từ any để nhấn mạnh khơng tồn thứ Tương tự, có nguyên tắc: a,Nguyên tắc 1: There is not + singular noun – There is not any book on the shelf b.Nguyên tắc 2: There are not + plural noun – There are not any students in the classroom right now c.Nguyên tắc 3: There is not + uncountable noun – There is not any milk in the fridge III Thể nghi vấn a.Câu hỏi Yes/NoĐối với câu hỏi Yes/No, đặt động từ to be trước từ there để tạo thành câu hỏi Từ any dùng với câu hỏi cho danh từ số nhiều danh từ không đếm Is there a ball in the present box? Yes, there is Is there an eraser in your school bag? No, there is not Are there any students taking part in the event? Yes, there are Are there any pets in your family? No, there are not b.Câu hỏi How many…? How many + plural noun (danh từ số nhiều) + are there +…? How many brothers and sisters are there in your house? How many oranges are there in your lunchbox? How many fish are there in the fish tank? IV Thể rút gọn There is = There’s There is not = There’s not = There isn’t There are = There’re There are not = There’re not = There aren’t Prepositions of place Prepositio n of place in at on Explanation inside Example        I watch TV in the living-room I live in New York Look at the picture in the book She looks at herself in the mirror She is in the car Look at the girl in the picture This is the best team in the world  I met her at the entrance, at the bus used to show an exact  position or particular place   + next to or along the side   of (river)  + used to show that something is in a position  above something else and  touching it   stop She sat at the table at a concert, at the party at the movies, at university, at work Look at the picture on the wall Cambridge is on the River Cam The book is on the desk A smile on his face The shop is on the left My apartment is on the first floor I love traveling on trains /on the + left, right + a floor in a house  bus / on a plane My favorite program on TV, on the radio + used for showing some methods of traveling + television, radio by, next to, beside, near between behind in front of  + not far away in distance + in or into the space which  separates two places, people or objects + at the back (of)   + further forward than someone or something else The girl who is by / next to / besidethe house The town lies halfway between Rome and Florence I my coat behind the door She started talking to the man in front of her under + lower than (or covered by) something else  the cat is under the chair below + lower than something else  the plane is just below the the cloud over  + above or higher than something else, sometimes  so that one thing covers the other  She held the umbrella over both of us Most of the carpets are over $100 I walked over the bridge She jumped over the gate + across from one side to the other + overcoming an obstacle above + higher than something  else, but not directly over it a path above the lake across + from one side to the other  of something with clear limits / getting to the other side She walked across the field/road He sailed across the Atlantic through + from one end or side of something to the other  They walked slowly through the woods + in the direction of  We went to Prague last year to I go to bed at ten  + bed into towards Shall we go into the garden?  + towards the inside or middle of something and about to be contained, surrounded or enclosed by it She stood up and walked towardshim  + in the direction of, or closer to someone or something onto + used to show movement  into or on a particular place from + used to show the place where smb or sth starts  I slipped as I stepped onto the platform What time does the flight from Amsterdam arrive? UNIT 3: MY FRIENDS I NEW WORDS: Word Pronunciation Type Meaning active ['ỉk.tiv] adj tích cực, hăng hái appearance [ə'piərəns] n ngoại hình barbecue ['bɑ:bikju:] n Món thịt nướng barbecue boring ['bɔ:riη] adj Buồn tẻ Choir ['kwaiə] n Dàn đồng ca Clap [klæp] v vỗ tay competition [,kɔm.pi'ti.∫n] n Cuộc đua, thi adj Tự tin, tin tưởng adj tò mò, thích tìm hiểu confident curious ['kɔnfidənt] ['kjuə.ri.əs] Do the gardening [də ðə: 'gɑ:dniη] firefighter ['faiə,fai.tə] n lính chữa cháy, lính cứu hỏa fireworks ['faiəwə:ks] n pháo hoa, pháo bơng funny ['fʌn.i] adj buồn cười, thú vị adj rộng rãi, hào phóng generous [´dʒenərəs ] Làm vườn museum [mju:'ziəm] n Viện bảo tang Organize ['ɔ:.gən.aiz] v tổ chức patient ['pei∫nt] adj Điềm tĩnh, kiên nhẫn personality [,pə:sə'nỉl.ə.ti] n tính cách, cá tính prepare [pri'peə] v chuẩn bị racing ['rei.siη] n đua reliable [ri'laiəbl] adj đáng tin cậy serious ['siə.ri.əs] adj nghiêm túc shy [∫ai] adj bẽn lẽn, hay xấu hổ sporty ['spɔ:ti] adj Dáng thể thao, khỏe mạnh volunteer [,vɔl.ən'tiə] n người tình nguyện zodiac ['zou.di.ỉk] n Cung hồng đạo II GRAMMAR: A Verb “ be/ have” for description( Sử dụng to be have để miêu tả) Sử dụng to be để miêu tả : Chúng ta thường sử dụng động từ to be để miêu tả ngoại hình tính cách Dạng khẳng định : S + to be + adj Eg: I am confident (I'm confident.) (Tôi tự tin.) They are clever (They're clever.) (Họ thơng minh.) event /i'vent/ n kiện fact /fỉkt/ n thực tế, thật hiển nhiên fair /feər] n Hội chợ, chợ phiên funny /'fʌni/ adj Hài hước game show /geim∫əu/ n Buổi truyền hình giải trí human /'hju:mən/ adj Thuộc người local /'ləʊ.kəl/ adj [thuộc] địa phương main /mein/ adj Chính yếu, chủ đạo manner /'mỉn.ər/ n Tác phong, tính cách MC /,em 'si/ n Người dẫn chương trình national /'nỉ∫.ən.əl/ adj [thuộc] quốc gia newsreader /ˈnjuːz'ˌriːdɚr/ n Người đọc tin đài truyền hình Pig racing /pig 'reisiŋ/ n Đua lợn program /'prəʊ.græm/ n chương trình reason /'ri:zən/ n Nguyên nhân remote control /riməʊt kən'trəʊl/ n điều khiển từ xa ( TV reporter /ri'pɔ:tər/ n phóng viên; nhà báo schedule /'∫ed.ju:l/ n chương trình, lịch trình series /'siə.ri:z/ n Phim dài kì truyền hình /'stju:.pid/ adj Đần độn, ngớ ngẩn, ngốc nghếch /'ju:.ni.vɜ:s/ n vũ trụ stupid universe viewer /'vju:ər/ n Người xem TV II GRAMMAR WH-QUESTIONS (Câu hỏi có từ hỏi) Câu hỏi có từ hỏi bắt đầu từ when, why, what, who, which, how a Nguyên tắc đặt câu hỏi:   Nếu chưa có trợ động từ phải mượn trợ động từ: / does / did Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will / shall / could / would/ have/ has/ had…) đảo chúng trước chủ ngữ, không mượn / does / did b Một số từ hỏi: - When? Khi (thời gian) - Where? Ở đâu (nơi chốn) - Who? Ai (con người - chủ ngữ) - Why? Tại (lý do) - What? Cái / (vật, ý kiến, hành động) - Which? Cái (sự chọn lựa) - Whose? Của (sự sở hữu) - Whom? Ai (người - tân ngữ) - How? Như (cách thức) - How far? Bao xa (khoảng cách) - How long? Bao lâu (khoảng thời gian) - How often? Bao lâu lần (sự thường xuyên) - How many? Bao nhiêu (số lượng – danh từ đếm được) - How much? Bao nhiêu (giá cả, số lượng – danh từ không đếm được) - How old? Bao nhiêu tuổi EG: a/ I met my uncle yesterday → Whom did you meet yesterday? b/ Peter gives me this gift → Who gives you this gift? c/ Our train is arriving in the evening.→ When is your train arriving? d/ I had a cup of coffee and a slice of bread for breakfast → What did you have for breakfast? e/ Peter didn’t come to the party because he was ill → Why didn’t Peter come to the party? f/ It’s Jane’s car → Whose car is it? 2.CONJUNCTIONS: and, or and but ( Liên từ nối ) The most important among the coordinating conjunctions are and, but and or a.And: The conjunction and is used to suggest: a) That one action follows another in the chronological order Eg : Jane sent in her applications and waited for a call from the HR office b) That one idea is the result of another Eg : Rain began to fall and the creek rose rapidly And can also be used to suggest a kind of comment on something mentioned in the first clause Eg : James became addicted to drugs – and that was hardly surprising b But: The conjunction but is used to suggest a contrast Eg : It was a sunny day, but the wind was cold (Here the second clause suggests a contrast that is unexpected in the light of the first clause.) The stick was thin but it was strong Ex: He was ill but he went to work She is poor but honest But can be used with the meaning of ‘with the exception of’ Eg : Everybody but James turned up c Or: The conjunction or is used to suggest that only one possibility can be realized Eg : You can have tea or coffee Ex:You can work hard or you can fail UNIT SPORTS AND GAMES NEW WORDS Word Pronunciation Type Meaning athlete /'æθ.li:t/ n vận động viên basketball /'bɑ:.skit.bɔ:l/ n Mơn bóng rổ boat /bəʊt/ n thuyền career /kə'riər/ n nghề nghiệp, nghiệp congratulation /kən,græt.∫ʊ'lei.∫ən/ n xin chúc mừng!/ chúc mừng /i'lekt/ v Lựa chọn, bầu chọn equipment /i'kwip.mənt/ n Thiết bị, dụng cụ exhausted /ig'zɔ:.stid/ adj kiệt sức, mệt lử, mệt lử fantastic /fæn'tæs.tik/ adj Tuyệt diệu, kỳ diệu; tuyệt vời elect fit /fit/ adj mạnh khỏe goggles /'gɔg.lz/ n Kính (để bơi) kính bảo vệ mắt gym /'dʒim/ n Trung tâm thể dục last /lɑ:st/ v Kéo dài marathon /'mær.ə.θən/ n đua ma-ra-tơng racket /'rỉk.it/ n Cái vợt (cầu lơng) regard /ri'gɑ:d/ v Coi ring /riŋ/ n Sàn đấu (boxing) skateboard /'skeit.bɔ:d/ n.v ván trượt, trượt ván ski /ski:/ v,n trượt tuyết, ván trượt tuyết skiing /'ski:iŋ/ n môn trượt tuyết; trượt tuyết Sports competition /spɔ:ts ,kəmpə'ti∫.ən/ n Cuộc đua thể thao sporty /'spɔ:ti/ adj Khỏe mạnh, dáng thể thao volleyball /'vɔl.i.bɔ:l/ n Mơn bóng chuyền II GRAMMAR PAST SIMPLE a Định nghĩa khứ đơn Thì khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động vật xác định khứ vừa kết thúc b Cách dùng khứ đơn Diễn đạt hành động xảy một, vài lần chưa xảy khứ Diễn đạt hành động xảy liên tiếp khứ Diễn đạt hành động xen vào hành động diễn khứ Dùng câu điều kiện loại II c Cơng thức khứ đơn Thể Động từ “tobe” Động từ “thường” Khẳng định S + was/ were S + V-ed Phủ định S + was/were not S + did not + V (nguyên thể) Nghi vấn Was/Were+ S? Did + S + V(nguyên thể)? d Dấu hiệu nhận biết khứ đơn Trong câu có trạng từ thời gian khứ: – yesterday (hôm qua) – last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái – ago: Cách (two hours ago: cách giờ/ two weeks ago: cách ngày …) – when: (trong câu kể) IMPERATIVES: GIVING INSTRUCTIONS Imperative sentences are used to issue a command or instruction, make a request, or offer advice Basically, they tell people what to Imperative sentences usually end with a period but can occasionally end with an exclamation point These sentences are sometimes referred to as directives because they provide direction to whomever is being addressed Eg: Pass the salt Eg: Shut the front door Eg: Move out of my way! Eg: Find my leather jacket Giving instructions You often see the imperative form in instruction manuals or when someone tells you how to something There are often "sequencing" words to show the steps in the process For example, "firstly", "secondly" and "finally" Eg : Simple instructions to replace a light bulb Firstly, turn off the electricity Secondly, remove the light bulb Then, screw in the new light bulb Finally, turn the electricity on and switch on the light You can also say "after that" instead of "then" and "first" / "second" instead of "firstly" and "secondly" Adverbs of frequency - Trạng từ tần suất + Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency): Ý nghĩa trạng từ tần suất Các trạng từ tần suất dùng để trả lời cho câu hỏi tần suất: How often + do/ does + chủ ngữ + động từ? Các trạng từ tần suất phổ biến: Always (luôn ), Usually (thường xuyên ), Often (thường), Sometimes (thỉnh thoảng), Seldom (hiếm khi), Never (không bao giờ) Lưu ý: trạng từ xếp theo thứ tự mức độ thường xuyên giảm dần Eg : He always gets up early (Bạn luôn dậy sớm.) He often goes to the park (Cậu thường công viên.) He sometimes eats out (Cậu ăn bên ngoài.) He seldom goes camping (Cậu cắm trại.) He never plays tennis (Cậu không chơi tennis.) + Vị trí trạng từ tần suất a/ Đứng sau động từ “to be” Eg: I am never late for school Eg:- My cat is always hungry b/ Đứng sau chủ ngữ đứng trước động từ câu Eg: He sometimes flies his kite Eg:- They usually go fishing c/ Đứng đầu câu Vị trí dành cho trạng từ: usually, often sometimes Eg: Usually he eats noodles (Anh thường xuyên ăn mỳ.) - Sometimes my father drinks coffee (Ba tớ uống cà phê.) UNIT CITIES OF THE WORLD I NEW WORDS Word Pronunciation Type Meaning Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): n châu Á Africa /ˈæf.rɪ.kə/ n châu Phi Europe /ˈjʊr.əp/ n châu Âu Holland /ˈhɑː.lənd/ n Hà Lan design /dɪˈzɑɪn/ n,v thiết kế creature /ˈkri·tʃər/ n sinh vật, tạo vật continent /ˈkɑn·tən·ənt/ n châu lục common /ˈkɒm ən/ adj phổ biến, thông dụng award /əˈwɔrd/ n,v giải thưởng, trao giải thưởng America /əˈmer.ɪ.kə/ n châu Mỹ Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ n châu Nam Cực Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ n Úc journey /ˈdʒɜr·ni/ n chuyến symbol /ˈsɪm·bəl/ n biểu tượng postcard /ˈpoʊstˌkɑrd n bưu thiếp popular /ˈpɑp·jə·lər/ adj tiếng, phổ biến palace ˈpæl·əs/ n cung điện musical /ˈmju·zɪ·kəl/ n nhạc kịch landmark /ˈlændˌmɑrk/ n danh thắng (trong thành phố) lovely /ˈlʌv·li/ adj đáng yếu UNESCO World Heritage /juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·tt̬ɪdʒ / n di sản giới UNESCO công nhận well-known /ˈwelˈnoʊn/ adj tiếng tower /ˈtɑʊ·ər/: n tháp II GRAMMAR a The present perfect Định nghĩa hồn thành Thì hoàn thành (the present perfect tense) dùng để diễn tả hành động hoàn thành thời điểm mà không bàn thời gian diễn Cách dùng hoàn thành Hành động hoàn thành thời điểm mà khơng đề cập tới xảy Hành động bắt đầu khứ tiếp tục Hành động làm trước làm Một kinh nghiệm thời điểm (thường dùng trạng từ ever ) Về hành động khứ quan trọng thời điểm nói Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn S + have/ has + VpII S + haven’t/ hasn’t + VpII Have/ Has + S + VpII ? Công thức hồn thành Dấu nhận biết hồn thành just, recently, lately: gần đây, vừa already: before: trước ever: never: chưa từng, không for + N – quãng thời gian: khoảng (for a year, for a long time, …) since + N – mốc/điểm thời gian: từ (since 1992, since June, …) yet: chưa (dùng câu phủ định câu hỏi) so far = until now = up to now = up to the present: b Superlative (So sánh nhất) Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun Ex:She is the tallest girl in the village class Ex: He is the most gellant boy in Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất) Các tính từ so sánh đặc biệt good/better/the best bad/worse/the worst little/less/the least far/farther(further)/the farthest(the furthest) UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE NEW WORDS: many(much)/more/the most Word Pronunciation Type Meaning apartment /əˈpɑrt·mənt/ n hộ flat /flæt/ n hộ condominium /ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/ n chung cư penthouse /ˈpent·hɑʊs/ n tầng trèn tòa nhà cao tầng basement apartment /ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/ n hộ tầng hầm houseboat /ˈhɑʊsˌboʊt/ n nhà thuyền villa /ˈvɪl·ə/ n biệt thự cable television (TV cable) /ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ n truyền hình cáp appliance /əˈplɑɪ·əns/ n thiết bị, dụng cụ wireless TV /ˈwɑɪər·ləsˌtiːˈviː/ n ti vi có kết nối mạng khơng dây wireless /ˈwɑɪər·ləs/ wifi /ˈwɑɪˈfɑɪ/ n hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vơ tuyến fridge /frɪdʒ/ n tủ lạnh automatic /ˌɔ·tt̬əˈmætt̬·ɪk/ adj tự động look after /lʊk ˈæf tər/ V trơng nom, chăm sóc iron /aɪrn/ v bàn là, ủi (quần áo hi-tech /ˈhɑɪˈtek/ helicopter /ˈhel·ɪˌkɑp·tər/ n máy bay trực thăng dry /drɑɪ/ v làm khô, sấy khô comfortable /ˈkʌm·fər·tt̬ə·bəl/ adj đầy đủ, tiện nghi adj,n adj vô tuyến điện, khơng dây kỹ thuật cao castle /ˈkỉs·əl/ (n): n lâu đài skyscraper /ˈskɑɪˌskreɪ·pər/ n nhà chọc trời motorhome /ˈməʊtəˌhəʊm/ n nhà lưu động (có ơtơ kéo) GRAMMAR Simplefuturetense(Thìtươnglaiđơn) Định nghĩa tương lai đơn Thì tương lai đơn tiếng anh (Simple future tense) dùng kế hoạch hay định làm trước nói Chúng ta định tự phát thời điểm nói Thường sử dụng tương lai đơn với động từ to think trước Cách dùng tương lai đơn Diễn đạt định thời điểm nói Đưa lời yêu cầu, đề nghị, lời mời Diễn đạt dự đốn khơng có Cơng thức tương lai đơn Câu khẳng định S + will + V(inf) Câu phủ định S + will not + V(inf) Câu nghi vấn Will + S + V(inf) Trả lời: Yes, S + will./ No, S + won’t Dấu hiệu nhận biết tương lai đơn Trong câu có trạng từ thời gian tương lai: – in + thời gian: … (in minutes: phút nữa) – tomorrow: ngày mai – Next day: ngày hôm tới – Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới Trong câu có động từ quan điểm như: – think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho Will and might for future Both "will" and "might" are modal auxiliary verbs This means that they are followed by the infinitive of the verb without "to": Eg : "It will rain later/ "It might rain later." We use "will" when we are sure that something will happen "It will be sunny later." (100% probability) We use "might" when something is less sure "It might rain later Take an umbrella with you." (50% probability) The negative forms are: "Itwon't " "It won't snow until December." "Itmightnot " "It might not be sunny at the beach." UNIT 11: OUR GREENER WORLD NEW WORDS: Word Pronunciation Type Meaning air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ n nhiễm khơng khí be in need /bɪ ɪn nid/ v cần water pollution /ˈwɔ·tt̬ər pəˈlu·ʃən/ n ô nhiễm nước noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ n ô nhiễm tiếng ồn deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ n nạn phá rừng, phá rừng soil pollution / sɔɪl pəˈlu·ʃən/ n ô nhiễm đất charity /ˈtʃær·ɪ·tt̬i/ n từ thiện disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ v biến electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ətt̬·i/ n điện effect /ɪˈfɛkt/ n ảnh hưởng a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/ v tiến hành điều tra environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ n môi trường energy /ˈen·ər·dʒi/ n lượng pollute /pəˈlut/ v làm ô nhiễm exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ v trao đổi natural /ˈnætʃ·ər·əl/ adj tự nhièn invite /ɪnˈvɑɪt/ v mời pollution /pəˈlu·ʃən/ n ô nhiễm president /ˈprez·ɪ·dənt/ n chủ tịch refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ adj wrap /ræp/ v gói, bọc reuse /riˈjuz/ v tái sử dụng recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ n thùng đựng đồ tái chế recycle /riˈsɑɪ·kəl/ v tái chế reduce /rɪˈdus/ v giảm sea level /ˈsi ˌlev·əl/ n mực nước biển bơm, làm đầy lại II GRAMMAR 1.If – clause : Type (Câu điều kiện loại 1) Câu điều kiện loại gọi câu điều kiện có thực Điều kiện xảy tương lai Diễn tả việc xảy tương lai Cấu trúc – công thức If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu) Trong mệnh đề điều kiện, động từ (V) chia Trong mệnh đề chính, động từ (V) chia dạng nguyên thể => Nói cách khác, câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng đơn Mệnh đề dùng thi tương lai đơn Eg : If I tell her everything, she will know how much I love her => Trong mệnh đề điều kiện, động từ tell chia tại, mệnh đề chính, động từ know chia dạng nguyên mẫu If it rains, we will not go to the cinema => Trong mệnh đề điều kiện, động từ rains chia tại, mệnh đề chính, động từ go để dạng nguyên mẫu Cách dùng câu điều kiện loại a Chỉ việc xảy tương lai: Eg: If I get up early in the morning, I will go to school on time b Có thể sử dụng để đề nghị gợi ý: Eg: If you need a ticket, I can get you one c Dùng để cảnh báo đe dọa: Eg: If you come in, he will kill you Một số trường hợp đặc biệt a Đơi sử dụng đơn hai mệnh đề Cách dùng có nghĩa việc ln tự động xảy theo sau việc khác Eg: If David has any money, he spends it b Có thể sử dụng “will” mệnh đề IF đưa yêu cầu Eg: If you’ll wait a moment, I’ll find someone to help you (= Please wait a moment) c Có thể sử dụng tiếp diễn (chẳng hạn “are doing”) hoàn thành ( chẳng hạn “have done”) mệnh đề IF Eg: If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean UNIT 12: ROBOTS NEW WORDS: Word Pronunciation Type Meaning play football /pleɪ ˈfʊtˌbɔl/ v chơi bóng đá the dishes /du ðə dɪʃ:ez/ v rửa chén cut the hedge /kʌt ðə hedʒ/: v cắt tỉa hàng rào make the bed /meɪk ðə bed/: v dọn giường laundry /ˈlɑːn.dri/ (n) n giặt ủi home robot /hoʊm ˈroʊ.bɑːt/ n người máy gia đình doctor robot /ˈdɑk·tər/ n người máy bác sĩ worker robot /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt n người máy công nhân / sing a song /sɪŋ eɪ /sɔŋ/ v hát hát teaching robot /ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/ n người máy dạy học (good/bad) habits /ˈhæb.ɪt/ n thói quen (tốt /xấu) lift / lɪft/ n nâng lèn, nhấc lên, giơ lên laundry ˈlɑːn.dri/ n quần áo cần phải giặt gardening /ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/ n công việc làm vườn go out /ɡoʊ aʊt/: v ngoài, chơi go/come to town /ˈnætʃ·ər·əl/ v thành phố there’s a lot to guard (v) có nhiều việc cần phải làm /ɡɑːrd/ go to the pictures/the movies v canh giữ, canh gác v xem tranh/ xem phim minor /ˈmɑɪ·nər/ adj nhỏ, không quan trọn type /taɪp/ n kiểu, loại space station /speɪs ˌsteɪ·ʃən/ (n): n trạm vũ trụ water /ˈwɔ·tt̬ər/ v tưới, tưới nước recognize /ˈrek·əɡˌnɑɪz/ v (v): nhận robot /ˈroʊ.bɑːt/ n người máy planet /ˈplæn·ɪt/ n hành tinh II GRAMMAR MODAL VERBS: Can/Could : Động từ tình thái can (có thể) dùng để nói lên khả thực điều biểu thị cho phép Sử dụng yêu cầu thường dùng could lịch can Thể khẳng định: S + can/could + verb (inf without to) Thể phủ định: S + cannot/ could not+ Vinf [viết tắt: cannot = can’t / could not = couldn’t] Thể nghi vấn: Can/Could + S + verb…? Ex: I can swim (Tơi bơi.) He can speak English (Anh nói Tiếng Anh.) I can’t go ahead (Tơi khơng thể phía trước.) Can I help you? (Tơi giúp bà khơng?.) Can you swim? (Bạn bơi khơng?) No, I can’t (Khơng, Tơi khơng thể) – Yes, I can (Có, tơi có thể) I couldn’t see anything (Tơi khơng thể nhìn thấy gì.) It could rain tomorrow (Ngày mai trời mưa.) Will be able to a.Cách dùng "will be able to" Chúng ta sử dụng cụm động từ will be able to để nói khả tương lai Eg : The baby will be able to speak next month You will be able to communicate in English after finishing the course b.Cấu trúc câu với "will be able to" Dạng khẳng định S + will be able to + V Dạng phủ định S + will not be able to + V Dạng nghi vấn Will + S + not be able to + V ? Cấu trúc để nói thân có / khơng có hỏi khả làm việc tương lai Eg: He will be able to get to the top of the mountain Tom will not be able to finish his work tomorrow ... pu:l/ n Bể bơi II GRAMMAR: A The present simple ( Thì Hiện Tại Đơn) Định nghĩa đơn Thì đơn (tiếng Anh: Simple present Present simple) diễn tả hành động chung chung, tổng quát lặp lặp lại nhiều... There is + singular noun (danh từ số ít) Ví dụ: – There is a pen in my lovely pencil case – There is an apple in the picnic basket b,Nguyên tắc 2: There are + plural noun (danh từ số nhiều) – There... Yes/No, đặt động từ to be trước từ there để tạo thành câu hỏi Từ any dùng với câu hỏi cho danh từ số nhiều danh từ không đếm Is there a ball in the present box? Yes, there is Is there an eraser in
- Xem thêm -

Xem thêm: NGỮ PHÁP TIẾNG ANH lớp 6 moi, NGỮ PHÁP TIẾNG ANH lớp 6 moi, c.Nguyên tắc 3: There is not + uncountable noun, b. Tính từ dài : Những tính từ có từ ba âm tiết trở lên được gọi là tính từ dài.,  4. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Mục lục

Xem thêm