Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 13 đến 16

16 66 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2019, 11:14

Kế hoạch học mơn Hình học Tuần: LUYỆN TẬP Tiết: 13 Năm học:2018-2019 Ngày soạn: 21.02.2019 Ngày dạy: 23.02.2019 I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - HS biết củng cố hệ thức cạnh góc tam giác vuông - Hs hiểu hệ thưc cạnh góc tam giác vng 2.Kĩ : -HS thực : vận dụng kiến thức để giải tập liên quan -Hs thực thành thạo: Các tập giải tam giác vng 3.Thái độ: - Thói quen tự giác tích cực chủ động học tập - Tính cách: cẩn thận tính tốn Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ, thước thẳng HS: Ôn trường hợp đồng dạng tam giác vng Định lý Pitago, hình chiếu đoạn thẳng, điểm lên đường thẳng - Thước thẳng, êke III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề, thuyết trình Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, mảnh ghép IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1.Hoạt động khởi động: a Ổn định: b KT cũ: Tính: cos 220? Sin 380? Sin 540 ?sin 740? c Tiến trình học: Hoạt động luyện tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Bài tập 30: K A HS vẽ hình ,ghi giả thiết ,kết luận GV hướng dẫn chứng minh:  ABC tam giác thường ta biết góc Giáo viên: Mai Văn Dũng B 300 380 Trường THCS Phan Bội Châu N C Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2018-2019 nhọn độ dài BC ? Vậy muốn tính đường cao AN ta phải tính đoạn HS: Đoạn AB AC ?Để thực điều ta phải  vng có chứa BA AC cạnh huyền Theo em ta phải làm HS: Kẻ BK  AC ?Nêu cách tính BK HS: BK cạnh góc vng tam giác vuôngBKC BK =BC.sinC = 11.sin 300 =11.0,5 =5,5 � ?Hãy tính số đo KBA � � HS: KBA = 900- KCB =900- 300 =600 � � � � KBA = KCB - ACB = 600 - 380=220 ?Hãy tính AB HS: AB cạnh huyền tam giác vuông AKB BK 5,5 5,5   �5,932 � cos 22 0,9272 cos KBA ? Nêu cách tính AN HS:AN cạnh góc vng tam giác vng ANB Nên AN = AB sinB �5,932.sin 38  5,932.0,6157 3,652 ? Nêu cách tính AC HS: AC cạnh huyền tam giác vuông ANC AN 3, 652  �7,304 sin C 0,5 AC = GT  ABC; AN  BC N � BC =11 cm; ABC = 380 � ACB = 300 KL a)K AN? B)AC? a)Kẻ BK  AC với K �AC Ta có: BK cạnh góc vng tam giác vng BKC.Nên :BK =BC.sinC=11.0,5 Ta lại có :  BKC vng K � � Nên KBA = 900- KCB =900- 300 =600 � � � � KBA = KCB - ACB = 600 - 380=220 Mặt khác AB cạnh huyền tam giác vuông AKB BK 5,5  �5,932 cos 22 0,9272 Nên: AB = Vậy AN = AB sinB �5,932.sin 38  5,932.0,6157 3,652 (cm) b)Ta có:AC cạnh huyền  vuông ANC AN 3, 652 3, 652   �7,304 0,5 Nên: sin C sin 30 Vậy AC 7,304 Bài tập 31 : Bài tập 31 : - GV đánh số 1,2 em số làm thành nhóm làm ý a, số làm thành nhóm làm ý b sau ghép bạn 1,2 làm thành nhóm Cử đại diện lên trình bày HS:- AB cạnh góc vng tam giác vuông ABC Giáo viên: Mai Văn Dũng A ? 9cm 8cm B 540 740 C Trường THCS Phan Bội Châu ? H D 700 Trang Kế hoạch học mơn Hình học - AB = AC sin C =8 sin 45 64,72 cm b)Góc ADC cần tính góc nhọn tam giác thường ADC; để tính số ddo � ADC ta phải tạo tam giác vuông � chứa ADC HS:kẻ AH  CD Năm học:2018-2019 =8.0,8090  a)Ta có:AB cạnh góc vng tam giác vng ABC Nên: AB = AC sin C =8 sin 450  64,72 cm Vậy AB  64,72 cm AH cạnh góc vng  vuôngAHC AH =AC sin C=8.sin 740 7,690 AH 7690 � �0,8010 Tính sinD= AD 96 � /  Suy : D 53 13 53 b) kẻ AH  CD Ta có: AH cạnh góc vng  vngAHC Nên:AH =AC sin C=8.sin 740 8 0,9613 7,690 AH 7690 � �0,8010 Ta lại có :sinD= AD 96 � /  D Suy : � Vậy ADC 53 13 530 53 Hoạt động vận dụng - Qua tập 30 31 vừa giải ,để tính cạnh góc lại tam giác thường em cần làm gì? - HS: Ta tạo tam giác vng chứa cạnh góc cần tìm - Hãy phát biểu định lí cạnh góc tam giác vng Hạt động tìm tòi mở rộng - Xem kĩ tập giải - Mỗi tổ chuẩn bị giác kế,1 e ke,1 thước cuộn tiết sau thực hành _ Ngày soạn: /10 / Ngày dạy: 14/10/ Tuần Tiết 15 §5 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GĨC NHỌN THỰC HÀNH NGỒI TRỜI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - HS biết xác định chiều cao vật thể mà không cần lên điểm cao - Hs hiểu :các hệ thưc cạnh góc tam giác vng 2.Kĩ : -HS thực kĩ đo đạc thực tế -Hs thực thành thạo: Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường THCS Phan Bội Châu Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2018-2019 3.Thái độ: - Thói quen : HS tự giác tích cực chủ động có ý thức làm việc tập thể - Tính cách: cẩn thận tính toán Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊ: GV: Giác kế ,eke đạc , tranh vẽ hình 34 HS : Thước cuộn ,Máy tính bỏ túi ,giấy ,bút III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1.Hoạt động khởi động: a Ổn định tổ chức (1') b Kiểm tra cũ : Nêu công thức lượng giác học c Tiến trình học Hoạt động thực thành HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: Xác định chiều cao (25 phút) - GV treo tranh vẽ sẵn hình 34 lên bảng -GV nêu nhiệm vụ : Xác định chiều cao tháp mà không cần lên đỉnh tháp -GV giới thiệu: độ dài AD chiều cao tháp mà khó đo trực tiếp - Độ dài OC chiều cao giác kế - CD khoảng cách từ chân tháp tới nơi dặt giác kế ? Trong hình vẽ theo em yếu tố ta xác định trực tiếp � HS: Xác định góc AOB giác Giáo viên: Mai Văn Dũng NỘI DUNG CẦN ĐẠT I Xác định chiều cao : A O  B b a C D 1.Cách thực - Đặt giác kế thẳng đứng cách chân tháp khoảng a - Đo chiều cao giác kế (OC = b) Trường THCS Phan Bội Châu Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2018-2019 � - Đọc giác kế số đo góc AOB =  Ta có : AB = OB tan   AD = AB + BD = a tan  +b kế trực tiếp - Xác định trực tiếp đoạn OC ,CD đo đạc ? Để tính độ dài AD em sẻ tiến 2.Chứng minh AD chiều cao tháp hành Vì tháp vng góc với mặt đất Nên tam giác -Các bước cách thực AOB vuông B ? Tại ta coi AD chiều � Ta có : OB =a; AOB =  cao tháp AB = a tan  HS: tháp vng góc với mặt đất ,nên tam giác AOB vng góc Vậy AD = AB + BD =a tan  +b B AD = AB + BD Hoạt động 2:(19') Xác định 1.Cách thực B khoảng cách * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu  giải vấn đề C x A * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, động não -GV treo tranh vẽ sẵn hình 35 tr 31 -Lấy điểm A bên sơng cho AB vng góc với bờ sơng lên bảng -GV nêu nhiệm vụ : Xác định chiều - Dùng eke đạc kẻ đường thẳng Ax cho Ax  AB rộng khúc sông mà việc đo - Lấy C �Ax đạc tiến hành bờ sông - Đo đoạn AC ( giả sử AC = a) + Hướnh dẫn : Ta coi bờ sông song song với Chọn điểm B - Dùng giác kế đo góc phía bên sông làm mốc ( thường 2.Chứng minh AB chiều rộng khúc sông : lấy làm mốc ) Ta có :Tam giác ABC vng A AC = a ? Để tính độ dài AB em tiến � ACB =  hành HS : Trả lời bước cách Vậy AB = a tan  thực ?Tại ta coi AB chiều rộng khúc sông HS : Vì bờ sơng coi song song AB vng góc với bờ sơng Nên chiều rộng khúc sơng đoạn AB Hoạt động vận dụng - Nêu cách đo chiều cao ta thực nào? - Nêu cách đo chiều rộng khúc sông nào? - Thu dọn đồ đạc cất vào phòng thí nghiệm Hoạt động tìm tòi mở rộng Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường THCS Phan Bội Châu Trang Kế hoạch học môn Hình học Năm học:2018-2019 - Tiết sau hồn tất báo cáo Hùng Cường, ngày tháng 10 năm Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường THCS Phan Bội Châu Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2018-2019 Ngày soạn: 10/10/ Ngày dạy: 18 /10/ Tuần Tiết 16 §5 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GĨC NHỌN THỰC HÀNH NGỒI TRỜI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - HS biết xác định khoảng cách địa điểm ,trong có địa điểm khó tới - Hs hiểu :các hệ thưc cạnh góc tam giác vng 2.Kĩ : -HS rèn luyện kĩ đo đạc thực tế -Hs thực thành thạo kĩ đo đạc thực tế 3.Thái độ: - Thói quen :HS tự giác tích cực chủ động có ý thức làm việc tập thể - Tính cách: cẩn thận tính tốn Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊ: GV: Giác kế ,eke đạc thước cuộn HS : Thước cuộn ,Máy tính bỏ túi ,giấy ,bút III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, mảnh ghép IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1.Hoạt động khởi động: a Ổn định tổ chức (1') b Kiểm tra cũ :(5') c.Tiến trình học T heo hướng dẫn em tiến hành đo đạc thực hành ngồi trời Hoạt động hình thành kiến thức A Chuẩn bị thực hành : - GV yêu cầu tổ trưởng báo cáo viêc chuẩn bị thực hành dụng cụ phân công nhiệm vụ - GV kiểm tra cụ thể - GV giao mẫu báo cáo thực hành cho cacs tổ BÁO CÁO THỰC HÀNH -TIẾT 15 HÌNH HỌC CỦA TỔ LỚP Xác định chiều cao (hình vẽ ) Đo cột cò sân trường THCS Hùng Cường a)Kết đo : - CD = - = - OC = b) Tính AD = AB + BD Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường THCS Phan Bội Châu Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2018-2019 * Điểm thực hàmh tổ đánh sau: - điển chuẩn bị dụng cụ điểm - Ý thức kĩ luật 3điểm - KĨ thực hành điểm Học sinh thực hành - GV đưa hs tới địa điểm thực hành phân cơng vị trí tổ - GV kiểm tra kĩ thực hành tổ ,nhắc nhở ,hướng dẫn thêm cho hs - Mỗi tổ cử thư kí ghi lại kết đo đạc tình hình thực hành tổ sau thực hành xong tổ tiếp tục vào lớp để hoàn thành báo cáo Hoàn thành báo cáo -Nhận xét -đánh giá - Các tổ làm báo cáo thực hành theo nội dung + Về phần tính tốn kết thực hành cần thành viên tổ kiểm tra kết chung tập thể ,Căn vào GV đánh giá cho điểm thực hành tổ -Các tổ tính điểm cho cá nhân tự đánh giá theo mẫu báo cáo - Sau hoàn thành tổ nộp báo cáo cho GV -GV thu báo cáo thực hành tổ -Thông qua báo cáo thực tế quan sát , kiểm tra ,nêu nhận xét - đánh giá cho điểm thực hành tổ B THỰC HÀNH (20') - Đo chiều rộng hồ khu trừơng hợp - Các bước thực tiết 15 Học sinh thực hành - GV đưa hs tới địa điểm thực hành phân công vị trí tổ - GV kiểm tra kĩ thực hành tổ ,nhắc nhở ,hướng dẫn thêm cho hs - Mỗi tổ cử thư kí ghi lại kết đo đạc tình hình thực hành tổ sau thực hành xong tổ tiếp tục vào lớp để hoàn thành báo cáo Hoàn thành báo cáo -Nhận xét -đánh giá - Các tổ làm báo cáo thực hành theo nội dung + Về phần tính tốn kết thực hành cần thành viên tổ kiểm tra kết chung tập thể ,Căn vào GV đánh giá cho điểm thực hành tổ - Các tổ tính điểm cho cá nhân tự đánh giá theo mẫu báo cáo - Sau hoàn thành tổ nộp báo cáo cho GV -GV thu báo cáo thực hành tổ -Thông qua báo cáo thực tế quan sát , kiểm tra ,nêu nhận xét - đánh giá cho điểm thực hành tổ Hoạt động vận dụng - GV nhận xét ý thức làm nhóm - Về nhà em đo chiều rộng ao nhà em rộng ? Hoạt động tìm tòi mở rộng - Ơn kiến thức học - Làm câu hỏi ôn tập chương - Làm tập 33, 34, 35, 36, 37 Ngày soạn: 13/10/ Giáo viên: Mai Văn Dũng Ngày dạy:21/10/ Trường THCS Phan Bội Châu Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2018-2019 Tiết 17 ƠN TẬP CHƯƠNG I VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CASIO HOẶC MÁY TÍNH CĨ TÍNH NĂNG TƯƠNG ĐƯƠNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - HS biết: HS hệ thống hoá kiến thức cạnh đường cao tam giác vuông - Hs hiểu : HS hệ thống hố cơng thức định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn quan hệ tỉ số lượng giác góc phụ 2.Kĩ : -HS thực : : HS rèn luyện kĩ sử dụng máy tính bỏ túi để tìm tỉ số lượng giác số đo góc -Hs thực thành thạo: HS rèn luyện kĩ tính tốn 3.Thái độ: - Thói quen :HS tự giác tích cực chủ động học tập - Tính cách: cẩn thận tính toán Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực sử dụng ngơn ngữ tốn học, lực vận dụng 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊ: GV: +Bảng tóm tắt kiến thức cần nhớ có chỗ trống để học sinh điền cho hoàn chỉnh + Bảng phụ ghi câu hỏi tập +Thước thẳng, compa, eke, thước đo độ, phấn màu, máy tính bỏ túi (hoặc bảng lượng giác ) 2.HS : + Làm câu hỏi tập chương I + Thước thẳng ,compa ,eke, thước đo độ ,máy tính bỏ túi ; bảng lượng giác III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, tình bày 1’ IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1.Hoạt động khởi động: a Ổn định tổ chức (1') b Kiểm tra cũ :(5') c Tiến trình học: Hoạt động ơn tập Giáo viên: Mai Văn Dũng Trường THCS Phan Bội Châu Trang Kế hoạch học mơn Hình học Năm học:2018-2019 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Lý thuyết (20') 1.Công thức cạnh đường cao - Yêu cầu HS viết giấy nháp hệ tam giác vuông thức cạnh đường cao tam giác A vuông A 1.b2 = .; c2 = b c h h = b c c/ b/ h a.h = c/ h = + B B b/ H H C C a a 1.b2 = ab/; c2 = ac/ h2 =b/c/ b.c = a.h - GV yêu cầu HS kiểm tra chéo chấm điểm 1  2 2 h b c Định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn Định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn AB sin  = sin   A cos  = tan  = ; cot  =  B  C - GV yêu cầu hS điền vào dấu HS: điền nội dung ghi bảng ?Cho   hai góc nhọn phụ : sin  = ;cos  = tan  = ;cot  = Hãy điền vào dấu HS: điền nội dung Nội dung cần đạt ? Cho góc nhọn  Ta biết tính chất tỉ số lượng giác góc  AC BC AB cos   BC AC tan   AB AB cot  AC A   C B Một số tính chất tỉ số lượng giác a.Cho   hai góc nhọn phụ sin  = cos  ;cos  = sin  tan  = cot  ;cot  = tan  b Các tính chất khác 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 13 đến 16, Tải lên thành công Giáo án Hình học 9 chuỗi 5 hoạt động tiết 13 đến 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn