Nghiên cứu tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

225 29 0
  • Loading ...
1/225 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 13:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MÍNH VŨ ĐỨC BÌNH NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC BÌNH NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS ĐẶNG VĂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 TĨM TẮT Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA - Official Development Assitant) có tác động tích cực hay tiêu cực hay khơng có tác động đến tăng trƣởng kinh tế? Nguồn vốn nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức có đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế không? Làm cách để thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức hiệu nhất? Đây câu hỏi đặt đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu Qua nghiên cứu thực tế nhiều quốc gia giới cho thấy, nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức khơng phải ln có hiệu tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế mà đơi mang lại ảnh hƣởng tiêu cực đến tăng trƣởng kinh tế nhƣ tác động xấu làm suy giảm đến kinh tế quốc gia nhƣ: quy mô nợ công tăng nhanh, gánh nặng trả nợ quốc gia tăng lên, gặp rủi ro liên quan đến biến động lãi suất tỷ giá, nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức khơng đóng góp vào tăng trƣởng kinh tế nguồn vốn đƣa vào đầu tƣ nhƣng không hiệu quả, đầu tƣ tràn lan lãng phí, nảy sinh vấn đề tham nhũng, lợi ích nhóm Nhƣ vậy, nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức tác động tích cực tác động tiêu cực đến tăng trƣởng kinh tế quốc gia Vì vậy, luận án “Nghiên cứu tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế quốc gia phát triển” bổ sung cấp thiết cho nghiên cứu mang tính thực nghiệm Luận án làm rõ đƣợc vấn đề có tính lý luận nguồn vốn ODA tăng trƣởng kinh tế, nhƣ sở lý thuyết mối quan hệ nguồn vốn ODA tăng trƣởng kinh tế Kết nghiên cứu chứng minh đƣợc nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế quốc gia phát triển, bên cạnh nghiên cứu nhân tố chất lƣợng quản trị công nhân tố khả hấp thụ nƣớc tiếp nhận có ảnh hƣởng đáng kể đến hiệu hấp thụ nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức Qua đó, luận án đƣa kiến nghị mặt sách nhằm nâng cao hiệu thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế quốc gia phát triển nói chung Việt Nam nói riêng LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS.Đặng Văn Dân trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ tơi thực hồn thành tốt luận án tiến sĩ Tôi vô biết ơn Thầy Cơ trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập, nghiên cứu trƣờng Tôi xin trân trọng cám ơn Khoa sau đại học – Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án tiến sĩ Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ, ủng hộ động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực luận án tiến sĩ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị tiến sĩ trƣờng đại học Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, minh chứng rõ ràng, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận án tiến sĩ Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Ngƣời cam đoan Tác giả Vũ Đức Bình MỤC LỤC  Danh mục bảng hình Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết luận án Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 6 Cấu trúc luận án CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 10 1.1 Cơ sở lý luận nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 10 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 10 1.1.2 Phân loại nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 12 1.1.2.1 Theo tính chất cung cấp vốn nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 12 1.1.2.2 Theo nhà tài trợ cung cấp vốn nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 13 1.1.2.3 Theo điều khoản, điều kiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 13 1.1.2.4 Theo hình thức cung cấp vốn nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 13 1.1.3 Tính hai mặt nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 15 1.1.3.1 Những thuận lợi lợi ích sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 15 1.1.3.2 Những hạn chế rủi ro tiềm ẩn sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức17 1.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức .19 1.1.4.1 Mức độ quản trị cơng Chính phủ 19 1.1.4.2 Điều kiện lực hấp thụ vốn quốc gia 21 1.1.4.3 Mức độ quản trị tham nhũng Chính phủ 22 1.2 Cơ sở lý luận tăng trƣởng kinh tế 25 1.2.1 Khái niệm tăng trƣởng kinh tế 25 1.2.2 Đo lƣờng tăng trƣởng kinh tế 26 1.2.3 Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trƣởng kinh tế 27 1.2.3.1 Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trƣởng kinh tế từ phía tổng cung 28 1.2.3.2 Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trƣởng kinh tế từ phía tổng cầu 29 1.3 Cơ sở lý thuyết tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế 30 1.3.1 Mơ hình Harrod-Domar 30 1.3.2 Mơ hình hai khoảng cách (two gap model) 31 1.3.3 Mơ hình tăng trƣởng tân cổ điển (neoclassical models) 33 1.3.4 Mơ hình tăng trƣởng nội sinh (endogenous growth models) 33 1.4 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế 35 1.4.1 Nghiên cứu nƣớc 35 1.4.1.1 Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức có tác động tích cực đến tăng trƣởng kinh tế 35 1.4.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức tác động tiêu cực khơng tác động đến tăng trƣởng kinh tế 38 1.4.1.3 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hƣởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 42 1.4.2 Nghiên cứu nƣớc 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 57 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 58 2.1 Thực trạng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức tăng trƣởng kinh tế quốc gia phát triển 58 2.1.1 Thực trạng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức quốc gia phát triển 58 2.1.2 Thực trạng tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế quốc gia phát triển 61 2.2 Thực trạng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 63 2.2.1 Thực trạng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức Việt Nam 63 2.2.2 Thực trạng tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 75 3.1 Quy trình nghiên cứu 76 3.2 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm 77 3.2.1 Lý giải lựa chọn biến đƣa vào mơ hình nghiên cứu 77 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 78 3.3 Giả thuyết kỳ vọng dấu biến mơ hình nghiên cứu 83 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 85 3.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 95 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu tƣơng quan biến 95 4.2 Nghiên cứu thực nghiệm tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) đến tăng trƣởng kinh tế 98 4.2.1 Kết hồi quy tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế quốc gia phát triển 98 4.2.2 Kết hồi quy tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế trƣờng hợp Việt Nam 103 4.2.3 Kết hồi quy tác động nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức đến tăng trƣởng kinh tế dạng phi tuyến 106 4.3 Nghiên cứu thực nghiệm tác động nguồn vốn ODA đến tăng trƣởng kinh tế điều kiện chất lƣợng quản trị công, khả hấp thụ vốn chất lƣợng quản trị tham nhũng 108 4.3.1 Kết hồi quy tác động nguồn vốn ODA đến tăng trƣởng kinh tế điều kiện chất lƣợng quản trị công quốc gia phát triển 109 4.3.2 Kết hồi quy tác động nguồn vốn ODA đến tăng trƣởng kinh tế điều kiện chất lƣợng quản trị công khả hấp thụ vốn quốc gia phát triển 110 4.3.3 Kết hồi quy tác động nguồn vốn ODA đến tăng trƣởng kinh tế điều kiện chất lƣợng quản trị tham nhũng quốc gia phát triển 112 KẾT LUẬN CHƢƠNG 115 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC GĨP PHẦN THÚC ĐẨY TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 116 5.1 Các phát nghiên cứu 116 5.2 Giải pháp nâng cao hiệu nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế quốc gia phát triển 118 5.2.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị công hoạt động quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức 118 194 outreg,se starlevel(10 1) GDP L.GDP ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons N 0.329 (0.009)*** 0.223 (0.016)*** -0.003 (0.000)*** 0.417 (0.038)*** 0.087 (0.008)*** 0.027 (0.006)*** -0.019 (0.003)*** 0.889 (0.823) -0.004 (0.006) -1.430 (0.678)** 882 * p z = 0.004 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.17 Pr > z = 0.868 Sargan test of overid restrictions: chi2(67) = 203.50 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(51) = 109.74 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 93.76 iv(ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) Sargan test excluding group: chi2(59) = 175.23 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 28.27 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.000 196 outreg,se starlevel (10 1) GDP L.GDP -0.017 (0.061) ODA 0.580 (0.089)*** ODASQ -0.007 (0.002)*** ODAGOVHDI 0.561 (0.113)*** INVEST 0.086 (0.028)*** LABOR 0.069 (0.021)*** INF -0.044 (0.009)*** OPEN -0.548 (1.139) INFRAS 1.252 (0.375)*** _cons -6.220 (2.090)*** N 162 * p|z| 373 24 11 15.54 16 [95% Conf Interval] GDP L1 ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons 2860463 0521462 -.0150749 2449557 5.49 -0.06 0.000 0.951 1838417 -.4951793 3882509 4650295 0033169 0494107 0865266 0113454 -.0616283 1825635 -.0591387 1.45488 0.67 0.07 3.36 0.57 -1.68 0.29 -1.97 1.10 0.501 0.941 0.001 0.567 0.094 0.773 0.049 0.272 -.0063334 -1.269935 036059 -.0274991 -.1337044 -1.060454 -.1179594 -1.140409 0129672 1.368757 1369941 0501899 0104479 1.425581 -.0003181 4.050168 0049237 673148 0257492 019819 0367742 6342042 0300111 1.324151 Instruments for first differences equation Standard D.(GDP ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/4).GDP Instruments for levels equation Standard GDP ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.GDP Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(68) = 367.89 -6.04 0.22 Pr > z = 0.000 Pr > z = 0.824 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(52) = 339.03 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 28.86 Prob > chi2 gmm(GDP, lag(1 4)) Sargan test excluding group: chi2(0) = 0.00 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(68) = 367.89 Prob > chi2 iv(GDP ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) Sargan test excluding group: chi2(59) = 291.52 Prob > chi2 Difference (null H = exogenous): chi2(9) = 76.37 Prob > chi2 = 0.000 = 0.025 = = 0.000 = 0.000 = 0.000 198 outreg,se starlevel (10 1) GDP L.GDP 0.286 (0.052)*** ODA ODASQ -0.015 (0.245) 0.003 (0.005) ODAGOVHDI 0.049 (0.673) INVEST 0.087 (0.026)*** LABOR 0.011 (0.020) INF OPEN -0.062 (0.037)* 0.183 (0.634) INFRAS -0.059 (0.030)** _cons 1.455 (1.324) N 373 * p|z| = 347 22 14 15.77 16 [95% Conf Interval] GDP L1 ODA 3330683 -1.222021 0559981 4.595525 5.95 -0.27 0.000 0.790 2233141 -10.22908 4428225 7.785044 ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons -.0324074 -4.268544 0919553 0513497 -.0164013 1.523218 0475916 -4.862188 391466 15.80087 0391969 0650018 0217979 3.515073 1178723 9.071679 -0.08 -0.27 2.35 0.79 -0.75 0.43 0.40 -0.54 0.934 0.787 0.019 0.430 0.452 0.665 0.686 0.592 -.7996665 -35.23768 0151308 -.0760515 -.0591244 -5.366199 -.1834339 -22.64235 7348518 26.7006 1687797 1787508 0263218 8.412636 2786171 12.91798 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(GDP ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L.GDP Instruments for levels equation Standard GDP ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.GDP Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.84 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.64 Sargan test of overid restrictions: chi2(29) = 364.86 Pr > z = 0.004 Pr > z = 0.101 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid restrictions: chi2(29) = 19.82 Prob > chi2 = 0.898 (Robust, but weakened by many instruments.) Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(13) = 19.69 Prob Difference (null H = exogenous): chi2(16) = 0.13 Prob gmm(GDP, lag(1 1)) Hansen test excluding group: chi2(0) = 0.00 Prob Difference (null H = exogenous): chi2(29) = 19.82 Prob iv(GDP ODA ODASQ ODAGOVHDI INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) Hansen test excluding group: chi2(20) = 17.22 Prob Difference (null H = exogenous): chi2(9) = 2.60 Prob > chi2 = 0.103 > chi2 = 1.000 > chi2 = > chi2 = 0.898 > chi2 = 0.639 > chi2 = 0.978 200 outreg,se starlevel(10 1) GDP L.GDP 0.333 (0.056)*** ODA -1.222 (4.596) ODASQ -0.032 (0.391) ODAGOVHDI -4.269 (15.801) INVEST 0.092 (0.039)** LABOR 0.051 (0.065) INF -0.016 (0.022) OPEN 1.523 (3.515) INFRAS 0.048 (0.118) _cons -4.862 (9.072) N 347 * p|z| [95% Conf Interval] GDP L1 .3512962 0145681 24.11 0.000 3227433 379849 ODA 0460595 0163264 2.82 0.005 0140604 0780586 -.0018381 ODASQ -.0026236 0004008 -6.55 0.000 -.0034092 ODACORRUPT 1291627 032637 3.96 0.000 0651953 19313 INVEST 0906335 0044826 20.22 0.000 0818478 0994191 LABOR 0225256 008808 2.56 0.011 0052624 0397889 INF -.0330167 0061758 -5.35 0.000 -.0451211 -.0209122 OPEN 0525046 4545271 0.12 0.908 -.8383522 9433614 INFRAS -.0087042 005924 -1.47 0.142 -.020315 0029066 _cons -.7102019 6538131 -1.09 0.277 -1.991652 5712483 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/4).L.GDP Instruments for levels equation Standard ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L.GDP Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(72) = 223.14 -3.94 -1.13 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.259 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.955 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid restrictions: chi2(72) = 52.93 (Robust, but weakened by many instruments.) Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(55) = 52.42 Prob > chi2 = 0.574 Difference (null H = exogenous): chi2(17) = 0.51 Prob > chi2 = 1.000 iv(ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN Hansen test excluding group: chi2(64) Difference (null H = exogenous): chi2(8) INFRAS) = 52.82 Prob > chi2 = 0.840 = 0.11 Prob > chi2 = 1.000 202 outreg,se starlevel(10 1) GDP L.GDP ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons N 0.351 (0.015)*** 0.046 (0.016)*** -0.003 (0.000)*** 0.129 (0.033)*** 0.091 (0.004)*** 0.023 (0.009)** -0.033 (0.006)*** 0.053 (0.455) -0.009 (0.006) -0.710 (0.654) 940 * p|z| 177 11 16.09 17 [95% Conf Interval] GDP L1 ODA 0599826 4919064 0599105 1033454 1.00 4.76 0.317 0.000 -.05744 289353 1774051 6944597 ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons -.0092902 0325545 0832674 0899196 -.1316533 -1.469451 1.075983 -7.542283 0020102 1178862 0281791 0214702 0321407 1.086088 3753811 2.160655 -4.62 0.28 2.95 4.19 -4.10 -1.35 2.87 -3.49 0.000 0.782 0.003 0.000 0.000 0.176 0.004 0.000 -.0132301 -.1984981 0280374 0478389 -.194648 -3.598144 3402493 -11.77709 -.0053502 2636071 1384974 1320004 -.0686587 6592426 1.811716 -3.307477 Instruments for first differences equation Standard D.(ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/4).GDP Instruments for levels equation Standard ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.GDP Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.54 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.81 Pr > z = 0.416 Sargan test of overid restrictions: chi2(72) = 208.11 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(55) Difference (null H = exogenous): chi2(17) iv(ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN Sargan test excluding group: chi2(64) Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 124.03 = 84.07 INFRAS) = 176.24 = 31.87 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.000 Prob > chi2 = 0.000 204 outreg,se starlevel (10 1) GDP L.GDP 0.060 (0.060) ODA 0.492 (0.103)*** ODASQ -0.009 (0.002)*** ODACORRUPT 0.033 (0.118) INVEST 0.083 (0.028)*** LABOR 0.090 (0.021)*** INF -0.132 (0.032)*** OPEN -1.469 (1.086) INFRAS 1.076 (0.375)*** _cons -7.542 (2.161)*** N 177 * p|z| [95% Conf Interval] GDP L1 ODA 096568 6749328 0294383 5674976 3.28 1.19 0.001 0.234 0388699 -.437342 1542661 1.787208 ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons -.0007968 -1.46702 1230616 -.0233301 -.0456665 -1.436438 -.0825397 4.566972 0034739 1.594026 0184088 0509328 0180946 3.108704 0435072 4.242295 -0.23 -0.92 6.68 -0.46 -2.52 -0.46 -1.90 1.08 0.819 0.357 0.000 0.647 0.012 0.644 0.058 0.282 -.0076056 -4.591254 086981 -.1231565 -.0811313 -7.529386 -.1678121 -3.747775 006012 1.657213 1591423 0764963 -.0102017 4.656511 0027328 12.88172 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/4).GDP Instruments for levels equation Standard ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.GDP Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.28 Pr > z = 0.023 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -2.46 Pr > z = 0.014 Sargan test of overid restrictions: chi2(72) = 401.58 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid restrictions: chi2(72) = 21.89 Prob > chi2 = 1.000 (Robust, but weakened by many instruments.) Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(55) Difference (null H = exogenous): chi2(17) iv(ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN Hansen test excluding group: chi2(64) Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 19.88 = 2.01 INFRAS) = 20.83 = 1.06 Prob > chi2 = 1.000 Prob > chi2 = 1.000 Prob > chi2 = 1.000 Prob > chi2 = 0.998 206 outreg,se starlevel (10 1) GDP L.GDP 0.097 (0.029)*** ODA 0.675 (0.567) ODASQ -0.001 (0.003) ODACORRUPT -1.467 (1.594) INVEST 0.123 (0.018)*** LABOR -0.023 (0.051) INF -0.046 (0.018)** OPEN -1.436 (3.109) INFRAS -0.083 (0.044)* _cons 4.567 (4.242) N 396 * p|z| 367 22 14 16.68 17 [95% Conf Interval] GDP L1 ODA 3541256 -.5776948 0467514 7185239 7.57 -0.80 0.000 0.421 2624945 -1.985976 4457567 8305861 ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons -.0677473 4.072965 0800432 0278501 -.0084641 1.020718 0332053 -2.648324 0844957 2.417539 0307962 0222346 0299369 5529327 0288674 1.896289 -0.80 1.68 2.60 1.25 -0.28 1.85 1.15 -1.40 0.423 0.092 0.009 0.210 0.777 0.065 0.250 0.163 -.2333558 -.6653244 0196839 -.0157289 -.0671394 -.0630103 -.0233739 -6.364982 0978613 8.811254 1404026 0714292 0502112 2.104446 0897844 1.068334 Instruments for first differences equation Standard D.(GDP ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/2).GDP Instruments for levels equation Standard GDP ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.GDP Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -4.48 -1.88 Pr > z = 0.000 Pr > z = 0.060 Sargan test of overid restrictions: chi2(45) = 385.30 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Sargan test excluding group: chi2(28) = 348.24 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(17) = 37.06 Prob > gmm(GDP, lag(1 2)) Sargan test excluding group: chi2(0) = 0.00 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(45) = 385.30 Prob > iv(GDP ODA ODASQ ODACORRUPT INVEST LABOR INF OPEN INFRAS) Sargan test excluding group: chi2(36) = 250.34 Prob > Difference (null H = exogenous): chi2(9) = 134.96 Prob > chi2 = 0.000 chi2 = 0.003 chi2 = chi2 = 0.000 chi2 = 0.000 chi2 = 0.000 208 outreg,se starlevel(10 1) GDP L.GDP 0.354 (0.047)*** ODA -0.578 (0.719) ODASQ -0.068 (0.084) ODACORRUPT 4.073 (2.418)* INVEST 0.080 (0.031)*** LABOR INF 0.028 (0.022) -0.008 (0.030) OPEN 1.021 (0.553)* INFRAS 0.033 (0.029) -2.648 _cons (1.896) N 367 * p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển , Nghiên cứu tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn