BÀI THU HOẠCH THỰC tế TRUNG cấp lý LUẬN CHÍNH TRỊ

15 405 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 22:58

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮKLỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNHHỆ KHÔNG TẬP TRUNG, MỞ TẠI TP BUÔN MA THUỘT,KHÓA HỌC 2018 – 2019BÀI THU HOẠCH THỰC TẾChủ đề: THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK LẮKPhần học: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.I. PHẦN MỞ ĐẦUTrong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế thế giới. Đảng ta xác định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, với nhiều chiến lược đang đặt ra đối với đất nước ta trên nhiều lĩnh vực: đời sống kinh tế chính trị, văn hoá xã hội, Quốc phòng an ninh và đối ngoại. Vì vậy, mọi vấn đề của đất nước để được dân biết và ủng hộ công cuộc đổi mới đất nước của Đảng. Đó là đảm bảo quyền làm chủ của người dân thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở.Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác; đảm bảo mọi chủ trương đường lối, chính sách pháp luật đến tận dân là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với dân.Việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp theo các nghị định của Chính phủ qua các thời kỳ và Nghị định số 042015NĐCP, ngày 09102015 của Chính phủ, Thông tư số 012016TTBNV, ngày 13012016 của Bộ Nội vụ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế, thực hiện công khai chế độ chính sách, chương trình, kế hoạch công tác, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức,vc; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; xây dựng các quy trình, quy định trong điều hành, quản lý hoạt động của cơ quan, đơn vị; quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo quyền “được biết, được bàn, được tham gia, được kiểm tra, giám sát” trong quá trình thực hiện. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã được các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, BCH Công đoàn và các đoàn thể phát huy được trách nhiệm trong lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực hiện. Vì vậy việc thực hiện quy chế dân là rất cần thiết và quan trọng. Do đó, tôi chọn đề tài thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk viết bài thu hoạch, nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và đưa ra giải pháp góp phần thực quy chế dân chủ ở cơ quan mình trong thời gian tới được tốt hơn.II. PHẦN NỘI DUNG1. Cơ sở lý luận về dân chủ1.1. Quan điểm về dân chủ thời kỳ C.Mác và Ph.Ăngghen TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐẮK LẮK LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHƠNG TẬP TRUNG, MỞ TẠI TP BN MA THUỘT, KHĨA HỌC 2018 – 2019 BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Chủ đề: THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK LẮK Phần học: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Đắk Lắk, tháng 10 năm 2019 I PHẦN MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế giới Đảng ta xác định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, với nhiều chiến lược đặt đất nước ta nhiều lĩnh vực: đời sống kinh tế trị, văn hố - xã hội, Quốc phòng - an ninh đối ngoại Vì vậy, vấn đề đất nước để dân biết ủng hộ công đổi đất nước Đảng Đó đảm bảo quyền làm chủ người dân thông qua quy chế dân chủ sở Quy chế dân chủ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực quyền làm chủ trực tiếp nơi cư trú quan, đơn vị cơng tác; đảm bảo chủ trương đường lối, sách pháp luật đến tận dân cầu nối Đảng Nhà nước với dân Việc thực dân chủ quan hành nhà nước đơn vị nghiệp theo nghị định Chính phủ qua thời kỳ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/102015 Chính phủ, Thơng tư số 01/2016/TTBNV, ngày 13/01/2016 Bộ Nội vụ gắn với việc thực chức năng, nhiệm vụ chun mơn vai trò, trách nhiệm cán bộ, công chức triển khai thực nhiệm vụ trị quan, đơn vị; xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế, thực cơng khai chế độ sách, chương trình, kế hoạch công tác, vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức,vc; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc cán bộ, công chức nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; xây dựng quy trình, quy định điều hành, quản lý hoạt động quan, đơn vị; quy định chức năng, nhiệm vụ phận, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo quyền “được biết, bàn, tham gia, kiểm tra, giám sát” trình thực Việc thực quy chế dân chủ cấp uỷ Đảng, lãnh đạo quan, Ban đạo thực quy chế dân chủ sở, BCH Cơng đồn đồn thể phát huy trách nhiệm lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực Vì việc thực quy chế dân cần thiết quan trọng Do đó, tơi chọn đề tài thực quy chế dân chủ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk viết thu hoạch, nhằm hệ thống hóa sở lý luận đưa giải pháp góp phần thực quy chế dân chủ quan thời gian tới tốt II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận dân chủ 1.1 Quan điểm dân chủ thời kỳ C.Mác Ph.Ăngghen Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Ph.Ăngghen hiểu khái niệm dân chủ trước hết với tính cách khái niệm trị, dùng để chế độ nhà nước Ph.Ăngghen không thừa nhận chế độ thị tộc thể chế dân chủ chưa phải chế độ trị Tự do, bình đẳng, bác ái, chưa nêu thành công thức, nguyên tắc thị tộc” Ông gọi “Dân chủ quân sự” Theo C.Mác, Ph.Ăngghen có dân chủ mới, dân chủ vô sản, làm cho nhân dân lao động thực làm chủ xã hội làm chủ vận mệnh mình, kiểu mẫu dân chủ vơ sản Cơng xã Pari, hình thức tổ chức nhà nước người cộng sản lãnh đạo - nhà nước dân, dân dân Tuy người bàn dân chủ nêu lên ước vọng xã hội dân chủ C.Mác Ph.Ăngghen, lần chất giai cấp dân chủ, làm rõ đóng góp hạn chế dân chủ tư sản, từ tìm đường để xây dựng dân chủ - dân chủ vơ sản 1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh dân chủ Cơ sơ quyền làm chủ nhân dân “tất quyền lực thuộc nhân dân” dân gốc, dân chủ, dân làm chủ Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định “nhà nước ta nhà nước dân chủ, lợi ích nhân dân, quyền hạn điều dân” Công việc đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân, nghiệp kháng chiến kiến quốc cơng việc dân Chính quyền từ xã đến phủ trung ương dân bầu cử Đoàn thể từ trung ương đến xã dân bầu chọn nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân” Trong trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Trong trình đổi đất nước, dân chủ ngày mở rộng nội dung; dân chủ trị, kinh tế, văn hoá - xã hội cấp từ trung ương đến sở; Đến người dân dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp Nhằm xây dựng văn chủ xã chủ nghĩa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 1.3 Quan điểm Đảng, Nhà nước thực quy chế dân chủ sở: Quan điểm đạo việc xây dựng quy chế dân chủ sở Đảng ta rõ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng thực quy chế dân chủ sở, pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 24 tháng 04 năm 2007 việc thực quy chế dân chủ sở Trong thực quy chế dân chủ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thực theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/102015 Chính phủ, Thơng tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 Bộ Nội vụ Đặc điểm tình hình đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đơn vị nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, có tư cách pháp nhân, trụ sở, dấu, tài khoản riêng Kho bạc Nhà nước Ngân hàng theo quy định pháp luật Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu đạo, quản lý trực tiếp, tồn diện chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài sở vật chất Sở Y tế; chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ Bộ Y tế Trung tâm có 180 cơng chức, viên chức người lao động, nam có 71 người, chiếm 39%; nữ 109 người, chiếm 61% Trình độ SĐH: 37 người, chiếm 21%; Đại học: 89 người, chiếm 49%; Cao đẳng người; Trung cấp: 35 người, chiếm 19%; khác 17 người, chiếm 9% Thực trạng thực dân chủ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 3.1 Những kết đạt Nguyên tắc dân chủ hoạt động Trung tâm kiểm soát bệnh tật quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xác lập; nội dung, quy trình, hình thức thực dân chủ sở quan, đơn vị thể chế hóa, đảm bảo cho cán bộ, cơng chức, viên chức người lao động biết, tham gia, định giám sát, kiểm tra sở thực quy định pháp luật Việc triển khai thực tốt dân chủ hoạt động quan làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực tốt nghĩa vụ mình, có ý thức rèn luyện phấn đấu cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao; có lối sống lành mạnh trung thực; phát huy tinh thần dân chủ hoạt động, cơng tác, tích cực tham gia ý kiến việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến Mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện để nâng cao lực chuyên môn điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ Việc thực quy chế dân chủ tạo đồng thuận quan, góp phần phòng ngừa hạn chế khiếu kiện, khiếu nại; ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, giúp quan, đơn vị ổn định, phát triển Bằng nhiều hình thức nội dung tổ chức triển khai thực quy chế dân chủ cho tất Đảng viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ nội dung quy chế Kết triển khai sau: Trong Đảng đạt 98,2%, BCH đoàn thể đạt 96,38%, đoàn viên hội viên đạt 81,16% tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức đạt 91,45% Thông qua họp chi bộ, họp giao ban buổi sinh hoạt đoàn thể, hoạt động văn hoá, văn nghệ, năm tổ chức tuyên truyền 47 có 542 lượt người tham dự Trong trình tổ chức thực có tổ chức họp rút kinh nghiệm, để có sở đề nhiệm vụ, giải pháp thực phù hợp với điều kiện quan Việc thực tốt nhiệm vụ công tác tun truyền đóng góp làm chuyển biến tích cực mặt nhận thức cán bộ, công chức, viên chức người lao động thực quy chế dân chủ sở, đồng thời góp phần thắng lại nhiệm vụ trị quan * Nguyên nhân thành tựu: Có lảnh đạo, đạo sâu sát ban đạo Cấp ủy chi thực quy chế dân chủ quan phát huy vai trò tham mưu ban đạo thực quy chế dân chủ Được đồng thuận cán bộ, công chức, viên chức người lao động thông qua vịêc tổ chức thực pháp luật dân chủ Chi uỷ có đạo sơ tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế thiếu sót để thực pháp luật dân chủ quan 3.2 Khó khăn, hạn chế Bên cạnh kết đạt được, việc thực dân chủ Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật tỉnh Đắk Lắk bộc lộ khó khăn, hạn chế, là: Cơng tác tun truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước xây dựng thực Quy chế dân chủ sở nói chung việc thực dân chủ quan nói riêng chưa thường xuyên, liên tục, chưa quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Một phận cán bộ, công chức, viên chức người lao động chưa ý thức thực dân chủ hoạt động quan, đơn vị quyền nghĩa vụ cho trách nhiệm thủ trưởng quan Cấp ủy, lãnh đạo quan đôi lúc chưa thật quan tâm đạo, tổ chức triển khai thực dân chủ, có biểu phó mặc cho phận giúp việc, phận tổ chức, cơng đồn quan; chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực Quy chế dân chủ quan, đơn vị Việc tổ chức kiểm tra thực dân chủ chưa thường xuyên, chưa đưa vào chương trình làm việc cấp ủy, quyền; thiếu văn đạo, hướng dẫn chưa trực tiếp giúp sở yếu kém, chí có nơi bng lỏng thời gian dài Việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo chuyên đề thực Quy chế dân chủ quan chưa thực nghiêm túc Xây dựng thực dân chủ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk chưa thật gắn với việc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố tổ chức, máy nhà nước tổ chức trị - xã hội gắn với công tác cải cách hành Việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, nhiều vụ việc tra, kiểm tra làm rõ sai phạm việc xử lý chưa triệt để gây xúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân dân Một phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu vi phạm dân chủ, thiếu trách nhiệm giải vụ việc liên quan đến nhân dân, làm giảm sút lòng tin nhân dân với Đảng Có số lãnh đạo khoa, phòng coi thực dân chủ cơng việc quyền, chun mơn, coi nhẹ vai trò cấp ủy đảng, đồn thể; ngược lại có lại “khốn trắng” cho đoàn thể thực hiện, thiếu phối hợp nhịp nhàng, đồng đạo thực cấp ủy đảng, quyền, chun mơn; thiếu nghiên cứu vận dụng sáng tạo nội dung Quy chế vào tình hình, đặc điểm cụ thể quan Hoạt động Ban tra nhân dân chưa phát huy, phương pháp hoạt động nhiều lúng túng, nội dung hoạt động chung chung chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việc thực chế độ tiếp dân chưa thật vào nếp, quyền sở, thủ trưởng quan chưa thật chủ động dành thời gian tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến từ dân Một số thủ túc có quy định, thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho việc giao dịch hành nhân dân với quan; nhiều việc liên quan đến dân, đến cán bộ, công chức người lao động chưa công khai; tình trạng quan liêu, tiêu cực phận cán bộ, cơng chức quan xảy Việc tham gia ý kiến cán bộ, công chức, viên chức người lao động vào quy định, quy chế có liên quan trực tiếp đến quyền lợi chưa chủ động, tâm lý ngại va chạm Việc phát huy quyền định, quyền kiểm tra, giám sát người lao động nhiều hạn chế * Nguyên nhân hạn chế: Sự phối hợp chưa đồng nhịp nhàng thành viên ban đạo đoàn thể công tác tuyên truyền vận động công chức, viên chức người lao động tích cực hưởng ứng thực pháp luật dân chủ vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích cán bộ, cơng chức, viên chức Trình độ lực cán hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, chưa nắm vững nội dung pháp luật dân chủ, thiếu xây dựng kế hoạch, chưa thực tốt chức kiểm tra, giám sát, việc nắm tâm tư nguyện vọng giải vấn đề xúc cán bộ, cơng chức, viên chức chậm * Bài học kinh nghiệm thực quy chế dân chủ: Việc ban hành Nghị định số 04 nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ cán bộ, cơng chức, viên chức nâng cao trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công bộc nhân dân, có đủ phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ, làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đổi đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn chống hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân Do vậy, tổ chức thực dân chủ tốt quan hành nhà nước góp phần nâng cao lực quản lý, điều hành quan, đơn vị trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Tuy nhiên, việc thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập theo Nghị định số 04 thời gian qua cho thấy số vướng mắc, cụ thể là: Thứ nhất, Nghị định số 04 yêu cầu thực dân chủ hoạt động quan, đơn vị phải “chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ” Trong quản lý hành nhà nước, tập trung nhằm đảm bảo quyền lực nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, đạo việc thực sách, pháp luật cách thống Trong đó, dân chủ hướng tới việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể hoạt động quản lý, phát huy khả tiềm tàng đối tượng quản lý q trình thực sách, pháp luật Cả hai yếu tố phải có phối hợp cách đồng bộ, chặt chẽ hoạt động quản lý hành nhà nước Nhưng có lãnh đạo tập trung mà không mở rộng quyền dân chủ tạo điều kiện cho hành vi lạm quyền, tham nhũng phát triển Ngược lại, khơng có lãnh đạo tập trung thống dẫn đến tình trạng tùy tiện, vơ phủ, cục địa phương Vấn đề đặt việc thực dân chủ quan, đơn vị phải có giải pháp để tập trung – dân chủ đảm bảo theo ý nghĩa vốn có để phát huy cao quyền làm chủ cán bộ, công chức, viên chức người dân Thứ hai, thực tế nay, quan hành nhà nước làm việc theo chế độ thủ trưởng Thực hoạt động quản lý theo chế độ thủ trưởng nhằm đảm bảo tính chịu trách nhiệm cá nhân người định, tính đốn, kịp thời, thống hoạt động quản lý Nhưng nguyên tắc hoạt động dễ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán làm hạn chế quyền dân chủ cán bộ, công chức, viên chức quan, đơn vị Vì vậy, cần phải có hướng dẫn cụ thể để thực hài hòa đảm bảo quyền dân chủ cán bộ, công chức, viên chức với nguyên tắc làm việc theo chế độ thủ trưởng Thứ ba, chưa có quy định trình tự, thủ tục tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vấn đề bầu đại biểu dự hội nghị đại biểu Điều gây trở ngại cho quan, đơn vị thực dân chủ Thứ tư, Nghị định chưa phân công cụ thể bộ, ngành hay quan làm đầu mối giúp Chính phủ triển khai, theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực dân chủ quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập Đồng thời, chưa quy định rõ vai trò, trách nhiệm cơng đồn cấp việc hướng dẫn, phối hợp, đạo xây dựng thực quy chế dân chủ theo Nghị định Đây khó khăn việc thực hiệu Nghị định số 04 Thứ năm, chưa quy định việc xây dựng thực quy chế dân chủ sở chuyển tiếp từ thực theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP sang thực theo Nghị định số 04 Thứ sáu, để hạn chế tình trạng thực dân chủ cách hình thức bảo đảm quyền dân chủ cán bộ, công chức, viên chức người dân, cần cụ thể hóa cứ, chế tài để xử lý tập thể, cá nhân lợi dụng dân chủ gây ổn định an ninh trị địa phương; khơng cơng khai chế độ, sách người dân nhằm trục lợi cá nhân… Bên cạnh đó, cần xây dựng tiêu chí để có khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt quy chế dân chủ, giúp hạn chế biểu tiêu cực, nhũng nhiễu quan quản lý nhà nước Một số giải pháp nâng cao hiệu thực dân chủ sở quan Một là, tăng cường lãnh đạo Đảng Khoản Điều Nghị định số 04 yêu cầu thực dân chủ hoạt động quan, đơn vị “phải gắn liền với việc bảo đảm lãnh đạo tổ chức đảng quan, đơn vị” Điều cần thiết để đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà nước xã hội, Đảng lãnh đạo quản lý công tác cán Tăng cường lãnh đạo Đảng việc thực dân chủ quan, đơn vị đảm bảo công tác dân chủ thực định hướng, mục tiêu, hạn chế biểu xa rời dân chủ, lạm quyền, lộng quyền… 10 Hai là, hoàn thiện thể chế liên quan đến quyền người, quyền công dân Việc thực thi dân chủ cần phải tiến hành khn khổ định, vậy, cần hồn thiện thể chế quyền người, quyền công dân để bảo đảm khuôn khổ pháp lý cho việc thực hành dân chủ Đó việc hồn thiện hệ thống pháp luật quyền khiếu nại, quyền tố cáo; quyền ứng cử, bầu cử công dân, quyền lập hội, quyền tự ngơn luận, tự báo chí quyền tiếp cận thông tin công dân… quy định Hiến pháp Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, Nhà nước cần phải có chế để bảo đảm quyền thực thực tế Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động máy nhà nước Pháp luật tổ chức hoạt động máy nhà nước phải dựa sở khoa học phân công, phân cấp tổ chức thực quyền lực nhà nước, từ bảo đảm cho máy nhà nước hoạt động thông suốt, không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ quan đùn đẩy trách nhiệm có hậu xảy Cần quy định rõ địa vị pháp lý, chế phối hợp quan hành nhà nước; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước có chế tài phù hợp vi phạm… Hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động máy nhà nước hồn thiện đồng bộ, hợp lý sở vững cho việc thực thực tế quy định dân chủ quan, đơn vị Bốn là, quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập sở thể chế chung dân chủ, cần cụ thể hóa thành quy định phù hợp với đặc thù quan Mỗi quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp công lập cần phải xây dựng quy định quy chế phát ngôn, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định tra nhân dân, quy định quyền tham gia… người lao 11 động quan, đơn vị Các quy định phải phù hợp với pháp luật Nhà nước trí thơng qua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan, đơn vị Năm là, đánh giá thực thi công vụ cần thay đổi nhận thức từ coi trọng, đề cao văn hóa quyền lực, văn hóa vai trò sang coi trọng đề cao văn hóa nhiệm vụ, văn hóa coi trọng kết thực thi cơng vụ Theo nghiên cứu giáo sư Ronald Inglehart (2001), Việt Nam, thái độ người dân dân chủ tương đương với nước phát triển Tuy nhiên, Việt Nam, người ủng hộ dân chủ lại người tơn trọng quyền lực(1) Điều có nghĩa là, nhận thức lý luận người Việt Nam đề cao tôn trọng giá trị dân chủ thực hành dân chủ văn hóa quyền lực chi phối Do đó, đánh giá thực thi cơng vụ có nể theo xu hướng “hòa làng” nhìn vào vị trí, vai trò bên để đánh giá Đặc biệt, tham gia theo hướng tiếp cận “từ lên” thay “từ xuống” q trình đòi hỏi cần có thay đổi nhận thức không sớm, chiều Để thay đổi nhận thức này, cần xác định rõ tiêu chí đánh giá thực thi cơng vụ, coi kết hiệu công việc hài lòng người dân doanh nghiệp số quan trọng Đồng thời, áp dụng vị trí việc làm quản lý công vụ Trong bối cảnh phát triển đất nước nói chung cơng cải cách hành nhà nước nói riêng việc phát huy thực hành dân chủ quan hành nhà nước đơn vị nghiệp cơng lập điều kiện quan trọng để huy động đông đảo nguồn lực sáng tạo nhân dân nhằm tạo đồng thuận xã hội để thúc đẩy tiến trình cải cách, phát triển hội nhập đất nước Điều đặt yêu cầu cần phải sớm hoàn thiện cụ thể hóa Nghị định số 04/2015/NĐ-CP sở cải cách mạnh mẽ mặt thể chế, sách; ràng buộc bảo đảm trách nhiệm người đứng đầu, 12 cán bộ, công chức quan, đơn vị công dân để dân chủ thực trở thành văn hóa điều chỉnh hành vi ứng xử người tham gia vào mối quan hệ xã hội III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu việc thực dân chủ sở tơi rút kết luận: Trong q trình thực dân chủ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác đạo tổ chức thực ln có phối hợp quyền, đồn thể quan, có xây dựng kế hoạch triển khai thực chương trình phát triển quan, hoạt động chun mơn, trị quan gắn với việc thực quy chế dân chủ Nhiều chủ chương, sách pháp luận nhà nước có liên quan đến quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên chức người lao động triển khai tốt thực theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra” Việc triển khai thực tốt dân chủ hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực tốt nghĩa vụ mình, có ý thức rèn luyện phấn đấu cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao; có lối sống lành mạnh trung thực; phát huy tinh thần dân chủ hoạt động, công tác, tích cực tham gia ý kiến việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến Mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện để nâng cao lực chuyên môn điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ Kiến nghị Trung tâm nên thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc xây dựng thực quy chế dân chủ sở, đồng thời Cấp ủy chi 13 tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế, nhằm khắc phục yếu năm Quan tâm công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ công tác xây dựng thực quy chế dân chủ sở cho cán làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Lãnh đạo quan phải quan tâm đạo, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Trung ương, UBND cách phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế đơn vị nhằm đạt kết tốt nhất./ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 14 ... trọng Do đó, tơi chọn đề tài thực quy chế dân chủ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk viết thu hoạch, nhằm hệ thống hóa sở lý luận đưa giải pháp góp phần thực quy chế dân chủ quan thời... sát” trình thực Việc thực quy chế dân chủ cấp uỷ Đảng, lãnh đạo quan, Ban đạo thực quy chế dân chủ sở, BCH Công đoàn đoàn thể phát huy trách nhiệm lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực Vì việc thực quy... Cao đẳng người; Trung cấp: 35 người, chiếm 19%; khác 17 người, chiếm 9% Thực trạng thực dân chủ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 3.1 Những kết đạt Nguyên tắc dân chủ hoạt động Trung tâm kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH THỰC tế TRUNG cấp lý LUẬN CHÍNH TRỊ, BÀI THU HOẠCH THỰC tế TRUNG cấp lý LUẬN CHÍNH TRỊ, Thực trạng thực hiện dân chủ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở trong cơ quan

Từ khóa liên quan