DE TOAN GIUA HOC KI 1 NAM HOC 2019 2020 CO DAP AN MA TRAN

5 139 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 22:42

Đề kiểm tra môn toán giữa kì 1 lớp 5 đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng theo thông tư 22 của bộ giáo dục đào tạo. có ma trận số câu câu số số điểm theo 4 mức độ phân loại học sinh có đáp án. đề kiểm tra có đủ các mảng kiến thức số học, đơn vị đo đại lượng, hình học, giải toan có lời văn Đề kiểm tra kì I – Năm học: 2019– 2020 Mơn: Tốn – Lớp Ngày kiểm tra:……………… Thời gian: 40 phút Chữ kí giám thị Số mật mã Họ tên: ………………………… Lớp : ………… Trường: ………………………… ………………………………………………………………………………………………… Điểm Chữ kí giám khảo Ghi số I Số mật mã Ghi chữ TRẮC NGHIỆM Điền, nối khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu (M1-1đ): 100 viết dạng số thập phân là: A 3,900 B 3,09 C 3,9 D 3,90 Câu (M1-0,5đ): Trong số 615,42; 516,28; 982,15; 876,51 số lớn là: A 516,28 B 615,42 C 876,51 D 982,15 Câu (M1-1đ): Số gồm đơn vị phần trăm viết là: A 7,4 B 7,40 C 7,400 D 7,04 Câu (M2-1đ): Nối số đo có giá trị nhau: 1/ 6km 70 m a/ 6700 m 2/ 6,7 km b/ 40920 m2 3/ 4,92m2 c/ 492 d m2 4/ 4,092hm2 d/ 6070m Câu (M2-1đ): A Chữ số số thập phân 76,815 có giá trị là: 100 B Câu (M2-1đ): A 3,25 Hỗn số 1000 C 10 D 10000 chuyển thành số thập phân là: B 3,4 C 3,04 D 3,004 Câu (M1-0,5đ): A 96 m dm = .dm Số cần điền vào chỗ chấm là: B 906 C 960 D 9600 Câu (M3-1đ): Mua 5m vải hết 150 000 đồng Mua 25 m vải loại phải trả nhiều đồng A 750 000 B 600 000 C 30 000 D 60 000 II TỰ LUẬN Câu (M3-1đ): Một lớp học có số học sinh nữ số học sinh nam bạn Tỉ số học sinh nữ học sinh nam Hỏi lớp có bạn nam, bạn nữ ? Câu 10 (M3-1đ): Người ta dùng gạch để lát phòng hình ch ữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m Hỏi phải tốn ti ền đ ể lát phòng Biết giá tiền 1m2 gạch 96 000 đồng Câu 11 (M4-1đ): Người ta trồng ngô ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài chiều rộng a) Tính diện tích ruộng b) Biết rằng, trung bình 100 m2 thu hoạch 30 kg ngô Hỏi ruộng đó, người ta thu hoạch tạ ngơ? BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MƠN TỐN LỚP Năm học 2019-2020 Mạch kiến thức, Mức Mức Mức kĩ Số câu số điểm TN Số học Số câu Câu số 1,2,3 5,6 Số điểm 2,5 Đại lượng Số câu 1 Chuyển đổi đơn vị đo độ dài, đo diện tích Câu số Số điểm 0,5 Nhận biết phân số, phân số thập phân, số thập phân, so sánh số thập phân Hình học Tính diện tích hình chữ nhật Tốn giải Dạng tốn hiệu –tỉ ; dạng tốn có liên quan đến hình học TL TN TL TN TL Mức TN TL 1,5 Câu số 11 Số điểm Số câu Câu số 9,10 Số điểm Câu số 1,2,3, 4,5, 9,10 11 3 Số câu TL 5,5 1 Số điểm TN Số câu Tổng Tổng 10 ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - Năm học 2019 – 2020 Mơn: Tốn – Lớp I/ Trắc nghiệm Câu 1-8 (7đ): Câu 1b 2d 3d Điểm 0,5 1-d; 2-a 3-c; 4-b 5c 6b 7a 8a 1 0,5 II/ Tự luận Câu (1đ) Hiệu số phần là: Số học sinh nữ Số học sinh nam là: Câu 10 (1đ) Bài giải – = (phần) : x = 10 (bạn) 10 + = 12 (bạn) Đáp số: 10 bạn nữ 12 bạn nam Bài giải Diện tích phòng là: x = 20 (m2) Số tiền mua gạch để lát hết phòng là: 96 000 x 20 = 920 000 (đồng) Đáp số: 920 000 đồng Câu 11 (1 điểm) Bài giải a) Chiều dài ruộng hình chữ nhật là: 60 x = 100 (m ) Diện tích ruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 (m2) b) Số ngô người ta thu hoạch ruộng là: ( 6000 : 100) x 30 = 1800 ( kg) 1800 kg = 18 tạ Đáp số: 18 tạ ngô ... có liên quan đến hình học TL TN TL TN TL Mức TN TL 1, 5 Câu số 11 Số điểm Số câu Câu số 9 ,10 Số điểm Câu số 1, 2,3, 4,5, 9 ,10 11 3 Số câu TL 5,5 1 Số điểm TN Số câu Tổng Tổng 10 ĐÁP ÁN KI M TRA... 2 019 – 2020 Mơn: Tốn – Lớp I/ Trắc nghiệm Câu 1- 8 (7đ): Câu 1b 2d 3d Điểm 0,5 1- d; 2-a 3-c; 4-b 5c 6b 7a 8a 1 0,5 II/ Tự luận Câu (1 ) Hiệu số phần là: Số học sinh nữ Số học sinh nam là: Câu 10 ... BẢNG MA TRẬN ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I MƠN TỐN LỚP Năm học 2 019 -2020 Mạch ki n thức, Mức Mức Mức kĩ Số câu số điểm TN Số học Số câu Câu số 1, 2,3 5,6 Số điểm 2,5 Đại lượng Số câu 1 Chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TOAN GIUA HOC KI 1 NAM HOC 2019 2020 CO DAP AN MA TRAN, DE TOAN GIUA HOC KI 1 NAM HOC 2019 2020 CO DAP AN MA TRAN