Làm rõ luận điểm của Mác: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”. Từ đó, trình bày suy nghĩ của bản thân về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

13 1,144 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 02:50

Làm rõ luận điểm Mác: “Tôi coi phát triển hình thái kinh tế - xã hội q trình lịch sử tự nhiên” Từ đó, trình bày suy nghĩ thân đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội Theo quan điểm triết học Mác, xã hội kết hợp ngẫu nhiên cá nhân, mà hệ thống có cấu trúc phức tạp gồm nhiều lĩnh vực: lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực trị; lĩnh vực ý thức, tư tưởng; lĩnh vực quan hệ xã hội vể gia đình, giai cấp, dân tộc Các lĩnh vực xã hội liên hệ chặt chẽ với nhau, thống biện chứng với C.Mác khái quát sau: "Trong sản xuất xã hội đời sống mình, người có quan hệ định, tất yếu, khơng tùy thuộc vào ý muốn họ - tức quan hệ sản xuất, quan hệ phù hợp với trình độ phát triển định lực lượng sản xuất vật chất họ Toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội, tức sở thực dựng lên kiến trúc thượng tầng pháp lý trị hình thái ý thức xã hội định tương ứng với sở thực Phương thức sản xuất đời sống vật chất định trình sinh hoạt xã hội, trị tinh thần nói chung” Trong hệ thống quan hệ xã hội phức tạp, C.Mác vạch quan hệ sản xuất hình thành cách khách quan trình sản xuất, quan hệ xã hội, sở quan hệ xã hội khác; quy định tính độc đáo riêng xã hội lịch sử Trong tác phẩm Lao động làm thuê tư bản, C.Mác viết: "Tổng hợp lại quan hệ sản xuất hợp thành mà người ta gọi quan hệ xã hội, xã hội, hợp thành xã hội vào giai đoạn phát triển lịch sử định, xã hội có tính chất độc đáo riêng biệt Xã hội cổ đại, xã hội phong kiến, xã hội tư sản tổng thể quan hệ sản xuất vậy, tổng thể đồng thời lại đại biểu cho giai đoạn phát triển đặc thù lịch sử nhân loại” Khái quát Mác cho thấy tính lặp lại hợp quy luật phát triển đa dạng nước khác nhau, mang lại tiêu chuẩn thật khách quan để phân biệt xã hội với xã hội khác lịch sử Căn vào tư tưởng nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin thực tiễn lịch sử, khái quát sau: Hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất, với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất Hình thái kinh tế - xã hội có cấu trúc phức tạp, yếu tố có vị trí, chức riêng ln tác động qua lại lẫn Hình thái kinh tế - xã hội gồm ba mặt bản: Lực lượng sản xuất: tảng vật chất kỹ thuật hình thái kinh tế xã hội Lực lượng sản xuất yếu tố suy đến định hình thành phát triển hình thái kinh tế - xã hội Quan hệ sản xuất - quan hệ người với người trình sản xuất quan hệ bản, ban đầu định tất quan hệ xã hội khác Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có kiểu quan hệ sản xuất tương ứng với phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất tiêu chuẩn khách quan để phân biệt xã hội với xã hội khác Những quan hệ sản xuất tạo thành “bộ xương” hình thái kinh tế xã hội, hợp thành sở hạ tầng xã hội Trên tảng quan hệ sản xuất hình thành quan điểm trị, pháp quyền, đạo đức, triết học,…cùng thiết chế tương ứng hợp thành kiến trúc thượng tầng xã hội với chức bảo vệ trì, phát triển sở hạ tầng sinh Trong khái niệm hình thái kinh tế xã hội, phận ln có quan hệ biện chứng với nhau: quan hệ sản xuất định tất quan hệ xã hội khác, lĩnh vực khác đời sống xã hội, Mác làm bật riêng lĩnh vực kinh tế, làm bật quan hệ sản xuất quan hệ bản, ban đầu định tất Điều rõ phương pháp nhận thức xã hội Mác gán toàn phong phú quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất, đồng thời xem xét quan hệ sản xuất để giải thích vận động hình thái kinh tế xã hội - hai mặt hợp thành phương thức sản xuất tảng vật chất hình thái kinh tế xã hội Mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng mối quan hệ để xác định diện mạo hình thái kinh tế xã hội Như vậy, hình thái kinh tế - xã hội khác với xã hội lồi người nói chung có quan hệ biện chứng với nhau: hình thái kinh tế xã hội giai đoạn phát triển định xã hội loài người Tương ứng với giai đoạn phát triển xã hội lồi người có hình thái kinh tế xã hội tương ứng Ngoài mặt xã hội nêu trên, hình thái kinh tế - xã hội có quan hệ khác gia đình, dân tộc quan hệ xã hội khác Các quan hệ gắn bó chặt chẽ với quan hệ sản xuất, biến đổi tác động quan hệ sản xuất Hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên Xã hội loài người phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp Trên sở phát quy luật vận động, phát triển khách quan xã hội, C.Mác đến kết luận: "Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử- tự nhiên" Các mặt hợp thành hình thái kinh tế - xã hội: lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tách rời nhau, mà liên hệ biện chứng với hình thành nên quy luật phổ biến xã hội Do tác động quy luật khách quan đó, mà hình thái kinh tế - xã hội vận động phát triển thay từ thấp lên cao lịch sử q trình lịch sử tự nhiên khơng phụ thuộc ý trí, nguyện vọng chủ quan người Khẳng định "sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sủ - tự nhiên" khẳng định: hình thái kinh tế - xã hội vận động, phát triển theo quy luật khách quan, theo ý muốn chủ quan người V.I.Lênin viết: "Mác coi vận động xã hội trình lịch sử - tự nhiên, chịu chi phối quy luật khơng khơng phụ thuộc vào ý chí, ý thức ý định người mà trái lại, định ý chí, ý thức ý định người"1 Tính chất lịch sử - tự nhiên trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội thể nội dung chủ yếu sau đây: 1V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t.l, tr 200 Một là, vận động phát triển xã hội không tuân theo ý chí chủ quan người mà tuân theo quy luật khách quan, quy luật thân cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội, hệ thống quy luật xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, khoa học, mà trước hết quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với sở hạ tầng Sự vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội vừa bị chi phối quy luật phổ biến, vừa bị chi phối quy luật riêng, dặc thù Các quy luật vận động phát triển phổ biến xã hội quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, quy luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng quy luật khác Chính tác động quy luật khách quan mà hình thái kinh tế - xã hội vận động, phát triển từ thấp đến cao Nguồn gốc sâu xa vận động, phát triển hình thái kinh tế - xã hội phát triển lực lượng sản xuất Chính phát triển lực lượng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất Đến lượt mình, quan hệ sản xuất thay đổi làm cho kiến trúc thượng tầng thay đổi theo, mà hình thái kinh tế - xã hội vận động, phát triển từ thấp đến cao, từ hình thái kinh tế - xã hội lên hình thái kinh tế - xã hội khác cao V.I.Lênin viết: "Chỉ có đem quy quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất, đem quy quan hệ sản xuất vào trình độ lực lượng sản xuất ngưòi ta có sở vững để quan niệm phát triển hình thái xã hội trình lịch sử - tự nhiên" Sự tác động quy luật khách quan làm cho hình thái kinh tế - xã hội phát triển thay từ thấp đến cao, đường phát triển chung nhân loại Lực lượng sản xuất, mặt phương thức sản xuất, yếu tố bảo đảm tính kế thừa phát triển lên xã hội qui định khuynh hướng phát triển từ thấp lên cao Quan hệ sản xuất mặt thứ hai phương thức sản xuất, biểu tính gián đoạn phát triển lịch sử Những quan hệ sản xuất lỗi thời xoá bỏ thay kiểu quan hệ sản xuất cao hình thái kinh tế - xã hội cao đời Như vậy, xuất hiện, phát triển hình thái kinh tế - xã hội, chuyển biến từ hình thái lên hình thái cao giải thích trước hết tác động quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Quy luật khuynh hướng tự tìm đường cho phát triển thay hình thái kinh tế - xã hội Thực tế lịch sử loài người trải qua hình thái kinh tế xã hội: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa Sau xây dựng học thuyết hình thái kinh tế xã hội, C.Mác vận dụng học thuyết vào phân tích xã hội tư bản, vạch rõ quy luật vận động, phát triển xã hội đến dự báo đời hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, hình thái cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội Vạch đường tổng quát lịch sử, điều có nghĩa giải thích rõ ràng phát triển xã hội thời điểm trình lịch sử Lịch sử cụ thể vơ phong phú, có hàng loạt yếu tố làm cho trình lịch sử đa dạng thường xuyên biến đổi, xem xét trình lịch sử đường thẳng Hai là, trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội, tức trình thay lẫn hình thái kinh tế - xã hội lịch sử nhân loại phát triển lịch sử xã hội lồi người tác động nhiều nhân tố chủ quan, nhân tố giữ vai trò định tác động quy luật khách quan Dưới tác động quy luật khách quan mà lịch sử nhân loại, xét tính chất tồn q trình thay hình thái kinh tế - xã hội: nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa tương lai định thuộc hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Trong khẳng định tính chất lịch sử - tự nhiên, tức tính quy luật khách quan vận động, phát triển xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời khẳng định vai trò nhân tố khác tiến trình phát triển lịch sử nhân loại nói chung lịch sử cộng đồng người cụ thể nói riêng Đó tác động nhân tố thuộc điều kiện địa lý, tương quan lực lượng trị giai cấp, tầng lớp xã hội, truyền thống văn hóa cộng đồng người, điều kiện tác động tình hình quốc tế tiến trình phát triển cộng đồng người lịch sử, v.v Chính lác động nhân tố mà tiến trình phát triển cộng đồng người diễn với đường, hình thức bước khác nhau, tạo nên tính phong phú, đa dạng phát triển lịch sử nhân loại Tính chất phong phú, đa dạng tiến trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội bao hàm buớc phát triển "bỏ qua" hay vài hình thái kinh tế - xã hội định Tuy nhiên, "bỏ qua" phải có điều kiện khách quan chủ quan định Con đường phát triển dân tộc không bị chi phối quy luật chung, mà bị tác động điều kiện phát triển cụ thể dân tộc, điều kiện tự nhiên, trị, truyền thống văn hóa, tác động quốc tế Vì vậy, lịch sử phát triển nhân loại vừa tuân theo quy luật chung, vừa phong phú, đa dạng V.I.Lênin ra: "Tính quy luật chung phát triển lịch sử tồn giới khơng loại trừ mà trái lại, bao hàm số giai đoạn phát triển mang đặc điểm hình thức, trình tự phát triển đó" Tính phong phú đa dạng nói lên tính độc đáo riêng lịch sử phát triển dân tộc Một mặt, thể chỗ, hình thái kinh tế - xã hội nước khác có hình thức cụ thể khác nhau; mặt khác, thể chỗ, có dân tộc trải qua tất hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao, có dân tộc bỏ qua hay số hình thái kinh tế - xã hội Việc bỏ qua diễn theo q trình lịch sử - tự nhiên theo ý muốn chủ quan Như vậy, lịch sử nhân loại nói chung, lịch sử phát triển cộng đồng người nói riêng vừa tn theo tính tất yếu quy luật xã hội, vừa chịu tác động đa dạng nhân tố khác nhau, có nhân tố hoạt động chủ quan người Từ lịch sử phát triển xã hội biểu lịch sử thống tính đa dạng đa dạng tính thống Giá trị khoa học học thuyết Mác hình thái kinh tế xã hội - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội Các Mác có giá trị to lớn bền vững việc nhận thức xã hội Trước triết học Mác đời, chủ nghĩa tâm thống trị khoa học xã hội Các nhà triết học thực chất không hiểu qui luật phát triển xã hội Từ khơng giải cách triệt để phân loại loại chế độ xã hội phân kỳ lịch sử Sự đời học thuyết hình thái kinh tế - xã hội cách mạng tồn quan niệm xã hội Nó đưa lại phương pháp nghiên cứu thật khoa học - Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội rằng: động lực lịch sử lực lượng thần bí hay ý thức tư tưởng định mà sản xuất vật chất Đây điểm xuất phát để nghiên cứu tượng đời sống xã hội Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội biểu tập trung quan niệm vật lịch sử: “… Trước hết người cần phải ăn, uống, mặc nghĩa phải lao động, trước đấu tranh giành uyền thống trị, trước hoạt động trị, tơn giáo, triết học” Chừng thật tồn chừng quan niệm Mác có giá trị - Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội rõ xã hội tồn phải có quan hệ người với người Trong quan hệ xã hội đó, quan hệ xã hội vật chất, tức quan hệ sản xuất quan hệ bản, định quan hệ xã hội khác Quan hệ sản xuất trở thành tiêu chuẩn bản, khách quan để phân biệt chế độ xã hội - Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội cung cấp sở khách quan để nghiên cứu xã hội: phát triển hình thái kinh tế - xã hội q trình lịch sử tự nhiên, điều cho thấy hình thái kinh tế - xã hội vận động theo qui luật khách quan vốn có khơng phải tn theo ý muốn người Chính vậy, đem đến cho người phương pháp nhận thức xã hội, từ nhận thức qui luật vận động phát triển khách quan xã hội loài người để giải thích tượng xã hội, gắn với hình thái kinh tế - xã hội cụ thể Hơn trăm năm kể từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Các Mác đời, lịch sử lồi người có bước phát triển to lớn tất lĩnh vực đời sống xã hội học thuyết hình thái kinh tế - xã hội giữ nguyên giá trị, thực tiễn lịch sử kiến thức nhân loại có nhiều bổ sung phát triển so với học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đời Con đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN tất yếu khách quan, phù hợp với xu vận động tiến thời đại điều kiện lịch sử cụ thể Việt Nam, hoàn tồn khơng trái ngược với học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đặc điểm bật giai đoạn thời đại nước với chế độ xã hội trình độ phát triển khác tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt lợi ích quốc gia, dân tộc Cuộc đấu tranh nhân dân nước hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển tiến xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, có bước tiến Theo quy luật tiến hóa lịch sử, lồi người định tiến tới CNXH” Trong xu vận động chung giới, việc Việt Nam “đi lên CNXH khát vọng nhân dân ta, lựa chọn đắn Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu phát triển lịch sử… Đây trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp cũ nhằm tạo biến đổi chất tất lĩnh vực đời sống xã hội, thiết phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen” Điều lý giải lẽ sau: Thứ nhất, lịch sử phát triển xã hội loài người lịch sử phát triển thay hình thái kinh tế - xã hội Song, khơng phải hình thái kinh tế - xã hội kết thúc hoàn toàn hình thái kinh tế - xã hội tiếp sau đời Giữa hình thái kinh tế - xã hội cũ bị thay hình thái kinh tế - xã hội thay có giai đoạn chuyển tiếp, thời kỳ độ Xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa với giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội, chế độ xã hội hoàn toàn chất so với chế độ xã hội trước lại đòi hỏi phải trải qua thời kỳ độ lâu dài, đầy khó khăn, thử thách, khó tránh khỏi va vấp, đổ vỡ tạm thời Trong “Phê phán Cương lĩnh Gô-ta”, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác rõ “Giữa xã hội tư chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội sang xã hội kia” Thứ hai, học thuyết Mác - Lênin chứng minh rằng, lồi người với tính cách chỉnh thể thiết phải trải qua hình thái kinh tế - xã hội Nhưng, đặc điểm lịch sử cụ thể không gian thời gian, điều kiện đặc thù khách quan chủ quan, bên bên chi phối, quốc gia trải qua tất hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao theo trình tự sơ đồ chung Có nước bỏ qua vài hình thái kinh tế - xã hội tiến trình phát triển tùy thuộc điều kiện lịch sử cụ thể đặc thù nước Điều hồn tồn phù hợp quy luật khách quan Thứ ba, lịch sử xã hội lồi người nói chung, thời đại ngày nay, việc bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách quan kinh tế Điều quy định bởi: - Trong điều kiện kinh tế giới có bước nhảy vọt sở vật chất - kỹ thuật, xã hội lồi người đòi hỏi phát triển lên xã hội văn minh cao - văn minh kinh tế tri thức Do đó, độ lên chủ nghĩa xã hội đường phát triển hợp quy luật khách quan Sau chủ nghĩa tư định phải chế độ xã hội tốt đẹp - chế độ xã hội chủ nghĩa mà lựa chọn Việt Nam hoàn toàn đắn Nước ta nước giành độc lập dân tộc, có quyền dân chủ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Với thắng lợi giành 80 năm qua, đặc biệt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử 30 năm đổi mới, đất nước ta khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển, bước vào nhóm nước phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh CNH, HĐH, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị quốc tế ngày quan trọng khu vực giới Đây điều kiện tiên quyết, định đường độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta - Sự lựa chọn xu hướng phát triển Sau giải phóng miền Nam, thống đất nước, từ nông nghiệp lạc hậu, mang nặng tính chất tự cung tự cấp, kinh tế nước ta nảy sinh yêu cầu khách quan là: chuyển kinh tế tự nhiên lên kinh tế hàng hóa thúc đẩy sản xuất hàng hóa nhỏ phát triển lên thành sản xuất lớn dựa sở kỹ thuật, công nghệ đại Nếu để kinh tế phát triển tự phát chuyển thành kinh tế tư chủ nghĩa, sở phân hóa người sản xuất hàng hóa nhỏ, tác động quy luật giá trị hình thành chủ nghĩa tư bản, dẫn đến hậu như: Chính quyền nhân dân ta lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, phải tốn bao xương máu giành được, bị mất; nhân dân lao động lại rơi xuống địa vị người làm thuê, bị bóc lột khó thực mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng người, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Chúng ta không theo đường tư chủ nghĩa thời đại ngày thời đại chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư có động lực chủ yếu để phát triển đất nước đại đoàn kết toàn dân sở liên minh cơng nhân với nơng dân trí thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, tồn xã hội ” điều chỉnh để thích nghi với cách mạng khoa học - công nghệ, chủ nghĩa tư khắc phục mâu thuẫn, bất công xã hội thuộc chất chế độ tư chủ nghĩa Theo quy luật phát triển lịch sử chủ nghĩa tư khơng thể khơng bị phủ định Vì thế, Đảng ta lựa chọn hướng phù hợp với lịch sử cụ thể Việt Nam thực độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa dựa sở củng cố quyền nhân dân, nhân dân nhân dân; dựa vào khối liên minh công - nông - trí thức để tổ chức huy động tiềm lực tầng lớp nhân dân, tiến hành CNH, HĐH đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo lập sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Con đường hồn tồn mẻ khơng khó khăn, giảm bớt đau khổ cho nhân dân lao động “Động lực chủ yếu để phát triển đất nước đại đoàn kết toàn dân sở liên minh cơng nhân với nơng dân trí thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, toàn xã hội ” Những thành tựu đạt qua 30 năm đổi chứng tỏ lựa chọn hướng, phù hợp với lợi ích dân tộc hồn cảnh lịch sử cụ thể nước ta, phù hợp với xu phát triển thời đại Nói “nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa” có nghĩa lịch sử nước ta khơng có giai đoạn, giai cấp tư sản nắm quyền quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa giữ địa vị thống trị kinh tế quốc dân “Con đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại” Con đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta, gọi thời kỳ độ với ý nghĩa đất nước ta phải trải qua trạng thái xã hội mang tính trung gian, chuyển tiếp hình thái kinh tế - xã hội cũ hình thái kinh tế - xã hội mới, kinh tế kinh tế độ gồm nhiều thành phần kinh tế Những thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ đại, hợp tác kinh tế quốc tế đa phương, đa dạng cho phép tận dụng đại công nghiệp giới để “rút ngắn” trình phát triển kinh tế đất nước Sự phát triển “rút ngắn” có nghĩa đẩy nhanh tương đối trình phát triển lịch sử tự nhiên, khâu trung gian, hình thức, bước độ - coi cần thiết có tác dụng sắc bén nước mà sản xuất nhỏ phổ biến lên chủ nghĩa xã hội Đồng thời, phải tôn trọng vận dụng sáng tạo tính quy luật q trình phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Thứ tư, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách nơ lệ thực dân nước ta chứng minh rằng, trước Đảng Cộng sản Việt Nam đời, có nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp thấm đượm tinh thần yêu nước, bất khuất, song lâm vào bế tắc cuối thất bại Đó bế tắc thất bại đường lối chiến lược Và vậy, tất phương án trị giai cấp, từ đường lối cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, đến đường lối theo lập trường nông dân, lập trường tiểu tư sản, tư sản, lịch sử khảo nghiệm rốt thất bại Trong bối cảnh đó, Đảng ta đời, nhanh chóng gương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội đưa nghiệp Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển lên Dưới lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân nước tiến hành thắng lợi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; tiến hành năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp 20 năm hy sinh đầy xương máu chống đế quốc Mỹ Với chiến thắng oanh liệt mùa Xuân năm 1975, nước độc lập, thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng, bước độ lên chủ nghĩa xã hội Quá trình xây dựng đất nước độ lên chủ nghĩa xã hội, có lúc Đảng ta phạm sai lầm nghiêm trọng đạo chiến lược tổ chức thực hiện, với lĩnh khoa học, Đảng ta nhận thức rõ sai lầm khuyết điểm nguyên nhân thiếu kinh nghiệm chủ quan ý chí, vi phạm quy luật khách quan, dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng Qua kiểm điểm, Đảng rút học kinh nghiêm sâu sắc, đồng thời, tiến hành công đổi toàn diện đất nước, bước xác định rõ đường độ lên chủ nghĩa xã hội; trình đổi tư duy, trước hết tư kinh tế, Đảng xác định rõ phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng then chốt thu thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đại hội XII Đảng nhận định: “Những thành tựu tạo tiền đề, tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi phát triển mạnh mẽ năm tới; khẳng định đường lối đổi Đảng đắn, sáng tạo: đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam xu phát triển lịch sử” Như vậy, từ phương diện lý luận, từ phương diện thực tiễn vận động lịch sử nhân loại suốt kỷ XX, thập niên đầu kỷ XXI đặc biệt từ thực tiễn lịch sử đấu tranh giải phóng, xây dựng đất nước Việt Nam, việc nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa tất yếu khách quan, hoàn toàn phù hợp với xu thời đại, với đặc điểm lịch sử cụ thể cách mạng Việt Nam, đáp ứng khát vọng nhân dân ta KẾT LUẬN Từ việc nghiên cứu, phân tích quan điểm phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên ta có sở lý luận để lần khẳng định: Thứ nhất, hình thái kinh tế - xã hội hệ thống, mặt không ngừng tác động qua lại lẫn tạo thành quy luật vận động, phát triển khách quan xã hội Sự tác động quy luật làm cho hình thái kinh tế - xã hội vận động, phát triển từ thấp đến cao “là q trình lịch sử - tự nhiên” khơng phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng chủ quan người Thứ hai, nguồn gốc sâu xa vận động, phát triển xã hội phát triển lực lượng sản xuất Chính phát triển lực lượng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất Đến lượt mình, quan hệ sản xuất thay đổi làm cho kiến trúc thượng tầng thay đổi theo, mà hình thái kinh tế - xã hội cũ thay hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, tiến Q trình diễn cách khách quan theo ý muốn chủ quan V.I.Lênin viết: “Chỉ có đem quy quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất vào trình độ lực lượng sản xuất người ta có sở vững để quan niệm phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử tự nhiên Tìm hiểu phát triển hình thái kinh tế - xã hội ta tìm hiểu chung phát triển xã hội qua thời đại Chính vậy, giúp ta nâng tầm hiểu biết nhận thức cách khái quát lịch sử phát triển hình thái kinh tế - xã hội Đồng thời khẳng định rằng, thành tựu to lớn kinh tế - xã hội gần 30 năm đổi toàn diện đất nước khẳng định đắn, tính kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, khẳng định thành bổ sung hoàn thiện lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta thời đại ngày ... - xã hội cao hơn, hình thái cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội Vạch đường tổng quát lịch sử, đi u có nghĩa giải thích rõ ràng phát triển xã hội thời đi m q trình lịch sử Lịch. .. có sở vững để quan niệm phát triển hình thái xã hội trình lịch sử - tự nhiên" Sự tác động quy luật khách quan làm cho hình thái kinh tế - xã hội phát triển thay từ thấp đến cao, đường phát triển. .. xuất Hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên Xã hội loài người phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội nối tiếp Trên sở phát quy luật vận động, phát triển khách quan xã hội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Làm rõ luận điểm của Mác: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”. Từ đó, trình bày suy nghĩ của bản thân về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam., Làm rõ luận điểm của Mác: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”. Từ đó, trình bày suy nghĩ của bản thân về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa liên quan