Bao cao ket qua dai hoi tham kho

4 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 12:24

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * Việt Trì, ngày 13 tháng năm 2015 Số 22-BC/ĐU BÁO CÁO Đánh giá kết đạo tổ chứcĐại hội chi trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 Thực Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 Bộ Chính trị đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI việc “Ban hành quy chế bầu cử Đảng”; Hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 16/9/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ “công tác chuẩn bị đại hội công tác nhân đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020”; Kế hoạch số 34-KH/ĐUK Hướng dẫn số 33HD/ĐUK ngày 19/9/2014 Đảng ủy khối quan tỉnh Phú Thọ công tác chuẩn bị đại hội công tác nhân đại hội đảng bộ, chi sở tiến tới Đại hội Đảng khối quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 14/10/2014 Đảng uỷTrường Chính trị tỉnh Phú Thọ chuẩn bị Đại hội công tác nhân Đại hội Đảng Trường Chính trịtỉnh Phú Thọ khố VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đến chi trực thuộc Đảng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hoàn thành Đại hội theo kế hoạch Đảng uỷ trường báo cáo đánh giá kết đạo tổ chức Đại hội chi nhiệm kỳ 2015 - 2017 với nội dung sau: Công tác đạo Đảng uỷ Xác định đạo thành công Đại hội chi nhiệm kỳ 2015 - 2017 nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng Đảng quý I/2015, tạo tiền đề tiến tới Đại hội Đảng Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 Do vậy, từ đầu quý I, Đảng uỷ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội chi trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 phân công đồng chí Đảng uỷ trực tiếp đạo hướng dẫn chi triển khai công tác chuẩn bị Cụ thể bước sau: - Tại kỳ họp đầu tháng 01/2015 Đảng uỷ xây dựng ban hành hướng dẫn kế hoạch Đại hội - Tại kỳ họp tháng 02/2015 Đảng uỷ xác định lựa chọn chi khoa Xây dựng Đảng làm điểm đạo phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ trực tiếp Bí thư Chi khoa Xây dựng Đảng xây dựng nội dung, chương trỡnh triển khai bước tiến hành Đại hội như: Xây dựng dự thảo Báo cáo trị, báo cáo kiểm điểm cơng tác lãnh đạo Bí thư Chi nhiệm kỳ 2012 - 2015, báo cáo đề án nhân cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2017 báo cáo Đảng uỷ - Tại kỳ họp tháng 3/2015 Đảng uỷ xác định ngày duyệt tổng thể nội dung chương trỡnh, báo cáo trị, báo cáo kiểm điểm Bí thư Chi khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2015 đề án nhân cấp uỷ Chi nhiệm kỳ 2015 - 2017 Tại kỳ họp tháng 3/2015, Đảng uỷ xác định ngày tổ chức Đại hội điểm Chi khoa Xây dựng Đảng vào sáng 31/3/2015, thành phần dự toàn Ban Chấp hành Đảng trường (07 đồng chí) toàn cấp uỷ chi tới dự để học tập kinh nghiệm sở tổ chức tốt Đại hội Chi Đảng uỷ mời đồng chí Lê Trường Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối quan tỉnh dự đạo Đại hội điểm Chi trực thuộc Đảng Trường Chính trị - Để tạo thống công tác đạo, điều hành Đại hội chi bộ, Đảng uỷ tổ chức rút kinh nghiệm Đại hội điểm, rõ ưu điểm, hạn chế từ Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung, toàn cấp uỷ chi dự thống cao - Từ học rút từ đạo Đại hội điểm, Đảng uỷ đạo Thường trực Đảng uỷ hướng dẫn chi tiết khâu, bước, quy trình tổ chức Đại hội Chi như: Mẫu hố nội dung báo cáo, trị, báo cáo kiểm điểm cấp uỷ; báo cáo tham luận Đại hội, trình tự chương trỡnh Đại hội trù bị, Đại hội thức, kịch điều hành Đồn Chủ tịch Đại hội, văn hố Nghị đại hội, Chương trình hành động chi thực Nghị Đại hội - Đảng uỷ giao cho Chi phòng Tổ chức - Hành - Quản trị; Chi phòng Nghiên cứu Khoa học - Thơng tin tư liệu chịu trách nhiệm tồn khâu trang trí khánh tiết, chụp ảnh đưa tin chung cho chi - Xác định thời gian Đại hội chi ngày 06/4 đến hết 08/4/2015 đồng thời giao cho Chi phòng Đào tạo bố trí lịch giảng dạy phù hợp để 100% đảng viên chi có mặt dự Đại hội đầy đủ 2- Kết tổ chức Đại hội chi trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 Dưới đạo toàn diện, tuyệt đối Đảng uỷ trường đến chiều 08/4/2015 toàn 07/7 Chi hồn thành việc tổ chức Đại hội thành cơng tốt đẹp, khơng khí trị tốt thể đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật tồn thể đảng viên tham gia Đại hội Cụ thể Đại hội chi diễn theo thứ tự: - Sáng 06/4/2015 Đại hội Chi phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin tư liệu - Chiều 06/4/2015 Đại hội Chi khoa Nhà nước Pháp luật - Sáng 07/4/2015 Đại hội Chi phòng Tổ chức - Hành - Quản trị - Chiều 07/4/2015 Đại hội Chi khoa Dân vận - Sáng 08/4/2015 Đại hội Chi khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Chiều 08/4/2015 Đại hội Chi phòng Đào tạo 3- Đánh giá kết Đại hội chi theo nội dung sau a- Công tác chuẩn bị cho Đại hội - Cấp uỷ chi có tinh thần trách nhiệm cao, thực nghiêm túc đạo Đảng uỷ chuẩn bị tốt Báo cáo trị, Báo cáo kiểm điểm cấp uỷ nhiệm kỳ 2012 - 2015 lấy ý kiến đóng góp đảng viên Chi Do báo cáo thể đầy đủ, toàn diện mặt công tác Chi nhiệm kỳ, kiểm điểm cấp uỷ nghiêm túc gắn với việc thực Nghị Trung ương khoá XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” gắn với trách nhiệm người đứng đầu chi bộ, khoa; gắn với việc thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Chi đơn vị Các đồng chí Đảng uỷ phân công phụ trách chi nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, kiểm tra, giúp đỡ cấp uỷ chi việc xây dựng báo cáo, duyệt báo cáo, duyệt tham luận Đại hội Do chất lượng loại báo cáo trình trước Đại hội đảm bảo chất lượng trình bày khoa học có lỗi trình bày - Các báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng trường nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự thảo Văn kiện Trung ương trình Đại hội XI Đảng chi triển khai nghiên cứu nghiêm túc, nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết, có tính phát hiện, tính xây dựng cao b- Tổ chức Đại hội Về Đại hội trù bị; Đại hội thức * Ưu điểm: - Chi uỷ vác chi xây dựng kịch điều hành tốt, phân cơng nhiệm vụ cho thành viên Đồn Chủ tịch rõ ràng, mạch lạc - Đoàn Chủ tịch Đại hội chi điều hành Đại hội bám sát kịch điều hành Đại hội trình tự, xn xẻ, va vấp khơng có lỗi tạo khơng khí Đại hội trang trọng, nghiêm túc - Thư ký đại hội tổng hợp ghi chép tốt, trình bày Nghị trước Đại hội mạch lạc, rõ ràng, khúc triết thể mục tiêu, tiêu phấn đấu tâm Đại hội - 07/7 Chi xây dựng chương trỡnh hành động cụ thể thiết thực phản ánh tâm toàn thể Chi nhiệm kỳ mục tiêu trước mắt hướng tới chào mừng Đại hội Đảng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Việc tổ chức bầu cử cấp uỷ chi nhiệm kỳ 2015 - 2017: Do chuẩn bị kỹ nhân tham gia Ban bầu cử 07/7 Chi triển khai thực khâu, bước bầu cử đảm bảo quy chế bầu cử Đảng, thể nguyên tắc tập trung dân chủ bầu cử; 100% Đại hội chi bầu cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2017 với đề án nhân Đảng uỷ phê chuẩn Tổng số cấp uỷ chi bầu 15 đồng chí, đó: Nam đồng chí; tham gia cấp uỷ lần đầu 04 đồng chí; trình độ chun mơn Đại học: 15/15 đồng chí; Thạc sỹ: 07/15 đồng chí; trình độ lý luận cao cấp: 15/15 đồng chí - Về tinh thần đảng viên tham gia Đại hội: 07/7 Chi tổ chức Đại hội, đảng viên dự với tinh thần hồ hởi, phấn khởi có ý thức trách nhiệm, ý thức trị tốt, đảng viên dự Đại hội xác định rõ trách nhiệm thân việc đóng góp vào thành công Đại hội Chi - Sự phối hợp Chi phòng Tổ chức - Hành - Quản trị, phòng Nghiên cứu khoa học - Thơng tin tư liệu với chi tổ chức đại hội chặt chẽ, trang trí khánh tiết, lễ tân tốt, thiết bị âm thanh, ánh sáng đảm bảo từ Đại hội trù bị đến Đại hội thức từ Đại hội điểm Chi khoa Xây dựng Đảng đến kết thức Đại hội Chi phòng Đào tạo vào chiều 08/4/2015 * Hạn chế: Bên cạnh ưu điểm nêu việc tổ chức, điều hành Đại hội chi bộc lộ số hạn chế cần rút kinh nghiệm chung sau: + Công tác chuẩn bị Báo cáo - Báo cáo trị, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2012 - 2015 chi quan tâm sốt xét số lỗi đánh máy, lỗi trình bày, lỗi tả phải sửa tay - Hình thành tham luận chi chưa thật toàn diện chủ yếu tham luận tập trung vào nhiệm vụ Chi lãnh đạo thực nhiệm vụ chuyên môn; nghiên cứu khoa học; tham gia hoạt động đoàn thể, vấn đề xây dựng chi vững mạnh, số tham luận chưa nhiều, chưa sâu + Điều hành Đoàn Chủ tịch - Tuy bám sát kịch xây dựng điều hành căng thẳng chưa thật linh hoạt việc phân công thành viên Đoàn Chủ tịch - Do bám sát kịch bản, nên điều hành căng thẳng khơng ly kịch bản, đơi vấp - Trưởng Ban Bầu cử Đại hội chi dù tập trước căng thẳng nên trình bày nội dung hướng dẫn bầu cử chưa thoát ý, lúng túng, nói nhanh dẫn đến thiếu mạch lạc - Thành viên Ban Bầu cử phân công kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu, kiểm tổng phiếu lúng túng * Đánh giá chung: Đại hội chi trực thuộc Đảng Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017 diễn thành công tốt đẹp định hướng đạo Đảng uỷ, không khí trị sau Đại hội chi tốt Trên báo cáo đánh giá kết đạo tổ chức Đại hội chi trực thuộc Đảng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2017, trân trọng báo cáo trước Hội nghị Nơi nhận: - BCH Đảng uỷ trường; T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHĨ BÍ THƯ - Các chi trực thuộc; - Lưu: VT, VPĐU (Đã ký) Đỗ Đức Lương ... tồn thể đảng viên tham gia Đại hội Cụ thể Đại hội chi diễn theo thứ tự: - Sáng 06/4/2015 Đại hội Chi phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin tư liệu - Chiều 06/4/2015 Đại hội Chi khoa Nhà nước Pháp... đồng chí; tham gia cấp uỷ lần đầu 04 đồng chí; trình độ chun mơn Đại học: 15/15 đồng chí; Thạc sỹ: 07/15 đồng chí; trình độ lý luận cao cấp: 15/15 đồng chí - Về tinh thần đảng viên tham gia Đại... kiểm điểm nhiệm kỳ 2012 - 2015 chi quan tâm sốt xét số lỗi đánh máy, lỗi trình bày, lỗi tả phải sửa tay - Hình thành tham luận chi chưa thật toàn diện chủ yếu tham luận tập trung vào nhiệm vụ Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao ket qua dai hoi tham kho , Bao cao ket qua dai hoi tham kho

Từ khóa liên quan