Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

122 16 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH OUNKHAMPANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH OUNKHAMPANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH OU ĐƠM XAY, NƯỚC CỘNG HỊA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGÔ THÚY QUỲNH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2017 Tác giả luận văn KHONESAVANH OUNKHAMPANG LỜI CẢM ƠN Trong suốt uá trình học tậ hư ng n gi hoàn thành uận văn đ Th y m đ nhận Cô b n học i l ng k nh trọng biết n sâu s c m xin chân thành c m n Ban Giám đốc Khoa Sau đ i học, Khoa Qu n lý nhà nư c Đô thị, Học viện Hành ch nh Quốc gia đ t o điều kiện thuận lợi cho m trình học tậ hồn thành luận văn TS NGƠ THÚY QUỲNH Phó Trưởng khoaQu n lý nhà nư c đô thịvà nông thôn, Học viện Hành ch nh Quốc gia Cơ đ tận tình gi b o hư ng d n đ ng viên t o điều kiện thuận lợi cho đ m suốt trình học tậ hồn thành luận văn nh đ o c uan đ n vị liên uan đ gi đ t o điều kiện cho m học tậ hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu t i Việt Nam Các th y gia đình b n bè đồng nghiệ đ đ ng viên gi đ m học tậ làm việc hoàn thành luận văn Mặc ù đ có nhiều cố g ng để hồn thiện luận văn nhiên v n c n thiếu sót m mong nhận đóng gó th y cô b n Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN KHONESAVANH OUNKHAMPANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chư ng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN Ý NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP 1.1 M t số vấn đề chung nông nghiệ hát triển nông nghiệp .7 1.1.1 Quan niệm nông nghiệ đặc điểm nông nghiệp 1.1.2 Các yếu tố nh hưởng đến hát triển nông nghiệp 11 1.1.3 tr nông nghiệp 15 1.2 Qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 18 1.2.1 Khái niệm qu n lý nhà nư c u n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 18 1.2.2 Sự c n thiết qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 19 1.2.3 N i dung qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 21 1.3 Kinh nghiệm Q NN đối v i hát triển nông nghiệp m t số quốc gia giá trị tham kh o cho CHDCND .25 1.3.1 Kinh nghiệm qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp m t số nư c gi i 25 1.3.2 Giá trị tham kh o đối v i C ng h a ân chủ nhân ân 31 Tiểu kết chư ng 33 Chư ng PHÂN TÍCH THÀNH CƠNG CỦA THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH OU ĐƠM XAY Ý NƯỚC CỘNG HỊA DÂN CHỦ NHÂN DÂN ÀO HIỆN NAY 34 2.1 Khái uát chung tình hình Xay nư c C ng h a hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm ân chủ nhân ân 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - x h i tiềm hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 34 2.1.2 Thực tr ng hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay giai đo n 2011-2016 42 2.2 Thực tr ng Q nư c C ng h a NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay ân chủ nhân ân 47 2.2.1 Thực tr ng Q NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay giai đo n 2011-2016 .47 2.2.2 Tình hình thực cơng việc để Q NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 56 2.3 Đánh giá chung 63 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 63 2.3.2 H n chế nguyên nhân 65 Tiểu kết chư ng 70 Chư ng ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH OU ĐÔM XAY Ý NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN ÀO 71 3.1 Phư ng hư ng tăng cường Q Ou Đôm Xay CHDCND NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh 71 3.1.1 Đổi m i hát triển nông nghiệp tỉnh th o hư ng cơng nghiệ đ i hóa nơng nghiệ hóa nơng thơn 71 3.1.2 Quan điểm định hư ng tăng cường Q NN đối v i hát triển nông nghiệp năm t i 73 3.2 Gi i há tăng cường hiệu qu Q NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 76 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn b n ch nh sách liên uan đến hát triển nông nghiệp 76 - Nâng cao chất lượng lập quy ho ch, kế ho ch hát triển nơng nghiệp 76 3.2.2 Hồn thiện tổ chức b máy u n lý nhà nư c nơng nghiệp 79 3.2.3 Nâng cao trình đ cán b 81 công chức qu n lý nhà nư c nông nghiệp 3.2.4 Th c đẩy hợ tác uốc tế kêu gọi đ u tư để hát triển s n xuất nông nghiệp địa hư ng 82 3.2.5 Tăng cường kiểm tra giám sát ho t đ ng qu n lý nhà nư c nông nghiệp 83 3.3 Đánh giá khái uát hiệu qu Q NN đối v i hát triển nông nghiệ đến năm 2020 tỉnh Ou Đôm Xay 88 Tiểu kết chư ng 91 KẾT LUẬN 92 TÀI IỆU THAM KHẢO .94 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Nông nghiệ lĩnh vực có vai tr đặc biệt quan trọng đối v i hát triển đất nư c Trong năm ua tỷ trọng ngành đóng gó l n đối v i hát triển chung c cấu ngành lĩnh vực kinh tế, đặc biệt v i điều kiện m t quốc gia hát triển nư c C ng h a ân chủ nhân ân Để đ m b o cho hát triển liên tục đ ng hư ng c n có uan tâm, đ o sát Đ ng Nhà nư c o đ i hỏi ph i có qu n lý chặt chẽ cấ ch nh uyền đặc biệt ngành Nơng nghiệ Điều khơng liên uan đến an ninh lư ng thực quốc gia mà c n liên uan đến hát triển chung đất nư c mà kinh tế c n giai đo n đ u hát triển hư ng t i kinh tế thị trường có định hư ng Nhà nư c C ng h a ân chủ nhân ân uốc gia v i s n xuất nông nghiệp chủ yếu, diện t ch kho ng 26 nghìn km2 nơng thơn chiếm ph n l n Hiện lĩnh vực nơng nghiệ có nhiều thay đổi, chuyển dịch c cấu kinh tế đời sống nhân ân nông thôn nâng cao Tuy nhiên ngành nông nghiệp v n chưa khai thác hết m nh chưa tư ng xứng v i tiềm đất nư c Tỉnh Ou Đơm Xay tỉnh có nhiều tiềm m nh để hát triển nơng nghiệ có điều kiện tự nhiện thuận lợi cho hát triển lo i trồng, đa ng hóa c cấu có đan x n lo i l a hoa mày năm Bên c nh c n có vùng r ng l n đàn gia s c gia c m v i tỉnh c nông s n thành hẩm hư ng t uy mô l n gó lâu hù hợp v i việc hát triển h n khai thác m nh tỉnh, n có nhiều n i hát triển chế biến i xuất Điều không đ m b o cho chất lượng nông s n sau thu ho ch tốt mà c n gi i vấn đề công việc cho người ân lao đ ng t i chỗ địa hư ng Mặc ù có nhiều tiềm hát triển nông nghiệ năm vừa qua, tỉnh Ou Đôm Xay v n chưa khai thác triệt để m nh v n c n để tình tr ng hoang hóa hát triển nơng nghiệp thiếu chiến lược định hư ng ng n h n c cấu hát triển nông s n vùng c n chưa hợ lý vấn đề quy ho ch nhà máy chế biến c n nhiều bất cập, hiệu qu hát triển nông nghiệp thấp Xuất hát từ h n chế, bất cập vừa nêu đ i hỏi đặt c n ph i tăng cường h n qu n lý nhà nư c đối v i vấn đề hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay Ch nh vậy, học viên lựa chọn vấn đề “Quản lý nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn th c sĩ mình.Tác gi hy vọng thơng ua nghiên cứu tìm hiểu thực tr ng cơng tác nư c nơng nghiệp tỉnh, từ đề xuất định hư ng, gi i thực gó u n lý nhà há thiết h n nâng cao h n chất lượng công tác u n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp Ou Đơm Xay Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn a) Ở Việt Nam Vấn đề hát triển nông nghiệp u n lý nhà nư c v i nơng nghiệ đ có nhiều cơng trình nghiên cứu - Ph m Kim Giao, Qu n lý nhà nư c nông thôn Nxb Ch nh trị quốc gia Hà N i 2008 Qua tác nhìn nhận i góc đ hẩm vấn đề hát triển nông nghiệ hát triển nông thôn ho t đ ng s n xuất, kinh doanh nông thôn chủ yếu liên uan đến nông nghiệp - Đỗ Đức iên Quy ho ch xây ựng hát triển điểm ân cư nông thôn Nxb Xây Dựng Hà N i, 1997 - Phôm Ma Nền kinh tế hàng hóa nơng nghiệp tỉnh Khăm Mu n giai đo n nay, thực tr ng gi i há luận văn Hà N i, 2001 Luận văn đ làm sáng tỏ vấn đề hát triển kinh tế hàng hóa nơng nghiệ mà chủ lực v n s n phẩm nông nghiệ Qua thấy ý nghĩa vai tr nông nghiệ đối v i người ân đất nư c b) Ở nư c C ng h a ân chủ nhân ân Các cơng trình đ nghiên cứu nông thôn hát triển nông nghiệp nói chung đ có m t số chưa có cơng trình nghiên cứu sâu qu n lý nhà nư c đối v i hát triển nơng nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay n i có nhiều tiềm hát triển nông nghiệp nư c CHDCND Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích nghiên cứu Trên c sở làm rõ vận ụng vấn đề lý luận kết hợ nghiên cứu thực tiễn u n lý nhà nư c nông nghiệ tỉnh Ou Đôm Xay uận văn đề xuất m t số gi i há u n lý nhà nư c hát triển nông nghiệ nhằm bư c gia tăng khối lượng chất lượng mặt hàng nông s n chủ lực gó h n gia tăng thu nhậ c i thiện mức sống cho người ân vùng nông thôn tỉnh Ou Đôm Xay - Nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu + Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp; + Đánh giá thực tr ng QLNN nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay để xác định mặt được, mặt chưa nguyên nhân h n chế, yếu lĩnh vực QLNN nông nghiệp tỉnh này; + Kiến nghị m t số gi i há Q NN nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay năm t i Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác u n lý nhà nư c nông nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: điểm, biện há cách thức tiến hành nư c Nhìn chung nư c ln ch trọng th c đẩy hợ tác liên oanh liên kết hát triển kinh tế nói chung hát triển nơng nghiệ tiềm nói riêng Mục đ ch nhằm kh i ậy hát huy nguồn lực vào hát triển nơng nghiệ Qua g n kết nhà nhà nông nhà khoa học nhà s n xuất, kinh doanh, chế bến c uan Q NN … có g n kết hỗ trợ l n để hát triển bền vững Nhà nư c v i tư cách đ n vị g n kết đ n vị đ u mối đứng tổ chức u n lý ho t đ ng h i dựa c sở há luật vào uy định há luật hành sử dụng ch nh sách đề xuất gi i há t o lậ c chế cho hợ lý khoa học để đ m b o ho t đ ng liên oanh liên kết đ t hiệu qu lý mang l i hiệu qu cao t o hành lang há lý vững ch c cho chủ thể vấn đề hợ tối đa Công tác u n nhà vận hành th o Bên c nh tác uốc tế c n ch trọng uan tâm th c đẩy lẽ giai đo n tư ng lai v i hát triển không ngừng khoa học công nghệ, thông tin hệ thống giao thông vận t i quốc tế vấn đề hợ tác uốc tế đ m l i đ ng lực l n cho hát triển nông nghiệp Khai thác m nh từ thị trường quốc tế, sử dụng công nghệ đ i khoa học kỹ thuật tiên tiến nhân lo i vào hát triển s n xuất nông nghiệp, chế biến nông s n, t o mặt hàng nơng s n có giá trị cao b o quan tốt … nhân tố mang t nh đ t biến cao hát triển nông nghiệp - Quản lý nhà nước việc tổ chức hoạt động đạo thực định sách phát triển nơng nghiệp M t n i dung quan trọng công tác Q NN đối v ho t đ ng đ o thực i nông nghiệ ch nh vấn đề tổ chức uyết định ch nh sách há luật Nhà nư c hát triển nông nghiệp Bởi lẽ công tác ban hành văn b n quy ph m há luật ban hành văn b n qu n lý c chế ch nh sách 85 tiến hành tốt vào tổ chức thực thiếu chặt chẽ, thiếu nghiêm t c khơng thể mang l i hiệu qu cao Ch nh Q NN đối v i nơng nghiệp tốt có hiệu qu c uan u n lý cá nhân người l nh đ o đ n vị có chức c n bám sát vào ho t đ ng đối tượng qu n lý chủ thể s n xuất nông nghiệ oanh nghiệp thực cung ứng dịch vụ, s n xuất kinh doanh tổ chức … để kịp thời uốn n n, định hư Từ ng điều chỉnh ho t đ ng th o trật tự khuôn khổ luật định đ m b o ho t đ ng thực đ ng há luật đ ng định hư ng Tuy nhiên không h i người chức am hiểu uy định há quan QLNN nông nghiệ ân doanh nghiệp, tổ luật o vấn đề c c n ph i thường xuyên tổ chức buổi trao đổi tuyên truyền, phổ biến giáo ục há luật cho toàn thể người ân cho tổ chức để họ tiếp cận n m b t văn b n há luật, uy định m i Đồng thời thường xuyên hối hợ thông ua báo đài hư ng tiện truyền thông khác để không ngừng tuyên truyền, phổ biến há luật đến người ân - Nhà nước hỗ trợ người nông dân, tổ chức phát triển nông nghiệp chất lượng cao Muốn hát triển nông nghiệ th o hư ng đ i, hát triển s n xuất hàng hóa v i mặt hàng nơng s n chủ lực có chất lượng cao vấn đề đ u tư cho nông nghiệ ưu tiên hàng đ u Điều c n có uan tâm định hư ng Nhà nư c Do cơng tác khuyến nơng có vai tr c u nối Nhà nư c c uan nghiên cứu khoa học v i h nông ân thị trường hệ thống tư vấn, phổ biến kiến thức chủ trư ng ch nh sách Đ ng Nhà nư c, cung cấ thông tin chuyển giao tiến b khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm s n xuất kinh oanh cho nông ân kinh tế thị trường định hư ng x h i chủ nghĩa Ho t đ ng khuyến nơng đ gó h n hát triển kinh tế h gia đình xóa đói gi m nghèo nâng cao đời sống cho nông ân ngư ân vùng v n sông đồng bằng, trung du, miền n i 86 - Thực công tác tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo công bằng, ổn định bền vững phát triển nông nghiệp Trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c kinh tế nói chung Q NN nơng nghiệ nói riêng vấn đề kiểm tra tra giám sát đ m b o ho t đ ng đ ng định hư ng, đ ng há luật điều vô uan trọng Như vậy, kiểm tra giám sát qu n lý nhà nư c hát triển nông nghiệ đánh giá việc thực mục tiêu nhiệm vụ hát triển nông nghiệ th o đề án chư ng trình kế ho ch đ đề đồng thời hát sai lệch để có biện há điều chỉnh, uốn n n kịp thời Để công tác Q NN nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay tiến hành thuận lợi, mang l i hiệu qu cao c n ph i đẩy m nh h tra giám sát ho t đ ng nông nghiệp diễn địa bàn tỉnh Như vậy, kiểm tra, kiểm sát tra nông nghiệ k n công tác kiểm để đ m nông nghiệp tỉnh việc làm c n hát triển đ ng định hư ng Nếu khơng có kiểm tra tra đ n vị, tổ chức huyện m nh làm hát triển tự oanh nghiệp, hát không tuân thủ uy định uy ho ch nhà nư c, hát sinh nhiều tiêu cực hát triển Hậu qu d n đến vấn đề hát triển không bền vững, vi ph m há nông nghiệp, luật chăn nuôi luật Căn vào luật trồng trọt, luật hát triển nghề cá c quan qu n lý nhà nư c mà trực tiế Thanh tra Sở nông lâm nghiệp tiến hành tra chuyên ngành lĩnh vực thu c thẩm quyền giao Trong thời gian qua, Thanh tra Sở đ tổ chức nhiều đợt kiểm tra c sở s n xuất, kinh oanh lĩnh vực nông nghiệ tra cửa hàng cung ứng thuốc BVTV, hàng thuốc th y tổ chức cung ứng giống doanh nghiệp chế biến, từ kịp thời chấn chỉnh sai ph m uốn n n đ n vị ho t đ ng đ ng há luật Bên c nh Thanh tra Sở phối hợp v i Thanh Tra tỉnh tổ chức tra liên ngành t i huyện B n cơng trình thủy lợi trang tr i 87 chăn nuôi x m đ n vị thực có đ ng há luật hay khơng cơng trình thủy lợi có đ t chuẩn th o đ ng thiết kế sử dụng có đ ng ngân sách hay khơng mà đ h n chế vi ph m, chống thất thoát tham uan liêu Đồng thời, trực tiế giá sát trở l i đối v i đ i ngũ cán b công chức để uốn n m điều chỉnh hành vi thái đ họ công tác Q NN đối v i nông nghiệp, việc cung ứng ịch vụ công nông nghiệp cho nhân ân tổ chức 3.3 Đánh giá khái quát hiệu QLNN phát triển nông nghiệp đến năm 2020 tỉnh Ou Đôm Xay Đánh giá chung kết qu mà tỉnh Ou Đôm Xay đ t thời gian qua hát triển nơng nghiệ ch nh việc nhìn nhận tiến b toàn diện s n xuất hân công lao đ ng, chuyển dịch c cấu lao đ ng thâm canh tăng vụ … vấn đề đ kiểm chứng thực tế Trong thời gian ng n cấ ch nh uyền tỉnh đ nỗ lực triển khai nhiệm vụ hát triển kinh tế x h i giao Trên mặt trận nông nghiệ vai tr Sở nông lâm nghiệ thể khẳng định việc d n d t nông nghiệ địa hư ng th o hư ng đ i chun mơn hóa c gi i hóa hóa học hóa thủy lợi hóa Ch nh mà hệ thống thủy lợi tỉnh ngày kiện tồn hệ thống đường xá giao thơng vận t i thông tin liên l c đ u tư ịch vụ nơng nghiệ có điều kiện hát triển ch nh sách nhà nư c, tỉnh ngày thơng thống t o mơi trường quan trọng cho nơng nghiệ hát triển Do hành lang há lý iện m o kinh tế x h i tỉnh có nhiều thay đổi, chất lượng cu c sống người ân nâng lên rõ rệt, từ kéo th o lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ văn hóa giáo dục … khơng ngừng nâng lên Ngồi mặt t ch cực kể công tác Q NN đối v i nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay v n tồn t i m t số yếu định Trư c hết o iện t ch tỉnh r ng ân cư thưa th t đường xá chưa thể vư n 88 t i B n xa có n i chưa có đường, ch nh khó khăn l n, c n trở hát triển s n xuất nông nghiệp Thứ hai, chất lượng nguồn lao đ ng nông nghiệp năm ua nâng lên song v n c n yếu lao đ ng có chun mơn kỹ thuật cao c n thiếu Thêm vào đ i ngũ cán b công chức thực công vụ v n c n m t số t chưa cập nhật chủ trư ng ch nh sách m i chưa chịu khó học hỏi nâng cao trình đ gây nh hưởng t i công tác chung Sở Thứ ba công tác khuyến nông x c tiến thư ng m i m i giai đo n ban đ u chưa kêu gọi doanh nghiệ có tiềm l n có bư c hát triển m nh nông nghiệp v i tỉnh m t lý ch nh sách nông nghiệ c n chưa rõ ràng ưu đ i đ i ng chưa thật hấp d n nhà đ u tư Đây rào cẩn c n gi i thời gian t i để th c đẩy nông nghiệp tỉnh hát triển Trong lĩnh vực trồng trọt tỉnh năm ua tượng s đ h n chế không c n x y iện r ng, c t lở lũ lụt b n đ khống chế hệ thống đập thủy lợi kiên cố Tình tr ng h n hán không c n biến trư c, tỉnh đ chủ đ ng giữ nư c x hổ nư c kịp thời đá ứng nhu c u trồng trọt địa hư ng Ngành chăn nuôi đánh ấu bư c tiến vượt bậc số lượng đàn trâu đàn b ngày tăng lên Các khu chăn th trang tr i đ hình thành từ lâu thời gian g n đ hát triển hình thành vùng đồng cỏ chăn th mở r ng, kinh tế uy mô l uan tâm n Bên c nh đàn gia c m gà vịt nhân r ng Không nuôi lấy thịt mà nguồn trứng cung cấp cho thị trường l n, gi i c b n nhu c u thực phẩm cho người ân tỉnh nguồn cung cấ cho nhà máy nhà hàng chế biến đóng h xuất nơng s n s ch, chất lượng cao Để đ m b o cho chăn nuôi tỉnh hát triển đ ng định hư ng công tác Q NN siết chặt, qu n lý vấn đề giống chăn nuôi thuốc th ý … qu n lý 89 chặt chẽ đ m b o chất lượng nghiêm cấm chăn nuôi giống chưa kiểm chứng chất lượng giá trị kinh tế tác đ ng đến môi trường Công tác Q NN nông nghiệ c n nhìn nhận góc đ cơng tác khuyến nông hát triển khu vực nông thôn B phận khuyến nông thu c Sở Nông lâm nghiệ có đề xuất tổ chức thực biện há khuyến nông m t cách hữu hiệu Từ việc tư vấn ch nh sách đến việc tổ chức h i th o lấy ý kiến chuyên gia công tác tuyên truyền t i cán b khuyến nông cấ c sở địa hư ng tiến hành b n chặt chẽ, từ kỹ thuật s n xuất nông nghiệ phổ biến đến người ân h gia đình s n xuất nơng nghiệ Cùng v i công tác vận đ ng người ân t ch cực khai hoang làm giàu cho đất, s n xuất h n diện t ch đất giao để tăng suất hiệu qu đ thực nghiêm t c Từ người ân hiểu biết há luật thực tốt M t kết qu b phận x c tiến thư ng m i nơng nghiệ có t n hiệu m i, xuất hát từ nhiệm vụ giao, từ chủ trư ng hát triển, h i nhập Nhà nư c tỉnh đ i ngũ cán b công chức làm công tác x c tiến nông nghiệ không ngừng kêu gọi đ u tư hợ tác lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt, thủy lợi, chế biến ịch vụ nông nghiệ tiến hành c sở liên oanh liên kết, tranh thủ vốn công nghệ đ i gi i 90 Tiểu kết chương Nơng nghiệ có vai tr quan trọng đối v i hát triển chung tồn x h i Khơng tác đ ng đến an ninh lư ng thực, thực phẩm quốc gia mà vấn đề ổn định hát triển bền vững nông nghiệ hư ng nhà nư c c n gó h n ổn định dịch c cấu kinh tế, chuyển dịch c triển kéo th o th o định ân cư ổn định kinh tế, chuyển cấu ân cư hợ lý Khi nông nghiệ hát hát triển nông thôn đời sống người ân vùng nông thôn thay đổi th o hư ng lên gó ph n xây ựng nơng thơn m i, v i hệ thống h t ng ngày hoàn thiện đời sống người ân chất lượng cu c sống ân nâng cao Tuy nhiên để có điều vai tr nhân tố c c, b n, quan trọng v n định hư ng Đ ng Nhà nư hiệu qu công tác Q NN c uan ch nh uyền đối v i nông nghiệp Chư ng tác gi đ đề cập t i uan điểm, chủ trư ng ch nh sách đ ng nhà nư c CHDCND hát triển nơng nghiệ Trên c sở cấ ch nh uyền tỉnh Ou Đôm Xay Sở Nông lâm nghiệp cụ thể hóa ban hành văn b n qu n lý nhà nư c lĩnh vực nông nghiệ Căn vào thực tr ng hát triển nông nghiệp tỉnh thực tr ng công tác QLNN nông nghiệp Ou Đôm Xay thời gian ua tác gi m nh d n đề xuất m t số gi i há c b n để tăng cường h n công tác Q NN đối v i nơng nghiệ gó h n nâng cao hiệu qu QLNN nơng nghiệp, từ th c đẩy s n xuất nông nghiệp tỉnh hát triển có hiệu qu h n 91 KẾT LUẬN Trong điêu kiện nay, quốc gia, địa hư ng r t ng n trình chuyển hóa thực chất đẩy nhanh trình hình thành hát triển kinh tế th o hư ng đ i, kinh tế hàng hóa Phát triển nơng nghiệp nói chung tỉnh Ou Đơm Xay nói riêng có m t ý nghĩa uan trọng mặt kinh tế x h i môi trường m t nhiệm vụ trọng yếu để đưa nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay điểm tự nhiên kinh tế x hát triển bên vững Dựa vào đặc h i tỉnh Ou Đơm Xay khẳng định, tỉnh Ou Đơm Xay m nh lâm nghiệp g n v hát triển trồng trọt chăn nuôi i công nghiệp chế biến hát triển dịch vụ nông nghiệp, mở r ng giao lưu hàng hóa v i nư c ngồi Đồng thời xác định khó khăn l n trình hình thành hát triển nơng nghiệp mang đặc điểm địa hư ng Để đẩy m nh cấ há hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay ngành địa hư ng tỉnh c n thực đồng b mở r ng thị trường tiêu thụ nông s n gi i tăng cường đ u tư vốn cho h nông ân đẩy m nh ứng dụng khoa học công nghệ vào s n xuất; rà soát điều chỉnh quy ho ch sử dụng đất i chế th o hư ng hát triển nông nghiệp g n v biến tiêu thụ s n phẩm kết họp quy ho ch tiêu thụ nông s n nâng cao hiệu qu hát triển h s n xuất đ u tư thỏa đáng cấu h t ng (điện đường trường, tr m, cụm hát triển kết ân cư nông thôn đặc biệt quan tâm thông tin viễn thơng; Hình thành hình thức họ nơng thôn để đẩy m nh kinh tế h t ng, gi i tốt tác đa ng hát triển s n xuất hàng hóa hát triển m nh kinh tế trang tr i 92 Khi kinh tế nông nghiệ lượng cu c sống người nghiệp đ t hiệu qu sống vật chất ổn định, tiế hát triển, ổn định đời sống nhân ân chất ân nâng cao cơng tác Q NN nông cao Khi ân tr người ân nâng lên đời thu văn hóa tiếp nhận văn b n QLNN vơ thuận lợi Từ tiếp cận ịch vụ nông nghiệp m t cachs dễ thuận lợi Muốn cấ ch nh uyền tỉnh c n toàn b đ i ngũ cán b , công chức đồng l ng tr c uán triệt sâu s c cho viên chức toàn thể người trư ng ch nh sách Đ ng Nhà nư c ch nh àng ân chủ uyền tỉnh để có hệ thống ch nh uyền địa hư ng thực nhiệm vụ chung hát triển, lấy nông nghiệ 93 làm t ng c b n TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Lào B Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất CHDCND Đ ng Nhân ân cách m ng (1986) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Quốc gia Đ ng Nhân ân cách m ng (2011) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Quốc gia Đ ng Nhân ân cách m ng iêng Chăn iêng Chăn (2016) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Quốc gia iêng Chăn Đ ng b tỉnh Ou Đôm Xay (2015) Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Ou Đôm Xay lần thứ XV, Ou Đôm Xay Khamla Keodavanh (2016)Giải pháp quản lý nhà nước phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn th c sĩ u n lý công Học viện Hành ch nh uốc gia, Hà N i Khamhack Phonkhamxao (2016) Nâng cao hiệu quản lý nhà nước dự án đầu tư nông nghiệp phát triển nông thôn nguồn ngân sách nhà nước huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn th c sĩ u n lý công Học viện Hành ch nh uốc gia Hà N i Khăn Khăm Phôm Ma an (2015) Quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Xan Xay, tỉnh At Ta Pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn th c sĩ u n lý công Học viện Hành ch nh uốc gia Hà N i Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay (2012) Báo cáo kết qu s n xuất 94 nông lâm nghiệ hát triển nông thôn năm 2012; hư ng hư ng, nhiệm vụ năm 2013 Ou Đôm Xay 10 Sở Nông lâm nghiệ Ou Đôm Xay (2014) Báo cáo kết qu s n xuất nông lâm nghiệ năm 2013; hư ng hư ng, nhiệm vụ năm 2014 Ou Đôm Xay 11 Sở Nông lâm nghiệ Ou Đôm Xay (2015) Báo cáo kết qu s n xuất nông lâm nghiệ 2014; hư ng hư ng, nhiệm vụ năm 2015 Ou Đôm Xay 12 Sở Nông lâm nghiệ Ou Đôm Xay (2013) Báo cáo kết qu s n xuất nông lâm nghiệp nhiệm Nghị Đ i h i đ i biểu Đ ng b tỉnh l n thứ XIV, Ou Đôm Xay 13 Ủy ban nhân ân tỉnh Ou Đôm Xay (2015) Báo cáo kết qu s n xuất nông lâm nghiệ giai đo n 2010 – 2015, Ou Đôm Xay 14 Thủ tướng phủ, Quyết định số 142-QĐ/TTg ngày 3-7-2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, nước CHDCND Lào 15 B trưởng B Nông lâm nghiệp (2012), Quyết định số 2200 ngày 14-9-2012 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông lâm nghiệp Ou Đôm Xay 16 Sở Kế ho ch đ u tư tỉnh Ou Đơm Xay (2013) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Ou Đôm Xay 17 Phơmma Phănthalăngsý (2002), Phát triển nơng nghiệ hàng hóa tỉnh Khăm Mu n, C ng h a Dân chủ Nhân ân - Thực tr ng gi i há Luận án tiến sĩ, Chuyên ngành quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 18 Ph ng Khuyến nông tỉnh Ou Đôm Xay Báo cáo thực kế hoạch giai 95 đoạn 2010-2013, Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 19 Bunthong Buahom (2010), Khuvển nơng nhiệm vụ tồn ân Nxb Nông nghiệp, Viêng Chăn 20 Bunthong Buahom (2012), Phát triển nông lâm nghiệp m t cách bền vũng Nxb Nông nghiệp, Viêng Chăn 21 B Nông- âm nghiệ (2010) Tổng kết kết hoạch phát triển nông-lâm nghiệp giai đoạn (2006-2010), Nxb Nông nghiệ 22 B Nông- âm nghiệ iêng Chăn (2013) Tổng kết kết hoạch phát triển nông-lâm nghiệp giai đoạn (2010-2013), Nxb Nông nghiệ iêng Chăn II Tiếng Việt 23 Nguyễn Sinh C c (2003) Nông nghiệ nông thôn iệt Nam thời kỳ đổi m i (1986 - 2002), Nxb Thống kê Hà N i 24 Phan Huy Đường (2010), Qu n lý nhà nư c kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Phạm Kim Giao, Hoàng Sỹ Kim, Phạm Lệ Minh, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2004), Giáo trình u n lý nhà nư c hát triển nông nghiệ nông thôn, Nxb Đại Học Quốc Gia, Hà Nội ăn Hợp (2010), Quản lý nhà nước nhằm phát triển nông 26 Khuất nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn th c sỹ Kinh tế, Học viện Ch nh trị - Hành ch nh Quốc gia Hồ Ch Minh Hà N i 27 Đinh Phi Hổ (2003), Kinh tế nông nghiệp - lý thuyết thực tiễn, Nxb Thống kê Thành hố Hồ Ch Minh 28 Nguyễn Quốc Khanh (2013), Quản lý nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Bến Tre, Luận văn th c sỹ Kinh oanh Qu n lý Học viện Ch nh trị - Hành ch nh Quốc gia Hồ Ch Minh Hà N i 29 Hoàng Sỹ Kim (2007), Đổi quản lý nhà nước nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ 96 Qu n lý kinh tế, Học viện Hành ch nh Quốc gia Hà N i 30 Hoàng Phê (2005) Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng Đà Nẵng 31 Đặng Kim S n Hoàng Thu H a (2002) Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thơn, Nxb Thống kê Hà N i 32 ũ Đình Th ng (2013), Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp, Nxb Đ i học Kinh tế Quốc ân Hà N i 33 Đỗ Hồng Tồn Mai ăn Bưu (2007) Giáo trình Quản lý kinh tế quốc dân, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà N i 34 Đoàn Tranh (2012) Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020, Luận án tiến sỹ Kinh tế Đ i học Đà Nẵng Đà Nẵng 35 Nguyễn Kế Tuấn (2006), Công nghiệ hố đ i hố nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam đường bư c đi, Nxb Ch nh trị quốc gia Hà N i 36 Bùi Thanh Tuấn (2013), “Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước nông nghiệp”, T ch Kinh tế Dự báo, (16), tr.13-15 37 Kiều Anh ũ (2011) Nông nghiệp phát triển bền vững thành phố Cần Thơ, Luận văn th c sỹ Kinh tế, Học viện Ch nh trị - Hành ch nh quốc gia Hồ Ch Minh Hà N i 38 Ph m Kim Giao, Qu n lý nhà nư c nông thôn Nxb Ch nh trị quốc gia, Hà N i, 2008 ăn Thụ, Biến đổi x 39 Nguyễn h i nông thôn i tác đ ng thị hóa t ch tụ ru ng đất Nxb Đồng Nai, 2009 40 Đỗ Đức iên Quy ho ch xây ựng hát triển điểm ân cư nông thôn Nxb Xây ựng Hà N i, 1997 41 Phơm Ma Nền kinh tế hàng hóa nông nghiệp tỉnh Khăm Muon giai đo n nay, thực tr ng gi i há luận văn Hà N i, 2001 42 Chiến lược hát triển nông nghiệ nông thôn giai đo n 2011-2020 nư c C ng hỏa x h i chủ nghĩa iệt Nam, Nxb Ch nh trị quốc gia Hà N i 97 ... CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH OUNKHAMPANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04... người ân 17 1.2 Quản lý nhà nước nông nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước quản lý nhà nước nông nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước Qu n lý nhà nư c (Q NN) m t d ng qu n lý chứa đựng bên... đối v i vấn đề hát triển nơng nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay Ch nh vậy, học viên lựa chọn vấn đề Quản lý nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm đề tài nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn