Thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu

1 1,000 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 01:38

thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu là: nhà thầu báo trước cho bên mời thầu biết về việc từng nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu nhưng khi tham gia đấu thầu thì chuyển sang liên danh, để chủ đầu tư biết số lượng tham gia mở thầu từ khi mua đến khi mở CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kon Tum, ngày tháng năm 2019 THÔNG BÁO (V/v Thay đổ tư cách tham gia đấu thầu) Kính gửi: ………………………………………………… Sau nghiên cứu Hồ mời thầu xây lắp mà nhận được, Liên danh Công ty A Công ty B gọi chung nhà thầu, tham gia đấu thầu gói thầu: ……………………………………………………………… Chúng tơi thơng báo cho bên mời thầu (bên mời thầu) việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu sau: - Tư cách tham gia mua Hồ sơ mời thầu xây lắp sau: Công ty A Công ty B - Tư cách tham gia dự thầu: Liên danh Công ty A Công ty B ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP NHÀ THẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu, Thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu

Từ khóa liên quan