Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm

55 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 12:31

Báo cáo xả nước thải, vào nguồn nước, lưu lượng 80 m3/ngày.đêm Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Thông tin chung tổ chức đề nghị cấp giấy phép xả nước thải 1.1 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép .1 1.2 Cơ sở xả nước thải Khái quát hoạt động sản xuất dự án 2.1 Công nghệ sản xuất 2.2 Sản phẩm sản lượng 2.3 Nhu cầu nguyên nhiên liệu sử dụng .7 Nhu cầu sử dụng nước xả nước thải dự án 3.1 Nhu cầu sử dụng nước 3.2 Nhu cầu xả nước thải vào nguồn nước Trình bày khái quát việc thu gom, xử lý, xả nước thải .9 4.1 Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải 4.2 Công nghệ, công suất hệ thống xử lý nước thải 10 Cơ sở lựa chọn nguồn nước tiếp nhận nước thải 11 Tóm tắt phương án phòng ngừa khắc phục cố kiểm soát hoạt động xử lý, xả nước thải vào nguồn nước .11 Các cứ, tài liệu lập Báo cáo 11 7.1 Cơ sở pháp lý xây dựng Báo cáo 12 7.2 Tài liệu sử dụng xây dựng Báo cáo 12 Thông tin việc tổ chức thực lập Báo cáo 13 CHƯƠNG I ĐẶC TRƯNG NGUỒN THẢI VÀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ XẢ NƯỚC THẢI .14 I.Hoạt động phát sinh nước thải 14 1.Các hoạt động sử dụng nước phát sinh nước thải 14 2.Nhu cầu sử dụng nước xả nước thải sở .15 2.2Nhu cầu xả nước thải vào nguồn nước 15 3.Lượng nước thải thu gom, xử lý thông số nồng độ chất ô nhiễm trước xử lý 15 II.Hệ thống thu gom nước thải 17 1.Trình bày sơ đồ mô tả hệ thống thu gom nước thải, cách thức thu gom, thông số thiết kế hệ thống thu gom .17 2.Trình bày việc xử lý sơ loại nước thải trước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung 19 Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm III.Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa .22 1.Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 22 IV.Hệ thống xử lý nước thải 24 1.Lựa chọn công nghệ 24 2.Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải 24 25 V.Hệ thống dẫn, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận 34 CHƯƠNG II ĐẶC TRƯNG NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI .35 I.Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận .36 1.Đặc điểm địa lý, địa hình, khí tượng khu vực xả nước thải 36 2.Hệ thống sông suối kênh khu vực tiếp nhận nước thải .38 3.Chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước thải .38 II.Chất lượng nguồn nước tiếp nhận .38 1.Hiện trạng khu vực nguồn nước tiếp nhận 38 2.Đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận 38 III Hoạt động khai thác, sử dụng nước khu vực tiếp nhận nước thải 41 Nguồn nước tiếp nhận nước thải Nhà máy Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn hệ thống kênh có chức để tiêu nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp khu vực có hoạt động khai thác, sử dụng nước .41 IV.Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 41 1.Thống kê đối tượng xả nước thải khu vực 41 2.Mô tả sơ nguồn thải số công ty sau 41 CHƯƠNG III KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA NGUỒN NƯỚC 43 I.Đánh giá tác động việc xả nước đến chế độ thuỷ văn nguồn nước tiếp nhận nước thải 43 II.Đánh giá tác động việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 43 III Đánh giá tác động việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy sinh 46 IV Đánh giá tác động việc xả nước thải đến hoạt động kinh tế, xã hội khác 46 CHƯƠNG IV KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 47 I.Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải 47 II.Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục cố gây ô nhiễm nguồn nước .47 III Quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải 47 1.Quan trắc lưu lượng nước thải trước xả vào nguồn nước tiếp nhận 47 Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm 2.Quan trắc chất lượng nước trước sau xử lý, chất lượng nguồn nước tiếp nhận 47 3.Nhân lực, kinh phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, quan trắc lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải nguồn nước tiếp nhận 48 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT .49 Kết luận 49 Kiến nghị 49 Cam kết 49 Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm DANH MỤC BẢNG Bảng 0.1 Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất .7 Bảng 0.2 Danh sách tham gia lập Báo cáo .13 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải .18 Hình 1.2 Mơ hình bể tự hoại 03 ngăn 19 Hình 1.3 Quy trình xử lý sơ nước thải sản xuất .20 Hình 1.4 Mạng lưới thu gom, nước mưa .23 Hình 1.5 Quy trình xử lý nước thải nhà máy 25 Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm MỞ ĐẦU Thông tin chung tổ chức đề nghị cấp giấy phép xả nước thải 1.1 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép - Đơn vị đề nghị cấp giấy phép: Công ty TNHH M&S VINA - Địa chỉ: Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Người đại diện: Ông CHOI YOUNG DON; Chức vụ: Giám đốc 1.2 Cơ sở xả nước thải - Cơ sở xả nước thải: Nhà máy sản xuất Kinh doanh sản phẩm may mặc, túi sách, mũ thể thao, giày thể thao nhãn mác TPR loại - Địa điểm: Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Loại hình sản xuất: Sản xuất kinh doanh quần áo thể thao cao cấp sản phẩm găng tay, giầy, cặp, túi sách, búp bê, mũ, vật dụng bảo hộ, logo, tem nhãn mác PVC, khuôn CNC - Quy mô sử dụng đất: 27.086,0 m2 - Quy mô sản xuất: Theo giấy chứng nhận đầu tư số 4311443640 Sở Kế hoạch Đầu tư tình Hải Dương cấp ngày 16 tháng năm 2017 quy mô sản xuất sở 2.323.500.000 sản phẩm/năm đó: - Thời gian dự kiến hoạt động: Năm 2018 Hiện tại, nhà máy giai đoạn xây dựng hoàn thiện nhà máy, chuẩn bị vào hoạt động Khái quát hoạt động sản xuất dự án 2.1 Công nghệ sản xuất Các sản phẩm công ty sản xuất với quy trình cơng nghệ tiên tiến, sử dụng máy móc đại nên tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu gây ảnh hưởng đến mơi trường xung quanh Quy trình sản xuất găng tay, quần áo thể thao Quy trình sản xuất găng tay quần áo thể thao thể sơ đồ sau: Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm Nguyên liệu Kiểm tra Cắt Mực in, Film, lưới, nước In Logo Chỉ may, logo,nhãn,mác PVC, cúc… May Nhiệt từ nồi (sử dụng lượng) Là Ten Nhãn Túi nilo, thùng carton Nguyên liệu lỗi CTR, Bụi Khí thải, nước thải, CTNH CTR, bụi Nhiệt Dán Nhãn CTR:tem nhãn lỗi Kiểm tra Sản phẩm lỗi Đóng gói, xuất hàng CTR Hình Sơ đồ cơng nghệ sản xuất găng tay quần áo thể thao Thuyết minh công nghệ sản xuất: Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu trình sản xuất quần áo thể thao vải nhập từ nhà cung cấp có uy tín Kiểm tra: Nguyên liệu tiến hành kiểm tra sơ mắt thường kích thước, số lượng màu sắc…trước chuyển vào kho sản xuất Nguyên liệu lỗi trình chiếm tỷ lệ nhỏ gần khơng có Cắt: Vải cắt máy cắt vải tự động, sản phẩm sau trình cắt vải hình quần áo thể thao In logo: Bán sản phẩm chuyển qua cơng đoạn in để in hình ảnh lên sản phẩm theo yêu cầu khách hang Cơng đoạn thực theo quy trình chi tiết sau: Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm Lưới, khung nhôm Nguyên liệu Gắn lưới vào khung in Keo Dog X-66 Tech PL Dual Cure emulsion Quét keo CTNH, khí thải Quét mực màu xanh CTNH, khí thải Sấy khơ Film Nhiệt, khí thải Gắn Film vào khuôn in Đặt vào máy UV Trộn mực In Khí thải Sấy khơ Khí thải, nhiệt Kiểm tra Sản phẩm lỗi Sản phẩm Hình Sơ đồ cơng nghệ in lo go • Nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng trình lưới dạng cuộn khung nhơm • Gắn lưới vào khung in: Tiến hành căng lưới lên khung hình chữ nhật làm nhôm cho lưới vừa với khung (gọi khuôn in) Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm • Quét keo: Tiến hành quét keo Gog X66 lên viền nhằm cố định lưới vào khung nhơm • Qt mực màu xanh: Cơng nhân tiến hành quét lớp dung dịch Tech PL màu xanh lên bề mặt nhằm mục đích che phần khơng cần in • Sấy khơ: Cho vào buồng sấy để sấy kho lớp mực vừa quét lên bề mặt • Gắn Film vào khn in: Cơng nhân tiến hành gắn film có sẵn vào khn in • Đặt vào máy UV: Đặt khuôn in gắn film vào máy UV khoảng 30 giây đến phút Chiếu sáng tia UV lên bề mặt lưới qua film, tác dụng ánh sáng lớp hóa chất bị cứng lại, nơi có chữ hình ảnh film ánh sáng bị lớp mực cản lại lớp hóa chấ t phía dòng chữ khơng bị chiếu sáng khơng bị cứng • In : Cơng đoạn thực hồn tồn thủ cơng: - Trộn mực in: Tùy theo Moldum sản phẩm có màu săc khác mực in pha trộn tương ứng - Sản phẩm cần in đặt bên chế in, công nhân cho mực vào lòng chế in, dùng dao gạt mực gạt từ xuống chế in Dưới áp lực dao gạt mực xuyên quan ô lưới truyền hình ảnh cần in lên sản phẩm - Chế in sau in xong vệ vinh dung dịch xylene lưới in tháo thu gom theo chất thải nguy hại - Khung in rửa nước trước sử dụng • Sấy khô: Bán sản phẩm sau in xong cho vào lò sấy (Sử dụng điện năng) để sấy khơ nhiệt độ 165oC • Kiểm tra: Sản phẩm sau sấy khô công nhân tiến hành kiểm tra cảm quan mắt thường để đánh giá chất lượng sản phẩm Sản phẩm không đạt loại bỏ • Sản phẩm: Sản phẩm sau đạt yêu cầu chuyển đến công đoạn may để tiếp tục dây truyền sản xuất Công đoạn May: Sử dụng máy may để kết nối chi tiết lại với nhanh vải sau cắt in logo, băng chun, xén kéo, đệm, nhãn mác PVC…) Công đoạn sản xuất nhãn mác thực theo quy trình sau: Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm Mực Keo Khn CNC Khí thải Nướng Nhiệt, khí thải Qt keo CTNH, khí thải Gắn vài vào khn Bóc vải khỏi khn CTR Sản phẩm Hình Sơ đồ quy trình sản xuất nhãn mác Thuyết minh cơng đoạn làm nhãn mac PVC: • Đổ mực vào khn: Từ khn CNC tạo hình sẵn, cơng nhân tiến hành đổ mực vào khn • Nướng: Tồn khuôn chứa mực đặt lên bàn nước với nhiệt dộ khoảng 219oC để làm cho dung dịch mực nóng chảy, đơng đặc lại thành dạng sệt Bàn nướng sử dụng lượng điện Sau nhúng tốn khn vào nước để làm mát • Qt keo: Quét lớp keo lên bề mặt khuôn chứa mực Mục đích gắn lớp vải dung dịch mực khn lại với • Gắn vải vào khn: Tiến hành gắn vải vào khn, mục đích in hình dạng logo nhãn mác cần in lên vải • Bóc vải khỏi khn: Sau hình dạng tem nhãn in lên vải , cơng nhân tiến hành bóc lớp vải khỏi khn • Sản phẩm: Sản phẩm hoàn thiện chuyển đến cơng đoạn sau để tiếp tục cho quy trình sản xuất găng tay nhà máy Là: Công nhân tiến hành sản phẩm may hồn chỉnh Nồi cung cấp cho cơng đoạn sử dụng lượng điện Do không ảnh hưởng đến môi trường Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm Quy trình sử dụng cho sản xuất sản phẩm quần áo thể thao ( quy trình sản xuất găng tay khơng qua cơng đoạn này) Dán nhãn: Các sản phẩm hoàn chỉnh chuyển đến cuối truyền may để công nhân tiến hành dán nhãn mác lên sản phẩm Kiểm tra: Kiểm tra toàn sản phẩm Sản phẩm kiểm tra mắt thường hình ảnh in, mực in, đường may, may kiểu dáng may trước đóng gói xuất hang Đóng gói xuất hàng: Sau sản phẩm hoàn thiện, phận tiến hành đóng gói sản phẩm vào túi nilong Quy trình sản xuất khn CNC Khn CNC sản phẩm tạo để phục vụ cho trình sản xuất nhãn mác PVC Quy trình sản xuất sau: Tấm hợp kim nhôm Máy CNC Kiểm tra CTNH: phoi lẫn dầu thải Sản phẩm lỗi Sản phẩm Hình Quy trình xản xuất khn Thuyết minh quy trình: Từ hợp kim nhơm, cơng nhân tiến hành dặt vào máy CNC để chế tạo khuôn theo mẫu yêu cầu Máy CNC: Máy CNC lập trình sẵn bước chi tiết thực khuôn Khi khởi động máy, máy chạy tạo chi tiết, đường nét thiết kế khn Q trình có sử dụng dầu làm mát nhằm phụ lên bề mặt nhơm Do lượng bụi phát sinh ngồi mơi trường khơng có, phoi kim loại phát sinh lẫn dầu thải, lượng dầu sử dụng tuần hoàn, định kỳ thải bỏ thu gom them CTNH 2.2 Sản phẩm sản lượng Theo giấy chứng nhận đầu tư số 4311443640 Sở Kế hoạch Đầu tư tình Hải Dương cấp ngày 16 tháng năm 2017 quy mơ sản xuất sở Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm mưa lớn mức độ nhiễm giảm Vì vậy, mức độ nhiễm vào mùa mưa giảm mùa khô Lượng mưa khu vực phân bố làm mùa: - Mùa mưa: kéo dài từ tháng đến tháng 10 - Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng năm sau Lượng mưa năm tập trung chủ yếu vào tháng mùa mưa chiếm 80 85% tổng lượng mưa năm Lượng mưa trung bình từ năm 2012 - 2016 địa bàn tỉnh Hải Dương dao động từ 1.650- 2.0740 mm/năm, số ngày mưa trung bình năm từ 130 - 140 ngày/năm * Độ ẩm khơng khí: Độ ẩm khơng khí trung bình năm khu vực Hải Dương dao động từ 82 -84% Độ ẩm trung bình năm từ năm 2012 đến năm 2016 ổn định mức 83% Độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm thuộc loại trung bình, nằm ngưỡng từ dễ chịu * Gió chế độ gió: - Gió yếu tố quan trọng tác động đến trình lan truyền phân tán chất ô nhiễm khơng khí Tốc độ gió cao chất nhiễm mang xa nồng độ chất nhiễm nhỏ khí thải pha lỗng với khí nhiều Khi tốc độ gió nhỏ lặng gió chất nhiễm tập trung gần khu vực nguồn thải Hướng gió thay đổi làm cho mức độ ô nhiễm khu vực bị ô nhiễm biến đổi theo - Hướng gió: Do ảnh hưởng gió mùa tác động địa hình nên hướng gió chủ yếu Hải Dương diễn biến theo mùa Vào mùa đông tần suất hướng gió Đơng Bắc nhiều hẳn hướng khác Vào mùa hè hướng gió thịnh hành lại gió Đơng Nam - Tốc độ gió: Tốc độ gió trung bình thay đổi qua tháng, trung bình từ 1,5 – m/s Trong mùa lạnh tốc độ gió trung bình tháng đầu mùa nhỏ tháng cuối mùa Thời kỳ chuyển tiếp mùa đông sang mùa hè tháng đầu hè tốc độ gió trung bình lớn tháng cuối hè * Bão áp thấp nhiệt đới: Bão xuất hàng năm không đều, năm nhiều, năm ít, tính trung bình năm tỉnh Hải Dương chịu ảnh hưởng đến bão áp thấp nhiệt đới Mùa bão năm 2012 chịu ảnh hưởng bão số 05 08, cuối tháng đầu tháng năm 2013 chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số ảnh hưởng rìa xa bão số 6; Tháng 8/2014 chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp kết hợp vùng xoáy thấp Nam Đồng Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh 37 Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm Bắc Bộ tháng chịu ảnh hưởng báo số 3; Năm 2015 chịu ảnh hưởng bão số có gió giật cấp 6-7 có mưa to đến to, lượng mưa trung bình 100-200 mm Ngày 27/7/2016 Hải Dương chịu ảnh hưởng Bão số gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8 kèm theo mưa vừa, mưa to đến to, lượng mưa đợt phổ biến từ 150200mm Hệ thống sông suối kênh khu vực tiếp nhận nước thải Nước thải sở sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, xả thải Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn cạnh dự án: -Kích thước kênh sau: Chiều dài 300m; Chiều rộng 1,1m; Chiều sâu: 1,3m - Chức năng: Kênh dùng để thoát nước khu vực sản xuất nông nghiệp khu vực Nước thải dự án thoát Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn thuộc hệ thống kênh Thạch Khơi Đồn Thượng kênh cấp thoát nước tưới tiêu thủy lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp khu vực, cuối nước đổ vào sơng Đình Đào Chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận nước thải Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tự chảy hố ga trước chảy Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn cạnh dự án đường cống D200, sau chảy Kênh Thạch Khơi Đồn Thượng Do Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn kênh nhỏ nên số liệu chế độ thủy văn dòng chảy Theo số liệu quan trắc lưu lượng dòng nước : - Lưu lượng dòng chảy nhỏ Qs= 0,02 m3/s (Lưu lượng dòng chảy nhỏ theo số liệu quan trắc thời điểm khác tháng 8.2018) II Chất lượng nguồn nước tiếp nhận Hiện trạng khu vực nguồn nước tiếp nhận Khu vực nguồn nước tiếp nhận Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn thuộc hệ thống Kênh Thạch Khơi Đồn Thượng đoạn nằm địa bàn xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Theo khảo sát nguồn tiếp nhận nước thải khu vực có đặc điểm sau: + Màu sắc: màu xanh đục + Mùi: Không mùi + Sự phát triển thủy sinh vật: Trên hệ thống Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn loài động thực vật thủy sinh phát triển đa dạng Đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH M&S Vina Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường xanh 38 Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm Tại thời điểm khảo sát lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước nước thải nhà máy chảy Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn sau đổ kênh Thạch Khơi Đồn thượng khu vực Do Cơng ty lựa chọn vị trí lấy mẫu nguồn tiếp nhận nước thải kênh tiêu thoát nước trạng điểm dự kiến xả thải, điểm kênh Thạch Khơi Đồn Thượng đoạn tiếp giáp với Kênh rút tiêu trạm bơm Quán Phấn kênh tiếp nhận thải công ty nhằm đánh giá mức độ tác động đến chất lượng nước kênh thoát nước khu vực Bảng Kết phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận TT Thơng số Đơn vị Kết phân tích NM1 NM2 Phương pháp thử nghiệm QCVN 08 MT:2015 BTNMT (cột B1) pH - 7,2 7,1 TCVN 6492:2011 5,5-9 DO mg/l 7,3 5,24 TCVN 7325:2004 ≥4 COD mg/l 21,3 38,6 SMEWW 5220C:2012 30 BOD5 mg/l 11,6 21,8 TCVN 6001-1:2008 15 Amoni mg/l 0,32 0,85 TCVN 6179-1:1996 0,9 Nitrit mg/l 0,006 0,008 TCVN 6178:1996 0,05 Nitrat mg/l 0,35 0,54 TCVN 6180:1996 10 Phosphat mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm, Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng 80 m3/ngày.đêm, 1 Phương pháp thực hiện xây dựng Báo cáo