Cau hoi ECO101

41 218 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 11:58

4/10/2019 Luyện tập trước thi Trang chủ / Các khoá học / ECO101.DX18QKD_OTV18-DX18QKD_OTV20 / TUẦN 08 / Luyện tập trước thi Bắt đầu vào lúc Trạng thái làm Kết thúc lúc Thời gian thực Số câu Điểm Phản hồi elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 Friday, October 2019, 8:53 AM Đã hoàn thành Friday, October 2019, 8:54 AM 15 giây 1,00/40,00 0,25/10,00 (3%) Anh/Chị cần dành nhiều thời gian để học tập Hãy cố gắng lên 1/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Sai Đạt điểm 0,00 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Lợi ích cận biên hàng hóa điều gì? Select one: a Sự sẵn sàng tốn cho đơn vị hàng hóa mua bổ sung tiêu dùng nhiều hàng hóa khoảng thời gian định b Hàng hóa khan c Độ dốc đường ngân sách giá tương đối d Tính hữu ích hàng hóa có hạn  Sai Đáp án là: Sự sẵn sàng tốn cho đơn vị hàng hóa mua bổ sung tiêu dùng nhiều hàng hóa khoảng thời gian định Vì: Lợi ích cận biên đo lường thỏa mãn gia tăng có từ việc tiêu dùng thêm đơn vị hàng hóa loại hàng hóa định khoảng thời gian định Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.2 Lợi ích lợi ích cận biên The correct answer is: Sự sẵn sàng toán cho đơn vị hàng hóa mua bổ sung tiêu dùng nhiều hàng hóa khoảng thời gian định elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 2/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Đúng Đạt điểm 1,00 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Một người tiêu dùng có thu nhập tiền M = 660 USD dùng để mua hai hàng hóa X Y với giá tương ứng PX = USD PY = USD; hàm lợi ích TU = 2X.Y Tỷ lệ thay cận biên hàng hóa X cho hàng hóa Y tiêu dùng (MRSX/Y) bao nhiêu? Select one: a Y/X  b 1,5/3 c X/Y d 3/1,5 Đúng Đáp án là: Y/X Vì: Tỷ lệ thay cận biên hàng hóa X cho hàng hóa Y tiêu dùng MRSX/Y = MUx/MUY = 4Y/4X = Y/X Tham khảo: Bài Lý thuyết hành vi người tiêu Mục 3.3 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu The correct answer is: Y/X elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 3/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Một hãng cạnh tranh hồn hảo sản xuất ngắn hạn có hàm tổng chi phí TC = Q2 + Q + (đơn vị tính triệu USD) Sản lượng mức giá hòa vốn hãng tương ứng bao nhiêu? Select one: a đơn vị sản phẩm triệu USD b 10 đơn vị sản phẩm 21 triệu USD c đơn vị sản phẩm 15 triệu USD d đơn vị sản phẩm 11 triệu USD Sai Đáp án là: đơn vị sản phẩm triệu USD Vì: Giá sản lượng hòa vốn xác định MC = ATC Hay 2Q + = Q + + 9/Q Q hòa vốn = P = x + = triệu USD Tham khảo: Bài 5, mục 5.3 Xác định lợi nhuận hãng CTHH ngắn hạn The correct answer is: đơn vị sản phẩm triệu USD elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 4/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Do nguồn lực xung quanh khan nên nhà kinh tế học khuyên rằng: Select one: a phải tranh thủ khai thác sử dụng b số cá nhân phải mua c phải thực lựa chọn tối ưu d Chính phủ phải phân bổ tài nguyên Sai Đáp án là: phải thực lựa chọn tối ưu Vì: Nguồn lực xung quanh có hạn ngày trở nên khan nhu cầu người xã hội ln tăng lên, Phải thực lựa chọn tối ưu Tham khảo: Bài 1, mục 1.2 Sự khan nguồn lực đường giới hạn khả sản xuất The correct answer is: phải thực lựa chọn tối ưu elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 5/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Phương án phương án sau đúng? Select one: a ATC nằm MC hàm ý ATC giảm tăng Q b MC tăng hàm ý ATC tăng giảm Q c MC nằm ATC hàm ý ATC tăng tăng Q d ATC giảm hàm ý MC ATC tăng Q Sai Đáp án là: MC nằm ATC hàm ý ATC tăng tăng Q Vì: Khi MC < ATC, tức MC thấp ATC ATC giảm Giá trị ATC tăng MC > ATC, hay MC nằm ATC Tham khảo: Bài – Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Mục 4.2 Lý thuyết chi phí sản xuất The correct answer is: MC nằm ATC hàm ý ATC tăng tăng Q elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 6/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Ở điểm cân tiêu dùng, lựa chọn lượng hàng hóa Q1 Q2 ứng với giá loại hàng hóa P1 P2 thỏa mãn đẳng thức nào? Select one: a MU1=MU2 b MU1/P1 = MU2/P2 c MU1/Q1= MU2/Q2 d P1 = P2 Sai Đáp án là: MU1/P1 = MU2/P2 Vì: Theo phân tích điểm lựa chọn tiêu dùng tối ưu thì: Người tiêu dùng tối đa hố lợi ích đồng chi tiêu dành cho tất loại hàng hoá mang lại mức độ thoả mãn Tức lợi ích cận biên đơn vị tiền tệ hàng hóa hóa lợi ích cận biên đơn vị hàng hóa Tham khảo: Bài Lý thuyết hành vi người tiêu Mục 3.3 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu The correct answer is: MU1/P1 = MU2/P2 elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 7/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Khơng trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Việc thay đổi 1% thu nhập gây thay đổi % tương ứng lượng cầuđược gọi gì? Select one: a Co dãn cầu theo thu nhập b Thu nhập co dãn theo lượng cầu c Co dãn cầu theo giá d Co dãn cầu theo giá chéo Sai Đáp án là: Co dãn cầu theo thu nhập Vì: Theo định nghĩa co dãn cầu theo thu nhập Tham khảo:: Bài 2, mục 2.6 Độ co dãn cầu cung The correct answer is: Co dãn cầu theo thu nhập elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 8/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Điều KHƠNG ĐÚNGvề sản phẩm bình quân lao động APL? Select one: a APL độ dốc đường tổng sản phẩm b Giá trị APL đạt cực đại APL = MPL c APL tính tỉ số tổng sản phẩm (hay gọi tổng sản lượng) tổng đầu vào lao động L d APL độ dốc đường nối từ gốc tọa độ đến điểm đường tổng sản phẩm ứng với số lượng lao động điểm Sai Đáp án là: APL độ dốc đường tổng sản phẩm Vì: Trong hình 4.1a Sản phẩm bình quân theo lao động tổng sản phẩm chia cho số lượng lao động đầu vào Ví dụ điểm B, sản phẩm bình quân lượng đầu 60 chia cho đầu vào tức 20 sản phẩm đầu đơn vị lao động Theo hình vẽ 4.1a độ dốc đường thẳng OB Như vậy, sản phẩm bình quân đầu vào độ lớn độ dốc đường thẳng nối từ gốc đồ thị lên tới điểm tương ứng đường tổng sản phẩm Còn độ dốc đường tổng sản phẩm sản phẩm cận biên lao động MPL => Đáp án B Tham khảo:: Bài 4, mục 4.1 Lý thuyết sản xuất The correct answer is: APL độ dốc đường tổng sản phẩm elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 9/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Tổng lợi nhuận đạt giá trị cực đại khi: Select one: a lợi nhuận cận biên với chi phí biên b doanh thu cận biên vượt chi phí cận biên c doanh thu sản phẩm cận biên nhỏ chi phí biên d lợi nhuận cận biên Sai Đáp án là: lợi nhuận cận biên Vì: Lợi nhuận tối đa hóa doanh thu cận biên chi phí cận biên ó MR = MC => MR – MC = = lợi nhuận cận biên Tham khảo: Bài – Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Mục 4.4 Lý thuyết lợi nhuận The correct answer is: lợi nhuận cận biên elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 10/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 26 Khơng trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Hàng hóa X (chiếc) có đường cầu P = 100 - 4Q (đồng) đường cung P = 40 + 2Q (đồng), giá lượng cân thị trường là: Select one: a P = 60 (đồng), Q = 10 (chiếc) b P = 10 (đồng ), Q = (chiếc) c P = 40 (đồng), Q = (chiếc) d P = 20 (đồng), Q = 20 (chiếc) Sai Đáp án là: P = 60 đồng, Q = 10 Vì: Cho hàm cung hàm cầu hàng hóa X, ta có: 100 – 4Q = 40 + 2Q Giải kết Q = 10 (chiếc) thay Q = 10 vào hai hàm cho, ta tính P = 60 (đồng) Tham khảo: Bài 2, mục 2.4 Cơ chế hoạt động thị trường The correct answer is: P = 60 (đồng), Q = 10 (chiếc) elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 27/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 27 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Các phương trình cung cầu loại hàng hoá cho sau: Qs = - + 5P (chiếc) Qd = 18 – 6P (Đơn vị: sản lượng chiếc, giá triệu đồng/chiếc), mức giá sản lượng câu bao nhiêu? Select one: a P = 14 triệu đồng/chiếc, Q = 66 b P = triệu đồng/chiếc, Q = c P = 22 triệu đồng/chiếc, Q = 106 d P = triệu đồng/chiếc, Q = Sai Đáp án là: P = triệu đồng/chiếc, Q = Vì: Thị trường cân QS = QD Û -4 +5P = 18 – 6P => P = Thay P = vào hai hàm cung cầu Q = Tham khảo: – Mục 2.4 Cơ chế hoạt động thị trường The correct answer is: P = triệu đồng/chiếc, Q = elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 28/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 28 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Lãi suất thị trường 25%/năm Giá trị 500 triệu đồng, số tiền sau năm là: Select one: a 2000 triệu đồng b 400 triệu đồng c 625 triệu đồng d 125 triệu đồng Sai Đáp án là: 625 triệu đồng Vì: Gọi M giá trị tương lai Ta có giá trị = M/(1+i) => M = Giá trị x (1+i) => M = 500 x 1,25 =625 Tham khảo: Bài Mục 7.3 Thị trường vốn The correct answer is: 625 triệu đồng elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 29/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 29 Khơng trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Trong kinh tế học, lợi ích cá nhân hợp lý có nghĩa gì? Select one: a Chủ doanh nghiệp mong muốn tối đa hóa lợi nhuận b Mức lạm phát ảnh hưởng đến lựa chọn cá nhân c Thu nhập phân phối công công dân d Cá nhân mong muốn với chi phí thấp mà đạt lợi ích cao Sai Đáp án là: Cá nhân mong muốn với chi phí thấp mà đạt lợi ích cao Vì: Lợi ích cá nhân hợp lý khái niệm dùng để giá trị gia tăng cao đạt với chi phí nhỏ (chi phí kỳ vọng thấp nhất) Tham khảo: Bài Mục 1.1 Đối tượng nội dung nghiên cứu kinh tế học vi mô The correct answer is: Cá nhân mong muốn với chi phí thấp mà đạt lợi ích cao elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 30/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 30 Khơng trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Các đường bàng quan người tiêu dùng KHÔNG bị ảnh hưởng yếu tố nào? Select one: a Quy mơ gia đình b Thu nhập c Tuổi tác d Những người tiêu dùng khác Sai Đáp án là: Thu nhập Vì: Đường bàng quan kết hợp tất hàng hóa cho mức thỏa mãn Như vậy, đường bàng quan phụ thuộc vào khả thỏa mãn người, không phụ thuộc vào giá, thu nhập, mà phụ thuộc vào lượng hàng hóa tiêu dùng Tham khảo: Bài 3, mục 3.1.3 The correct answer is: Thu nhập elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 31/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 31 Khơng trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Giả định yếu tố khác không đổi, nguyên nhân khiến đường cầu hàng hóa A dịch chuyển sang phải? Select one: a Thu nhập tăng lên b Giá hàng hóa A giảm c Kỳ vọng giá hàng hóa A tương lai tăng lên d Kỳ vọng thu nhập giảm Sai Đáp án là: Kỳ vọng giá hàng hóa A tương lai tăng lên Vì: Đường cầu hàng hóa dịch chuyển yếu tố ngồi giá thân hàng hóa A Khi kỳ vọng giá hàng hóa A tăng làm cầu tăng làm đường cầu dịch chuyển sang phải Thu nhập tăng làm cầu hàng hóa A giảm A hàng hóa thứ cấp cầu A tăng A hàng hóa thơng thường Kỳ vọng thu nhập giảm làm cho cầu loại hàng hóa giảm Do câu phương án: “Kỳ vọng giá hàng hóa A tương lai tăng lên” Tham khảo: Bài 2, mục 2.2 cầu hàng hóa dịch vụ 2.3 Cung hàng hóa dịch vụ The correct answer is: Kỳ vọng giá hàng hóa A tương lai tăng lên elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 32/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 32 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Khái niệm chi phí khác với chi phí ẩn điểm nào? Select one: a Chi phí lãi suất địa tơ chi phí ẩn chi phí hội b Chi phí chi phí bỏ để trả cho yếu tố sản xuất chi phí ẩn ảnh hưởng hướng ngoại c Chi phí chi phí hội chi phí ẩn lãi suất địa tơ d Chi phí chi phí bỏ để trả cho yếu tố sản xuất, ghi rõ chứng từ chi phí ẩn hồn tồn chi phí hội ẩn Sai Đáp án là: Chi phí chi phí bỏ để trả cho yếu tố sản xuất, ghi rõ chứng từ chi phí ẩn hồn tồn chi phí hội ẩn Vì: Sự khác biệt chi phí chỗ: Chi phí chi phí chi chứng minh hoá đơn chứng từ, chi phí ẩn chi phí tiềm tàng (nguy bị mất) Chi phí ẩn dùng cho định kinh tế dài hạn, tính tốn ảnh hưởng tới xã hội Chi phí dùng cho hạch tốn thường ngày, xác định Vì mục tiêu lợi nhuận Tham khảo: Bài – Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Mục 4.2 Lý thuyết chi phí sản xuất The correct answer is: Chi phí chi phí bỏ để trả cho yếu tố sản xuất, ghi rõ chứng từ chi phí ẩn hồn tồn chi phí hội ẩn elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 33/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 33 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Đường cung ngành lao động phổ thông như: may mặc, giày da,… đường có dạng: Select one: a thoải b nằm ngang song song với trục hoành c dốc d thẳng đứng song song với trục tung Sai Đáp án là: thoải Vì: Đối với ngành lao động phổ thơng, tiền lương tăng lên có nhiều lao động sẵn sàng cung ứng làm cho đường cung lao động thoải Tham khảo: Bài 7, mục 7.2 Thị trường lao động The correct answer is: thoải elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 34/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 34 Khơng trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Hệ số co giãn cầu theo thu nhập hàng A dương hệ số co dãn chéo hàng A hàng B âm Vậy hàng hố A hàng hóa gì? Select one: a hàng thông thường hàng bổ sung cho hàng B b hàng thứ cấp hàng bổ sung cho hàng B c hàng thông thường hàng thay cho hàng B d hàng thứ cấp hàng thay cho hàng B Sai Đáp án là: Hàng thông thường hàng bổ sung cho hàng B Vì: Khi co giãn theo thu nhập dương hàng hóa hàng thơng thường xa xỉ Còn co giãn chéo âm hai hàng bổ sung cho Tham khảo: Bài 2, mục 2.6 Độ co dãn cầu cung The correct answer is: hàng thông thường hàng bổ sung cho hàng B elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 35/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 35 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Nếu Q = 1, 2, đơn vị sản phẩm, chi phí tương ứng triệu đồng, triệu đồng, triệu đồng giá trị MC bao nhiêu? Select one: a không đổi b triệu đồng, 1,5 đồng, 1,3 triệu đồng c giảm dần d tăng dần Sai Đáp án là: không đổi Vì: MC = ∆TC/∆Q Ở lượng ∆Q = 1, ∆TC = Do MC khơng đổi Tham khảo: Bài – Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Mục 4.2 Lý thuyết chi phí sản xuất The correct answer is: không đổi elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 36/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 36 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Giá sàn KHƠNG gây tình trạng nào? Select one: a Khan hàng hố b Giảm tính phi hiệu kinh tế c Hình thành kho dự trữ Chính phủ d Chợ đen tham nhũng Sai Đáp án là: Khan hàng hố Vì: Giá sàn đặt cao mức giá cân bằng, dẫn đến lượng cung lớn lượng cầu, gây dư thừa hàng hóa Tham khảo: Bài 2, mục 2.7.2 Giá sàn The correct answer is: Khan hàng hoá elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 37/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 37 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Một mức giá trần thiết lập gây tượng gì? Select one: a Dịch chuyển sang trái đường cầu b Dịch chuyển sang trái đường cung c Lượng cung giảm để với lượng cầu d Thiếu hụt hàng hóa Sai Đáp án là: Thiếu hụt hàng hóa Vì: Do giá trần thấp giá cân nên có hàng cung thị trường dẫn đến thiếu hụt hàng hóa Tham khảo:: – Mục 2.7.1 Giá trần The correct answer is: Thiếu hụt hàng hóa elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 38/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 38 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Hãng cạnh tranh hồn hảo có tổng chi phí bình qn ATC = 3Q (triệu USD/sản phẩm) Với mức giá thị trường 36 triệu USD, lợi nhuận tối đa hãng bao nhiêu? Select one: a 29 triệu USD b 108 triệu USD c 33 triệu USD d 65 triệu USD Sai Đáp án là: 108 triệu USD Vì: ATC = 3Q suy TC = 3Q2, hay MC = 6Q Hãng CTHH chọn sản lượng P = MC = 36 = 6Q, Q = Lợi nhuận tối đa hãng 36 x – x x = 108 triệu USD Tham khảo: Bài 5, mục 5.3 Xác định lợi nhuận hãng CTHH ngắn hạn The correct answer is: 108 triệu USD elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 39/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 39 Không trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Đường chi phí bình qn dài hạn đường nào? Select one: a Đường biên phía đường chi phí bình quân ngắn hạn b Bằng tổng tất đường chi phí bình qn ngắn hạn c Đường bao tất đường chi phí bình qn ngắn hạn d Đường nằm ngang Sai Đáp án là: Đường bao tất đường chi phí bình qn ngắn hạn Vì: Chi phí bình qn dài hạn (LAC) tổng chi phí dài hạn chi cho sản lượng, xác định từ việc thay đổi quy mơ sản xuất ngắn hạn Nó đường bao tất đường chi phí bình qn ngắn hạn Tham khảo: Bài – Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Mục 4.2 Lý thuyết chi phí sản xuất The correct answer is: Đường bao tất đường chi phí bình qn ngắn hạn elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 40/41 4/10/2019 Luyện tập trước thi Câu hỏi 40 Khơng trả lời Đạt điểm 1,00 [Góp ý - Báo lỗi] Khi sản lượng tăng, tổng chi phí cố định sẽ: Select one: a tăng b giảm sau tăng c không đổi d giảm Sai Đáp án là: khơng đổi Vì: Chi phí cố định chi phí khơng biến đổi với mức đầu (Q) mà doanh nghiệp sản xuất Vậy, tổng chi phí cố định (TFC) không đối Q thay đổi Tham khảo: Bài – Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Mục 4.2 Lý thuyết chi phí sản xuất The correct answer is: không đổi ◄ Luyện tập trắc nghiệm Chuyển tới Diễn đàn ► elearning.tvu.topica.vn/mod/quiz/review.php?attempt=2966660 41/41
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hoi ECO101, Cau hoi ECO101