ĐỘNG lực PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP điện tử THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH TRONG hội NHẬP QUỐC tế

1 56 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2019, 00:50

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ https://psdh.uel.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/psdh/Daotao/TienSi/TT-LATS/NCS%20Huynh %20The%20Nguyen/LA%20Huynh%20The%20Nguyen.pdf KINH NGHIỆM http://www.ciem.org.vn/Content/files/2018/vnep2018/C%C4%904%20-%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB %83n%20n%E1%BB%81n%20kinh%20t%E1%BA%BF%20s%E1%BB%91%20 _-converted.pdf https://psdh.uel.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/psdh/Daotao/TienSi/TTLATS%20NCS %20NVTrinh.pdf
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỘNG lực PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP điện tử THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH TRONG hội NHẬP QUỐC tế, ĐỘNG lực PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP điện tử THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH TRONG hội NHẬP QUỐC tế