Ôn thi trắc nghiệm môn: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.011 ĐH mở HN Luật KT

17 232 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 09:17

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - EL42.011 Câu hỏi Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm tr ách nhiệm dân giữachủ xe giới với d oanh nghiệp bảo hiểm là? - Đáp án Giấy chứng nhận bảo hiểm Bản cam kết mua bảo hiểm chủ xe giới Biên lai mua bảo hiểm Hóa đơn mua bảo hiểm Bởi Khoản Điều VBHN số 25 Bộ tài hợp Nghị định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới quy định: 1.Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân củ a chủ xe giới (sau gọi làGiấy chứng nhận bảo hiểm) chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân giữachủ xe giới với doanh nghiệ Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm tr áchtrách nhiệm dân giữachủ xe giới với doanh nghiệp bảo hiểm là? - Giấy chứng nhận bảo hiểm Biên lai mua bảo hiểm Bản cam kết mua bảo hiểm chủ xe giới Hóa đơn mua bảo hiểm p bảo hiểm Khoản Điều VBHN số 25 Bộ tài hợp Nghị định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới quy định: 1.Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân củ a chủ xe giới (sau gọi làGiấy chứng nhận bảo hiểm) chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân giữachủ xe giới với doanh nghiệ Căn vào nghiệp vụ bảo hiểm, doanh - Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phi nghiệp bảo chia làm loại nào? nhân thọ - Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước doanh p bảo hiểm vào nghiệp vụ bảo hiểm Điều Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định, có nghiệp vụ bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ nghiệp bảo hiểm tư nhân - Doanh nghiệp bảo hiểm lợi nhuận khơng lợi nhuận - Công ty cổ phần bảo hiểm tổ chức bảo hiểm Chị Nguyễn Thanh Xuân mua xe ô tô BMW, trị giá tỷ đồng Để tránh rủi ro cắp, tai nạn dẫn - tương hỗ Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm sinh kỳ Điều 40 Luật KDBH quy định: Đối tượng hợp đồng bảo hiểm tài sản tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá tiền quyền tài sản Trong đó, loại bảo hiểm lại có đối tượng tính mạng, sức khỏe người đến hỏng xe, chị Xuân muốn mua bảo hiểm Vậy, với đối tượng xe tơ BMW, chị Xn ký kết loại hợp đồng bảo hiểm sau đây? Chủ thể thực hoạt động kinh doanh bảo hiểm là? - Doanh nghiệp bảo hiểm Ngân hàng nhà nước Các tổ chức tín dụng Bộ tài Khoản Điều Luật KDBH 2000 quy định: Kinh doanh bảo hiểm hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro người bảo hiểm, sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho Cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ vào? - Tuổi người bảo hiểm Tình trạng nhân người bảo hiểm Tài sản người bảo hiểm Cân nặng người bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm chịu quản lý trực tiếp quan nào? Doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên mang tính nghề nghiệp là? - Bộ tài Ủy ban chứng khốn nhà nước Bộ cơng thương Ngân hàng nhà nước Kinh doanh bảo hiểm Làm dịch vụ toán Cho vay Huy động vốn Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực bảo hiểm cho đối tượng nào? - người bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm theo khoản Điều 34 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì: Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thơng báo xác tuổi người bảo hiểm vào thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm sở tính phí bảo hiểm Khoản Điều 121 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Bộ Tài chịu trách nhiệm trước Chính Phủ thực quản lý nhà nước kinh doanh bảo hiểm khoản Điều Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm Khoản 12 Điều Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Tuổi thọ người Tiền gửi ngân hàng Trách nhiệm dân Tài sản Bảo hiểm nhân thọ loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống chết Như vậy, đối tượng hướng tới tuổi thọ người Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ - Đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng công theo Khoản Điều Luật KDBH sửa đổi 2010 quy định: Doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm cho doanh chức nhận tái bảo hiểm nước ngồi, ty đánh giá tín nhiệm quốc tế Bộ tài muốn doanh nghiệp bảo hiểm Việt quy định Không bị thua lỗ năm gần Vốn pháp định 3000 tỷ đồng Khơng có khoản nợ q hạn Hợp đồng có số tiền bảo hiểm giá thị Nam thực tái bảo hiểm phải đáp ứng yêu cầu gì? Doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm KHÔNG giao kết hợp đồng tài sản sau đây? trường tài sản bảo hiểm - Hợp đồng có đối tượng quyền tài sản - Hợp đồng có số tiền bảo hiểm giá thị trường tài sản bảo hiểm - Hợp đồng có đối tượng tiền Đối với bảo hiểm người, Doanh - Người bảo hiểm chết tai nạn bất ngờ - Người bảo hiểm chết tự tử thời nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo trường hợp sau đây? hiểm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực; - Người bảo hiểm chết bị thương tật vĩnh viễn lỗi cố ý bên mua bảo hiểm lỗi cố ý người thụ hưởng; - Người bảo hiểm chết bị thi hành án tử Hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo doanh nghiệp bảo hiểm nhận khoản phí bảo - hình Kinh doanh tái bảo hiểm Kinh doanh bảo hiểm Hoạt động môi giới bảo hiểm Hoạt động đại lý bảo hiểm nghiệp bảo hiểm khác, bao gồm doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngồi phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng cơng ty đánh giá tín nhiệm quốc tế Bộ Tài quy định.” Khoản Điều 42 Luật KDBH 2000 quy định: Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị hợp đồng số tiền bảo hiểm cao giá thị trường tài sản bảo hiểm thời điểm giao kết hợp đồng Doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm không giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị Khoản Điều 39 Luật KDBH 2000 quy định: Doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm trường hợp sau đây: a) Người bảo hiểm chết tự tử thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực; b) Người bảo hiểm chết bị thương tật vĩnh viễn lỗi cố ý bên mua bảo hiểm lỗi cố ý người thụ hưởng; c) Người bảo hiểm chết bị thi hành án tử hình Như vậy, với trường hợp người bảo hiểm chết tai nạn bất ngờ DN bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm Khoản Điều Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định: Kinh doanh tái bảo hiểm hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo doanh nghiệp bảo hiểm nhận khoản phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm hiểm doanh nghiệp bảo hiểm khác để khác để cam kết bồi thường cho trách nhiệm nhận bảo cam kết bồi thường cho trách nhiệm hiểm nhận bảo hiểm gọi là: Hoạt động đại lý bảo hiểm là? - Là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm công việc khác nhằm thực hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền doanh nghiệp Khoản Điều Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Hoạt động đại lý bảo hiểm hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm công việc khác nhằm thực hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền doanh nghiệp bảo hiểm bảo hiểm - Là việc doanh nghiệp bảo hiểm nhận khoản phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho trách nhiệm nhận bảo hiểm - Là hoạt động tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm - Là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp thực hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm giao kết hình thức nào? Hợp đồng bảo hiểm tài sản có đối tượng gì? - theo yêu cầu bên mua bảo hiểm Lập văn Bằng hành vi Bất kỳ hình thức bên thỏa thuận Bằng lời nói Tài sản người Sức khỏe người Tuổi thọ người Tai nạn người Điều 14 Luật KDBH quy định: Điều 14 Hình thức hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm phải lập thành văn Điều 40 Luật KDBH quy định: Đối tượng hợp đồng bảo hiểm tài sản tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá tiền quyền tài sản Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị - Là hợp đồng số tiền bảo hiểm cao gì? giá thị trường tài sản bảo hiểm thời điểm giao kết hợp đồng - Là hợp đồng số tiền bảo hiểm thấp giá thị trường tài sản bảo hiểm thời Khoản Điều 42 Luật KDBH 2000 quy định: Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị hợp đồng số tiền bảo hiểm cao giá thị trường tài sản bảo hiểm thời điểm giao kết hợp đồng Doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm không giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị điểm giao kết hợp đồng - Là hợp đồng mà tài sản bảo hiểm có giá trị cao thị trường - Là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho đối tượng, với điều kiện kiện bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trường - Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, hợp sau đây? đối tượng bảo hiểm không tồn - Hợp đồng bảo hiểm giao kết, nhiên bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ phí bên bảo hiểm cho nợ phí bảo hiểm - Đối tượng hợp đồng tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe người - Hợp đồng giao kết văn K1 Điều 22 Luật KDBH 2000 quy định: Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trường hợp sau đây: a) Bên mua bảo hiểm khơng có quyền lợi bảo hiểm; b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại; c) Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết kiện bảo hiểm xảy ra; d) Bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối giao kết hợp đồng bảo hiểm; đ) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng - Phải người đồng ý văn bản, Khoản Điều 38 Luật KDBH 2000 quy định: bảo hiểm người cho trường hợp chết Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm ghi rõ số tiền bảo hiểm người thụ hưởng - Người phải kết người khác phải đáp ứng điều kiện - Người phải có thu nhập triệu đồng/ sau đây? tháng người cho trường hợp chết người khác phải người đồng ý văn bản, ghi rõ số tiền bảo hiểm người thụ hưởng - Người phải có đại học Mọi trường hợp thay đổi người thụ hưởng phải có đồng ý văn bên mua bảo hiểm KHÔNG giao kết hợp đồng bảo hiểm người cho trường hợp chết người sau đây? - Người mắc bệnh tâm thần Người 55 tuổi Người không kết hôn Người 18 tuổi Khoản Điều 38 Luật KDBH năm 2000 quy định: Không giao kết hợp đồng bảo hiểm người cho trường hợp chết người sau đây: a) Người 18 tuổi, trừ trường hợp cha, mẹ người giám hộ người đồng ý văn bản; b) Người mắc bệnh tâm thần Loại bảo hiểm pháp luật quy định điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá - Khoản điều Luật KDBH 2000 quy định: Bảo hiểm bắt buộc Bảo hiểm tự nguyện Bảo hiểm thỏa thuận Bảo hiểm có giá trị cao Bảo hiểm bắt buộc loại bảo hiểm pháp luật quy định điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực nhân tham gia bảo hiểm doanh nghiệp Bảo hiểm bắt buộc áp dụng số loại bảo hiểm bảo hiểm có nghĩa vụ thực gọi nhằm mục đích bảo vệ lợi ích cơng cộng an tồn xã hội là? Loại hình sau bảo hiểm - Bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm tai nạn người phi nhân thọ? Một chủ xe máy tham gia bảo hiểm tài sản cho toàn xe trị giá 30 triệu đồng Tiền phí đóng bảo hiểm 10 - Khoản Điều Luật KDBH 2000 quy định: Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: người Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm trọn đời triệu 10 triệu 30 triệu 25 triệu a) Bảo hiểm sức khoẻ bảo hiểm tai nạn người; Các loại hình khác bảo hiểm nhân thọ Áp dụng nguyên tắc bồi thường toán chi trả bảo hiểm Số tiền bồi thường mà người bảo hiểm nhận trường hợp không vượt thiệt hại thực tế cố bảo hiểm triệu Trong vụ tai nạn, xe bị hư hỏng giá trị thiệt hại triệu đồng Vậy số tiền bồi thường mà chủ xe nhận tối đa bao nhiêu? Mục đích hoạt động nhằm tương trợ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn thành viên mục đích tổ chức kinh doanh bảo - Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Công ty TNHH bảo hiểm Hợp tác xã bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa - Cơng ty Bình Minh chịu trách nhiệm bồi có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty thường theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm giá bảo hiểm Bình Minh Đối tượng hợp thị trường tài sản bảo hiểm thời đồng xe ô tô Honda CRV điểm giao kết hợp đồng - Công ty Bình Minh bồi thường theo giá thị giá thị trường 1.2 tỷ Tuy nhiên, ký Tổ chức bảo hiểm tương hỗ tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn thành viên Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa chủ sở hữu vừa bên mua bảo hiểm hiểm nào? 100%, giá trị xe theo hóa đơn Điều 70 Luật KDBH 2000 quy định: Khoản Điều 43 Luật KDBH 2000 quy định: Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm giá thị trường tài sản bảo hiểm thời điểm giao kết hợp đồng trường thời điểm ký kết hợp đồng 1.2 tỷ - Cơng ty Bình Minh khơng phải chịu trách kết hợp đồng, bên thỏa thuận số tiền nhiệm bồi thường thiệt hại xảy kiện bảo hiểm cho xe 900 triệu đồng bảo hiểm Hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm giải - Cơng ty Bình Minh bồi thường theo giá trị kiện bảo hiểm phát thỏa thuận hợp đồng 900 triệu đồng sinh? Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với cơng ty bảo hiểm Bình Minh Đối tượng hợp - Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị Hợp đồng bảo hiểm trùng Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị Hợp đồng bảo hiểm ngang giá đồng xe ô tô Honda CRV 100%, giá trị xe theo hóa đơn giá thị trường 1.2 tỷ Tuy nhiên, ký kết hợp đồng, bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho xe 900 triệu đồng Khoản điều 43 Luật KDBH quy định: Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị hợp đồng số tiền bảo hiểm thấp giá thị trường tài sản bảo hiểm thời điểm giao kết hợp đồng Hỏi, hợp đồng bảo hiểm gì? Ngày 15/2/2019, Nguyễn Văn A 17 tuổi, - Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả học trường THPT Đống Đa điều khiển xe máy Honda wave đường Do phóng nhanh, vượt ẩu nên bồi thường - Doanh nghiệp bảo hiểm trả bồi thường với mức tối đa 30 triệu đồng - Doanh nghiệp bảo hiểm trả bồi thường đâm vào chị Nguyễn Thị B làm chị B với mức tối đa 50 triệu đồng chết chỗ Trong trường hợp này, doanh - Doanh nghiệp bảo hiểm trả bồi thường nghiệp bảo hiểm có phải thực trách với mức tối đa 100 triệu đồng theo Khoản Điều 13 VBHN số 25 Bộ tài hợp Nghị định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới quy định: Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại trường hợp sau: Lái xe khơng có Giấy phép lái xe Giấy phép lái xe không phù hợp loại xecơ giới bắtbuộc phải có Giấy phép lái x e Như vậy, trường hợp này, A 17 tuổi nên chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe, A lại điều khiển xe Honda nhiệm chi trả bồi thường khơng? Nếu có wave, đó, trường hợp này, Doanh nghiệp bảo hiểm khơng mức bồi thường tối đa bao nhiêu? thực phải thực chi trả bồi thường Trách nhiệm A Ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Văn A giao - Chuyển u cầu ơng C bồi hồn khoản tiền kết hợp đồng với cơng ty bảo hiểm B Đối mà nhận bồi thường cho doanh tượng hợp đồng xe máy trị giá nghiệp B - Thưởng cho doanh nghiệp B theo yêu cầu 50 triệu đồng Giá trị bảo hiểm 50 triệu doanh nghiệp B đồng Ngày 15/9/2019,khi điều khiển - Ông A khơng có trách nhiệm doanh xe đường, ông bị ông C ngược nghiệp bảo hiểm chiều đâm phải Lỗi hồn tồn ơng C - Trả 50% số tiền bồi thường cho công ty B lỗi Kết luận, thiệt hại cho xe ông A theo khoản Điều 49 Luật KDBH năm 2000 thì: Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường cho người bảo hiểm người bảo hiểm phải chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà nhận bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm gây tai nạn thuộc ông C triệu đồng Doanh nghiệp bảo hiểm B nhanh chóng bồi thường cho ơng A Lúc này, ơng A phải có trách nhiệm sau đây? Ngày 20/3/2019, ông A thực giao kết - Hợp đồng bảo hiểm trùng Khoản Điều 44 Luật KDBH 2000 quy định: Hợp đồng bảo hiểm trùng trường hợp bên mua bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo - Hợp đồng bảo hiểm ngang giá trị - Hợp đồng bảo hiểm giá trị hiểm B, đối tượng hợp đồng - Hợp đồng bảo hiểm giá trị xe máy SH trị giá 70 triệu đồng Ngày giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho đối tượng, với điều kiện kiện bảo hiểm 20/4/2019, ông A tiếp tục giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm C, đối tượng xe máy Ngày 19/9/2019, ông điều khiển xe máy SH bị ơng D đâm phải Thiệt hại xe 20 triệu đồng Hỏi, hợp đồng bảo hiểm gì? Ngày 24/4/2018, Ông Nguyễn Văn Thanh mua bảo hiểm trách nhiệm dân cho xe máy công ty - 70 triệu đồng/ vụ tai nạn 30 triệu đồng/ vụ tai nạn 100 triệu đồng/ vụ tai nạn 50 triệu đồng/ vụ tai nạn Điều TT 22/2016/TT-BTC quy định: - Mức trách nhiệm bảo hiểm thiệt hại tài sản xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy loại xe giới tương tự (kể xe giới dùng cho người tàn tật) bảo hiểm Sao Mai cấp giấy chứng nhận gây 50 triệu đồng/01 vụ tai nạn bảo hiểm Ngày 15/7/2018, ông Thanh Như vậy, với thiệt hại tài sản mức tối đa chi trả 50 triệu đồng/ 01 vụ tai nạn điều khiển xe trên, đường trơn, không làm chủ tay lái, ông đâm vào anh Trần Văn Thủy khiến xe anh Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng Hỏi, mức trách nhiệm bảo hiểm mà công ty Sao Mai trả, tối đa bao nhiêu? Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm chết vào thời điểm suốt đời người gọi - Khoản 17 Điều Luật KDBH 2000 quy định: Nghiệp vụ bảo Bảo hiểm trọn đời Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm sinh kỳ hiểm cho trường hợp người bảo hiểm chết vào thời điểm suốt đời người là? Ơng A có ý định thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe Ông biết, với loại - Khoản Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ – CP quy định: 600 tỷ đồng 200 tỷ đồng 500 tỷ đồng 100 tỷ đồng Mức vốn pháp định doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: a) Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam; hình phải đáp ứng mức vốn pháp định Vậy, vốn pháp định công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm liên kết, bảo hiểm hưu trí sức khỏe) bao nhiêu? Ơng Nguyễn Văn Nam có ký hợp đồng - Cơng ty X có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo mua bảo hiểm nhân thọ với cơng ty X vào hiểm hồn trả số phí bảo hiểm đóng tháng 3/2019 Tuy nhiên, ơng Nam kê cho bên mua bảo hiểm sau trừ chi khai sai tuổi tuổi phí hợp lý có liên quan - Cơng ty X tiếp tục thực hợp đồng với ông khơng thuộc nhóm tuổi Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi người bảo hiểm, tuổi người bảo hiểm khơng thuộc nhóm tuổi bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hồn trả số phí bảo hiểm đóng cho bên mua bảo hiểm sau trừ chi phí hợp lý có liên quan Trong trường ông Nam yêu cầu phạt ông Nam số tiền hợp hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ hai năm trở lên theo thỏa thuận - Công ty X hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị bảo hiểm Khi phát hành vi này, cơng ty X có quyền gì? theo khoản Điều 34 Luật KDBH 2000 thì: hồn lại hợp đồng bảo hiểm khơng phải trả phí bảo hiểm mà ơng Nam Sự kiện khách quan bên thoả thuận pháp luật quy định mà kiện xảy doanh nghiệp bảo hiểm phải trả - đóng Tất phương án sai Sự kiện bảo hiểm Bồi thường bảo hiểm Thời gian bảo hiểm Sự kiện bồi thường theo khoản 10 Điều Luật KDBH 2000 quy định: Sự kiện bảo hiểm kiện khách quan bên thoả thuận pháp luật quy định mà kiện xảy doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm gọi 10 là? Sự thoả thuận bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, theo bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh - Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng môi giới bảo hiểm Hợp đồng đại lý bảo hiểm Hợp đồng cấp tín dụng theo khoản Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Điều 12 Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm thoả thuận bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, theo bên mua bảo hiểm nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền cho người thụ hưởng bồi thường cho bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người người bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm bảo hiểm gọi là? Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm gồm loại? - Khoản Điều 12 Luật KDBH quy định: loại loại loại loại Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm: a) Hợp đồng bảo hiểm người; b) Hợp đồng bảo hiểm tài sản; c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân Theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm loại hình? - Như vậy, theo quy định có loại hợp đồng bảo hiểm Theo điều 59 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi bổ loại loại loại loại sung năm 2010 quy định: Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Công ty cổ phần bảo hiểm; Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm; Hợp tác xã bảo hiểm; Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Như có loại hình Thời hạn u cầu trả tiền bảo hiểm bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thông thường bao lâu? Thời hiệu khởi kiện hợp đồng bảo hiểm lể từ thời điểm phát sinh tranh chấp? Tổ chức nước ngồi góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có - năm kể từ ngày xảy kiện bảo hiểm tháng kể từ ngày xảy kiện bảo hiểm 30 ngày kể từ ngày xảy kiện bảo hiểm năm kể từ ngày xảy kiện bảo hiểm năm năm năm năm năm 10 năm năm 11 Điều 30 Luật KDBH 2000 quy định: Thời hiệu khởi kiện hợp đồng bảo hiểm ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp Theo khoản Điều 11 Nghị định 151/2018/ND-CP thì: Tổ chức nước ngồi góp vốn thành lập doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm phải: Có năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực môi năm kinh nghiệm hoạt - 20 năm động lĩnh vực môi giới bảo hiểm? Tổ chức, cá nhân doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hoạt động đại lý - giới bảo hiểm Điều 84 Luật KDBH 2000 quy định Đại lý bảo hiểm Tổ chức tín dụng Cơng ty chứng khốn Mơi giới bảo hiểm Đại lý bảo hiểm tổ chức, cá nhân doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan bảo hiểm theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan gọi là? Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm đóng phí bảo hiểm gọi là? - Khoản Điều Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy Bên mua bảo hiểm Bên đại lý bảo hiểm Bên bán bảo hiểm Bên môi giới bảo hiểm định: Bên mua bảo hiểm tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm đóng phí bảo hiểm Bên mua bảo hiểm đồng thời người bảo hiểm Trách nhiệm dân người bảo hiểm người thứ ba theo quy định pháp luật đối tượng hợp đồng - Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hợp đồng bảo hiểm tài sản Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp nào? Trong bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới, thời hiệu khởi việc bồi thường bảo hiểm kể từ - năm năm 10 năm năm người thụ hưởng Điều 52 Luật KDBH năm 2000 quy định: Đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân trách nhiệm dân người bảo hiểm người thứ ba theo quy định pháp luật Khoản Điều 16 VBHN số 25 Bộ tài hợp Nghị định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới quy định: Thời hiệu khởi kiện việc bồi thường bảo hiểm 03 năm kể từ doanh nghiệp bảo hiểm toán doanh nghiệpbảo hiểm toán bồi thường từ chối bồ bồi thường từ chối bồi thường? i thường Quá thời hạn quyền khởi kiện khơngcòn giá trị Trong hợp đồng sau đây, hợp đồng - Hợp đồng đại lý bảo hiểm - Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân KHÔNG phải hợp đồng bảo hiểm? - Hợp đồng bảo hiểm người Khoản 1, Điều Luật KDBH 2000 quy định: Hợp đồng bảo hiểm thoả thuận bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, theo bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền 12 - Hợp đồng bảo hiểm tài sản bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm: a) Hợp đồng bảo hiểm người; b) Hợp đồng bảo hiểm tài sản; c) Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân Như vậy,, hợp đồng đại lý bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm mà hợp đồng thương mại Trong hợp đồng sau đây, hợp đồng - Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự? Trong tổ chức đây, tổ chức KHƠNG phải loại hình tổ chức kinh doanh bảo hiểm? - chủ xe giới Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ Doanh nghiệp tư nhân bảo hiểm Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Công ty cổ phần bảo hiểm Điều 52 Luật KDBH năm 2000 quy định: Đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân trách nhiệm dân người bảo hiểm người thứ ba theo quy định pháp luật theo Khoản Điều Luật KDBH sửa đổi 2010 tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm: Công ty cổ phần bảo hiểm; Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm; Hợp tác xã bảo hiểm; Tổ chức bảo hiểm tương hỗ.” Trong hình thức bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm khơng đóng đóng khơng đủ phí bảo hiểm doanh nghiệp - Bảo hiểm người Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm trách nhiệm dân Tất loại hình bảo hiểm bảo hiểm KHƠNG khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm? Trong hợp đồng bảo hiểm người mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng phạm vi số tiền bảo hiểm, vào thương tật Hợp đồng bảo hiểm tai nạn người Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe người Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm tử tế người bảo hiểm thoả 13 Khoản Điều 33 Luật KDBH 2000 quy định: Trong bảo hiểm tai nạn người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng phạm vi số tiền bảo hiểm, vào thương tật thực tế người bảo hiểm thoả thuận hợp đồng bảo hiểm thuận hợp đồng bảo hiểm? Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới, phạm vi bồi thường thiệt hại bên thứ ba xe giới - Tất phương án Thiệt hại thân thể Thiệt hại tính mạng Thiệt hại tài sản theo Điều VBHN số 25 Bộ tài hợp Nghị định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới quy định: Thiệt hại thân thể, tính mạng tài sản bên thứ b a xe giới gây gây bao gồm? Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân - Khi người thứ ba yêu cầu người bảo sự, trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại lỗi người hiểm phát sinh nào? gây cho người thứ ba thời hạn bảo hiểm - Khi thiệt hại xảy lỗi bên thứ ba - Khi người thứ ba yêu cầu doanh nghiệp bảo Điều 53 Luật KDBH quy định: Trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh người thứ ba yêu cầu người bảo hiểm bồi thường thiệt hại lỗi người gây cho người thứ ba thời hạn bảo hiểm Người thứ ba khơng có quyền trực tiếp u cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hiểm trả tiền bồi thường phát sinh kiện bảo hiểm - Khi người mua bảo hiểm gặp rủi ro, tai nạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm đối - Người thứ ba bị thiệt hại thân thể, tính với chủ xe giới, Doanh nghiệp bảo hiểm thực bồi thường thiệt hại trường hợp sau đây? mạng chủ xe giới mua bảo hiểm gây - Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiệ ntrách nhiệm dân chủ xe, lái xe giới - Hành động cố ý gây thiệt hại chủ xe, lái xe Điều 13 VBHN số 25 Bộ tài hợp Nghị định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới quy định loại trừ bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường với trường hợp A,B,C câu hỏi người bị thiệt hại - Thiệt hại tài sản bị cắp bị cướ Trong trường hợp bên mua bảo hiểm khơng đóng đủ phí bảo hiểm khơng đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả - p tai nạn Chấm dứt hợp đồng Thực chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm Tái bảo hiểm Thực sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm 14 Điều 23 Luật KDBH quy định: Ngoài trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trường hợp sau đây: Bên mua bảo hiểm khơng quyền lợi bảo thuận hợp đồng bảo hiểm hậu hiểm; pháp lý gì? Bên mua bảo hiểm khơng đóng đủ phí bảo hiểm khơng đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác; Bên mua bảo hiểm khơng đóng đủ phí bảo hiểm thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận hợp Trong trường hợp bên ký kết hợp đồng - Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách bảo hiểm tài sản giá trị giao kết nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt lỗi vô ý bên mua bảo hiểm, giá thị trường tài sản bảo hiểm - Doanh nghiệp bảo hiểm phải chấm dứt hợp doanh nghiệp bảo hiểm phải làm xảy kiện bảo hiểm? đồng - Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy kiện bảo hiểm - Doanh nghiệp bảo hiểm phạt Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm không thoả thuận hình thức bồi thường hợp - người mua bảo hiểm Bằng tiền Bằng vàng Sửa chữa tài sản bị thiệt hại Thay tài sản bị thiệt hại tài sản khác đồng bảo hiểm Khoản Điều 42 Luật KDBH 2000 quy định: Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị giao kết lỗi vô ý bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt giá thị trường tài sản bảo hiểm, sau trừ chi phí hợp lý có liên quan Trong trường hợp xảy kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt giá thị trường tài sản bảo hiểm Khoản Điều 47 Luật KDBH 2000 quy định: 2.Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bên mua bảo hiểm khơng thoả thuận hình thức bồi thường việc bồi thường thực tiền đồng bảo hiểm tài sản việc bồi thường thực nào? Trong trường sau đây, giấy chứng - Niên hạn sử dụng xe giới nhỏ nhận bảo hiểm trách nhiệm với chủ xe giới có thời hạn 01 năm? năm theo quy định - Xe ô tô qua sử dụng - Xe ô tô tải - Xe máy có giá trị thấp triệu đồng 15 Điều 10 VBHN số 25 Bộ tài hợp Nghị định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới quy định: Thời hạn ghi Giấy chứng nhận bảo hiểm năm, trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm 01 năm: a) Xe giới nước ngồi tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01 năm; b) Niên hạn sử dụng xe giới nhỏ năm theo quy định pháp luật Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho - Hợp đồng bảo hiểm trùng Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị Hợp đồng bảo hiểm tài sản giá trị Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Khoản Điều 44 Luật KDBH 2000 quy định Hợp đồng bảo hiểm trùng trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho đối tượng, với điều kiện kiện bảo hiểm đối tượng, với điều kiện kiện bảo hiểm gọi là? Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe tai nạn người đối tượng hợp đồng bảo hiểm sau đây? Vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá tiền quyền tài sản đối tượng hợp đồng bảo hiểm sau đây? - Hợp đồng bảo hiểm người Hợp đồng bảo hiểm tài sản Hợp đồng bảo hiểm trách nhiện dân Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ Hợp đồng bảo hiểm tài sản Hợp đồng bảo hiểm người Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ Khoản Điều 31 Luật KDBH 2000 quy định: Việc chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác tổ chức phạm vi tài sản tổ chức đặc - Tổ chức bảo hiểm tương hỗ Công ty TNHH bảo hiểm Công ty cổ phần bảo hiểm Hợp tác xã bảo hiểm Điều 72 Luật KDBH 2000 quy định: thù tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào? Việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh - Hoạt động môi giới bảo hiểm Hoạt động tái bảo hiểm Hoạt động cấp tín dụng Hoạt động đại lý bảo hiểm Khoản Điều Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định: Đối tượng hợp đồng bảo hiểm người tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ tai nạn người Điều 40 Luật KDBH quy định: Đối tượng hợp đồng bảo hiểm tài sản tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá tiền quyền tài sản Tổ chức bảo hiểm tương hỗ chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác tổ chức phạm vi tài sản tổ chức Hoạt động môi giới bảo hiểm việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp thực nghiệp bảo hiểm công việc liên hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu bên mua bảo hiểm 16 quan đến việc đàm phán, thu xếp thực hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu bên mua bảo hiểm gọi là? 17 ... nghiệp bảo hiểm nhận khoản phí bảo - hình Kinh doanh tái bảo hiểm Kinh doanh bảo hiểm Hoạt động môi giới bảo hiểm Hoạt động đại lý bảo hiểm nghiệp bảo hiểm khác, bao gồm doanh nghiệp bảo hiểm nước... DN bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm Khoản Điều Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định: Kinh doanh tái bảo hiểm hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo doanh nghiệp bảo hiểm. .. Loại bảo hiểm pháp luật quy định điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thi u mà tổ chức, cá - Khoản điều Luật KDBH 2000 quy định: Bảo hiểm bắt buộc Bảo hiểm tự nguyện Bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi trắc nghiệm môn: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.011 ĐH mở HN Luật KT, Ôn thi trắc nghiệm môn: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42.011 ĐH mở HN Luật KT, Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm - EL42.011

Từ khóa liên quan