giáo án điện tử trò chơi sự điện li

35 92 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 16:06

Trường THPT Trần Quang Diệu - Lớp 11 Chào mừng q thầy em học sinh Thể lệ Trò chơi - Lớp chia thành đội chơi tương ứng với tổ: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ - Trò chơi trải qua vòng: Vòng 1: Khởi động Vòng 2: Tăng tóc Vòng 3: Về đích ( hai đội có số điểm cao vòng 1, vòng sẻ tham gia vòng để chon đội vô địch) VUI ĐỂ HỌC KHỞI ĐỘNG TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH Vòng 1: Khởi động Vòng 1: Khởi động Thời gian tra lơi cho câu hỏi phút Câu Câu 1: 1: Gói câu hỏi Nhóm chất sau gồm chất điện li mạnh? A HI, H2SO4, KNO3 B.HNO3, MgCO3, HF C.HCl, Ba(OH)2 , CH3COOH D NaCl H2S, (NH4)2SO4 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Gói câu hỏi 1 Câu 2: Chọn chất điện li mạnh số chất sau: a NaCl d HF b Ba(OH)2 e.Mg(OH)2 c HNO3 f HCl A a, b, c, f B a, d, e, f C b, c, d, e D a, b, c,d 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Gói câu hỏi Câu 1: Phương trình điện li viết khơng ? + A HCl → H + Cl + B CH3COOH  CH3COO + H C H3PO4 + 3→ 3H + 3PO4 D Na3PO4 + 3→ 3Na + PO4 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Câu Câu 2: 2: Gói câu hỏi Nhóm chất sau gồm chất điện li yếu? A HI, H2SO4, KNO3 B.HNO3, MgCO3, HF C.HF, Mg(OH)2 , CH3COOH D NaCl H2S, (NH4)2SO4 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Gói câu hỏi Câu Chất điện li dãy chất A AgNO2 , CO2 B AgNO3, HNO2và NaOH C Ag, NO2 D Ag2O, NO2và CO2 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Quan sát thí nghiệm, nêu tượng, viết pt ion thu gọn pứ xảy Phản ứng tạo thành chất điện li yếu a Phản ứng tạo thành nước Thí nghiệm: - Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào cốc đựng dung dịch NaOH 0,1M dung dịch có màu hồng - Sau rót từ từ dung dịch HCl 0,1M vào cốc, vừa rót vừa khuấy dung dịch bị màu NaOH Na + + OH + HCl + - OH - H NaCl + + + Cl H + - Na + H2O + + Cl - + H2O H2O ! Phản ứng dung dịch axit hiđroxit có tính bazơ dễ xảy có tạo thành chất điện li yếu H2O Thí dụ: Mg(OH)2 + 2H + Mg 2+ + 2H2O Quan sát thí nghiệm, nêu tượng, viết pt ion thu gọn pứ xảy Phản ứng tạo thành chất khí Thí nghiệm: dung dịch HCl + dung dịch Na2CO3 H2 SO4 + Na2CO3 2H 2NaCl + CO2 + H2O + + 2CO3 CO2 + H2O + 2- vừa tạo thành chất điện li yếu H O, vừa tạo khí CO tách Phản ứng giữaHmuối cacbonat dung dịch axit rấtHCO dễ xảy + CO 2 3 khỏi môi trường phản ứng H + + HCO3 H2CO3 Quan sát thí nghiệm, nêu tượng, viết pt ion thu gọn pứ xảy Vòng 3: đích 15 VỀ ĐÍCH Câu hỏi số 1: Biểu thức toán học pH A: C: + pH = log[H ] + pH = - log[H ] B: D: 14 + pOH = - log[H ] $1 Million 15 VỀ ĐÍCH Câu hỏi số 2: Biểu thức pH+ pOH có giá trị A: B: C: -14 10 D: 14 $1 Million 15 VỀ ĐÍCH Câu hỏi số 3: Dung dịch HCl 0,01 M có pH A: C: 13 B: D: 12 $1 Million 15 VỀ ĐÍCH Câu hỏi số 4: Dung dịch NaOH có pH=13 Nồng độ ion OH A: 0,1M C:0,11M - B:0,01M D:10^-13M $1 Million 15 $1 Million VỀ ĐÍCH Câu hỏi số 5: Trộn 100ml dung dịch HCl 0,1M với 100ml dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch có pH A: B: C: 10 13 D: 15 $1 Million VỀ ĐÍCH Câu hỏi số 6: Những ion sau tồn dd + A: Na , Mg 2+ - , OH , NO3 C: OH , Na + 2+ , Ba , Cl B: + + 2Ag , H , Cl , SO4 D: + 2+ 2H , NO3 , Ca , CO3  Bổ sung công thức: -pOH  [OH ]=10 (mol/lít)  pOH = -log[OH ] +  pH = -log[H ]  pH+ pOH=14  SỰ LIÊN QUAN GIỮA [H+], pH VÀ MÔI TRƯỜNG: (ở 250C) _ Ở 25 C, + -7 Môi trường axit: [H ] > 10 M pH< 7,00 + -7  Mơi trường trung tính: [H ] = 10 M pH=7,00 + -7  Môi trường bazơ: [H ] < 10 M pH> 7,00 ... sau gồm chất điện li mạnh? A HI, H2SO4, KNO3 B.HNO3, MgCO3, HF C.HCl, Ba(OH)2 , CH3COOH D NaCl H2S, (NH4)2SO4 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Gói câu hỏi 1 Câu 2: Chọn chất điện li mạnh số chất... chất sau gồm chất điện li yếu? A HI, H2SO4, KNO3 B.HNO3, MgCO3, HF C.HF, Mg(OH)2 , CH3COOH D NaCl H2S, (NH4)2SO4 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Gói câu hỏi Câu Chất điện li dãy chất A AgNO2... Phương trình điện li viết không ? + A HCl → H + Cl + B CH3COOH  CH3COO + H C H3PO4 + 3→ 3H + 3PO4 D Na3PO + 3→ 3Na + PO4 10 20 18 17 16 15 14 13 12 11 19 Axit, bazo, muối chất điện li Axit
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử trò chơi sự điện li, giáo án điện tử trò chơi sự điện li

Từ khóa liên quan