tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải bệnh viện công suất 950m3 ng

55 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 10:56

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất Q= 950 m3/ngày.đêm ALỜI CẢM ƠN Đầu tiên nhóm em xin chân thành cảm ơn đến tồn thể Q thầy Trường Đại học Cơng Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh, Q thầy khoa Công nghệ sinh học kỹ thuật Môi trường tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức q báu cho nhóm em suốt q trình học tập rèn luyện kỹ trường Đặc biệt, nhóm em xin chân thành cảm ơn Ngơ Thị Thanh Diễm, người nhiệt tình hướng dẫn nhóm em thực đề tài đồ án môn học Tuy cố gắng hoàn thành đề tài với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian có hạn nên nhóm em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Nhóm em mong nhận đóng góp Quý thầy (cô) giúp cho đề tài đồ án môn học nhóm em hồn thiện Nhóm xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 12 năm 2015 Nhóm sinh viên thực Hương Giang Lê Thị Xuân Quỳnh Đặng Thị Trường An Hứa Thị Huyền Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Trang Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất Q= 950 m3/ngày.đêm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU .vii CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN 1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải bệnh viện 1.1.1 Nước thải sinh hoạt 1.1.2 Nước thải hoạt động khám điều trị bệnh 1.1.3 Nước thải từ cơng trình phụ trợ 1.2 1.2.1 1.3 Đặc điểm nước thải bệnh viện Thành phần Tính chất 1.3.1 Tính chất hóa lý 1.3.2 Đặc trưng vi trùng virus 1.4 Vấn đề ô nhiễm môi trường nước thải bệnh viện 1.5 Hiện trạng xử lý nước thải bệnh viện 1.6 Ảnh hưởng nước thải bệnh viện đến người môi trường 1.6.1 Đối với người 1.6.2 Đối với môi trường .7 1.7 Một số phương pháp xử lý nước thải bệnh viện .7 CHƯƠNG 2.TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 12 2.1 Thành phần tính chất nước thải đầu vào 12 2.2 Cơ sở lựa chọn 12 2.3 Đề xuất phương án 13 2.4 Thiết kế tính tốn 15 2.4.1 Xác định lưu lượng tính tốn 15 2.4.2 Song chắn rác .15 2.4.3 Hố thu gom 19 2.4.4 Bể điều hoà 20 2.4.5 Bể Aerotank 25 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Trang Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất Q= 950 m3/ngày.đêm 2.4.6 Bể lắng II 35 2.4.7 Bể khử trùng .40 2.4.8 Bể chứa nén bùn 43 CHƯƠNG 3.TÍNH TỐN CHI PHÍ .46 3.1 Chi phí thiết bị xây dựng 46 3.2 Chi phí vận hành .48 3.2.1 Chi phí điện .48 3.2.2 Chi phí hóa chất 49 3.2.3 Chi phí nhân công .49 CHƯƠNG 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 4.1 Kết luận 51 4.2 Kiến nghị 51 TÀI KIỆU THAM KHẢO .52 ĐỒ ÁN CHUN NGÀNH Trang Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất Q= 950 m3/ngày.đêm DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Quy định giá trị nồng độ thông số ô nhiễm QCVN 28:2010/BTNMT .1 Bảng 1.2: Thành phần ô nhiễm nước thải bệnh viện .4 Bảng 1.3: Kết điều tra hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Bảng 1.4: Nước sử dụng lưu lượng nước thải hệ thống xử lý nước thải Bảng 2.1: Thành phần tính chất nước thải 12 Bảng 2.2: Các thông số thiết kế song chắn rác 18 Bảng 2.3: Thơng số tính tốn hố thu gom .20 Bảng 2.4: Thông số tính tốn bể điều hòa .25 Bảng 2.5: Thơng số tính tốn bể Aerotank 35 Bảng 2.6: Các thông số thiết kế cho bể lắng II .35 Bảng 2.7: Các thơng số tính tốn bể lắng II 40 Bảng 2.8: Các thông số thiết kế bể khử trùng .40 Bảng 2.9: Thơng số tính tốn bể khử trùng 41 Bảng 2.10: Liều lượng Chlorine cho vào khử trùng .42 Bảng 2.11: Thơng số tính toán bể chứa nén bùn .45 Bảng 3.1: Chi phí thiết bị xây dựng 46 Bảng 3.2: Chi phí điện 49 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Trang Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất Q= 950 m3/ngày.đêm DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hệ thống xử lý nước thải trung tâm y tế Dĩ An- Bình Dương Hình 1.2: Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Nhiệt Đới Hình 1.3: Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Quận Tân Phú .10 Hình 1.4: Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Da Liễu 11 Hình 2.1: Quy trình xử lý nước thải bệnh viện phương pháp dùng bể Aerotank 13 Hình 2.2: Quy trình xử lý nước thải bệnh viện phương pháp dùng bể SBR 14 Hình 2.3: Sơ đồ lắp đặt song chắn rác 18 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Trang Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất Q= 950 m3/ngày.đêm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD (Biochemical (hay Biological) Oxygen Demand): nhu cầu oxy sinh hóa hay nhu cầu oxy sinh học COD (Chemical Oxygen Demand): nhu cầu oxy hóa học DO (Dissolved Oxygen): oxy hòa tan TSS (Total Suspended Solids): Tổng chất rắn lơ lững nước QCVN: quy chuẩn Việt Nam BTNMT: Bộ Tài Nguyên Môi Trường HTXLNT: hệ thống xử lý nước thải SCR: song chắn rác ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Trang Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất Q= 950 m3/ngày.đêm LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Tại thành phố lớn nước phát triển, với việc phát triển kinh tế vấn đề ô nhiễm môi trường Thành phố phát triển vấn đề nhiễm mơi trường khó kiểm sốt Hiện nay, mơi trường sống phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cấp bách như: ô nhiễm khí thải, khói thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, công nghiệp, giao thông, ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt, nước thải từ nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện,… Đứng trước trạng mơi trường sống bị ô nhiễm, sức khoẻ người bị đe doạ Nhiều bệnh viện thành lập nhằm phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân gặt hái nhiều kết tốt đẹp Tuy nhiên, vấn đề môi trường bệnh viện toán khó cho quan chức Chất thải nước thải bệnh viện hầu hết chưa xử lý xử lý sơ nên khơng đạt tiêu chuẩn, chưa có chiến lược quản lý cách có hiệu Trong thời gian gần đây, số bệnh viện có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý Đa phần lại nước thải đưa vào hệ thống nước chung thành phố, chí chảy tràn mặt đất gây nhiễm mơi trường khơng khí, mơi trường đất, làm vẻ đẹp mỹ quan bệnh viện nói riêng thành phố nói chung Nước thải bệnh viện nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không xử lý cách triệt để, thành phần tính chất nguy hại Trong sở y tế ngày gia tăng kéo theo lượng nước thải tăng lên Vì gây ảnh hưởng đến mơi trường địa phương Là sinh viên học ngành công nghệ kỹ thuật mơi trường nhóm em quan tâm đến chất lượng mơi trường địa phương Vì việc tính tốn xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện cấp thiết nhằm bảo vệ môi trường sức khỏe người dân xung quanh Mục tiêu Đề xuất quy trình cơng nghệ tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện với cơng suất 950 m3/ngày.đêm Nội dung nghiên cứu Tìm hiểu nguồn gốc phát sinh, đặc tính tác động nước thải bệnh viện đến mội trường người Tính tốn thiết kế hệ thống nước thải bệnh viện ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Theo QCVN 28:2010/BTNMT nước thải bệnh viện nước thải bệnh viện dung dịch thải từ sở khám, chữa bệnh Nước thải bệnh viện chứa vô số loại vi trùng, virus mầm bệnh sinh học khác máu, dịch, đờm, phân người bệnh, loại hóa chất độc hại từ thể chế phẩm điều trị, chí chất phóng xạ Ngồi yếu tố nhiễm thông thường chất hữu cơ, dầu mỡ động - thực vật, vi khuẩn, nước thải bệnh viện có chất bẩn khống hữu đặc thù phế phẩm thuốc, chất khử trùng, dung mơi hóa học, lượng thuốc kháng sinh dư, đồng vị phóng xạ sử dụng q trình chẩn đốn điều trị bệnh Do đó, nước thải bệnh viện xếp vào danh mục chất thải nguy hại Bảng 1.1: Quy định giá trị nồng độ thông số ô nhiễm QCVN 28:2010/BTNMT Giá trị C STT Thông số Đơn vị A B pH - 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 BOD5 (20oC) mg/l 30 50 COD mg/l 50 100 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0 4,0 Amoni (tính theo N) mg/l 10 Nitrat (tính theo N) mg/l 30 50 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 20 10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 11 12 13 Tổng hoạt độ phóng xạ β Tổng coliforms Salmonella 14 Shigella 15 Vibrio cholerae Bq/l MPN/ 100ml Vi khuẩn/ 100 ml Vi khuẩn/ 100ml Vi khuẩn/ 100ml 1,0 1,0 3000 5000 KPH KPH KPH KPH KPH KPH Nguồn: QCVN 28:2010/BTNMT 1.1 Nguồn gốc phát sinh nước thải bệnh viện Trong trình hoạt động bệnh viện, nước thải sinh tồn khn viên bệnh viện bao gồm loại khác với nguồn thải tương ứng sau:  Nước thải nước mưa thu gom tồn diện tích khn viên bệnh viện  Nước thải sinh hoạt cán công nhân viên bệnh viện; bệnh nhân thân nhân bệnh nhân thăm nuôi bệnh   Nước thải phát sinh từ hoạt động khám điều trị bệnh Nước thải phát sinh từ cơng trình phụ trợ (thiết bị xử lý khí thải, giải nhiệt máy phát điện dự phòng, giải nhiệt cho máy điều hồ khơng khí, ) 1.1.1 Nước thải sinh hoạt Là loại nước thải sau sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt bệnh viện: ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, từ nhà làm việc, khu nhà vệ sinh, nhà ăn, tin, Thành phần tính chất nước thải sinh hoạt bệnh viện giống nước thải sinh hoạt từ khu dân cư: có chứa chất cặn bã, chất hữu hoà tan (các tiêu BOD, COD), chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho) vi trùng Chất lượng nước thải sinh hoạt vượt tiêu chuẩn qui định hành có khả gây ô nhiễm hữu cơ, làm giảm lượng oxy hoà tan (DO) vốn quan trọng đời sống sinh vật thủy sinh nguồn tiếp nhận 1.1.2 Nước thải hoạt động khám điều trị bệnh Loại nước thải nói loại nước thải có mức nhiễm hữu chứa nhiều vi trùng gây bệnh nhiều số dòng thải nước bệnh viện Nước thải loại phát sinh từ nhiều khâu trình khác bệnh viện như: giặt, tẩy quần áo bệnh nhân, khăn lau, chăn mền, drap cho giường bệnh; rửa vật dụng y khoa, xét nghiệm, giải phẫu, sản nhi; vệ sinh lau chùi làm phòng bệnh phòng làm việc, Tuỳ theo khâu q trình cụ thể mà tính chất nước thải mức độ nhiễm khác 1.1.3 Nước thải từ cơng trình phụ trợ Hoạt động bệnh viện đòi hỏi phải sử dụng lượng nước định để phục vụ cho máy móc thiết bị phụ trợ, Tuỳ theo tính chất sử dụng mà mức độ nhiễm khác như: nước thải giải nhiệt máy phát điện dự phòng có nhiệt độ cao so với ban đầu khống chế nằm mức cho phép thải (
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải bệnh viện công suất 950m3 ng, tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải bệnh viện công suất 950m3 ng, Bảng 3.2: Chi phí điện năng 49, TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN, Bảng 1.1: Quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm trong QCVN 28:2010/BTNMT., Nguồn: báo khoa học công nghệ, 2014., Bảng 1.4: Nước sử dụng và lưu lượng nước thải tại hệ thống xử lý nước thải, XỬ LÝ NƯỚC THẢI, Tính toán đường ống dẫn khí, TÍNH TOÁN CHI PHÍ, Bảng 3.1: Chi phí thiết bị và xây dựng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm