100 động từ bất qui tắc thường dùng

3 317 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 00:08

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-8.html 100 USEFUL IRREGULAR VERBS (100 ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC THƯỜNG DÙNG) N0 Infinitive Past 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 be (am,is,are) become begin blow break bring build burst buy can catch choose come cost cut draw drink drive eat fall feed feel fight find fly forget forgive freeze get give go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know lay lead lean learn leave lend let lie was, were Became Began Blew Broke Brought Built Burst Bought Could Caught Chose came cost cut did drew drank drove ate fell fed felt fought found flew forgot forgave froze got gave went grew had heard hid hit held hurt kept knew laid led leant learnt left lent let laid Past Participle been become begun blown broken brought built burst bought caught chosen come cost cut done drawn drunk driven eaten fallen fed felt fought found flown forgotten forgiven frozen gotten given gone grown hang had heard hidden hit held hurt kept known laid led leant learnt left lent let lain Meaning N0 Infinitive Past thì, là, trở nên bắt đầu thổi bể, làm vỡ mang xây dựng nổ, nổ tung mua chụp, bắt lựa chọn đến trị giá cắt làm vẽ uống lái xe ăn rơi, té, ngã cho ăn, nuôi cảm thấy chiến đấu tìm thấy bay qn tha thứ đơng lại, ướp 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 light lose make may meet must pay put read ride ring rise run Say See Sell send Set shake shall shine shoot show Shut Sing Sink Sit sleep smell speak spend split spread stand steal strike sweep swim take teach tear tell think throw understand wake wear will win write lighted lost made might met had to paid put read rode rang rose ran said saw sold sent set shook should shone shot showed shut sang sank sat slept smelt spoke spent split spread stood stole stroke swept swam took taught tore told thought threw có được, trở nên cho, biếu, tặng mọc, lớn lên treo có nghe, nghe thấy che dấu, ẩn nấp đánh, đụng, va cầm, tổ chức làm đau, đau giữ, giữ gìn biết đặt, đẻ (trứng) dẫn dắt, lãnh đạo nghiêng, dựa vào học rời đi, để lại cho mượn nằm Past Participle lit lost made Meaning thắp sáng đánh mất, lạc làm, chế tạo phép, có lẽ met paid put read ridden rung risen run said seen sold sent set shaken shone shot shown shut sung sunk sat slept smelt spoken spent split spread stood stolen stricken swept swum taken taught torn told thought thrown understood understood woke wore would won wrote waken worn won written gặp phải trả tiền đặt, để đọc cưỡi, (xe) rung, reo dâng lên chạy nói nhìn thấy, thấy bán gởi đặt, để rung, lắc sẽ, nên chiếu sáng bắn, sút (bóng) chỉ, cho xem đóng lại hát chìm xuống ngồi ngủ ngửi nói tiêu, xài, trải qua chẻ, nứt trải ra, lan đánh cắp đánh, đình cơng qt bơi cầm lấy dạy xé rách kể lại, nói nghĩ, suy nghĩ ném, quăng hiểu thức dậy mặc, mang, đội thắng viết Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-8.html 1……… Easter She already (watch)…… this movie ……… two weeks He (write)…………… his report yet? ……… my birthday We (travel)……… to New York lately ……… last summer They (not give)………… his decision yet ……… 1999 Tracy (not see) ….her friend for years ……… ten days I (be) ………….to London three times ……… a few days ……… 1st April ……… a long time 10 …… o’clock It (rain)… since I stopped my work This is the second time I (meet) him They (walk)… for more than hours 10 ………you (get)…… married yet? 11 …… yesterday 12 ……… a few minutessss 13 ……… last autumn 14……… I arrived here 15.……… last night 16 ……… two days 17 ……… the Second World War 18……… as long as I can remember 19……… three days 20……… my childhood 21……… ten years 22……… I was young 23 ……… New Year's Eve 24……… Wednesday 25……… five seconds 26……… breakfast 27……… hundreds of years 28……… three years 29……… our last year at high school 30……… you left your last job 31 ……… a month 32 ……… you had your master’s degree 33……… they were years old 34……… we first met 35……… he was ten 36……… last Tuesday 37……… at least months 38……… a hour today 39……… Christmas Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-8.html 40……… the whole of my adult life 41……… my friend’s party 42……… ages
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 động từ bất qui tắc thường dùng, 100 động từ bất qui tắc thường dùng