ÔN THI TOÁN THPT QUỐC GIA đề

15 79 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 23:05

“THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ” khuyến sale 50% giảm từ 900k 450k/khóa/30 đề học đến lúc thi xong #Inbox facebook thầy đề đăng ký https://www.facebook.com/Thaygiaothuan.9 Câu (THPT Mộ Đức - Quảng Ngãi - 2017 - 2018 - BTN)Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B C D Lời giải Chọn D Giữ nguyên phần đồ thị bên phải trục Oy Lấy đối xứng phần đồ thị nằm phải trục Oy qua Oy ta đồ thị hàm y  f  x  Vậy hàm số y  f  x  có cực trị Câu (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần -2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị khoảng K hình vẽ bên Trên K , hàm số có cực trị? A B C Lời giải D Chọn D Trên K , hàm số có cực trị Thầy Giáo : HỒ THỨC THUẬN Trang 1/15 - Mã đề thi 166 Câu [Sở GD ĐT Long An 2017] Cho hàm số y  f  x  xác định hình vẽ: có bảng biến thiên Chọn khẳng định đúng? A Hàm số khơng có điểm cực trị C Hàm số có điểm cực trị B Hàm số có điểm cực trị D Hàm số có điểm cực trị Lời giải Chọn C Ta có: Dĩ nhiên hàm số cho đạt cực đại điểm x0  Tại điểm x0  1 , ta có: lim  f  x   lim  f  x   f  1  nên hàm số f  x  liên tục x0  1 x  1 x  1 , đồng thời f   x  đổi dấu từ    sang    x qua x0  1 nên đạt cực tiểu điểm x0  1 Tương tự, hàm số cho đạt cực tiểu điểm x  Vậy hàm số có cực trị Câu (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Hàm số cho có điểm cực trị? A B C Lời giải D Chọn A Dễ thấy hàm số có điểm cực trị Câu (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình bên Mệnh đề đúng? A Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số khơng có cực trị B Hàm số đạt cực tiểu x  D Hàm số đạt cực đại x  Lời giải Chọn A Qua bảng biến thiên ta thấy hàm số có y đổi dấu từ dương sang âm qua x  nên hàm số đạt cực đại x  Trang 2/15 - Câu (THPT Lê Q Đơn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  xác định có bảng xét dấu đạo hàm sau Khi số cực trị hàm số y  f  x  A B C Lời giải D Chọn B Do hàm số xác định có biểu thức đạo hàm đổi dấu ba lần x1 ; x2 ; x3 nên hàm số y  f  x  có ba cực trị Câu (THPT Phan Chu Trinh - ĐăkLăk - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ B Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  C Hàm số có cực trị D Hàm số có giá trị cực tiểu Lời giải Câu Chọn B Dựa vào BBT Hàm số có hai cực trị  A sai Hàm số có giá trị cực tiểu 1  B sai Hàm số khơng có GTNN, GTLN  C sai Vậy hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  (THPT Sơn Tây - Hà Nội - 2018 – BTN – 6ID – HDG) Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  1;1 có bảng biến thiên sau Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số có cực trị B Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số có giá trị cực tiểu D Hàm số có giá trị lớn Lời giải Chọn A A sai hàm số có giá trị lớn C, D sai hàm số đạt cực đại x  giá trị cực đại y  Trang 3/15 - Mã đề thi 166 Câu (SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị đoạn  3;3 hình vẽ Trên khoảng  3;3 hàm số có điểm cực trị? A B D C Lời giải Chọn C Hàm số có cực tiểu cực đại Câu 10 (SỞ GD-ĐT PHÚ THỌ-Lần 2-2018-BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x y  1      y  Hàm số đạt cực tiểu điểm A x  B x  1 C x  Lời giải  D x  Chọn D Từ bảng biến thiên ta dễ thấy hàm số đạt cực tiểu x  Câu 11 (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2018 - BTN) Cho hàm số f  x  xác định \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Hàm số cho có bao nhiêm điểm cực trị? A B C Lời giải D Chọn A Ta thấy y đổi dấu hai lần Tuy nhiên x  hàm số khơng liên tục nên hàm số có điểm cực trị Câu 12 (SGD Hải Phòng - HKII - 2016 - 2017) Cho hàm số y  f  x  liên tục có bảng xét dấu f   x  sau: Trang 4/15 - Tìm số cực trị hàm số y  f  x  A B C Lời giải D Chọn A Dựa vào bảng xét dấu f   x  ta thấy f   x  đổi dấu lần Vậy số điểm cực trị hàm số Câu 13 (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Cho hàm số f  x   ax3  bx2  cx  d có đồ thị hình vẽ bên  y f(x)=x^3-3x^2+4 T ?p h?p x - Mệnh đề sau sai? A Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số đạt cực tiểu x  B Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số đạt cực đại x  Lời giải Chọn D Nhìn đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại x  Do chọn B Câu 14 (Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số   f   x   x  x  x   , x  A  B f  x  có đạo hàm Số điểm cực trị hàm số là: C D Lời giải Chọn A Ta có f   x  có nghiệm phân biệt  ; ; 2 Tuy nhiên f   x  đổi dấu qua nghiệm  2 nên hàm số f  x  có điểm cực trị Câu 15 (Sở GD Thanh Hoá – Lần 1-2018 – BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Mệnh đề sai? A Hàm số có ba điểm cực trị C Hàm số có giá trị cực đại B Hàm số có hai điểm cực tiểu D Hàm số có giá trị cực đại Trang 5/15 - Mã đề thi 166 Lời giải Chọn D Từ bảng biến thiên ta có: hàm số có giá trị cực đại nên D sai Câu 16 [THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG - 2017] Cho hàm số y  f ( x) liên tục dấu đạo hàm sau: với bảng xét Số điểm cực trị hàm số y  f ( x) A C Lời giải B D Chọn B Ta có y đổi dấu qua x  3 qua x  nên số điểm cực trị Câu 17 (THPT Hồng Quang - Hải Dương - Lần - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Tìm số cực trị hàm số y  f  x  A B C Lời giải D Chọn A Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số có ba điểm cực trị có hai điểm cực tiểu điểm cực đại Câu 18 [THPT THÁI PHIÊN HP- 2017] Cho hàm số f  x  xác định có đồ thị hàm số f   x  hình vẽ Hàm số f  x  có điểm cực trị? A Chọn C B C Lời giải D Theo đồ thị ta có f   x  đổi dấu lần nên hàm số f  x  có ba điểm cực trị nên chọn C Trang 6/15 - Câu 19 (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên: Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x  2 C Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số đạt cực đại x  Lời giải Chọn C Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại x  Câu 20 Cho hàm số y  f  x  có đồ thị đoạn  3;3 hình vẽ Trên khoảng  3;3 hàm số có điểm cực trị? A B C Lời giải D Chọn B Hàm số có cực tiểu cực đại Câu 21 (TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN - 2018) Cho hàm số y  f  x  có tập xác định  ; 4 có bảng biến thiên hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C Lời giải D Chọn C Dựa vào BBT, hàm số cho có điểm cực trị Câu 22 (SỞ GD-ĐT HẬU GIANG-2018-BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Trang 7/15 - Mã đề thi 166 Giá trị cực tiểu y0 hàm số A y0  B y0  C y0  D y0  Lời giải Chọn A Câu 23 (Sở GD ĐT Cần Thơ - 2017-2018 - BTN) Cho hàm số f  x   ax3  bx2  cx  d có đồ thị hình vẽ bên  y f(x)=x^3-3x^2+4 T ?p h?p x - Mệnh đề sau sai? A Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực tiểu x  D Hàm số có hai điểm cực trị Lời giải Chọn C Nhìn đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại x  Do chọn B Câu 24 (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x  3 B Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số đạt cực tiểu x  4 D Hàm số đạt cực tiểu x  Lời giải Chọn B Dựa vào bảng biến thiên hàm số đạt cực đại x  Câu 25 (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2D1-1] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Trang 8/15 - Phát biểu sau đúng? A Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực đại tạo x  D Hàm số có cực tiểu Lời giải Chọn C Từ bảng biến thiên ta chọn đáp ánA Câu 26 (SỞ GD-ĐT HẬU GIANG-2018-BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Chọn khẳng định sai A f  x   , x  B Hàm số f  x  nghịch biến    3 C Hàm số f  x  đồng biến  3;   D Hàm số f  x  đạt cực đại x  Lời giải Chọn D Dựa vào BBT, hàm số f  x  đạt cực đại x  Suy A sai Câu 27 [BTN 165 - 2017] Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục có bảng biến thiên: Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số không cắt trục hồnh B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số có GTLN , GTNN  D Hàm số có giá trị cực đại Lời giải Chọn B Nhận thấy hàm số đạt cực đại xCD  , giá trị cực đại đạt cực tiểu xCT  , giá trị cực tiểu  Câu 28 (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - lần - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Khẳng định sau đúng? Trang 9/15 - Mã đề thi 166 B Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu 1;1 A Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu  1;3 C Đồ thị hàm số có điểm cực đại 1; 1 D Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu 1; 1 Lời giải Chọn D Dựa vào đồ thị ta có: Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu 1; 1 điểm cực đại  1;3 Câu 29 [THPT Nguyễn Khuyến – NĐ - 2017] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau đúng? A Hàm số cho có điểm cực đại khơng có điểm cực tiểu B Hàm số cho khơng có cực trị C Hàm số cho có điểm cực tiểu khơng có điểm cực đại D Hàm số cho có điểm cực đại có điểm cực tiểu Lời giải Chọn C Hàm số không xác định x1 nên x1 không điểm cực trị Tại x2 hàm số khơng có đạo hàm xác định, đồng thời đạo hàm đổi dấu qua x2 nên x2 điểm cực tiểu Câu 30 (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị hình bên Hàm số có điểm cực tiểu khoảng  a; b  ? y a O A b x B C Lời giải D Chọn C Nhìn đồ thị ta thấy hàm số có điểm cực tiểu khoảng  a; b  Câu 31 (THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - Lân - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  liên tục bảng biến thiên sau Kết luận sau Trang 10/15 - có x  y 1       y 19 12  A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số đạt cực tiểu x  D Hàm số có ba điểm cực trị Lời giải Chọn B Câu 32 (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số y  trị? A C Lời giải B x 1 có điểm cực 2x 1 D Chọn A Ta có y  3  x  1  , x  1  \   nên hàm số nghịch biến khoảng xác định Vì 2 hàm số khơng có cực trị Câu 33 (THPT Mộ Đức - Quảng Ngãi - 2017 - 2018 - BTN)Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục có bảng biến thiên Hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B C Lời giải D Chọn B Dựa vào bảng biến thiên hàm số y  f  x  có ba điểm cực trị Câu 34 (CHUYÊN VINH LẦN 3-2018) Cho hàm số y  f  x  liên tục có bảng xét dấu đạo hàm hình vẽ Hàm số cho có điểm cực trị? A B C Lời giải D Chọn D Trang 11/15 - Mã đề thi 166 Dựa vào bảng xét dấu f   x  , ta có: hàm số f  x  có điểm x0 mà f   x  đổi dấu x qua điểm x0 Vậy hàm số cho có điểm cực trị Câu 35 (THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng – 2018) Cho hàm số y  f  x  liên tục thiên sau Mệnh đề sau đúng? A Hàm số cho giá trị cực đại C Hàm số cho khơng có giá trị cực tiểu có bảng biến B Hàm số cho có hai điểm cực trị D Hàm số cho có điểm cực trị Lời giải Chọn B Câu 36 (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc- Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục có bảng biến thiên hình vẽ Tìm khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ D Hàm số có cực trị Lời giải Chọn A Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  Câu 37 (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần -2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị mợt khoảng K hình vẽ bên Trong khẳng định sau, có tất khẳng định đúng ? Trang 12/15 -  I  Trên K , hàm số  II  Hàm số  III  Hàm số A y  f  x  có hai điểm cực trị y  f  x  đạt cực đại x3 y  f  x  đạt cực tiểu x1 B C Lời giải D Chọn B Dựa vào đồ thị hàm số y  f   x  , ta có bảng xét dấu: x  f  x x1    x3 x2   Như vậy: K , hàm số y  f  x  có điểm cực tiểu x1 điểm cực đại x2 , x3 điểm cực trị hàm số Câu 38 [THPT NGUYỄN QUANG DIÊU - 2017] Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục đoạn  2;3 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số điểm cực đại hàm số y  f  x  đoạn  2;3 A B C Lời giải D Chọn C Câu 39 (SGD-BÌNH PHƯỚC) Cho hàm số y  f  x  Biết f  x  có đạo hàm f   x  hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ bên Kết luận sau đúng? A Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng 1;3 B Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng  ;  C Đồ thị hàm số y  f  x  có hai điểm cực trị chúng nằm hai phía trục hồnh D Hàm số y  f  x  có hai điểm cực trị Lời giải Chọn A Trang 13/15 - Mã đề thi 166 Vì y  có ba nghiệm phân biệt nên hàm số hàm số y  f  x  có ba điểm cực trị Do loại hai phương án A D Vì  ;  f   x  nhận dầu âm dương nên loại phương án C Vì 1;3 f   x  mang dấu dương nên y  f  x  đồng biến khoảng 1;3 Câu 40 (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Hàm số có giá trị cực đại bằng? A 1 B D C Lời giải Chọn D Hàm số đạt cực đại x   hàm số có giá trị cực đại y 1  Câu 41 [THPT CHUYÊN VINH - 2017] Hàm số y  f  x  liên tục vẽ bên Mệnh đề sau đúng? A Hàm số cho khơng có giá trị cực đại C Hàm số cho có điểm cực trị có bảng biến thiên hình B Hàm số cho có điểm cực trị D Hàm số cho khơng có giá trị cực tiểu Lời giải Chọn B Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có điểm cực trị Câu 42 (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hàm số y   x4  x2  có điểm cực trị? A B C Hướng dẫn giải Chọn D x  Ta có y  4 x3  x ; Giải phương trình y   4 x  x  1    x  1 Trang 14/15 - D Lập bảng biến thiên ta có x y y   1  0     Từ bảng biến thiên ta có hàm số có điểm cực trị  - HẾT - Trang 15/15 - Mã đề thi 166 ... Lời giải Chọn B Dựa vào bảng biến thi n hàm số đạt cực đại x  Câu 25 (THPT Lê Quý ôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2D1-1] Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thi n sau: Trang 8/15 - Phát biểu... biến thi n hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C Lời giải D Chọn C Dựa vào BBT, hàm số cho có điểm cực trị Câu 22 (SỞ GD-ĐT HẬU GIANG-2018-BTN) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thi n... Trang 5/15 - Mã đề thi 166 Lời giải Chọn D Từ bảng biến thi n ta có: hàm số có giá trị cực đại nên D sai Câu 16 [THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG - 2017] Cho hàm số y  f ( x) liên tục dấu đạo hàm sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI TOÁN THPT QUỐC GIA đề , ÔN THI TOÁN THPT QUỐC GIA đề

Từ khóa liên quan