NGÀY 24 7 2019 đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 13

16 28 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 21:34

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 (LỚP CHUYÊN SÂU - Kỳ thi số 13 Thời gian thi: 60 phút) Họ tên:………………………….………………………………………… ………………… SĐT:……………………….……… Email:…………………………………………………… Câu 1.Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Chính phủ Viên chức tuyển vào chức danh nghề nghiệp, thời gian tập trường hợp sau khơng tính vào thời gian tập A Thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên thời gian nghỉ không hưởng lương B Thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình công tác theo quy định pháp luật C Thời gian nghỉ sinh theo chế độ bảo hiểm xã hội D Tất ý Câu 2.Quy định viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình thực theo Điều Luật viên chức 2010 A Điều 55 B Điều 54 C Điều 57 D Điều 56 Câu 3.Luật số 58/2010/QH12 ngày 25/11/2010 gọi luật gi? A Luật văn hoá B Luật Viên chức C Luật Giáo dục D Luật Công chức Câu Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thơng qua, chương VI, gồm điều: A.3 B.5 C.4 D.2 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 5.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ thơng qua, chương II, có tên gì? A Điều khoản thi hành B Quản lý Viên chức C Quyền, Nghĩa vụ Viên chức; D Tuyển dụng, sử dụng Viên chức Câu 6.Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Chính phủ Khơng thực chế độ thơi việc trường hợp sau đây: A Viên chức có thơng báo nghỉ hưu B Viên chức quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc quan, tổ chức, đơn vị khác hệ thống trị C Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định pháp luật D Tất ý Câu 7.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thông qua, "Tuyển dụng, sử dụng Viên chức" thể chương mấy: A.III B.IV C.VI D.V Câu 8.Các nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức thể điều Luật viên chức 2010, gồm khoản: A.5 B.4 C.6 D.7 Câu 9:Điều quy định Đơn vị nghiệp công lập cấu tổ chức quản lý hoạt động đơn vị nghiệp công lập Luật Viên chức 2010, Khoản Đơn vị nghiệp công lập, gồm điểm A.2 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.5 C.3 D.4 Câu 10.Viên chức gì? A Viên chức làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc B Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm C Viên chức hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật D Tất ý Câu 11.Các quyền khác viên chức thể Điều Luật viên chức 2010 A Điều 15 B Điều 13 C Điều 14 D Điều 16 Câu 12 Điều 16 quy định Nghĩa vụ chung viên chức, Luật viên chức 2010, gồm khoản: A.8 B.7 C.5 D.6 Câu 13 Đơn vị công lập bao gồm: A Đơn vị nghiệp công lập chưa giao quyền tự chủ B Là đơn vị nghiệp công lập thực hạch toán kinh doanh C Đơn vị nghiệp công lập giao quyền tự chủ đơn vị nghiệp công lập chưa giao quyền tự chủ D Tất ý Câu 14 Công dân Việt nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo đăng ký dự tuyển viên chức Có điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định Khoản Điều 22 Luật Viên chức 2010? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A B C D Câu 15.Có đối tượng không đăng ký dự tuyển viên chức, thể Khoản Điều 22 Luật viên chức 2010 A B C D Câu 16 Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn chấm dứt hợp đồng làm việc, thể Điều Luật viên chức 2010 A Điều 31 B Điều 30 C Điều 28 D Điều 29 Câu 17.Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, thể điều Luật viên chức 2010 A Điều 28 B Điều 26 C Điều 27 D Điều 29 Câu 18 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Viên chức trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp Bác sỹ có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học Thời gian tập quy định tháng A 18 tháng B 24 tháng C 12 tháng D tháng This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 19 Viên chức hoạt động nghề nghiệp quyền sau A Pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ B Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao C Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc D Tất ý Câu 20.Giải tranh chấp hợp đồng làm việc, giải theo điều Luật Viên chức 2010 A Điều 32 B Điều 31 C Điều 30 D Điều 29 Câu 21.Việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp thực theo điều Luật viên chức 2010 A Điều 31 B Điều 32 C Điều 34 D Điều 33 Câu 22.Xin giữ chức vụ quản lý miễn nhiệm viên chức quản lý thực Điều bao nhiêu, Luật viên chức 2010 A Điều 38 B Điều 34 C Điều 33 D Điều 39 Câu 23.Viên chức hoạt động nghề nghiệp quyền sau A Được định vấn đề mang tính chun mơn gắn với công việc nhiệm vụ giao B.Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật C Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 24.Viên chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương quyền sau A Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao; hưởng phụ cấp sách ưu đãi trường hợp làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm việc ngành nghề có mơi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực nghiệp đặc thù B Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập C Được hưởng tiền thưởng, xét nâng lương theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập D Tất ý Câu 25.Trách nhiệm đánh giá viên chức thực Điều Luật viên chức 2010 A Điều 44 B Điều 43 C Điều 45 D Điều 46 Câu 26.Quy định chuyển tiếp áp dụng Viên chức tuyển trước Luật viên chức 2010 có hiệu lực, thực theo Điều A Điều 57 B Điều 54 C Điều 58 D Điều 59 Câu 27.Về hoạt động kinh doanh, Viên chức quyền sau A Khơng góp vốn tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn B Góp vốn đồng thời tham gia quản lý, điều hành cơng ty trách nhiệm hữu hạn C Góp vốn không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 28.Áp dụng quy định Luật viên chức đối tượng khác thực theo Điều Luật viên chức 2010 A Điều 58 B Điều 60 C Điều 61 D Điều 59 Câu hỏi 29.Theo điều 38, Luật giáo dục 2009: Đào tạo trình độ cao đẳng người có tốt nghiệp THPT tốt nghiệp Trung cấp thực hiện: A Từ năm trở lên B Từ năm trở lên C Từ 2- năm D Từ 1-3 năm Câu hỏi 30 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009: Đào tạo trình độ cao đẳng người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thực hiện: A Từ năm trở lên B Từ 1,5 năm trở lên C Từ 1,5- năm D Từ 1-3 năm Câu hỏi 31 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009:Đào tạo trình độ đại học người có tốt nghiệp THPT tốt nghiệp trung cấp đào tạo năm ? A năm B năm C Từ 4-6 năm D Từ 4- năm Câu hỏi 32 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009: Đào tạo trình độ đại học người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành đào tạo năm? A năm B năm C Từ - năm D Từ 2,5 - năm This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 33 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009:Đào tạo trình độ đại học người có tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành đào tạo năm? a năm b 1,5 năm c Từ 1,5 -2 năm d Từ 2- năm Câu hỏi 34.Theo điều 38 Luật giáo dục sửa đổi bổ sung số 44/2009/QH12 cố điểm khác với Luật giáo dục 2005 là: Cơ quan quy định cụ thể việc đào tạo trình độ kĩ thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người tốt nghiệp đại học số ngành chuyên môn đặc biệt” A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B.Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang C Thủ tướng Chính phủ D Cả A B Câu hỏi 35 Theo điều 38 Luật giáo dục sửa đổi bổ sung số 44/2009/QH12 có điểm khác với luật GD 2005 là: Luật Giáo dục 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Cơ quan quy định cụ thể việc đào tạo trình độ kĩ thực hành, ứng dụng chuyên sâu cho người tốt nghiệp đại học số ngành chun mơn đặc biệt” Luật Giáo dục 2005 “ quy định cụ thể việc đào tạo trình độ tương đương với trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ số ngành chuyên môn đặc biệt”điền vào chỗ trống? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B.Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang C Thủ tướng Chính phủ D Cả A B Câu hỏi 36 Điểm khác biệt điều 38 Luật GD năm 2005 so với luật giáo dục 2009 ? A Điều 38 Luật 2005 có nội dung B Điều 38 Luật 2009 có nội dung C Điều 38 Luật 2005 có nội dung This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D.Điều 38 Luật 2005 có nội dung luật 2009 có thêm nội dung Câu hỏi 37.Theo điều 39 Luật Giáo dục 2005: Giáo dục đại học có mục tiêu? A.3 B C.5 D Câu hỏi 38 Theo điều 39 Luật Giáo dục 2005: Nội dung giáo dục phải có tính? A Tính đại B Tính phát triển C Tính khoa học D.Tính đại phát triển Câu hỏi 39.Theo điều 39, Luật Giáo dục 2005: Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ thực chủ yếu bằng? A Tự học, tự nghiên cứu hướng dẫn nhà giáo, nhà khoa học B Coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học C Coi trọng rèn luyện phát triển tư sáng tạo phát hiện, giải vấn đề chuyên môn D Tất đáp án Câu hỏi 40 Theo điều 41, Luật Giáo dục 2005: “Chương trình giáo dục đại học thể mục tiêu ”? A Mục tiêu giáo dục đại học B Mục tiêu giáo dục C Phát triển đất nước D Tất đáp án Câu hỏi 41 Theo điều 41, Luật Giáo dục 2005: Cơ quan quy định chương trình khung cho ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học bao gồm cấu nội dung môn học, thời gian đào tạo, tỉ lệ phân bổ thời gian đào tạo mơn học, lí thuyết với thực hành thực tập là? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Nhà nước D Hiệu trưởng trường đạo tạo Câu hỏi 42 Theo điều 41, Luật Giáo dục 2005: Cơ quan quy định khối lượng kiến thức, kết câu chương trình, luận văn, luận án đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Hiệu trưởng trường đạo tạo Câu hỏi 43 Theo điều 42 luật GD số 4/2009/QH12: Cơ sở giáo dục đại học gồm sở? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu hỏi 44.Theo điều 42 luật GD số 4/2009/QH12 Cơ sở giáo dục đại học gồm : A Ttrường Cao đẳng đào tạo trình độ Cao đẳng B Trường đại học đào tạo trình độ đại học C Trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học D Cả A B Câu hỏi 45 Theo điều 42, luật Giáo dục số 44/2009/QH12: Đại học, trường đại học, học viện đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ gọi chung gì? A.Trường nghề B.Trường đại học C Trường cao đẳng nghề D Trường trung cấp nghề Câu hỏi 46 Theo điều 42, luật Giáo dục số 44/2009/QH12: Đại học, trường đại học, học viện (gọi chung trường đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ quan cho phép? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Hiệu trưởng trường đào tạo Câu hỏi 47.Theo điều 42, Luật Giáo dục số 38/2005/QH11: Trường đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ .giao? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Hiệu trưởng trường đào tạo Câu hỏi 48 Theo điều 42 Luật GD số 44/2009/QH12: Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ quan cho phép? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Hiệu trưởng trường đào tạo Câu hỏi 49 Theo điều 42 luật GD 38/2005/ QH11: Viện nghiên cứu khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ quan cho phép? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Hiệu trưởng trường đào tạo Câu hỏi 50.Trong luật Giáo dục điểm khác biệt luật GD số 44/2009/QH12 là: “Trường Đại học, viện nghiên cứu khoa học phép đào tạo trình độ tiến sĩ”còn luật Giáo dục số 38/2005/QH11 là: “……… giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ” A Cơ sở Giáo dục đại học B Viện nghiên cứu khoa học C Các trường Đại học, Cao đẳng This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Cả B C Câu hỏi 51 Theo điều 42 luật Giáo dục số 44/2009/QH12 là: “Trường Đại học, viện nghiên cứu khoa học phép đào tạo trình độ tiến sĩ đảm bảo điều kiện? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu hỏi 52 Theo điều 42, luật Giáo dục 2005: Mơ hình tổ chức cụ thể loại trường Đại học quy định? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Chính phủ Câu hỏi 53.Theo điều 43, Luật Giáo dục 2005: “Sinh viên học hết chương trình Cao đẳng cấp tốt nghiệp cao đẳng” A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Hiệu trưởng trường cao đẳng đại học Câu hỏi 54 Theo điều 43, Luật Giáo dục: Sinh viên học hết chương trình đại học, có đủ điều kiện được: A Dự thi B Bảo vê đồ án C Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp D Tất đáp án Câu hỏi 55 Theo điều 43, Luật Giáo dục 2005: “Sinh viên học hết chương trình đại học cấp tốt nghiệp đại học”điền vào chỗ trống? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Hiệu trưởng trường đại học Câu hỏi 56: Nước hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học vào năm: A.1999 B.2000 C.2001 D.2002 Câu hỏi 57: Có nguyên nhân chủ yếu hạn chế yếu giáo dục & đào tạo nước nhà? A.3 B.5 C.7 D.9 Câu hỏi 58: Đổi đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý giáo dục có nội dung? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu hỏi 59 Phổ cập giáo dục A Q trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Nhà nước Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập B Quá trình tổ chức để công dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập C Quá trình tổ chức để công dân học tập đạt tới trình độ văn hóa tối thiểu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Q trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Nhà nước Giáo dục tiểu học giáo dục đại học cấp học phổ cập Câu hỏi 60 Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm gì? A Bảo đảm để trẻ em tuổi vào học lớp một; thực phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi B Củng cố, trì kết phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ C Có kế hoạch giải pháp thực phổ cập giáo dục trung học sở D Tất đáp án This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 THƠNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHĨA HỌC ONLINE ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Các em biết, hình thức học online xu giáo dục 4.0 Nó có ưu điểm lớn là: Các em không thời gian đến lớp; ngồi nhà, quán café mát lạnh mà học kiến thức mà em mong muốn Thật dễ dàng không em?Các em tương tác trao đổi trực tiếp với giảng viên; hỏi gi gỉ gi nội dung mơn học, giải đáp đề thi nội dung khác mà em quan tâm Chỉ cần có laptop smartphone em học lúc, nơi Thầy tạo nhóm học cho khung ngày (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn), Thầy livestream nhóm để em tham gia học Nhóm có tính lưu giữ VIDEO Vì vậy, trường hợp, em bận không tham gia buổi học nào, em vào nhóm nghe lại VIDEO để học Trong trình học, nghe lại VIDEO, có chỗ em chưa rõ, em gửi tin nhắn nhóm cho FB cá nhân Thầy, email Thầy, Thầy giải đáp cho em Thầy đồng hành với em đến ngày em thi Thầy hỗ trợ tối đa cho em đến mức Rất mong em dành thời gian để học tập tốt, ôn luyện để em đạt kết tốt: TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC TỚI, em nhé.Cụ thể sau: Hình thức học online: Mỗi tuần có buổi livestream nhóm(Group) Thầy giảng có nội dung ơn thi theo khung đề cương Sở, luyện đề chữa đề thi cho em, hướng dẫn cách nhớ lâu kiến thức, mẹo học làm thi trắc nghiệm đạt kết cao Khi em chưa rõ nội dung kiến thức nào, em gửi câu hỏi vào email, vào group lớp học, vào FB cá nhân Thầy, Thầy có trách nhiệm trả lời câu hỏi em sau nhận câu hỏi Đồng thời, hàng ngày Thầy giao cho người làm em gửi làm cho Thầy qua email This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Lớp học áp dụng với tất học viên nước.Các em cần đăng ký học ln Thời gian học: 120 phút/buổi (3 buổi/tuần) Khơng giới hạn tổng số buổi/khóa học, em học đến ngày em thi thơi Kinh phí trọn gói khóa học(từ đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi em) 900.000 đồng Thầy giảm 20% cho nhóm bạn đăng ký từ người trở lên giảm 50% cho nhóm bạn đăng ký học từ người trở lên Đây số tài khoản sau Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn Sau nhận tiền em gửi, Thầy xác nhận việc nhận tiền em em lưu lại để có chứng minh xác thực em Sau thực thủ tục chuyển tiền, Thầy gửi cho em tài liệu học tập, văn pháp luật phục vụ cho kỳ thi đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung.Đồng thời, Thầy add em vào nhóm Group học tập Thầy (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn) Để thuận tiện cho việc học, việc hỗ trợ kịp cho em, em cho Thầy xin thông tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển(Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời gian mà em tham gia học nhóm Các em đăng ký khóa học theo thông tin gửi email Thầy: diepdoan2003@gmail.com qua tin nhắn FB Thầy: Diep Doan Phan SĐT: 0987265525 ... tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập C Quá trình tổ chức để công dân học tập đạt tới trình độ văn hóa tối thi u theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục. .. tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... khác viên chức thể Điều Luật viên chức 2010 A Điều 15 B Điều 13 C Điều 14 D Điều 16 Câu 12 Điều 16 quy định Nghĩa vụ chung viên chức, Luật viên chức 2010, gồm khoản: A.8 B .7 C.5 D.6 Câu 13 Đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÀY 24 7 2019 đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 13 , NGÀY 24 7 2019 đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 13

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn