Bảng tổng hợp đơn giá và bảng chiết tính

218 1,079 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 03:25

Bảng tổng hợp giá dự thầu và bảng chiết tính đơn giá dự thầu công trình thuỷ lợi, cách lập và cách tính chi phí, hệ số sao cho phù hợp với tính chất gói thầu....................................................................................... Hồ sơ dự thầu: Gói 01- Xây dựng hạng mục cơng trình BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU GĨI THẦU: GĨI 01- XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: Đơn vị : đồng STT I II A 1 Đơn vị Tên công tác Chi phí hạng mục chung Chi phí xây dựng nhà tạm để điều hành thi công Chi phí số cơng tác khơng xác định khối lượng từ thiết kế Chi phí xây lắp ĐẦU MỐI Khối lượng Đơn giá Khoản 275.620.46 Khoản 354.889.60 Thành tiền 630.510.000 275.620.460 354.889.600 17.744.480.000 7.926.914.000 Đập dâng: Bê tông bọc thân đập đá 1x2 M200 Bê tông tường bên đá 2x4 M200 Bê tông chân tường bên, đáy tiêu đá 2x4 M200 m3 m3 m3 142,7500 306,4300 833,3900 2.708.288 2.499.242 1.519.923 386.608.112 765.842.726 1.266.688.629 10 11 12 Xây mái dốc thẳng đá hộc vữa M100 Bê tông lõi đập cốt liệu lớn Dmax >80mm Bê tơng lót móng rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tổng hợp đơn giá và bảng chiết tính, Bảng tổng hợp đơn giá và bảng chiết tính

Từ khóa liên quan