Kiem tra cong nghe 11 hoc ky i

4 113 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2019, 23:12

KIỂM TRA TIẾT MÔN LỚP : …………………… KTCN KHỐI 11 HỌ & TÊN: ……………………………………………………………………… ĐIỂM LỜI PHÊ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Nội dung đề số : 001 Hình chiếu PPCG3 cho biết chiếu vật thể: A Cao rộng B Dài cao C Rộng dài D Rộng chu vi Muốn ghi kích thước phải có A Chữ số kích thước B Đường kích thước C Đường kích thước, đường gióng kích thước, chữ số kích thước D Đường gióng kích thước, chữ số kích thước Hình chiếu trục đo vuông góc có góc trục đo laø: · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' 0 A X O Y = Z O Y = X O Z = 120 B X O Y = Z O Y = X O Z = 90 · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' C X O Y = Z O Y = X O Z = 135 D X O Y = 90 , Z O Y = X O Z = 135 Phương pháp chiếu góc thứ ba khác phương pháp chiếu góc thứ chổ: A Mặt phẳng hình chiếu B Hướng nhìn C Sự bố trí hình chiếu D Hướng chiếu Phương pháp chiếu góc thứ khác phương pháp chiếu góc thứ ba chổ: A Hướng nhìn B Mặt phẳng hình chiếu C Hướng chiếu D Cách đặt mặt phẳng chiếu Tỉ lệ 1: tỉ lệ ? A Nguyên hình B Nâng cao C Thu nhỏ D Phóng to Hình chiếu trục đo vuông góc có: A Phương chiếu l không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu B Phương chiếu l vuông góc với mặt phẳng hình chiếu C p = q = r = 0,5 D Ba hệ số biến dạng khác Các khổ giấy lập từ khổ: A A1 D A2 B A3 C A0 Kích thước theo TCVN bao nhieâu :? A 5455: 1999 B 5705: 1993 C 5457: 1971 D 5455: 1971 10 Nét vẽ theo tiêu chuẩn ISO bao nhieâu ? A 128- 20: 1996 B 5455: 1999 C 5457: 1971 D 8- 20: 2002 11 Hình cắt hình biểu diễn: A Mặt phẳng cắt B Mặt phẳng hình chiếu C Phần lại vật thể D Phần bỏ vật thể 12 Mặt cắt vẽ hình chiếu: A Chập B Toàn C Một D Rời 13 Sự khác hình chiếu trục đo vuông góc xiên góc cân là: A Hệ số biến dạng B Hướng chiếu C Hướng chiếu, hệ số biến dạng, hệ trục tọa độ D Hệ trục tọa độ, hệ số biến dạng 14 Khổ giấy vẽ kó thuật theo TCVN bao nhiêu? A 7284: 2004 B 7285: 2004 C 7285: 2003 D 7286: 2003 15 Khổ giấy vẽ kó thuật có loại? A B C D 16 Hình chiếu trục đo xiên góc cân có góc trục đo là: · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' 0 A X O Y = Z O Y = X O Z = 120 B X O Y = Z O Y = X O Z = 90 · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' C X O Z = 90 , Z O Y = X O Y = 135 D X O Y = Z O Y = X O Z = 135 17 Nét vẽ có loại: A B C D 18 Hệ số biến dạng theo phương O'Y' kí hiệu laø : A p = q = 0,5 B p = q = r =1 C q D p = q ≠ r 19 Khổ giấy vẽ kó thuật theo tiêu chuẩn ISO bao nhiêu? A 5457: 1971 B 5455: 1999 C 5457: 1999 D 5455: 1971 20 Từ khổ giấy A2 làm khổ giấy A4 A B C D PHAÀN II : VẼ HÌNH CHIẾU (5 điểm) Vẽ hình chiếu vật thể SỐ , kích thước vật thể hình , tính theo kích thước hình thoi, hình thoi biểu diễn hình vuông có cạnh 10mm Vật mẫu làm thép KIỂM TRA TIẾT MÔN LỚP : …………………… KTCN KHỐI 11 HỌ & TÊN: ……………………………………………………………………… ĐIỂM LỜI PHÊ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Nội dung đề số : 002 Khổ giấy vẽ kó thuật có loại? A B C D Hình chiếu trục đo vuông góc có góc trục đo là: · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' A X O Y = Z O Y = X O Z = 135 B X O Y = 90 , Z O Y = X O Z = 135 · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' 0 C X O Y = Z O Y = X O Z = 90 D X O Y = Z O Y = X O Z = 120 Muốn ghi kích thước phải có A Chữ số kích thước B Đường kích thước C Đường gióng kích thước, chữ số kích thước D Đường kích thước, đường gióng kích thước, chữ số kích thước Chữ viết theo TCVN ? A 3092- 2: 2000 B 128- 20: 1996 C 7284- 2: 2003 D 8- 20: 2002 Khổ giấy vẽ kó thuật theo TCVN bao nhieâu? A 7286: 2003 B 7285: 2004 C 7284: 2004 D 7285: 2003 Hình chiếu PPCG3 cho biết chiếu vật thể: A Cao rộng B Dài cao C Rộng dài D Rộng chu vi Hình chiếu trục đo xiên góc cân có góc trục đo là: · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' 0 A X O Y = Z O Y = X O Z = 90 B X O Y = Z O Y = X O Z = 135 · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' · ' ' ' ·' ' ' · ' ' ' C X O Y = Z O Y = X O Z = 120 D X O Z = 90 , Z O Y = X O Y = 135 Hệ số biến dạng theo phương O'Y' kí hiệu : A p = q = 0,5 B p = q = r =1 C p = q ≠ r D q Các khổ giấy lập từ khổ: A A3 B A1 C A0 D A2 10 Từ khổ giấy A2 làm khổ giấy A4 A B C D 11 Neùt vẽ theo tiêu chuẩn ISO ? A 128- 20: 1996 B 8- 20: 2002 C 5455: 1999 D 5457: 1971 12 Khi ghi kích thước đøng gióng kích thước vượt qua đường kích thước đoạn : A 3mm đến 4mm B 2mm đến 5mm C 1mm đến 3mm D 2mm đến mm 13 Hình cắt hình biểu diễn: A Mặt phẳng cắt B Mặt phẳng hình chiếu C Phần bỏ vật thể D Phần lại vật thể 14 Chiều rộng nét liền đậm thường lấy là: A 0,5mm B 2mm C 0,25mm D 1mm 15 Kích thước theo TCVN bao nhieâu :? A 5457: 1971 B 5705: 1993 C 5455: 1971 D 5455: 1999 16 Để vẽ đường giới hạn phần hình cắt ta dùng nét ? A Đứt mảnh B Lượn sóng C Liền đậm D Chấm gạch mảnh 17 Sự khác hình chiếu trục đo vuông góc xiên góc cân là: A Hướng chiếu, hệ số biến dạng, hệ trục tọa độ B Hướng chiếu C Hệ trục tọa độ, hệ số biến dạng D Hệ số biến dạng 18 Phương pháp chiếu góc thứ ba khác phương pháp chiếu góc thứ chổ: A Hướng chiếu B Hướng nhìn C Mặt phẳng hình chiếu D Sự bố trí hình chiếu 19 Mặt cắt vẽ hình chiếu: A Chập B Rời C Một D Toàn 20 Khổ giấy vẽ kó thuật theo tiêu chuẩn ISO bao nhiêu? A 5457: 1971 B 5457: 1999 C 5455: 1971 D 5455: 1999 PHAÀN II : VẼ HÌNH CHIẾU (5 điểm) Vẽ hình chiếu vật thể SỐ1, kích thước vật thể hình , tính theo kích thước hình thoi, hình thoi biểu diễn hình vuông có cạnh 10mm Vật mẫu làm thép ... làm thép KIỂM TRA TIẾT MÔN LỚP : …………………… KTCN KH I 11 HỌ & TÊN: ……………………………………………………………………… I M L I PHÊ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 i m) N i dung đề số : 002 Khổ giấy vẽ kó thuật có lo i? A B C... 1971 20 Từ khổ giấy A2 làm khổ giấy A4 A B C D PHẦN II : VẼ HÌNH CHIẾU (5 i m) Vẽ hình chiếu vật thể SỐ , kích thước vật thể hình , tính theo kích thước hình thoi, hình thoi biểu diễn hình vuông... hình chiếu 19 Mặt cắt vẽ hình chiếu: A Chập B R i C Một D Toàn 20 Khổ giấy vẽ kó thuật theo tiêu chuẩn ISO bao nhieâu? A 5457: 1971 B 5457: 1999 C 5455: 1971 D 5455: 1999 PHẦN II : VẼ HÌNH CHIẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra cong nghe 11 hoc ky i, Kiem tra cong nghe 11 hoc ky i